Garantie Adres service afdeling

50
Garantie/Adres service-afdeling
Nederland
Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks 
kan het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze servicedienst zal dit op verzoek herstel-
len, zowel binnen als buiten de garantietermijn. De levensduur van het product wordt daardoor 
niet negatief be├»nvloed.
Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk 
Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet. 
Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.
Voor dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken 
aan het product die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de 
eindgebruiker. In geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik is de garantie 
beperkt tot 12 maanden. Voor tweedehands producten geldt eveneens een termijn van 12 
maanden.
2. De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt teruggebracht in de toestand 
die het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen. 
Kosteloos vervangen onderdelen worden ons eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade te voorkomen. De 
garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee maanden na vaststelling is ge-
meld.
4. Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te 
worden overlegd. Bij ontbreken daarvan dient ander overtuigend bewijs te worden overlegd.
5. De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokera-
misch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik.
6. De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de 
waarde en deugdelijkheid van het product onbeduidend zijn.
7. De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
a. chemische en elektrochemische inwerking van water,
b. abnormale milieuomstandigheden in het algemeen,
c. voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden,
d. contact met agressieve stoffen.
8. De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze ver-
antwoordelijkheid is ontstaan, niet-vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, ge-
brekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
9. Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingre-
pen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het product voorzien 
werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorza-
ken.
10.Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd aan of 
gezonden naar onze servicedienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor 
grote of ingebouwde producten.
11.Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de 
benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, worden de 
hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat 
door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker.
12.Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect herhaaldelijk mislukt of 
de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardi-