Gebruiksaanwijzing, Veiligheidsvoorschriften

38
Gebruiksaanwijzing
1
Veiligheidsvoorschriften
3
Neem deze aanwijzingen in acht, omdat anders bij eventuele schade het 
recht op garantie vervalt.
5
Dit apparaat is in overeenstemming met de volgende EG-richtlijnen:
– 73/23/EEG van 19.02.1973 Laagspanningsrichtlijn
– 89/336/EEG van 03.05.1989 EMC-richtlijn inclusief aangepaste richtlijn 
92/31/EEG
– 93/68/EEG van 22.07.93 CE-markeringsrichtlijn
Gebruik volgens de voorschriften
• Dit apparaat mag alleen in het huishouden worden gebruikt voor het ko-
ken, braden en bakken van levensmiddelen.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt als werkblad of aanrecht.
• Het is niet toegestaan het appaat om te bouwen of te veranderen.
• Brandbare vloeistoffen, licht ontvlambare materialen of smeltbare voor-
werpen (bijv. folie, kunststof, aluminium) niet op het apparaat of in de di-
rect omgeving daarvan plaatsen of opbergen.
Veiligheid voor kinderen
• Houd kleine kinderen altijd uit de buurt van het apparaat.
• Grotere kinderen mogen alleen onder begeleiding en toezicht met het ap-
paraat werken.
Algemene veiligheid
• Het apparaat mag alleen worden gemonteerd en aangesloten door een er-
kend elektro-installateur.
• Inbouwapparaten mogen alleen worden gebruikt nadat deze zijn inge-
bouwd in voorgeschreven, passende inbouwkasten en werkbladen. 
• Bij storingen aan het apparaat of beschadiging van het glaskeramiek 
(breuken, sprongen resp. scheuren) moet het apparaat worden uitgescha-
keld en worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet, om gevaar op elek-
trische schokken te voorkomen.
• Reparaties aan het apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door vak-
mensen.