15

powyżej, należy to wziąć pod uwagę. Należy przestrzegać wszystkich norm dotyczących od-

prowadzania powietrza. Używać wyłącznie śrub oraz osprzętu typu odpowiedniego dla danego 

okapu. Ostrzeżenie: brak śrub lub elementu osprzętu zgodnych z instrukcją może być przyczy-

ną porażenia prądem. Przyłączyć okap do sieci zasilającej, montując wyłącznik dwubiegunowy 

o otwarciu styków co najmniej 3 mm. Okap został zaprojektowany wyłącznie do użytku domo-

wego, do eliminacji zapachów kuchennych. Nie wolno nigdy używać okapu do celów innych 

niż te, do których został zaprojektowany. Nie wolno nigdy pozostawiać wolnego ognia o dużej 

intensywności pod działającym okapem. Należy dokonać regulacji intensywności płomienia w 

taki sposób, aby znajdował się wyłącznie pod naczyniem do gotowania i nie wydostawał się z 

jego boków. Nie zostawiać naczyń do smażenia bez nadzoru podczas użycia: przegrzany olej 

może się zapalić. Nie zapalać potraw pod okapem: może to być przyczyną pożaru. Niniejsze 

urządzenie może być używane przez dzieci w wieku poniżej 8 lat oraz osoby niepełnosprawne 

fizycznie lub umysłowo oraz bez doświadczenia lub wiedzy na temat jego działania, powinni 

oni zostać jednak poinstruowani i skontrolowani w kwestii obsługi urządzenia przez osoby od-

powiedzialne za ich bezpieczeństwo. Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. 

Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że są 

one nadzorowane. UWAGA: części zewnętrzne mogą stać się bardzo gorące, jeżeli używane 

są razem z urządzeniami przeznaczonymi do gotowania. Symbol   znajdujący się na urządze-

niu lub na jego opakowaniu oznacza, że nie wolno danego urządzenia wyrzucać razem ze zwy-

kłymi odpadami domowymi. Niepotrzebne urządzenie należy oddać do odpowiedniego punktu 

zbiórki urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych. Likwidując produkt w sposób właściwy, 

przyczyniasz się do zapobiegania ewentualnym ujemnym wpływom na środowisko naturalne 

oraz na zdrowie ludzi, które mogłyby powstać w wyniku niewłaściwej likwidacji. Szczegółowe 

informacje na temat utylizacji tego produktu można uzyskać w urzędzie miasta/ gminy, lokalnych 

instytucjach zajmujących się likwidacją odpadów lub w sklepie, w którym produkt został zaku-

piony. Wyłączyć urządzenie lub odłączyć je od źródła zasilania elektrycznego przed przystąpie-

niem do wszelkich prac związanych z czyszczeniem i konserwacją. Umyć i/lub wymienić filtry 

po określonym okresie czasu (zagrożenie pożarowe). Filtry przeciw-tłuszczowe należy myć, co 

2 miesiące lub częściej w razie użytkowania intensywnego, można je myć w zmywarce (Z). Nie 

jest zmywalna i nie można regenerować, musi być wymieniony co 2 miesiące pracy, lub częściej 

do szczególnie intensywnego użytkowania (H). Filtry z węgla aktywnego nie są one przeznaczo-

ne do mycia ani regeneracji i należy je wymieniać co około 4 miesiące użytkowania lub częściej, 

jeśli używane są bardzo intensywnie (W). Zaleca się czyszczenie okapu przy pomocy wilgotnej 

ściereczki i neutralnego płynu do mycia. 

Typ 

żarówki

Moc (W)

Mocowanie

Napięcie (V)

Wymiary (mm)

Kod ILCOS

28

E14

220-240

104 x 35 

HSGSB/C/UB-28-220/240-E14

NO - ANBEFALINGER OG FORSLAG - Bruksveiledningen refererer til ulike apparatmodeller. 

Du kan derfor finne beskrivelser av enkelte egenskaper som ikke gjelder ditt apparat. Produ-

senten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes feil installasjon eller bruk. Minste sik-

kerhetsavstand mellom platetopp og kjøkkenvifte er 650 mm (noen modeller kan monteres ved 

lavere høyde. Se avsnittet om arbeidsmål og installasjon). Kontroller at nettspenningen stemmer 

med spenningen oppgitt på merkeplaten på innsiden av kjøkkenviften. For apparater i klasse I 

må du kontrollere at hjemmets strømnett er jordet. Koble kjøkkenviften til røkkanalen med et rør