XVEDX GHV RFKIHOGHV, DVDQVFKOXVV EE, OHNWULVFKHU QVFKOXVV EE, 8PVWHOOXQJ DXI HLQH DQGHUH DVDUW$XVEDXGHV.RFKIHOGHV

7UHQQHQ6LHGDV*HUlWYRQGHU6WURPXQG*DVYHUVRUJXQJ
6FKUDXEHQ 6LH GLH .ODPPHUQ DXI XQG IROJHQ 6LH GHQ (LQEDXVFKULW

WHQLQXPJHNHKUWHU5HLKHQIROJH

*DVDQVFKOXVV $EE 

'HU*DVDQVFKOXVVPXVVVRDQJHRUGQHWVHLQGDVVGHU$EVSHUU

KDKQ]XJlQJOLFKLVW
$P(QGHGHV(LQJDQJVURKUV]XP*DVNRFKIHOGEHILQGHWVLFKHLQ

µ*HZLQGH  PP 'LHVHV*HZLQGHHUP|JOLFKW

(LQHQ)HVWDQVFKOXVV

(LQHQ$QVFKOXVVPLWHLQHP0HWDOOVFKODXFK / PLQ  P

PD[  P 

%ULQJHQ6LHGLHPLWJHOLHIHUWH'LFKWXQJ  ]ZLVFKHQGHP

$XVODVVGHU6DPPHOOHLWXQJXQGGHP*DVDQVFKOXVVDQ
'HU 6FKODXFK VROOWH QLFKW LQ .RQWDNW ]X GHQ EHZHJOLFKHQ 7HLOHQ GHU

(LQEDXHLQKHLWJHODQJHQ ]%HLQHU6FKXEODGH RGHUGXUFKgII

QXQJHQYHUOHJWZHUGHQGLHYHUVFKORVVHQZHUGHQN|QQWHQ
%HLP$QVFKOXVVHJDOZHOFKHU$UWGDUIGHU.UPPHUQLFKW

EHZHJWRGHUYHUGUHKW XQGVRDXVVHLQHUZHUNVHLWLJHQ3RVLWLRQ

JHEUDFKWZHUGHQ
:HQQ HLQ ]\OLQGULVFKHU $QVFKOXVV KHUJHVWHOOW ZHUGHQ VROO HUVHW]HQ

6LHGHQZHUNVHLWLJLQVWDOOLHUWHQ.UPPHUPLWGHP.UPPHUDXV

GHP=XEHK|UEHXWHO $EE D 
9HUJHVVHQ6LHQLFKWGD]ZLVFKHQGLH'LFKWXQJDQ]XEULQJHQ
: *DVDXVWULWWVJHIDKU
1DFK$UEHLWHQDQHLQHU$QVFKOXVVVWHOOHGLHVHLPPHUDXI'LFKWKHLW

