16

diameter på min. 120 mm. Røret må være så kort som mulig. Ikke koble kjøkkenviften til røkkana-

ler for utslipp av forbrenningsrøk (f.eks. fra kjeler, peiser, osv.). Hvis kjøkkenviften brukes sammen 

med apparater som ikke bruker strøm (f.eks. gassapparater), må det garanteres en god venti-

lasjon i rommet for å unngå retur av forbrenningsgassen. Kjøkkenet må ha en åpning direkte til 

utsiden for å sikre inntak av frisk luft. Når kjøkkenviften brukes sammen med apparater som ikke 

bruker strøm, må ikke det negative trykket i rommet overstige 0,04 mbar for å unngå en retur av 

røkene. Hvis nettkabelen ødelegges, må den byttes ut av produsenten eller servicesenteret for å 

unngå enhver risiko. Hvis installasjonsinstruksjonene for gassplatetoppen spesifiserer en større 

avstand enn angitt ovenfor, må du overholde dette. Følg alle bestemmelsene for luftutløp. Bruk 

kun skruer og beslag som passer til kjøkkenviften. Advarsel: Manglende installasjon av skruer 

eller festeanordninger i samsvar med disse instruksjonene kan medføre risiko for elsjokk. Koble 

kjøkkenviften til strømnettet med en topolet bryter med en kontaktåpning på minst 3 mm. Kjøkken-

viften er kun utviklet til husholdningsbruk for å fjerne matos fra kjøkkenet. Bruk aldri kjøkkenviften 

til annet formål enn tiltenkt bruk. Gå aldri fra en tent brenner uten at det står en gryte oppå mens 

kjøkkenviften er i funksjon. Reguler flammestyrken slik at flammen kun dekker grytebunnen og 

ikke stikker utover kantene. Vær alltid veldig oppmerksom ved frityrsteking, fordi den varme oljen 

kan ta fyr. Ikke flambér under kjøkkenviften, fordi det kan utvikles brann. Barn (over 8 år) eller 

personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller personer uten erfaring og 

kunnskap må kun bruke apparatet dersom de får tilsyn eller opplæring i en sikker bruk av appara-

tet og farene knyttet til bruken. Ikke la barn leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold må ikke 

utføres av barn med mindre de er under tilsyn. ADVARSEL: De tilgjengelige delene kan bli veldige 

varme når platetopper, komfyrer og andre kokeapparater er i bruk. Symbolet   på apparatet eller 

emballasjen angir at apparatet ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Apparatet 

må leveres til et innsamlingssenter for resirkulering av elektrisk og elektronisk materiale. Ved å kas-

sere dette apparatet på riktig måte, bidrar du til å forhindre de negative virkningene på miljøet og 

menneskehelsen som kan forårsakes av en feilaktig avfallshåndtering av dette apparatet. For mer 

informasjon om gjenvinning av dette apparatet, kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller 

forhandleren hvor apparatet ble kjøpt. Slå av apparatet eller koble det fra strømnettet før rengjøring 

eller vedlikehold. Rengjør og/eller skift ut filtrene etter oppgitt intervall (brannfare). Fettfiltrene må 

rengjøres hver andre måned eller oftere ved hyppig bruk. De kan vaskes i oppvaskmaskin (Z). 

Dette filteret kan ikke vaskes eller regenereres. Det skal byttes ut ca. hver 2. måned eller oftere 

avhengig av bruksforholdene (H). Det aktive kullfilteret kan ikke vaskes eller regenereres, og må 

byttes ut ca. hver fjerde måned, eller oftere ved hyppig bruk (W). Bruk kun en fuktig klut og et mildt 

rengjøringsmiddel til rengjøringen av kjøkkenviften.

Lyspære

Forbruk (W)

Sokkel

Spenning (V)

Mål (mm)

ILCOS art.nr.

28

E14

220-240

104 x 35 

HSGSB/C/UB-28-220/240-E14

FI - OHJEET JA SUOSITUKSET - Käyttöohjeet koskevat useampia laitemalleja. On siis mah-

dollista, että niissä on sellaisten yksittäisten ominaisuuksien kuvauksia, joita ei sinun laitteessasi 

ole. Valmistaja ei vastaa väärästä asennuksesta tai käytöstä aiheutuneista vahingoista. Pienin 

turvallinen etäisyys keittotason ja liesituulettimen välillä on 650 mm (jotkut mallit voidaan asentaa 

alemmas, katso työ- ja asennusmittoja koskevaa kappaletta). Tarkista, että sähköverkon jännite 

vastaa liesituulettimen sisällä olevan arvokilven tietoja. Luokan I laitteita varten on tarkistettava,