LKD Q NXUXOXPX HNLO(ùHUDOWWDELUI×U×Q\RNVDSLüLUPHWH]JDK×Q×QDOWN×VP×Q×Q PP

DOW×QD\DQPD]PDO]HPHGHQ |UQHùLQPHWDOYH\DDWHüHGD\DQ×NO×

NRQWUSODN \DS×OP×üD\UDF×\HUOHüWLULQL]%|\OHFHDOWN×VPDJLULü

HQJHOOHQPLüROXU
$UDUDI×QFLKD]×QüHEHNHEDùODQW×V×QDPHVDIHVLHQD]PP

ROPDO×G×U

&LKD]×QNXUXOXPX ûHNLO 

%LOJL 2FDù×QPRQWDM×LoLQNRUX\XFXHOGLYHQNXOODQ×Q×]
0RGHOHEDùO×RODUDN\DS×üNDQFRQWDIDEULNDGDQPRQWHHGLOPLü

RODUDNJHOHELOLU(ùHUEXüHNLOGHJHOLUVHKLoELUVXUHWOH

o×NDUWPD\×Q×]\DS×üNDQFRQWDV×]×QW×ODUDHQJHOROXU(ùHUFRQWD

IDEULNDGDQPRQWHHGLOPLüRODUDNJHOPH]VHSLüLUPHWH]JDK×Q×QDOW

N×VP×QD\DS×üW×U×Q×]
&LKD]×PRELO\D\DEDùODPDNLoLQ.OLSVOHULDNVHVXDUVHWLQGHQo×NDU×Q×]YHUDKDWoDG|QHELOPHOHULQL

VDùOD\DUDNEHOLUWLOHQSR]LV\RQGDYLGDOD\×Q×]3LüLUPHWH]JDK×Q×RUWDOD\×Q×]YHFLKD]×\HUOHüWLULQL]
<]H\LQWPoHYUHVLQLGHVWHNOH\HQHNDGDUNHQDUODU×QGDQ

EDVW×U×Q×].OLSVOHULG|QGUQ]YHV×N×FDYLGDOD\×Q×]
.OLSVOHULQSR]LV\RQXoDO×üPD\]H\LQLQNDO×QO×ù×QDEDùO×G×U

&LKD]VLOLNRQODoDO×üPDWH]JDK×QD\DS×üW×U×ODPD]

&LKD]×QV|NOPHVL

&LKD]×QHOHNWULNYHJD]EDùODQW×V×Q×NDSDW×Q×]
.OLSVOHULo×NDU×Q×]YHPRQWDM×QWHUVLELUV×UD\ODGHYDPHGLQL]

*D]O×EDùODQW× ûHNLO 

*D]EDùODQW×V×NDSDWPDPXVOXùXQDHULüLOHELOLQHFHNüHNLOGH

\DS×OP×üROPDO×G×U
*D]O×SLüLUPHWH]JDK×JLULüEDùODQW×V×Q×QXFX··OLN  PP

ELU\LYLOHGRQDW×OP×üW×UEXDüDù×GDNLOHULVDùODU

'D\DQ×NO×ELUEDùODQW×

(VQHNPHWDOERUXOXEDùODQW× / PLQ  PPDNV  P 

.ROHNW|Uo×N×ü×LOHJD]JLULüLDUDV×QDYHULOHQV×]G×UPD]O×NFRQWDV×Q×

 WDN×Q×]
%RUXQXQDQNDVWUHQLWHVLQLQKDUHNHWOLN×V×PODU×LOH |UQHùLQELU

oHNPHFH WHPDVHWPHVLQLYHHQJHOOHQHELOHFHN\HUOHUGHQJHoLüLQL

|QOH\LQL]
%DùODQW×ODU×QKLoELULVLQGH GLUVHùLQIDEULNDo×N×üSR]LV\RQXQX

GHùLüWLUPH\LQL]
6LOLQGLULNEDùODQW×\DS×OPDV×JHUHNLUVHIDEULNDGDPRQWHHGLOHQ

GLUVHùLDNVHVXDUoDQWDV×QGDNL\OHGHùLüWLULQL] ûHNLO D 
&RQWD\×WDNPD\×XQXWPD\×Q×]
: 6×]×QW×WHKOLNHVL
+HUKDQJLELUEDùODQW×GHùLüLNOLùLJHUHNOLROGXùXQGDV×]G×UPD\DS×S

