DK 

3

33 

VIGTIGE ANVISNINGER - KOMPONENTER

 

VIGTIGE ANVISNINGER 

Dette apparat er projekteret til brug som emhætte med SYSTEM MED AFTRÆKSKANAL 
(luftevakuering ud til det fri) eller med SYSTEM MED RECIRKULATION GENNEM 
FILTER  (indendørs luftrecirkulation). 
- Minimumafstand fra kogepladen til emhættens nederste kant skal være mindst  

650mm. 

-  Man skal overholde følgende anvisninger for emhættens funktion, når luften føres ud i 

det fri (system med aftrækskanal). 

-  Man skal sørge for en passende udluftning af lokalet, når emhætten anvendes samtidig 

med apparater, som benytter anden energi end den elektriske; rummets negative tryk 
må ikke overstige 4 Pa (4x10

-5

 bar). 

-  Den opsugede luft må ikke udsendes i en kanal, som benyttes til aftræk af røggasser 

fra apparater, der anvender anden energi end den elektriske.  

-  Man skal overholde de kompetente autoriteters forskrifter for aftræk af udsugnings-

luft. 

-  Brug ikke åben ild på overfladen under emhætten. 
-  Emhætten er fabrikeret med en isolering af Klasse II og behøver derfor ikke nogen 

jordforbindelse. 

-  Før et hvilken som helst vedligeholdesindgreb udføres, skal apparatet slås fra strøm-

forsyningen. 

-  Dette apparat må ikke anvendes af personer (derunder børn) med nedsatte psykiske, 

sensoriske eller sindsmæssige evner, eller personer uden erfaring eller tilstrækkeligt 
kendskab, med mindre de overvåges eller oplæres i brug af apparatet af personer, der 
er ansvarlige for deres sikkerhed. 

-  Børn skal overvåges for at undgå, at de leger med apparatet. 

TILSLUTNING AF  FORSYNINGSKABLET TIL NETFORSYNINGEN 
Før installationen skal man kontrollere, om netspændingen angivet på skiltet med mærkedata 
inden i apparatet svarer til jeres boligs elforsyning. Skulle emhætten ikke være forsynet med 
stik, skal der på forsyningskablet indrettes et standardstik beregnet til den belastning, der er 
angivet på skiltet med mærkedata; i tilfælde af direkte forbindelse  til netforsyningen, skal der 
mellem apparatet og netforsyningen indrettes en retningsuafhængig afbryder, hvis minimale 
åbning mellem kontakterne udgør 3mm, og som passer til den pågældende belastning og over-
holder den gældende lovgivning. 

 
KOMPONENTER 

 

- 2 

fastspændingsbeslag 

C  

- 1 

reduktionsstuds 

- 1 

filtreringssamling 

H  (valgfrie) 

    - 

2 lugtabsorberende kulfiltre L (valgfrie)