SUIHQ
'HU+HUVWHOOHUEHUQLPPWIUGHQ*DVDXVWULWWDQHLQHU$QVFKOXVV

VWHOOHDQGHU]XYRUKDQWLHUWZXUGHNHLQH9HUDQWZRUWXQJ

(OHNWULVFKHU$QVFKOXVV $EE 

'DV *HUlW JHK|UW ]XP 7\S < 'DV =XOHLWXQJVNDEHO GDUI QLFKW YRP

%HQXW]HUVRQGHUQQXUYRP.XQGHQGLHQVWDXVJHWDXVFKWZHUGHQ

6RZRKO.DEHOW\SDOVDXFKPLQLPDOHU4XHUVFKQLWWPVVHQEHUFN

VLFKWLJWZHUGHQ
'LH.RFKIHOGHUZHUGHQPLW1HW]NDEHOPLWRGHURKQH6WHFNHUJHOLH

IHUW
0LW6WHFNHUDXVJHVWDWWHWH*HUlWHGUIHQQXULQYRUVFKULIWVPl‰LJ

DQJHEUDFKWHJHHUGHWH6WHFNGRVHQJHVWHFNWZHUGHQ
(VPXVVHLQDOOSROLJHU7UHQQVFKDOWHUPLWPLQGHVWHQV PP.RQ

WDNWDEVWDQGDQJHEUDFKWZHUGHQ DX‰HUEHL$QVFKOXVVDQHLQHIUHL

]XJlQJOLFKH6WHFNGRVH 

8PVWHOOXQJDXIHLQHDQGHUH*DVDUW

:HQQGLHHLQVFKOlJLJHQ%HVWLPPXQJHQGHVMHZHLOLJHQ/DQGHV

GLHVHUODXEHQNDQQGLHVHV*HUlWDXIDQGHUH*DVDUWHQXPJHVWHOOW

ZHUGHQ VLHKH7\SHQVFKLOG 'LHKLHUIUQRWZHQGLJHQ7HLOHEHILQ

GHQ VLFK LP PLWJHOLHIHUWHQ 8PEDXNLW  MH QDFK 0RGHOO  RGHU N|QQHQ

EHUGHQ.XQGHQGLHQVWEH]RJHQZHUGHQ
:,&+7,*%ULQJHQ6LHGHQ$XINOHEHUPLWGHUXPJHVWHOOWHQ*DVDUW

LQGHU1lKHGHV7\SHQVFKLOGHVDQ
(VPVVHQIROJHQGH6FKULWWHEHIROJWZHUGHQ
$ $XVWDXVFKGHU'VHQ $EE  1HKPHQ6LHGLH5RVWH%UHQQHUGHFNHOXQG9HUWHLOHUDE7DXVFKHQ6LHGLH'VHQPLWGHPEHUXQVHUHQ.XQGHQGLHQVW

HUKlOWOLFKHQ6FKOVVHOPLWGHU$UWLNHOQXPPHUDXV IU

'RSSHOEUHQQHUXQG'UHLIODPPHQEUHQQHU$UWLNHOQXPPHU

 VLHKH$EE $FKWHQ6LHGDEHLEHVRQGHUVGDUDXI

GDVV GLH 'VH EHLP +HUDXVGUHKHQ RGHU %HIHVWLJHQ DP %UHQQHU

QLFKWDEEULFKW
6WHOOHQ 6LH VLFKHU VLH ELV ]XP $QVFKODJ HLQJHGUHKW ]X KDEHQ XP

HLQHJXWH$EGLFKWXQJ]XHUUHLFKHQ
%HLGLHVHQ%UHQQHUQPXVVNHLQH(LQVWHOOXQJGHU3ULPlUOXIWYRU

JHQRPPHQZHUGHQ%ULQJHQ6LHGLH9HUWHLOHUXQG%UHQQHUGHFNHODXIGHQHQWVSUH

FKHQGHQ .RFKVWHOOHQ DQ 6HW]HQ 6LH DX‰HUGHP GLH 5RVWH NRUUHNW

HLQ

% (LQVWHOOXQJGHU*DVKlKQH $EE  %HGLHQNQHEHODXINOHLQVWH6WXIHVWHOOHQ%HGLHQNQHEHOYRQGHQ*DVKlKQHQDEQHKPHQ(VHUVFKHLQWHLQ

IOH[LEOHU*XPPLGLFKWULQJ0LWGHU6SLW]HGHV6FKUDXEHQGUHKHUV

DXIGLH(LQVWHOOVFKUDXEHGHV*DVKDKQVGUFNHQ
1LHPDOVGHQ'LFKWULQJDEQHKPHQ'LH'LFKWULQJHYHUKLQGHUQ

GHQ(LQWULWWYRQ)OVVLJNHLWHQXQG6FKPXW]LQV,QQHUHGHV*H

UlWVZDVGHVVHQ)XQNWLRQVWFKWLJNHLWEHHLQWUlFKWLJHQN|QQWH6WHOOHQ6LHGLHPLQLPDOH*DV]XIXKUHLQLQGHP6LHGLH

%\SDVV6FKUDXEHPLWHLQHP6FKOLW]VFKUDXEHQ]LHKHUGUHKHQ

-H QDFK *DVDUW DXI GLH 6LH XPVWHOOHQ  VLHKH 7DEHOOH   PVVHQ

HQWVSUHFKHQGH6FKULWWHGXUFKJHIKUWZHUGHQ
$GLH%\SDVV6FKUDXEHQJDQ]DQ]LHKHQ
%GLH%\SDVV6FKUDXEHQELV]XPNRUUHNWHQ*DVDXVWULWWDQGHQ

