12

SV - REKOMMENDATIONER OCH TIPS - Bruksanvisningen refererar till olika modeller av den-

na apparat. Med anledning av detta kan det finnas beskrivningar av enskilda egenskaper som 

inte gäller den specifika apparaten. Tillverkaren ansvarar inte för eventuella skador som orsakas 

av felaktig installation eller användning. Min. säkerhetsavstånd mellan spishällen och köksfläkten 

är 650 mm (vissa modeller kan installeras på en lägre höjd; se avsnittet gällande drift- och instal-

lationsmått). Kontrollera att nätspänningen motsvarar den som anges på märkplåten inuti köks-

fläkten. För apparater i klass I, säkerställ att bostadens elsystem har en lämplig jordanslutning. 

Anslut köksfläkten till en rökgaskanal med en min. rördiameter på 120 mm. Sträckan där matos 

avleds ska vara så kort som möjligt. Anslut inte fläkten till rökgaskanaler för förbränningsrök från 

värmepannor, öppna spisar o.s.v. Om köksfläkten används i kombination med andra apparater 

som inte är eldrivna (t.ex. gasdrivna apparater), ska du sörja för en tillräcklig ventilation av lokalen 

för att förhindra returflöde av förbränningsgas. I köket ska det finnas en öppning i direkt förbindelse 

med utsidan för att garantera tillflödet av ren luft. När köksfläkten används i kombination med 

andra apparater som inte är eldrivna, får inte lokalens negativa lufttryck överskrida 0,04 mbar för 

att förhindra att rök sugs tillbaka in i lokalen via köksfläkten. Om elkabeln skadas, ska den bytas 

av tillverkaren eller av servicecentret för att undvika varje risk. Om installationsanvisningarna för 

gasspishällen anger ett större avstånd än det ovan angivna, måste det beaktas. Följ gällande 

lagstiftning angående utsugning av luft. Använd endast skruvar och beslag som är lämpliga för 

köksfläkten. Obs! Om det inte installeras skruvar och fästanordningar som överensstämmer med 

dessa anvisningar kan det leda till risk för elektrisk stöt. Anslut köksfläkten till elnätet genom att 

använda en tvåpolig brytare som har min. 3 mm kontaktavstånd. Köksfläkten har uteslutande kon-

struerats för hushållsbruk, för att avlägsna matos i köket. Använd aldrig köksfläkten för andra än-

damål än vad den är konstruerad för. Se till att det aldrig uppkommer höga lågor under köksfläkten 

när den är igång. Justera lågans styrka så att den endast berör kokkärlets botten och inte slickar 

utmed dess sidor. Fritöserna ska kontrolleras hela tiden under användningen. Den överhettade 

oljan kan ta eld. Flambera inte under köksfläkten. Det finns risk för eldsvåda. Denna apparat får 

användas av barn (över 8 år), personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktionsförmå-

ga eller personer som saknar erfarenhet eller kunskap om hur den används, under förutsättning att 

de övervakas av någon som kan ansvara för deras säkerhet eller som har lärt dem hur apparaten 

används på ett säkert sätt och gjort dem medvetna om riskerna. Barn får inte leka med apparaten. 

Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn av en vuxen. VARNING! De åtkomliga 

delarna kan bli mycket varma under användningen av spisar, matlagningsapparater o.dyl. Symbo-

len   på apparaten eller emballaget anger att apparaten inte får hanteras som hushållsavfall. Den 

ska i stället lämnas in på en uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. 

Genom att säkerställa att apparaten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella 

negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om apparaten kasseras som vanligt avfall. För 

ytterligare upplysningar om återvinning av apparaten bör du kontakta lokala myndigheter, sop-

hämtningstjänsten eller affären där du köpte apparaten. Stäng av eller frånkoppla apparaten från 

elnätet före rengöring eller underhåll. Rengör och/eller byt ut filtren efter den angivna tidsperioden 

(brandrisk). Fettfiltren ska rengöras varannan månad eller oftare vid intensiv användning. De kan 

diskas i diskmaskin (Z). Inte tvättbara och inte regenereras, måste den bytas var 2 månaders an-

vändning, eller oftare, för att använda en särskilt intensiv (H). Det aktiva kolfiltret kan varken diskas 

eller regenereras. Filtret ska bytas cirka var 4:e månad eller oftare vid intensiv användning (W).