5

realiza-ção para garantir a entrada de ar limpo. O exaustor foi projectado para ser utilizado exclusivamente em ambientes 

do-mésticos, sendo a sua finalidade a de reduzir os odores de cozedura. Não utilize o aparelho de maneira imprópria. As 

chamas de forte intensidade não devem ficar descobertas  enquanto o exaus-tor estiver a funcionar. Regule sempre as 

chamas de maneira que não sobressaiam do fundo das pane-las. Mantenha as frigideiras sob controlo durante o uso: o 

óleo excessivamente aquecido pode inflamar-se. No prepare alimentos flamejados sob o exaustor. Perigo de incêndio! 

Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) diminuídas psíquica, sensorial ou mentalmente 

nem por indivíduos sem experiência e co-nhecimento, salvo se vigiados ou instruídos para utilização do aparelho por 

pes-soas responsáveis pela respectiva segurança. As crianças devem ser vigiadas no sentido de assegurar que não 

brinquem com o aparelho.  Antes de efectuar qualquer operação de manutenção, desligue o exaustor tiran-do a ficha 

da tomada de corrente ou desligando o interruptor geral. Faça uma manutenção atenta e rápida dos filtros, respeitando 

os intervalos aconselhados (risco de incêndio), Filtros antigordura 

Z Podem ser lavados em máquinas de lavar louça. 

A operação de lavagem deve ser feita de 2 em 2 meses de utilização, aproximadamente; com maior frequência se o 

aparelho for utilizado com muita intensidade. / 

H Não pode ser lavado e, em média, deverá ser substituído de dois em 

dois meses - Filtro anti-odor 

W Não pode ser lavado e não é regenerável, devendo ser substituído de 4 em 4 meses 

de utilização ou com maior frequência, se o aparelho for utilizado com muita intensidade. Para limpar as superfícies do 

exaustor, é suficiente utilizar um pano húmido e de-tergente líquido neutro. O símbolo   no produto ou na embalagem 

indica que este produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue ao centro de recolha 

selectiva para a re-ciclagem de equipamento eléctrico e electrónico. Ao garantir uma eliminação adequada deste produto, 

irá ajudar a evitar eventuais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde pública, que, de outra forma, 

poderiam ser provocadas por um tratamento incorrecto do produto. Para obter informações mais pormenorizadas sobre 

a reciclagem deste produto, con-tacte os serviços municipalizados locais, o centro de recolha selectiva da sua área de 

residência ou o estabelecimento onde adquiriu o produto. 

Ligue o exaustor à rede de alimentação eléctrica intercalando um interruptor bipolar com abertura mínima entre os con-

tactos de 3 mm. 

DK - RÅD OG TIP - Denne brugsanvisning gælder for flere modeller. Det er muligt, at der beskrives enkelte dele, der ikke 

vedrører dette apparat. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader, der skyldes forkert installation eller installati-

on i strid med de tekniske normer. Der skal af sikkerhedsgrunde mindst være en afstand på 650 mm mellem kogepladen 

og emhætten. Kontrollér, om netspændingen svarer til angivelserne på skiltet inden i emhætten. Ved apparater af Klasse 

1a sørg for, at boligens elanlæg har en velfungerende jordforbindelse. Forbind emhætten til luftudsugningen med en 

rørforbindelse, hvis diameter er lig med eller større end 120 mm. Rørforbindelsens gennemgang skal være så kort som 

mulig. Emhætten må ikke forbindes med ledningsforbindelser til udledning af røggas fra forbrændingsprocessen (kedler, 

pejse, osv.). Hvis der i samme rum, hvor enheden anvendes, er opstillet apparater, der ikke fungerer med el (som for 

eksempel gasapparater), skal der sørges for tilstrækkelig udluftning i omgivelserne. Hvis køkkenet ikke allerede er forsy-

net dermed, skal der laves en åbning til de udendørs omgivelser for at sikre indstrømning af ren luft.  Emhætten er kun 

beregnet til husholdningsbrug, i særdeleshed til at fjerne lugt i køkkenet. Emhætten må aldrig anvendes til andre formål. 

