52
Art. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en serie-
nummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte on-
derdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De 
betaling van de rekening dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant of door middel 
van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden.
Art. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een vol-
ledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze garantie omvat het kosteloos 
uitvoeren van een hernieuwde reparatie. Op de uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een 
garantietermijn van 12 maanden. Bij een beroep op garantie op de reparatie dient de consu-
ment op verzoek de gespecificeerde rekening van de voorgaande reparatie aan de technicus te 
overleggen.
Art. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal huis-
houdelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde garantietermijn en redelij-
kerwijs een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan 
worden, zal aan de consument een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel van hetzelfde merk 
worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van een per product te bepalen jaarlijks af-
schrijvingspercentage.
Art. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument, met 
uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen.
Art. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel daarna weer 
volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een van fabriekswege aan-
gebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het ontbreken daarvan, aan de wettelijke ver-
eisten terzake. Dit houdt ondermeer in, dat reparaties moeten worden uitgevoerd met originele 
en door de fabrikant ook terzake van veiligheidskeurmerken en -voorschriften gegarandeerde 
onderdelen.
*) Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland