Wat is er aan de hand als

46
Wat is er aan de hand als
Wanneer u de storing niet kunt verhelpen met de hierboven gegeven 
aanwijzingen, neem dan contact op met uw vakhandel of met onze ser-
vice-afdeling.
1
Waarschuwing! Reparaties aan het apparaat mogen alleen door vakmen-
sen worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke ri-
sico's voor de gebruiker leiden. 
3
Bij een onjuiste bediening wordt het bezoek van de servicetechnicus ook tij-
dens de garantieperiode in rekening gebracht.
Storing
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De kookzones functioneren 
niet
De gewenste kookstand is 
niet ingesteld
Kookstand instellen
De zekering in de huisinstal-
latie (stoppenkast) is doorge-
brand.
Zekering controleren.
Als de zekeringen meerdere 
malen doorbranden, neem 
dan contact op met een er-
kend elektricien. 
De restwarmte-indicatie geeft 
niets aan
De kookzone is slechts kort 
gebruikt en is daarom nog 
niet heet
Neem contact op met de 
klantenservice wanneer de 
kookzone toch heet is.