NL 

2

21 

AANWIJZINGEN - ONDERDELEN 
AANWIJZINGEN 

Dit apparaat werd ontworpen om zowel in AFZUIGVERSIE (luchtafvoer naar buiten) als ook 
in FILTRERENDE VERSIE (recyclage van de lucht) gebruikt te worden. 
- De minimumafstand tussen het kookvlak en de onderkant van de afzuigkap moet min-

stens 650mm zijn. 

-   Neem de volgende voorschriften betreffende de werking van de afzuigkap in acht wan-

neer de lucht naar buiten wordt geleid. (afzuigversie) 

-   Er moet voor voldoende verluchting worden gezorgd wanneer de afzuigkap gelijktijdig 

met andere niet-elektrische apparaten wordt gebruikt; de negatieve druk in het ver-
trek mag niet meer zijn als 4 Pa (4x10

-5

 bar). 

-  De verzamelde lucht mag niet in een leiding worden gevoerd die voor de afvoer van 

rook van niet-elektrische apparaten dient. 

-  Respecteer de voorschriften van de verantwoordelijke autoriteiten betreffende de 

luchtafvoer naar buiten. 

-   Vermijd open vlammen onder de afzuigkap. 
-   De afzuigkap werd in klasse 2 geïsoleerd; aarden is dus niet noodzakelijk. 
-  Alvorens enige onderhoudsbeurten uit te voeren, dient u het apparaat stroomloos te 

maken. 

-  Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met be-

perkte psychische, sensorische en geestelijke vermogens, of door personen zonder er-
varing en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het ge-
bruik van het apparaat door personen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid.  

-  Kinderen moeten worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze niet met het ap-

paraat spelen.  

AANSLUITEN VAN DE VOEDINGSKABEL OP HET ELEKTRICITEITSNET 
Controleer voor de installatie of de netspanning die op het plaatje in het apparaat is aangege-
ven overeenstemt met de netspanning in uw woning. Indien de afzuigkap niet is uitgerust met 
een stekker, moet een genormaliseerde stekker voor het vermogen dat op het gegevensplaatje 
is aangegeven op de kabel worden gemonteerd. Bij een rechtstreekse elektrische aansluiting op 
het elektriciteitsnet moet tussen het apparaat en het elektriciteitsnet een meerpolige schakelaar 
met een minimale opening tussen de contacten van 3mm worden geplaatst. Deze schakelaar 
moet gedimensioneerd zijn op het vermogen en voldoen aan de geldende voorschriften. 

 

ONDERDELEN 

   
 - 

beugels 

  - 1 reduceerflens Ø 150-120mm G 
  - 1 Verbindingsstuk luchtuitlaat H  (optie) 
 - 

koolstoffilters 

L (optie)