%UHQQHUQORFNHUQ
& GLH %\SDVV6FKUDXEHQ PVVHQ YRQ HLQHP DXWRULVLHUWHQ )DFK

PDQQDXVJHWDXVFKWZHUGHQ
' QHKPHQ 6LH NHLQH 9HUlQGHUXQJHQ DQ GHQ %\SDVV6FKUDXEHQ

YRU
6WHOOHQ6LHVLFKHUGDVVEHLP'UHKHQGHV%HGLHQNQHEHOV]ZL

VFKHQ GHU K|FKVWHQ XQG GHU QLHGULJVWHQ 6WXIH GHU %UHQQHU QLFKW

DXVJHKWXQGHVQLFKW]XHLQHP)ODPPHQUFNVFKODJNRPPW

:HQQ6LHQLFKWDQGLH%\SDVV6FKUDXEHJHODQJHQVROOWHQEDXHQ

6LHGLH)HWWDXIIDQJVFKDOHGLHPLWGHPUHVWOLFKHQ.RFKIHOGYHU

VFKUDXEWLVWDXV=XP$EQHKPHQJHKHQ6LHZLHIROJWYRU1HKPHQ 6LH DOOH 5RVWH %UHQQHUGHFNHO 9HUWHLOHU XQG %HGLHQNQH

EHODE/RFNHUQ6LHGLH%UHQQHU6FKUDXEHQ)U GHQ :LHGHUHLQEDX GHV *HUlWV IROJHQ 6LH GHQ $XVEDXDQZHL

VXQJHQLQXPJHNHKUWHU5HLKHQIROJH

1LHPDOVGLH*DVKDKQDFKVHGHPRQWLHUHQ $EE  ,P)DOOHHLQHU

%HVFKlGLJXQJPXVVGHU*DVKDKQNRPSOHWWDXVJHWDXVFKWZHUGHQ

el

Ù

̯͉̻̓͆͂̾̈́͐̈́͂̀͒͑͒̀͑͆͐

̨͏͇͇͓͔͍͇͓͆́͐͋̓͗̾͋̓

῭͈̻͈͎͕́͑͒̈́͒͐̓͆͂̾̈́͐͏̽͑͆͐›͏͈͌›͏͎͕͗͏͉̻̽͑̈́͒̈́͑͒͆͌̈́͂̀͒͑͒̀͑͆

͉͈͕̀͏͓͉͓̽͑͆͒͆͐͑͑̈́̽͐
̯͈͈͉͚̈́͌̈́͐›͎͓͓›̻͏͕͎͓͌͑ ͓̼͈͎͈͚͎͈͉͈͉̼̀͒͐͒͐̓͆͂̾̈́͐̈́̾͌̀͋͌̈́͌̓̈́͒͐
̲͕͔͇͖͔͕͓͇͌̓̓͌̓̀͆͏͇͎͇͖͗̿͒͋͌̓́̓͊͞͏͉̓͏͇͆͏

͍͖͉̓͌͑͑͊͊͑͞͏͉͇͓͕͖͑͋͑͆́͑ͅ›̓͒͝͏͕͓͇͇͖͑͋͒͋͆́͑͘ͅ
̧͓͉͓͓͑͑̈́̽̀͒̽›͏̼›͈͕̈́͌̀͏͈͎͆͑͋›͎͈͈͚͎̈́̾͒̀͋͌͑̈́̀̈́͏͈͚͎͓͋̈́͌͐ͅ

͕͜͏͎͓͐¨̈́͌›͏̼›͈͓͇̼̈́͌̀͑͌̓̈́̈́̾͑̈́͌̀͑͛͑͒͆͋̀̀›͎͕̼͓͒̈́͑͆͐

͉͓̀͑̾͋͗͌
̡͍͇͓͇͔͇͓͇͕͔͕͔͉͓͔͑͋͒̓́͌̓̾̓͞ͅͅ͏͇͔͉͓͎͔͉͓͆͒͊͋͌̓͋͞

›͔͎͓͒͑̓͒͑̀ͅ ͔͇ ͍͍͖̾͑ ͕͞›͖͑ ͇͖̓͒́͑ ͊̓ ›͒̿›͇͋ ͏̓ ́ͅ͏͖͑͏ ̓›͝

͇͖͔͕͉͎͐͑͋͑͆͑̿͏͕͇͑͘͏͔͎͚͋͌͗͝͞͏͎͇͕͉̓͏͔͖͔͎͔͉͋͑̓͒͊͋͘͞͞

͌̓͋͏͎͇͔͕͖͓͑͑͊́̓͌̓͋͑͌̓͏͑͏͔͎͓͕͚͋͑͞͏͕͑›͋͌͟͏͇͕̓͋͒͋͟͏

͆͋̓͏͎͓͉͍͇͕͇͖̬͕͇͉͎͔͉͑̀͌͒͋͌͑͌̓͋̓͒́͑͆͋̓́͒̿͗̓͞›͒̿›͇͋͏̓

͇͆͑͊́ ͔͕͓͋ ͕͇͓͆͋̓̾͐͋ ›͖͑ ͇͎͈͗̓͒͑͝͏͕̓͋ ͔͇͕͋͌̾͘ ͎͇ ͕͑͏ ͇͔͎̓͒͋͝
̵͖͏͔͕͕́̓̓͋͏͇̓›͋͌͑͋͏͚͏̶͔͇͕͇͎͇͕͇̀͑͘͏̵͓͕͉͋͌̿͒̈́͋͋̓͝ͅ͏

