Montageaanwijzing

48
Montageaanwijzing
Veiligheidsvoorschriften
De in het land van gebruik geldende wetgeving, verordeningen, richtlijnen 
en normen dienen te worden nageleefd (veiligheidsvoorschriften, vakkundi-
ge recycling volgens de voorschriften, enz.).
De montage mag slechts door een gekwalificeerd technicus worden uitge-
voerd.
De minimumafstanden tot andere apparaten en meubelen dienen in acht te 
worden genomen.
De aanraakbeveiliging dient met de inbouw te zijn gewaarborgd; lades mo-
gen bijvoorbeeld alleen met beschermplaat direct onder het apparaat wor-
den gemonteerd.
De naden op het werkblad dienen met een geschikt afdichtingsmateriaal te-
gen vocht te worden beschermd.
De dichting zorgt voor een naadloze aansluiting tussen apparaat en werk-
blad.
Tussen het apparaat en het werkblad mag geen siliconendichtmiddel wor-
den aangebracht.
Voorkom het plaatsen van het apparaat direct naast deuren of onder ramen. 
Openklappende deuren en openspringende ramen kunnen anders het kook-
gerei van de kookplaat stoten.
1
WAARSCHUWING!
Risico op verwonding door elektrische stroom.
• Op de netaansluitklem staat spanning.
• Netaansluitklem spanningvrij maken.
• Houd u aan het aansluitschema.
• Houd u aan de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektrotech-
niek.
• Garandeer de contactbescherming door vakkundige inbouw.
• Laat de elektrische aansluiting uitvoeren door een erkend installateur.
1
LET OP!
Beschadigingen door elektrische stroom.
Loszittende en onvakkundig aangebrachte stekkerverbindingen kunnen 
oververhitting van de aansluiting veroorzaken.
• Klemaansluitingen vakkundig uitvoeren.
• Zorg ervoor dat het snoer niet wordt belast door trekken.
• Bij een aansluiting met 1- of met 2-fasen dient steeds de juiste en passen-
de netaansluitng van het type H05BB-F Tmax 90°C (of hoger) te worden 
ingezet.
• Als de aansluitkabel van dit apparaat beschadigd is, moet deze door een 
speciale aansluitkabel (type H05BB-F Tmax 90°C; of hoger) worden ver-
vangen. Deze is verkrijgbaar bij de service-dienst.