NL 

2

20 

ADVIEZEN EN SUGGESTIES

 

  Deze gebruiksaanwijzing geldt voor verschillende uitvoeringen van het apparaat. Het is 

mogelijk dat er een aantal kenmerken worden beschreven die niet van toepassing zijn op 

uw apparaat. 

INSTALLATIE 

•  De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortkomt uit on-

juiste of niet overeenkomstig de regels der kunst uitgevoerde installaties. 

•  De minimale veiligheidsafstand tussen de kookplaat en de wasemkap bedraagt 650 mm 

(sommige modellen kunnen lager worden geïnstalleerd, raadpleeg de paragrafen afmetin-

gen en installatie). 

•  Controleer of de netspanning correspondeert met de spanning die aangegeven is op het 

plaatje aan de binnenkant van de wasemkap. 

•  Voor apparaten van klasse I dient u zich ervan te verzekeren dat het elektriciteitsnet in uw 

huis over een goede aarding beschikt. 

•  Verbind de wasemkap met de luchtuitlaat door middel van een leiding met een diameter 

van 120 mm of groter. De leiding moet een zo kort mogelijke route afleggen. 

•  Sluit de wasemkap niet aan op afvoerpijpen van rook die geproduceerd is door verbran-

ding (verwarmingsketels, open haarden etc.). 

•  Als er in het vertrek zowel de wasemkap als apparaten die niet op elektriciteit werken 

(bijvoorbeeld gasapparaten) worden gebruikt, moet ervoor worden gezorgd dat het vertrek 

voldoende geventileerd wordt. Indien de keuken geen gat in de buitenmuur heeft om de 

aanvoer van schone lucht te garanderen, dient dit gemaakt te worden. Een juist gebruik 

zonder gevaren wordt verkregen wanneer de maximale onderdruk in het vertrek niet hoger 

is dan 0,04 mbar. 

•  Om elk risico te voorkomen moet een beschadigde voedingskabel door de fabrikant of 

door de technische servicedienst worden vervangen.  

•  Als de instructies voor installaties voor de gaskooktoestel een grotere afstand boven aan-

gegeven, moet rekening worden gehouden. Alle voorschriften betreffende de afvoer van 

lucht moeten in acht worden genomen. 

GEBRUIK 

•  De wasemkap is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik, voor het elimineren van 

kookgeuren. Gebruik de kap nooit op oneigenlijke wijze. 

•   Laat geen hoog brandende branders onbedekt onder de wasemkap 

  terwijl deze in werking is. 

•   Regel de vlammen altijd zo dat ze niet langs de pannen omhoogkomen. 

•  Controleer frituurpannen tijdens het gebruik: de oververhitte olie zou vlam kunnen vatten. 

•  Er mag niet onder de afzuigkap geflambeerd worden; brandgevaar 

•  Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte 

psychische, sensorische en geestelijke vermogens, of door personen zonder ervaring en 

kennis, tenzij ze onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het gebruik van het ap-

paraat door personen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid.  

•  Kinderen moeten worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze niet met het appa-

raat spelen.  

•  LET OP: de toegankelijke onderdelen kunnen erg warm worden als ze met kookap para-

ten worden gebruikt.” 

ONDERHOUD 

•  Alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, moet de wasemkap uitgeschakeld 

worden door de stekker uit het stopcontact te halen of de hoofdschakelaar om te zetten. 

•  Voer het onderhoud van de filters altijd tijdig en nauwgezet uit,volgens de aanbevolen 

intervallen (Brandgevaar). 

•  Om de oppervlakken van de kap schoon te maken is het voldoende een vochtige doek en 

een neutraal reinigingsmiddel te gebruiken. 

Het symbool 

 op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval 

mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en 

elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier 

wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen 

voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van 

dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast 

met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.