Europese Garantie

54
Europese Garantie
Dit apparaat wordt door Electrolux in elk van de achter in deze handleiding genoemde landen 
gedurende de in het bij het apparaat behorende garantiebewijs genoemde periode of anders-
zins bij de wet gegarandeerd. Als u van een van deze landen verhuist naar een ander van de 
hieronder genoemde landen, verhuist de garantie op het apparaat met u mee. De volgende 
beperkingen zijn hierop van toepassing:
 
De garantie op het apparaat begint op de datum van eerste aankoop van het apparaat. 
Deze datum dient te worden aangetoond door overlegging van een geldig, door de verko-
per van het apparaat afgegeven aankoopbewijs.
 
De garantie op het apparaat geldt voor dezelfde periode en in dezelfde mate voor ar-
beidsloon en onderdelen als van toepassing in uw nieuwe land van vestiging op dit speci-
fieke model of deze specifieke serie apparaten.
 
De garantie op het apparaat is persoonlijk, geldt dus voor de oorspronkelijke koper van het 
apparaat en kan niet worden overgedragen op een andere gebruiker.
 
Het apparaat wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de door Electrolux 
afgegeven instructies en wordt alleen in huis gebruikt, dat wil zeggen, het apparaat wordt 
niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
 
Het apparaat wordt geïnstalleerd in overeenstemming met alle relevante voorschriften die 
in uw nieuwe land van vestiging van kracht zijn.
 
De voorwaarden van deze Europese garantie tasten geen van de aan u bij de wet verleende 
rechten aan.