NO 

5

52 

ANBEFALINGER OG FORSLAG

 

 
  Denne bruksanvisningen gjelder for flere maskinutgaver. Det kan finnes beskrivelser av 

enkelte deler som ikke gjelder din maskin. 

INSTALLASJON 

•  Produsenten skal ikke kunne holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår som 

følge av feil eller ufullstendig montering.  

•  Minimum sikkerhetsavstand mellom komfyrtoppen og viftehetten er 650 med mer (noen 

modeller kan installeres lavere, se avsnittene Mål og Installasjon).  

•  Kontroller at nettspenningen er i overensstemmelse med spenningen som er angitt på 

merkeplaten på innsiden av hetten.  

•  For utstyr i klasse I må det kontrolleres at strømforsyningen garanterer tilstrekkelig jor-

ding.  

•  Koble sugeviften til avtrekkskanalen gjennom et rør med en minimumsdiameter på 120 

mm. Trekkanalens rute må være så kort som mulig.  

•  Ikke koble viftehetten til avtrekkskanaler med forbrenningsgasser (kjeler, ildsteder osv.).  
•  Hvis sugeviften brukes sammen med ikke-elektriske apparater (f.eks. gassapparater), må det 

sørges for tilstrekkelig lufting i rommet for å hindre tilbakestrømning av avgass. Kjøkkenet må ha 
en direkte åpning til fri luft for å garantere tilførsel av ren luft. Apparatet er sikkert i bruk når 
undertrykket i rommet er på maks 0,04 mBar. 

•  Hvis nettkabelen ødelegges, må den byttes ut av produsenten eller kundeservice for å unngå 

enhver fare.

•  Hvis installasjonsinstruksjonene for gasskomfyren spesifiserer en større av-

stand, må du overholde dette. Følg alltid gjeldende normer for luftutslipp. 

BRUK 

•  Viftehetten er utviklet utelukkende for hjemmebruk for å motvirke lukter på kjøkkenet.  
•  Bruk aldri hetten til andre formål enn den er beregnet for.  
•  Tillat aldri høye, åpne flammer under hetten når den er i bruk.  
•  Juster flammestyrken slik at bare bunnen av gryten omsluttes, og ikke sidene.  
•  Frityrkokere må overvåkes kontinuerlig under bruk: overopphetet olje kan ta fyr.  
•  Hetten må ikke brukes av barn eller personer som ikke har fått opplæring i korrekt bruk.  
•  Utstyret er ikke beregnet for bruk av unge barn eller sykelige personer uten tilsyn.  
•  Ikke flambér under kjøkkenviften pga. brannfaren. 
•  Dette apparatet må ikke brukes av personer (inkl. barn) med reduserte psykiske evner og 

ferdigheter, eller av uerfarne personer uten kjennskap til apparatet, hvis de ikke er under 
oppsyn eller opplæring av personer ansvarlige for deres sikkerhet. 

•  Barn må holdes under oppsyn for å garantere at de ikke leker med apparatet.  
•  “ADVARSEL: De tilgjengelige delene kan bli veldige varme når platetopper/komfyrer er i 

bruk.” 

VEDLIKEHOLD 

•  Slå av eller koble apparatet fra strømnettet før det utføres vedlikeholdsarbeid.  
•  Rengjør og/eller skrift ut filtrene etter angitt tid (Brannrisiko).  
•  Rengjør hetten med en fuktig klut og et nøytralt, flytende rensemiddel. 

Symbolet 

 på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles 

som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og 

elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge 

de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere 

informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjons-

selskapet eller forretningen der du anskaffet det.