7

NL - ADVIEZEN EN SUGGESTIES - De gebruiksaanwijzingen hebben betrekking op verschillen-

de modellen van dit apparaat. Mogelijk vindt u dan ook beschrijvingen van aparte kenmerken die 

niet over uw specifieke apparaat gaan. De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade als 

gevolg van een onjuiste installatie of oneigenlijk gebruik. De minimale veiligheidsafstand tussen 

de kookplaat en de afzuigkap is 650 mm (sommige modellen kunnen op een kleinere afstand 

worden geïnstalleerd; zie de paragraaf over de werkafmetingen en de installatie). Controleer of de 

netspanning overeenstemt met de spanning die op het typeplaatje aan de binnenkant van de af-

zuigkap staat vermeld. Controleer voor apparaten van klasse I of het elektriciteitsnet in uw woning 

over een goede aarding beschikt. Sluit de afzuiginrichting op het rookkanaal aan met een pijp met 

een minimale diameter van 120 mm. De rook moet een zo kort mogelijk traject afleggen. Sluit de 

afzuigkap niet op rookkanalen aan die verbrandingsgassen afvoeren (bijv. van verwarmingsketels, 

open haarden, enz.). Als de afzuiginrichting in combinatie met niet-elektrische apparaten wordt 

gebruikt (bijv. gasapparaten), moet het vertrek voldoende geventileerd zijn om te voorkomen dat 

de uitgestoten gassen terugstromen. De keuken dient over een opening te beschikken die direct 

in verbinding staat met de buitenlucht om de toevoer van schone lucht te garanderen. Wanneer 

de afzuigkap in combinatie met niet-elektrische apparaten wordt gebruikt, mag de onderdruk in het 

vertrek niet groter zijn dan 0,04 mbar om te voorkomen dat de damp opnieuw door de afzuigkap 

in het vertrek gezogen wordt. Een beschadigd netsnoer moet door de producent of de technische 

servicedienst worden gerepareerd om elk risico te vermijden. Als de installatievoorschriften van 

de gaskookplaat bepalen dat een grotere afstand in acht moet worden genomen dan hierboven 

is aangegeven, dan moet daar rekening mee worden gehouden. Alle regels voor de luchtafvoer 

moeten in acht worden genomen. Gebruik alleen schroeven en kleine onderdelen die geschikt zijn 

voor de afzuigkap. Waarschuwing: indien de schroeven en bevestigingssystemen niet volgens 

deze aanwijzingen worden geïnstalleerd, bestaat het gevaar voor elektrische schokken. Sluit de 

afzuigkap op het elektriciteitsnet aan met een tweepolige schakelaar met een afstand tussen de 

contacten van minstens 3 mm. De afzuigkap is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik om 

kookgeuren te verwijderen. Gebruik de afzuigkap nooit voor andere doeleinden dan waarvoor hij 

bedoeld is. Laat nooit hoog brandende branders onbedekt onder een werkende afzuigkap. Regel 

de vlammen altijd zo dat ze niet langs de pannen omhoogkomen. Controleer frituurpannen tijdens 

het gebruik: de oververhitte olie zou vlam kunnen vatten. Er mag niet onder de afzuigkap geflam-

beerd worden: brandgevaar. Het apparaat mag worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar 

en door personen met een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperking of met onvoldoende 

ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan en goed geïnstrueerd zijn over een veilig gebruik 

van het apparaat en de gevaren die ermee samenhangen. Zorg ervoor dat kinderen niet met het 

apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden 

uitgevoerd, tenzij ze onder toezicht staan. “LET OP: tijdens het gebruik van de kooktoestellen kun-

nen de toegankelijke delen erg heet worden”. Het symbool   op het product of op de verpakking 

wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een 

speciaal verzamelcentrum worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt 

gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u 

mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van 

verkeerde afvalbehandeling. Neem voor meer details over het recyclen van dit product contact op 

met uw gemeente, de plaatselijke vuilophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.