15

Należy przestrzegać wszystkich norm dotyczących odprowadzania powietrza. Używać wyłącznie 

śrub oraz osprzętu typu odpowiedniego dla danego okapu. Ostrzeżenie: brak śrub lub elementu 

osprzętu zgodnych z instrukcją może być przyczyną porażenia prądem. Przyłączyć okap do sieci 

zasilającej, montując wyłącznik dwubiegunowy o otwarciu styków co najmniej 3 mm. Okap został 

zaprojektowany wyłącznie do użytku domowego, do eliminacji zapachów kuchennych. Nie wolno 

nigdy używać okapu do celów innych niż te, do których został zaprojektowany. Nie wolno nigdy 

pozostawiać wolnego ognia o dużej intensywności pod działającym okapem. Należy dokonać 

regulacji intensywności płomienia w taki sposób, aby znajdował się wyłącznie pod naczyniem do 

gotowania i nie wydostawał się z jego boków. Nie zostawiać naczyń do smażenia bez nadzoru 

podczas użycia: przegrzany olej może się zapalić. Nie zapalać potraw pod okapem: może to być 

przyczyną pożaru. Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci w wieku poniżej 8 lat 

oraz osoby niepełnosprawne fizycznie lub umysłowo oraz bez doświadczenia lub wiedzy na temat 

jego działania, powinni oni zostać jednak poinstruowani i skontrolowani w kwestii obsługi urządze-

nia przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się 

urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być wykonywane przez dzieci, 

chyba że są one nadzorowane. UWAGA: części zewnętrzne mogą stać się bardzo gorące, jeżeli 

używane są razem z urządzeniami przeznaczonymi do gotowania. Symbol   znajdujący się na 

urządzeniu lub na jego opakowaniu oznacza, że nie wolno danego urządzenia wyrzucać razem 

ze zwykłymi odpadami domowymi. Niepotrzebne urządzenie należy oddać do odpowiedniego 

punktu zbiórki urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych. Likwidując produkt w sposób właści-

wy, przyczyniasz się do zapobiegania ewentualnym ujemnym wpływom na środowisko naturalne 

oraz na zdrowie ludzi, które mogłyby powstać w wyniku niewłaściwej likwidacji. Szczegółowe in-

formacje na temat utylizacji tego produktu można uzyskać w urzędzie miasta/ gminy, lokalnych 

instytucjach zajmujących się likwidacją odpadów lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony. 

Wyłączyć urządzenie lub odłączyć je od źródła zasilania elektrycznego przed przystąpieniem do 

wszelkich prac związanych z czyszczeniem i konserwacją. Umyć i/lub wymienić filtry po określo-

nym okresie czasu (zagrożenie pożarowe). Filtry przeciw-tłuszczowe należy myć, co 2 miesiące 

lub częściej w razie użytkowania intensywnego, można je myć w zmywarce (Z). Nie jest zmywalna 

i nie można regenerować, musi być wymieniony co 2 miesiące pracy, lub częściej do szczególnie 

intensywnego użytkowania (H). Filtry z węgla aktywnego nie są one przeznaczone do mycia ani 

regeneracji i należy je wymieniać co około 4 miesiące użytkowania lub częściej, jeśli używane są 

bardzo intensywnie (W). Zaleca się czyszczenie okapu przy pomocy wilgotnej ściereczki i neutral-

nego płynu do mycia. 

Typ żarówki

Moc (W)

Mocowanie

Napięcie (V)

Wymiary (mm)

Kod ILCOS

28

E14

220-240

104 x 35 

HSGSB/C/UB-28-220/240-E14

NO - ANBEFALINGER OG FORSLAG - Bruksveiledningen refererer til ulike apparatmodeller. Du 

kan derfor finne beskrivelser av enkelte egenskaper som ikke gjelder ditt apparat. Produsenten 

er ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes feil installasjon eller bruk. Minste sikkerhets-

avstand mellom platetopp og kjøkkenvifte er 650 mm (noen modeller kan monteres ved lavere 

høyde. Se avsnittet om arbeidsmål og installasjon). Kontroller at nettspenningen stemmer med 

spenningen oppgitt på merkeplaten på innsiden av kjøkkenviften. For apparater i klasse I må du 

kontrollere at hjemmets strømnett er jordet. Koble kjøkkenviften til røkkanalen med et rør med en