DK 

3

32 

RÅD OG ANVISNINGER  

  Denne brugervejledning gælder for flere versioner af apparatet. 
  Der fremstilles muligvis enkelte dele af tilbehøret, der ikke vedrører jeres apparat. 

INSTALLATION 

•  Producenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader, der skyldes ukorrekt eller forkert installation.  
•  Den mindst tilladelige sikkerhedsafstand mellem komfurets top og emhættens underside er 650 mm 

(nogle modeller kan installeres lavere, jævnfør afsnittene vedrørende ydre mål og installation). 

•  Kontrollér, at lysnetspændingen er den samme som den spænding, der er angivet mærkepladen, der 

sidder på inde i emhætten.  

•  For Klasse I apparater skal det også kontrolleres, at elforsyningen er forsynet med jord.  
•  Emhætten kobles til aftrækskanalen ved hjælp af et rør med en min.-diameter på 120 mm. Afstanden fra 

emhætten til kanalen skal være så kort som mulig.  

•  Emhætten må ikke tilsluttes en kanal, der fører forbrændingsgasser ud i det fri (oliefyr, brændeovne etc.).  
•  Hvis emhætten skal anvendes i forbindelse med ikke-elektriske apparater (f.eks. gaskomfur, gasko-

geblus), skal det sikres, at lufttilgangen til rummet er tilstrækkelig, så aftræksgasserne ikke slår tilbage. Køk-
kenet skal have en åbning, der har direkte forbindelse til det fri, så der er sikret en tilstrækkelig mængde ren 
luft. Der opnås en korrekt, risikofri anvendelse, når det maksimale undertryk i rummet ikke overstiger 0,04 
mBar. 

•  Hvis forsyningskablet er defekt, skal det erstattes af fabrikanten eller af det tekniske servicecenter for at 

forebygge enhver risiko. 

•  Hvis der i gaskogepladens installationsvejledning er angivet en større afstand end den ovenstående, skal 

der tages højde for dette. Overhold alle lovbestemmelser vedrørende luftudledning. 

ANVENDELSE  

•  Emhætten er udelukkende beregnet til at fjerne em og lugte i køkkener i private husholdninger.  
•  Emhætten må kun anvendes til det formål, hvortil den er konstrueret.  
•  Der må ikke forekomme høj åben ild under emhætten, mens den anvendes.  
•  Justér brænderen, så flammerne er rettet direkte mod bunden af panden/gryden – de må ikke nå ud over 

kanten af bunden.  

•  Frituregryder skal under brug holdes under konstant opsyn: kogende varm olie kan sprøjte ind i flammer-

ne.  

•  Emhætten må ikke anvendes af børn og personer, som ikke ved, hvordan den betjenes.  
•  Apparatet er ikke beregnet til at skulle anvendes af mindre børn eller svækkede personer uden opsyn.  
•  Undlad at flambere retter under emhætten; der opstår ellers brandfare. 
•  Dette apparat må ikke anvendes af personer (derunder børn) med nedsatte psykiske, sensoriske eller 

sindsmæssige evner, eller personer uden erfaring eller tilstrækkeligt kendskab, med mindre de overvåges 
eller oplæres i brug af apparatet af personer, der er ansvarlige for deres sikkerhed. 

•  Børn skal overvåges for at undgå, at de leger med apparatet.  
•  ”GIV AGT: De tilgængelige dele kan blive meget varme, hvis de anvendes med kogeapparater.” 

VEDLIGEHOLDELSE  

•  Inden apparatet skal vedligeholdes eller rengøres, skal der slukkes for det eller stikket skal tages ud af 

stikkontakten.  

•  Rengør og/eller udskift filtrene iht. det angivne tidinterval (Brandbare). 
•  Rengør emhætten ved hjælp af en fugtig klud og et neutralt flydende rengøringsmiddel. 
 

Symbolet 

 på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdnings-

affald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at 
sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle 
negative påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af 
dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produkt er købt, for 
yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt.