SE 

3

36 

REKOMMENDATIONER OCH TIPS 

  Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. 
  Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. 

INSTALLATION  

•   Tillverkaren åtar sig inget ansvar för fel som beror på felaktig eller olämplig installation.  
•   Minsta tillåtna avstånd mellan spishäll och köksfläkt är 650 mm (vissa modeller kan installeras på en lägre 

höjd, se avsnitten mått och installation).  

•   Kontrollera att matningsnätets spänning motsvarar den som anges på märkskylten inuti köksfläkten.  
•   För Klass I-apparater, kontrollera att matningsnätet ger effektiv jordning.  
•   Anslut fläkten till frånluftkanalen via ett rör med en diameter på minst 120 mm. Anslutningsröret skall hållas 

så kort som möjligt.  

•   Anslut inte köksfläkten till frånluftkanaler som leder förbränningsgaser (från pannor, eldstäder etc.).  
•   Om fläkten används tillsammans med icke-elektriska spisar (t.ex. gasspisar) måste tillräcklig ventilation 

garanteras i lokalen för att förhindra backflöde av förbränningsgaser. Köket måste ha ett tilluftdon med direkt 
anslutning mot ytterluft för att garantera inflöde av friskluft. Korrekt är riskfri användning säkerställas när det 
maximala undertryck i lokalen inte överstiger 0,04 mbar 

•  I händelse av skada på kabeln, måste den bytas av tillverkaren eller av den tekniska serviceavdelning, för 

att undvika risker.  

•  Om installationsanvisningarna för matlagningsanordningen med gas anger att ett större avstånd än det 

ovan angivna är nödvändigt måste det beaktas. Man måste följa alla regler om luftutsläpp.

ANVÄNDNING  

•   Köksfläkten är uteslutande avsedd för hemanvändning, för att eliminera köksos.  
•   Använd aldrig köksfläkten för andra ändamål än det avsedda.  
•   Undvik höga flammor under köksfläkten medan fläkten är i drift.  
•   Justera gaslågan så att flammorna endast berör kokkärlets undersida och inte tränger upp längs dess 

sidor.  

•   Fritöser måste övervakas kontinuerligt under användning: Överhettad olja kan fatta eld.  
•   Köksfläkten skall inte användas av barn eller personer som inte är insatta i korrekt användning.  
•   Apparaten är inte avsedd att användas av barn eller handikappade personer utan övervakning.  
•   Tillaga inga flamberade maträtter under köksfläkten, då det finns risk för eldsvåda 
•  Denna apparat får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatta fysiska, sensoriska eller men-

tala förmågor, eller av personer utan erfarenhet och kunskap, om inte de är kontrollerade eller instruerade 
om användningen av apparaten av personer ansvariga för deras säkerhet. 

•  Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten. 
•  “VARNING: De åtkomliga delarna kan bli mycket varma om de används med matlagningsapparater.”. 

UNDERHÅLL  

•   Stäng av apparaten eller skilj den från matningsnätet innan något underhållsarbete utförs.  
•   Rengör och/eller byt filtren med angivet intervall (Risk för eldsvåda).  
•   Rengör köksfläkten med en fuktig trasa och neutralt flytande diskmedel. 

Symbolen 

 på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsav-

fall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponen-
ter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt 
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För 
ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst 
eller affären där du köpte varan.