SE 

3

37 

VARNINGAR - KOMPONENTER 
VARNINGAR 

Den här apparaten har projekterats för att användas som en UTSUGANDE (utvändig evakue-
ring av luften) eller FILTRERANDE (regenerering av den invändiga luften) köksfläkt. 
 
-  Det minimala avståndet emellan spishällen och köksfläktens undre del måste minst 

vara 650 mm. 

-   Iakttag följande anvisningar angående köksfläktens funktion när luften leds utvändigt. 

(utsugande användning) 

-  En anpassad luftning av lokalen måste vara förutsedd när köksfläkten eller apparater 

matade med energier andra än el används samtidigt. Det negativa trycket i rummet får 
inte överstiga 4 Pa (4x10

-5

 bar). 

-  Den upptagna luften ska avledas i en kanal använd för tömning av rök från apparater 

som matas med

 energier andra än el

-   Respektera föreskrifterna av kompetenta myndigheter angående rökavledning. 
-   Undvik öppen låga i utrymmet under köksfläkten. 
-  Köksfläkten har konstruerats med isolering i klass II och således kräver den ingen 

jordanslutning. 

-   Innan du utför några underhållsoperationer skilj apparaten från elförsörjningen. 
-  Denna apparat får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatta fysiska, 

sensoriska eller mentala förmågor, eller av personer utan erfarenhet och kunskap, om 
inte de är kontrollerade eller instruerade om användningen av apparaten av personer 
ansvariga för deras säkerhet. 

-   Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten. 

 

ANSLUTNING AV ELKABELN TILL NÄTET 

Före installationen kontrollera att nätspänningen angiven på den speciella skylten inuti appara-
ten, motsvarar spänningen av din bostad. Ifall köksfläkten inte är utrustad med stickpropp, 
montera en normaliserad stickpropp på kabeln för belastningen angiven på märkplåten; ifall av 
direkt anslutning till elnätet är det nödvändigt att installera emellan apparaten och nätet en om-
nipolär brytare med en min. öppning emellan kontakterna på 3mm, dimensionerad för belast-
ningen och överensstämmande med gällande normer. 

 
 
KOMPONENTER 

 

- 2 

fastsättningskonsoler 

C  

- 1 

reduktionsfläns 

- 1 

filtrerande 

anslutning 

H  (fakultativt) 

2 filter med aktivt kol L (fakultativt)