Reparatievoorwaarden

51
ge vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een 
vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode.
13.Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn noch aanvang van 
een nieuwe garantietermijn tot gevolg.
14.Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
15.Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het 
product, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.
16.In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het product niet 
overtreffen, tenzij wettelijk anders is bepaald.
Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en/of in gebruik zijnde produc-
ten. Indien een  product naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of 
het product voldoet aan de technische voorwaarden ( o.a. spanning, frequentie, installatievoor-
schriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land.  Voor in het buitenland 
aangeschafte producten dient de gebruiker zich te vergewissen van de bepalingen in Neder-
land. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de garantie, en kunnen niet al-
tijd worden aangebracht.
Ook na afloop van de garantietermijn staat onze servicedienst u ter beschikking.
Adres Servicedienst:
Electrolux Service
Vennootsweg 1
2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN
Reparatievoorwaarden
Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak tussen de Consumentenbond en 
Vlehan*.
Art. 1 Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk direct, doch uiterlijk 
binnen één werkdag worden medegedeeld op welke dag het bezoek van de technicus zal 
plaatsvinden. De reparatie zal als regel binnen zeven werkdagen na de melding zijn uitgevoerd.
Art. 2
a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek uitvoeren naar de ver-
moedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de hand hiervan zal hij een zo nauwkeurig 
mogelijke, gespecificeerde begroting maken van de totale reparatiekosten inclusief voorrijkos-
ten en diagnose-kosten. Desgevraagd zal deze begroting door de technicus schriftelijk worden 
vastgelegd.
b) Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek het te repa-
reren toestel worden teruggebracht in de staat waarin het aan de technicus werd aangeboden. 
Nadat dit is geschied, zullen alleen de kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening worden 
gebracht op basis van de werkelijke bestede tijd, danwel van een vooraf vastgesteld tarief.
Art. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat:
a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen 
het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of
b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de 
consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt.
In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b be-
paalde.
Art. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om 
het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal:
a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of door de 
technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken.
b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding plaatsvinden.
c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening worden ge-
bracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven.