NO 

5

53 

INFORMASJON - DELER

 

ADVARSLER 

Dette apparatet er blitt utviklet for bruk som ventilasjonshette med OPPSUGINGSFUNK-
SJON (utførsel av luft til utendørs utløp) eller FILTRERINGSFUNKSJON (rensing av luft 
internt). 

-  Minimumsdistansen mellom koketoppen og nedre del av ventilatorhetten er 650mm.  

-  Følg disse anvisningene om funksjonen til ventilatorhetten når luften sendes ut mot utsiden. (opp-

sugingsversjonen) 

-  Det må være tilstrekkelig utlufting i rommet når ventilatorhetten eller apparater med forskjellig 

energitilførsel fra elektrisk brukes samtidig; undertrykket i rommet må ikke overstige Pa (4x10

-5

 

bar). 

-  Den luften som suges opp må ikke ledes inn røykavløp fra apparater som bruker annen energi en 

elektrisk energi.  

-  Følg alle påbud som blir gitt fra myndigheter ansvarlige for røyk/luftutførsel. 

-  Unngå å bruke åpen flamme i området under ventilatorhetten. 

-  Ventilatorhetten er blitt framstilt med isolasjon tilhørende Klasse II og har derfor ikke behov for 

jordet tilkopling. 

-  Før man begynner med vedlikehold må man kople apparatet fra strømforsyningen.   

-  Dette apparatet må ikke brukes av personer (inkl. barn) med reduserte psykiske evner og ferdig-

heter, eller av uerfarne personer uten kjennskap til apparatet, hvis de ikke er under oppsyn eller 

opplæring av personer ansvarlige for deres sikkerhet. 

-  Barn må holdes under oppsyn for å kunne være sikker på at de ikke leker med apparatet. 

TILKOPLING AV STRØMLEDNINGEN 

Før installasjon må man sjekke at spenningen som angis på merke/typeskiltet på apparatet er i 
samsvar med den man har i strømkretsen man bruker. Dersom ventilatorhetten ikke skulle ha 
noe støpsel, må man montere på ledningen et støpsel som er tilpasset den styrke og effekt som 
beskrives på merkeskiltet. Ved tilkopling direkte til strømkretsen må man plassere inn mellom 
apparatet og strømnettet en omnipolar bryter med minimumsavstand mellom kontaktene på 
3mm, tilpasset strømforbruket og i samsvar ed gjeldende forskrifter. 

 

 

DELER 

 

- 2 

festestenger 

C  

- 1 

Reduksjonsflens 

- 1 

filtreringskrets 

H (ikke obligatorisk) 

2 Aktive kullfilter L (ikke obligatorisk)