7

NL - ADVIEZEN EN SUGGESTIES - De gebruiksaanwijzingen hebben betrekking op verschil-

lende modellen van dit apparaat. Mogelijk vindt u dan ook beschrijvingen van aparte kenmerken 

die niet over uw specifieke apparaat gaan. De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele 

schade als gevolg van een onjuiste installatie of oneigenlijk gebruik. De minimale veiligheidsaf-

stand tussen de kookplaat en de afzuigkap is 650 mm (sommige modellen kunnen op een 

kleinere afstand worden geïnstalleerd; zie de paragraaf over de werkafmetingen en de instal-

latie). Controleer of de netspanning overeenstemt met de spanning die op het typeplaatje aan 

de binnenkant van de afzuigkap staat vermeld. Controleer voor apparaten van klasse I of het 

elektriciteitsnet in uw woning over een goede aarding beschikt. Sluit de afzuiginrichting op het 

rookkanaal aan met een pijp met een minimale diameter van 120 mm. De rook moet een zo kort 

mogelijk traject afleggen. Sluit de afzuigkap niet op rookkanalen aan die verbrandingsgassen 

afvoeren (bijv. van verwarmingsketels, open haarden, enz.). Als de afzuiginrichting in combinatie 

met niet-elektrische apparaten wordt gebruikt (bijv. gasapparaten), moet het vertrek voldoende 

geventileerd zijn om te voorkomen dat de uitgestoten gassen terugstromen. De keuken dient 

over een opening te beschikken die direct in verbinding staat met de buitenlucht om de toe-

voer van schone lucht te garanderen. Wanneer de afzuigkap in combinatie met niet-elektrische 

apparaten wordt gebruikt, mag de onderdruk in het vertrek niet groter zijn dan 0,04 mbar om 

te voorkomen dat de damp opnieuw door de afzuigkap in het vertrek gezogen wordt. Een be-

schadigd netsnoer moet door de producent of de technische servicedienst worden gerepareerd 

om elk risico te vermijden. Als de installatievoorschriften van de gaskookplaat bepalen dat een 

grotere afstand in acht moet worden genomen dan hierboven is aangegeven, dan moet daar 

rekening mee worden gehouden. Alle regels voor de luchtafvoer moeten in acht worden ge-

nomen. Gebruik alleen schroeven en kleine onderdelen die geschikt zijn voor de afzuigkap. 

Waarschuwing: indien de schroeven en bevestigingssystemen niet volgens deze aanwijzingen 

worden geïnstalleerd, bestaat het gevaar voor elektrische schokken. Sluit de afzuigkap op het 

elektriciteitsnet aan met een tweepolige schakelaar met een afstand tussen de contacten van 

minstens 3 mm. De afzuigkap is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik om kookgeuren 

te verwijderen. Gebruik de afzuigkap nooit voor andere doeleinden dan waarvoor hij bedoeld 

is. Laat nooit hoog brandende branders onbedekt onder een werkende afzuigkap. Regel de 

vlammen altijd zo dat ze niet langs de pannen omhoogkomen. Controleer frituurpannen tijdens 

het gebruik: de oververhitte olie zou vlam kunnen vatten. Er mag niet onder de afzuigkap geflam-

beerd worden: brandgevaar. Het apparaat mag worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar 

en door personen met een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperking of met onvoldoende 

ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan en goed geïnstrueerd zijn over een veilig ge-

bruik van het apparaat en de gevaren die ermee samenhangen. Zorg ervoor dat kinderen niet 

met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen 

worden uitgevoerd, tenzij ze onder toezicht staan. “LET OP: tijdens het gebruik van de kooktoe-

stellen kunnen de toegankelijke delen erg heet worden”. Het symbool   op het product of op de 

verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet 

echter naar een speciaal verzamelcentrum worden gebracht waar elektrische en elektronische 

apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt ver-

wijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen 

voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Neem voor meer details over het recyclen 

van dit product contact op met uw gemeente, de plaatselijke vuilophaaldienst of de winkel waar 

u het product hebt gekocht. Schakel het apparaat uit of koppel het los van het elektriciteitsnet al-