Pas på, at der ikke er åbne eller kraftige flammer under emhætten, mens den er i funktion. Indstil altid flammen således, 

at den ikke er synlig ud over grydernes bund. Kontrollér friturestegemaskinerne, mens de steger: Der er fare for, at der går 

ild i den hede olie. Undlad at tilberede flamberede retter under emhætten; brandfare. Dette apparatet må ikke anvendes 

af personer (derunder børn) med nedsatte psykiske, sensoriske og sindsmæssige evner eller med utilstrækkelig erfaring 

eller kendskab, med mindre en ansvarlig person overvåger og vejleder dem i brug af apparatet og derved opretholder 

sikkerheden. Der skal holdes øje med børnene, for at sørge for, at de ikke leger med apparatet. Før der foretages hvilken 

som helst form for vedligeholdelse, skal man frakoble emhætten ved at trække stikket ud eller slukke på hovedafbryderen. 

Vedligeholdelsen af filtrene skal foretages grundigt og med de opførte mellemrum (brandfare). Fedtfiltrene 

Z kan også 

vaskes i opvaskemaskine, de skal renses ca. hver anden måned, dog oftere ved særlig intensiv anvendelse / 

H kan ikke 

vaskes og kan ikke regenereres, skal den udskiftes hver 2 måneders drift eller oftere for særligt tunge forbrug – Lugtfiltret 

med aktivt kul 

W kan ikke vaskes eller gendannes, det skal udskiftes ca. hver 4. måned, dog oftere ved særlig intensiv 

anvendelse. Emhættens overflader kan renses med en fugtig klud og et mildt, flydende rengøringsmiddel. Symbolet   

på produktet eller på pakningen betyder, at produktet ikke skal betragtes som almindeligt husholdningsaffald; det skal 

derimod indleveres på et opsamlingscenter, der tager sig af genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge 

for, at dette produkt bortskaffes korrekt, bidrager du til at forebygge alvorlige følger for miljøet og menneskers helbred; 

disse kan derimod opstå, hvis dette produkt bortskaffes forkert. For udførlige oplysninger om genanvendelse af dette 

produkt ret venligst henvendelse til kommunen, den lokale affaldsbortskaffelsesordning eller den forretning, hvor du har 

købt produktet.

Forbind emhætten til netforsyningen ved at indsætte en 2-pols afbryder, hvis kontakter har en åbning på mindst 3 mm.

SE - RÅD OCH ANVISNINGAR - Den här bruksanvisningen för användningen är förutsedd för flera versioner av appara-

ten. Det är möjligt att vissa enskilda delar i utrustningen är beskrivna, som inte berör din apparat. Tillverkaren frånsäger 

allt ansvar för skador som uppstått på grund av en felaktig installation eller inte överensstämmande med alla konstens 

regler. Det minimala säkerhetsavståndet emellan spishällen och köksfläkten måste vara 650 mm. Kontrollera att nätspän-

ningen motsvarar den angiven på märkplåten som sitter invändigt köksfläkten. För apparater i klass 1a säkerställ att elsy-

stemet garanterar en rätt jordtömning. Anslut köksfläkten till utgången av den utsugna luften med ett rör med en diameter 

lika med eller större än 120 mm. Rörledningen ska vara så kort som möjligt. Anslut inte köksfläkten till tömningskanaler för 

rök som utvecklas från förbränning (värmepannor, kaminer, etc.). Om såväl köksfläkt och andra apparater som inte drivs 

med el används i rummet (t.ex. apparater som använder gas), ska du sörja för en tillräcklig luftning av rummet. Om sådan 

saknas i köket, gör en öppning som står i förbindelse med utsidan, för att garantera ett byte av ren luft. Köksfläkten har 

uteslutande konstruerats för hushållsbruk, för att ta bort kökslukterna. Använd aldrig köksfläkten på felaktigt sätt. Lämna 

aldrig öppen eld med hög intensitet under köksfläkten i funktion. Reglera alltid lågorna på sådant sätt att de inte kommer 

ut vid sidorna på kastrullbottnen. Kontrollera fritöser under användningen: den överhettade oljan kan ta eld. Att flambera 

under fläkten är inte tillåtet, då det finns risk för eldsvåda. Denna apparat får inte användas av personer (inklusive barn) 

med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller av personer utan erfarenhet och kunskap, om inte de är 

övervakade eller instruerade om användningen av apparaten av personer ansvariga för deras säkerhet. Barn ska över-