11

Rørforbindelsens gennemgang skal være så kort som mulig. Emhætten må ikke forbindes med 

røgaftrækket til udledning af røggas fra forbrændingsprocessen (eksempelvis kedler, pejse osv.). 

Hvis emhætten benyttes sammen med apparater, som ikke er elektriske (eksempelvis gasdrev-

ne apparater), skal der sikres en tilstrækkelig udluftning i lokalet for at hindre tilbagestrømning af 

den udledte gas. Køkkenet skal have en åbning med direkte forbindelse til de udendørs omgi-

velser for at sikre tilførsel af ren luft. Når emhætten benyttes sammen med apparater, som ikke 

er elektriske, må det negative tryk i lokalet ikke overskride 0,04 mbar for at undgå, at emhætten 

suger røgen tilbage til lokalet. Hvis forsyningskablet til apparatet er beskadiget, skal det udskif-

tes af producenten eller det tekniske servicecenter for at undgå fare. Hvis der i gaskomfurets 

installationsvejledning er angivet en større afstand end den ovenstående, skal der tages højde 

for dette. Overhold alle lovbestemmelser vedrørende luftudledning. Brug kun skruer og beslag, 

som er egnede til emhætten. Bemærk: Manglende installation af skruerne eller beslagene i 

overensstemmelse med disse instruktioner kan medføre risiko for elektrisk stød. Forbind em-

hætten til elforsyningsnettet ved hjælp af en topolet afbryder med en afstand mellem kontakterne 

på mindst 3 mm. Emhætten er udelukkende projekteret til husholdningsbrug for at fjerne mados. 

Brug aldrig emhætten til andre formål end de, hvortil den er projekteret. Sørg for, at der aldrig er 

høje flammer under emhætten, når den er tændt. Regulér flammens intensitet, så den udeluk-

kende rettes mod grydens/pandens bund. Sørg for, at den ikke kommer omkring siderne. Hold 

hele tiden øje med friturestegerne, mens de er i brug. Der er fare for, at der går ild i den hede olie. 

Flambér ikke under emhætten. Der er risiko for brand. Dette apparat må ikke anvendes af børn 

under 8 år, af personer med psykiske, fysiske og sansemæssige handicaps eller af personer 

med manglende erfaring eller kendskab, medmindre de overvåges og instrueres vedrørende 

sikker brug af apparatet og de farer, der er forbundet hermed. Sørg for, at børn ikke har mulighed 

for at lege med apparatet. Den rengøring og vedligeholdelse, som skal udføres af brugeren, må 

ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn. ADVARSEL: De tilgængelige dele kan 

blive meget varme i forbindelse med brug af kogeplader, komfurer og andre madlavningsap-

parater. Symbolet   på apparatet eller på pakningen betyder, at apparatet ikke skal betragtes 

som almindeligt husholdningsaffald. Det skal derimod indleveres på et opsamlingscenter, der 

tager sig af genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for, at dette apparat 

bortskaffes korrekt, bidrager du til at forebygge alvorlige følger for miljøet og menneskers hel-

bred; disse kan derimod opstå, hvis dette apparat bortskaffes forkert. Ret venligst henvendelse 

til kommunen, den lokale affaldsbortskaffelsesordning eller den forretning, hvor du har købt ap-

paratet, for udførlige oplysninger om genanvendelse af dette apparat. Sluk apparatet eller kobl 

det fra elforsyningsnettet inden enhver form for rengøring eller vedligeholdelse. Rengør og/eller 

udskift filtrene efter den angivne periode (brandfare). Fedtfiltrene skal rengøres hver 2. måned 

eller hyppigere i tilfælde af meget intensiv brug. De kan vaskes i opvaskemaskine (Z). Kan ikke 

vaskes og kan ikke regenereres, skal den udskiftes hver 2 måneders drift eller oftere for særligt 

tunge forbrug (H). Det aktive kulfilter kan ikke afvaskes eller genbruges. Det skal udskiftes ca. 

hver 4. måned eller hyppigere i tilfælde af meget intensiv brug (W). Rengør emhætten ved hjælp 

af en fugtig klud og flydende skånsomt rengøringsmiddel.

Pære

Forbrug (W)

Fatning

Spænding (V)

Mål (mm)

ILCOS art. nr.

28

E14

220-240

104 x 35 

HSGSB/C/UB-28-220/240-E14