RPPHUFLDO

1RW
IRU
&RPPHUFLDO
8VH

8VLQJ PRELOH ,QWHUQHW
7R WXUQ WKH SXVK DFFHVV RQ RU RII
 6FUROO WR :$3 VHUYLFHV
<(6
:$3 VHWWLQJV
<(6
&RPPRQ
<(6
3XVK DFFHVV
<(6

 6HOHFW 2Q RU 2II
5HFHLYLQJ SXVK PHVVDJHV
:KHQ \RX UHFHLYH D SXVK PHVVDJH LW FRPHV WR WKH
3XVK LQER[
 <RX FDQ UHVSRQG WR D SXVK PHVVDJH DV
IROORZV
‡ 3RVWSRQH 6DYHV WKH SXVK PHVVDJH VR WKDW \RX FDQ
ORDG DQG VHH LW ODWHU
‡ /RDG 7KH EURZVHU VWDUWV DQG ORDGV WKH SXVKHG :$3
SDJH
‡ 'HOHWH 'HOHWHV WKH SXVK PHVVDJH
(PDLO
<RX FDQ XVH \RXU SKRQH WR VHQG DQG UHFHLYH HPDLO
PHVVDJHV
1RWH <RX QHHG D VXEVFULSWLRQ WKDW VXSSRUWV GDWD
WUDQVPLVVLRQ )RU PRUH LQIRUPDWLRQ FRQVXOW \RXU
VHUYLFH SURYLGHU
6HQGLQJ DQG UHFHLYLQJ HPDLO PHVVDJHV
7KH 6HQG 5HFHLYH RSWLRQ RIIHUV WKH IDVWHVW ZD\ WR
VHQG HPDLO PHVVDJHV VDYHG LQ WKH 2XWER[ DQG FKHFN
IRU QHZ HPDLO PHVVDJHV
7R ZULWH DQG VHQG DQ HPDLO PHVVDJH
 6FUROO WR 0HVVDJHV
<(6
(PDLO
<(6
&RPSRVH
<(6

 6HOHFW
‡7R WKHQ DGG QDPH HQWHU DQ HPDLO DGGUHVV RU
UHWULHYH DQ HPDLO DGGUHVV IURP WKH SKRQH ERRN
<RX FDQ DOVR UHWULHYH D VDYHG DGGUHVV IURP
UHFHLYHG PHVVDJHV LQ \RXU LQER[
‡&F LI \RX ZDQW WR VHQG D FRS\ RI WKH PHVVDJH WR
VRPHRQH
‡3ULRULW\ 6HW WKH PHVVDJH SULRULW\
‡6XEMHFW :ULWH D WLWOH
<(6

‡7H[W :ULWH \RXU PHVVDJH
<(6
VHOHFW &RQWLQXH
<(6

 6HOHFW RQH RI WKH IROORZLQJ
‡6HQG QRZ 7KH HPDLO PHVVDJH LV VHQW
‡6HQG QRZ ZLWK DWWDFKPHQW<RX FDQ DWWDFK D
SLFWXUH IURP ³0\ SLFWXUHV´ 6HOHFW D SLFWXUH DQG
SUHVV
<(6
WR VHQG
‡6DYH WR RXWER[ 7KH HPDLO PHVVDJH LV VDYHG LQ
WKH 2XWER[