11

I: Kontrollér, at husstandens strømforsyning har en passende jordforbindelse. Slut emhætten til 

røgaftrækket ved hjælp af et rør med en diameter på min. 120 mm. Rørforbindelsens gennem-

gang skal være så kort som mulig. Emhætten må ikke forbindes med røgaftrækket til udledning 

af røggas fra forbrændingsprocessen (eksempelvis kedler, pejse osv.). Hvis emhætten benyttes 

sammen med apparater, som ikke er elektriske (eksempelvis gasdrevne apparater), skal der sik-

res en tilstrækkelig udluftning i lokalet for at hindre tilbagestrømning af den udledte gas. Køkkenet 

skal have en åbning med direkte forbindelse til de udendørs omgivelser for at sikre tilførsel af ren 

luft. Når emhætten benyttes sammen med apparater, som ikke er elektriske, må det negative tryk 

i lokalet ikke overskride 0,04 mbar for at undgå, at emhætten suger røgen tilbage til lokalet. Hvis 

forsyningskablet til apparatet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller det tekniske 

servicecenter for at undgå fare. Hvis der i gaskomfurets installationsvejledning er angivet en stør-

re afstand end den ovenstående, skal der tages højde for dette. Overhold alle lovbestemmelser 

vedrørende luftudledning. Brug kun skruer og beslag, som er egnede til emhætten. Bemærk: 

Manglende installation af skruerne eller beslagene i overensstemmelse med disse instruktioner 

kan medføre risiko for elektrisk stød. Forbind emhætten til elforsyningsnettet ved hjælp af en to-

polet afbryder med en afstand mellem kontakterne på mindst 3 mm. Emhætten er udelukkende 

projekteret til husholdningsbrug for at fjerne mados. Brug aldrig emhætten til andre formål end 

de, hvortil den er projekteret. Sørg for, at der aldrig er høje flammer under emhætten, når den er 

tændt. Regulér flammens intensitet, så den udelukkende rettes mod grydens/pandens bund. Sørg 

for, at den ikke kommer omkring siderne. Hold hele tiden øje med friturestegerne, mens de er i 

brug. Der er fare for, at der går ild i den hede olie. Flambér ikke under emhætten. Der er risiko for 

brand. Dette apparat må ikke anvendes af børn under 8 år, af personer med psykiske, fysiske og 

sansemæssige handicaps eller af personer med manglende erfaring eller kendskab, medmindre 

de overvåges og instrueres vedrørende sikker brug af apparatet og de farer, der er forbundet 

hermed. Sørg for, at børn ikke har mulighed for at lege med apparatet. Den rengøring og vedlige-

holdelse, som skal udføres af brugeren, må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn. 

ADVARSEL: De tilgængelige dele kan blive meget varme i forbindelse med brug af kogeplader, 

komfurer og andre madlavningsapparater. Symbolet   på apparatet eller på pakningen betyder, 

at apparatet ikke skal betragtes som almindeligt husholdningsaffald. Det skal derimod indleveres 

på et opsamlingscenter, der tager sig af genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at 

sørge for, at dette apparat bortskaffes korrekt, bidrager du til at forebygge alvorlige følger for mil-

jøet og menneskers helbred; disse kan derimod opstå, hvis dette apparat bortskaffes forkert. Ret 

venligst henvendelse til kommunen, den lokale affaldsbortskaffelsesordning eller den forretning, 

hvor du har købt apparatet, for udførlige oplysninger om genanvendelse af dette apparat. Sluk 

apparatet eller kobl det fra elforsyningsnettet inden enhver form for rengøring eller vedligeholdelse. 

Rengør og/eller udskift filtrene efter den angivne periode (brandfare). Fedtfiltrene skal rengøres 

hver 2. måned eller hyppigere i tilfælde af meget intensiv brug. De kan vaskes i opvaskemaskine 

(Z). Kan ikke vaskes og kan ikke regenereres, skal den udskiftes hver 2 måneders drift eller oftere 

for særligt tunge forbrug (H). Det aktive kulfilter kan ikke afvaskes eller genbruges. Det skal udskif-

tes ca. hver 4. måned eller hyppigere i tilfælde af meget intensiv brug (W). Rengør emhætten ved 

hjælp af en fugtig klud og flydende skånsomt rengøringsmiddel.

Pære

Forbrug (W)

Fatning

Spænding (V)

Mål (mm)

ILCOS art. nr.

28

E14

220-240

104 x 35 

HSGSB/C/UB-28-220/240-E14