›͔͎͔͇͍͍͖͕͒͑̓͒͑̀̾͑͞ͅ›͖͇͖͑̓͒́͑
̢͓͓͉͓̼͕͈͕͈͚͎͈͎͈͉͈͉͕͒̽͆͑͑̈́̽̈́͑̈́̓̀͑͒̈́̾͋͌͂̀̀̽͏̽͑͆

̀›͎̀͂͏͈̈́͛̈́͒̀͆̈́͋›͎͏͈͉̽̽̈́›͈͉͕̀͂͂̈́͊͋̀͒̽͏̽͑͆͒͆͐¨̈́͌͋›͎͏̈́̾

͈͉̻͓͓͉͓͈͌̀͂̾͌̈́̈́͂̀͒͑͒̀͑͆̀͒̽͐͒͆͐͑͑̈́̽͐͑̈́͂͗͒̽͒͏͎͕͚͑›̧͈͒̀

̈́͂͂͛͆͑͆ ͈͕͈͑͛̈́ ͚͎͋͌ ͔͚͎̈́͑͌ ͆ ͓͉͓͑͑̈́̽ ͕͏͈͎͆͑͋›͎͈͈̈́̾͒̀ ͈͂̀ ͎͒͌ ͚͎͊͂

›͎͓̼͕͈͕͈̈́͑̈́̓̀͑͒̈́̾
̰͏͈͉̻̼͍͈͓̼͎͈͌͒͆͌̈́͂̀͒͑͒̀͑͆̈́͊͂͒̈́̀͌̈́̾͌̀͑͋́̀͒͐͏͓͇͈͋̾͑̈́͐

͎͒›͈͉͈͎̽͐̓̀͌͋̽͐͋̈́͒͆͏͇͈͓͉͓͛͋͑͆͒͆͐͑͑̈́̽͐›͎͓̀͌̀͂͏̻͔͈̈́͒̀

͈͉̼͕͑͒͆͌̈́͒͒̀̀͏͉̀͒͆͏͈͈͉͑͒͌͜ ͎͈͉͎̼͈͂͌̈́̀̀̈́͏͎͓͉͈̾̀›͈͕̾̈́͑͆͐͑͛͐

̻͒͑͆ 
̳͒͋͏̓›͑͝›͑͋̓͆̀›͕͇͇͑͏͇͙͕͇͕͉̿͒͋̓͆͋̓͌͝ͅ͏͉͍͇͕͌͒͋͌̀

͕͔͕͕͉͓͔͖͔͇͖͓͒͑͗͑͆͑́̓͌̓͋͑̓̿͒͋͑͌̀
̳͎͉͈͎̀͊̓͒͜͏͎͔͎͎̓͑̾̀͐›͏̼›͈͈̈́͌̀̈́̾͌̀͑͒̈́͏̼͎͎̼̈́͗͋͌͑͒›͈›͎͊

͑͒̈́͌̀̀͜›͎͔͈̈́͛͂̈́͒̀͆̈́›͔͇̀̽͋̈́͒̀̈́͏̻͎͓͔͎͋͑͆͋̈́̾̀͒͛͏͎͓͌̽

̻͈͒͆͐́͑͆͐̈́͑͒͌͜
̯͈͓͉͓̼͉͑͑̈́͐͋̈́͆͊̈́͒͏͈͉̽͒͏͎͔͎͎̓͑̾̀›͏̼›͈͈͎͈̈́͌̀͂̈́͌͌͒̀͜

͓›͎͕͏͈͉̻̈́͗͒
̬͆͌͒͏͎›͎›͎͈͎̈́̾͒̈́͒̈́͑͗͒̈́͏͈͉͚͓͉͓̲͒͆͐͑͑̈́̽͐̈́›̈́͏̾›͒͗͑͆

̻͉͉̼͎͕͈͉͚̼̀͌͂͆͐̀͊͑͒̈́͒͒̈́͌͋̀͐͑͏͈́͐

̳͒͋͏̓›͕͉͝͏͇͕͔͕͔͉͌̓̾̓ͅ

̢͓͓͉͓͈͎͈͕͉͎͒̽͆͑͑̈́̽̀͌͒͑͒̈́̾͑͒͆͌̀͒͆͂͏͔͎̾̀͑͛͋͗͌̀͋̈́͒͌

͉͎͈͚̀͌͌͑͋ (1  ͈͂̀ ͓͉͓̼͑͑̈́͐ ̀̈́͏͎͓̾ ͓͉͓͑͑̈́̽ ͎͈͕͈̼̈́͌͒͑͋͌͆ ͑̈́

̼›͈›͎͊
̳͎ ̼›͈›͎͊ ͎͑͒ ͎›͎͎̾ ͈͂̾͌̈́͒̀ ͆ ͉̻̈́͂̀͒͑͒̀͑͆ ͒͆͐ ͓͉͓͑͑̈́̽͐ ›͏̼›͈̈́ ͌̀

͈͉̻̈́̾͌̀̀͒͊͊͆͊̀͑͒̈́͏̼͎͉͈͇̈́͗͋͌̀͑͒̀̈́͏͚
̳̀ ̼›͈›͊̀ ͉͎̻͌͒ ͑͒͆ ͓͉͓͑͑̈́̽ ͒̀ ›͎͓͊͑͒͏͈͉̻͗͋̀͒ ͓͈͉̻͊ ̈́›̼͓͌̓͑͆͐

͉͈̀ ͆ ͉͚͊͊̀ ›͎͓ ͒̀ ͓͉͑͂͏̀͒̈́̾ ›͏̼›͈̈́ ͌̀ ͈̈́̾͌̀ ̀›͚ ͋͆ ͔͉̈́͛͊̈́͒̀ ͓͈͉̻͊

͉͈̀›͓͏͇͉͈͉̻̀͌̈́͒
̢͓͓͉͓͒̽͆͑͑̈́̽̓̈́͌›͏̼›͈͉͇͈̈́͌̀̈́͂̀̾͑͒̀͒̀›̻͖͓͌͗͑̈́͂̈́̾̀

›͓͊͌͒̽͏͈̀›͓͊͌͒̽͏͈̀›͈̻͒͗͌̽›̀͏͚͎͈͓͉͓̼͋̈́͐͑͑̈́͐
̧̻͈́͑͆̈́͑͒͌̈́͜›͈͒͏̼›͈͎̈́͒̀͌̀͒›͎͇͇͚͎̈́͒͆̈́̾͋͌›̻͌͗̀›͚̼͌̀

̀̈́͏͈͚͎͔͎͋̈́͌͛ͅ͏͎͎͓͈͎͓͉͉͓͌͒̾̓̀͒̀͑̈́̀͑͒̽
̥̻͉̻͌͒͗̀›͚͈̻͈͎͋̀́͑͆̈́͑͒͌͒͜›͎͇͇̼͔͎̈́͒͆̈́̾͌̀͐͛͏͎͌͐͋›͎͏̈́̾

͎͒›̻͕͎͎͓͐͒›̻͉͎͓͂̈́͏͓͂̀͑̾̀͐͌̀›̈́͏͈͎̻͕͈͎́̀̾͌̈́͒̈́͊͑͒

̀›͈͎͎̀͒͛͋̈́͌›̻͕͎͓̼͈͎̰͐͑̈́̀͒͐͒͐̓͆͂̾̈́͐͏͎̼͍͈͓͑͒̈́͒͐›͎͍͈̓̈́̾̈́͐

͈͎͓͑͒͐̓͆͂̾̈́͐͑͌̀͏͎͚͎͓͔͎͋͊͂͆͑͆͐͒͛͏͎͓͌
̤͈͉̻͚͍̼̻͓̀͒͆͌̈́͂̀͒͑͒̀͑͆̈́͌͐̈́̀͂͗͂̀͊́̈́͒̈́›͚͖͎͕͈͆͒̈́͂̈́͏͈͎̾̓

͉̻͈̈́͂̀͒͑͒̀͑͆͐̓̀͒͆͏͌͒̀͐͜›̻̻͕͈͉̻͇͌͒̀͒͆͌̈́͊͑͒͆̈́͒͆̀›͚͑͒̀͑͆

̀›͚̻͈͒͆́͑͆̈́͑͒͌͜ ̥͈͉