16

med en diameter på min. 120 mm. Røret må være så kort som mulig. Ikke koble kjøkkenviften til 

røkkanaler for utslipp av forbrenningsrøk (f.eks. fra kjeler, peiser, osv.). Hvis kjøkkenviften brukes 

sammen med apparater som ikke bruker strøm (f.eks. gassapparater), må det garanteres en 

god ventilasjon i rommet for å unngå retur av forbrenningsgassen. Kjøkkenet må ha en åpning 

direkte til utsiden for å sikre inntak av frisk luft. Når kjøkkenviften brukes sammen med appa-

rater som ikke bruker strøm, må ikke det negative trykket i rommet overstige 0,04 mbar for å 

unngå en retur av røkene. Hvis nettkabelen ødelegges, må den byttes ut av produsenten eller 

servicesenteret for å unngå enhver risiko. Hvis installasjonsinstruksjonene for gassplatetoppen 

spesifiserer en større avstand enn angitt ovenfor, må du overholde dette. Følg alle bestemmel-

sene for luftutløp. Bruk kun skruer og beslag som passer til kjøkkenviften. Advarsel: Manglende 

installasjon av skruer eller festeanordninger i samsvar med disse instruksjonene kan medføre 

risiko for elsjokk. Koble kjøkkenviften til strømnettet med en topolet bryter med en kontaktå-

pning på minst 3 mm. Kjøkkenviften er kun utviklet til husholdningsbruk for å fjerne matos fra 

kjøkkenet. Bruk aldri kjøkkenviften til annet formål enn tiltenkt bruk. Gå aldri fra en tent brenner 

uten at det står en gryte oppå mens kjøkkenviften er i funksjon. Reguler flammestyrken slik at 

flammen kun dekker grytebunnen og ikke stikker utover kantene. Vær alltid veldig oppmerksom 

ved frityrsteking, fordi den varme oljen kan ta fyr. Ikke flambér under kjøkkenviften, fordi det kan 

utvikles brann. Barn (over 8 år) eller personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller psykiske 

evner, eller personer uten erfaring og kunnskap må kun bruke apparatet dersom de får tilsyn 

eller opplæring i en sikker bruk av apparatet og farene knyttet til bruken. Ikke la barn leke med 

apparatet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn med mindre de er under tilsyn. 

ADVARSEL: De tilgjengelige delene kan bli veldige varme når platetopper, komfyrer og andre 

kokeapparater er i bruk. Symbolet   på apparatet eller emballasjen angir at apparatet ikke skal 

kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Apparatet må leveres til et innsamlingssenter for 

resirkulering av elektrisk og elektronisk materiale. Ved å kassere dette apparatet på riktig måte, 

bidrar du til å forhindre de negative virkningene på miljøet og menneskehelsen som kan forårsa-

kes av en feilaktig avfallshåndtering av dette apparatet. For mer informasjon om gjenvinning av 

dette apparatet, kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forhandleren hvor apparatet ble 

kjøpt. Slå av apparatet eller koble det fra strømnettet før rengjøring eller vedlikehold. Rengjør og/

eller skift ut filtrene etter oppgitt intervall (brannfare). Fettfiltrene må rengjøres hver andre måned 

eller oftere ved hyppig bruk. De kan vaskes i oppvaskmaskin (Z). Dette filteret kan ikke vaskes 

eller regenereres. Det skal byttes ut ca. hver 2. måned eller oftere avhengig av bruksforholde-

ne (H). Det aktive kullfilteret kan ikke vaskes eller regenereres, og må byttes ut ca. hver fjerde 

måned, eller oftere ved hyppig bruk (W). Bruk kun en fuktig klut og et mildt rengjøringsmiddel til 

rengjøringen av kjøkkenviften.

Lyspære

Forbruk (W)

Sokkel

Spenning (V)

Mål (mm)

ILCOS art.nr.

28

E14

220-240

104 x 35 

HSGSB/C/UB-28-220/240-E14

FI - OHJEET JA SUOSITUKSET - Käyttöohjeet koskevat useampia laitemalleja. On siis mah-

dollista, että niissä on sellaisten yksittäisten ominaisuuksien kuvauksia, joita ei sinun laitteessasi 

ole. Valmistaja ei vastaa väärästä asennuksesta tai käytöstä aiheutuneista vahingoista. Pienin 

turvallinen etäisyys keittotason ja liesituulettimen välillä on 650 mm (jotkut mallit voidaan asentaa 

alemmas, katso työ- ja asennusmittoja koskevaa kappaletta). Tarkista, että sähköverkon jännite 

vastaa liesituulettimen sisällä olevan arvokilven tietoja. Luokan I laitteita varten on tarkistettava,