12

SV - REKOMMENDATIONER OCH TIPS - Bruksanvisningen refererar till olika modeller av den-

na apparat. Med anledning av detta kan det finnas beskrivningar av enskilda egenskaper som 

inte gäller den specifika apparaten. Tillverkaren ansvarar inte för eventuella skador som orsakas 

av felaktig installation eller användning. Min. säkerhetsavstånd mellan spishällen och köksfläkten 

är 650 mm (vissa modeller kan installeras på en lägre höjd; se avsnittet gällande drift- och instal-

lationsmått). Kontrollera att nätspänningen motsvarar den som anges på märkplåten inuti köks-

fläkten. För apparater i klass I, säkerställ att bostadens elsystem har en lämplig jordanslutning. 

Anslut köksfläkten till en rökgaskanal med en min. rördiameter på 120 mm. Sträckan där matos 

avleds ska vara så kort som möjligt. Anslut inte fläkten till rökgaskanaler för förbränningsrök från 

värmepannor, öppna spisar o.s.v. Om köksfläkten används i kombination med andra apparater 

som inte är eldrivna (t.ex. gasdrivna apparater), ska du sörja för en tillräcklig ventilation av lokalen 

för att förhindra returflöde av förbränningsgas. I köket ska det finnas en öppning i direkt förbindel-

se med utsidan för att garantera tillflödet av ren luft. När köksfläkten används i kombination med 

andra apparater som inte är eldrivna, får inte lokalens negativa lufttryck överskrida 0,04 mbar för 

att förhindra att rök sugs tillbaka in i lokalen via köksfläkten. Om elkabeln skadas, ska den bytas 

av tillverkaren eller av servicecentret för att undvika varje risk. Om installationsanvisningarna för 

gasspishällen anger ett större avstånd än det ovan angivna, måste det beaktas. Följ gällande 

lagstiftning angående utsugning av luft. Använd endast skruvar och beslag som är lämpliga för 

köksfläkten. Obs! Om det inte installeras skruvar och fästanordningar som överensstämmer 

med dessa anvisningar kan det leda till risk för elektrisk stöt. Anslut köksfläkten till elnätet genom 

att använda en tvåpolig brytare som har min. 3 mm kontaktavstånd. Köksfläkten har uteslutande 

konstruerats för hushållsbruk, för att avlägsna matos i köket. Använd aldrig köksfläkten för andra 

ändamål än vad den är konstruerad för. Se till att det aldrig uppkommer höga lågor under köks-

fläkten när den är igång. Justera lågans styrka så att den endast berör kokkärlets botten och 

inte slickar utmed dess sidor. Fritöserna ska kontrolleras hela tiden under användningen. Den 

överhettade oljan kan ta eld. Flambera inte under köksfläkten. Det finns risk för eldsvåda. Denna 

apparat får användas av barn (över 8 år), personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental 

funktionsförmåga eller personer som saknar erfarenhet eller kunskap om hur den används, un-

der förutsättning att de övervakas av någon som kan ansvara för deras säkerhet eller som har 

lärt dem hur apparaten används på ett säkert sätt och gjort dem medvetna om riskerna. Barn 

får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn av en 

vuxen. VARNING! De åtkomliga delarna kan bli mycket varma under användningen av spisar, 

matlagningsapparater o.dyl. Symbolen   på apparaten eller emballaget anger att apparaten 

inte får hanteras som hushållsavfall. Den ska i stället lämnas in på en uppsamlingsplats för åter-

vinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att apparaten hanteras på rätt 

sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om 

apparaten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning av apparaten 

bör du kontakta lokala myndigheter, sophämtningstjänsten eller affären där du köpte apparaten. 

Stäng av eller frånkoppla apparaten från elnätet före rengöring eller underhåll. Rengör och/eller 

byt ut filtren efter den angivna tidsperioden (brandrisk). Fettfiltren ska rengöras varannan månad 

eller oftare vid intensiv användning. De kan diskas i diskmaskin (Z). Inte tvättbara och inte re-

genereras, måste den bytas var 2 månaders användning, eller oftare, för att använda en särskilt 

intensiv (H). Det aktiva kolfiltret kan varken diskas eller regenereras. Filtret ska bytas cirka var