\DSPDG×ù×Q×NRQWUROHGLQL]
+HUKDQJLELUJD]EDùODQW×V×NXUFDODQPDVRQXFXV×]×QW×\DSW×ù×

WDNGLUGHUHWLFLILUPDVRUXPOXOXNNDEXOHWPH]

(OHNWULNOLEDùODQW× ûHNLO 

%X FLKD] ´<µ WLSLQGHQGLU *LULü NDEORVX NXOODQ×F× WDUDI×QGDQ 7HNQLN

6HUYLVROPDGDQGHùLüWLULOHPH].DEORWLSLQHYHPLQLPXPNDO×QO×ùD

GLNNDWHWPHNJHUHNPHNWHGLU
3LüLUPHWH]JDKODU×ILüOLYH\DILüVL]ELUEHVOHPHNDEORVXLOHELUOLNWH

WHGDULNHGLOLU
)LüOHULRODQFLKD]ODUVDGHFHX\JXQüHNLOGH\HUOHüWLULOPLü

WRSUDNODPDJLULüOLSUL]NXWXODU×QDEDùODQPDO×G×U
0LQLPXPNRQWDNDo×NO×ù× PPRODQELURPQLSRODUDN×PNHVLFL

WHPLQHGLOPHOLGLU SUL]OLEDùODQW×ODUKDULoHùHUNXOODQ×F×WDUDI×QGDQ

HULüLOHELOL\RUVD 

*D]WLSLQLQGHùLüWLULOPHVL

hONHVWDQGDUWODU×L]LQYHUGLùLWDNGLUGHFLKD]IDUNO×JD]WLSOHULQH

X\DUODQDELOLU |]HOOLNOHUWDEORVXQDEDN×Q×] %XQXQLoLQJHUHNOLRODQ

SDUoDODU PRGHOHJ|UH WHPLQHGLOHQYH\D7HNQLN6HUYLVLPL]GH

PHYFXWEXOXQDQWUDQVIRUPDV\RQGRQDQ×PoDQWDV×QGD

EXOXQPDNWDG×U
gQHPOL6RQRODUDN\HQLJD]WLSLQLJ|VWHUHQHWLNHWL|]HOOLNOHU

WDEORVXQXQ\DQ×QD\DS×üW×U×Q×]
Į]OHQHFHNDG×PODUüXüHNLOGHGLU
$ %UO|UXFXQXQGHùLüWLULOPHVL üHN  ,]JDUDODU×EUO|UNDSDNODU×Q×YHDOHYGDù×W×F×ODU×o×NDU×Q×]7HNQLN6HUYLVLPL]GHQNRGQXPDUDV×LOHWHPLQ

HGLOHELOHFHNRODQDQDKWDU×NXOODQDUDNEUO|UXoODU×Q×GHùLüWLULQL]

oLIWDOHYOLEUO|UOHULoLQNRGQXPDUDV× EN]ûHNLO 

EUO|UHWDNDUNHQYH\Do×NDU×UNHQEUO|UXFXQXQGüPHPHVLQH

GLNNDWHGLQL]
6×]G×UPD]O×ù×JDUDQWLHWPHNLoLQL\LFHV×N×OG×ù×QGDQHPLQROXQX]
%XEUO|UOHUGHSULPHUKDYDG]HQOHPHVLQLJHUoHNOHüWLUPH\H

JHUHN\RNWXU$OHYGDù×W×F×ODU×YHEUO|UNDSDNODU×Q×LOJLOLN×V×PODU×QDWDN×Q×]

$\U×FD×]JDUDODU×QX\JXQRODUDNWDN×OPDV×JHUHNOLGLU

% *D]YDQDODU×Q×QD\DU× ûHNLO  .XPDQGDGùPHVLQLHQGüNNDGHPH\HD\DUOD\×Q×].XPDQGDGùPHVLQLJD]YDQDV×QGDQV|NQ](VQHNELUODVWLN

KDONDFRQWDJ|UQU7RUQDYLGDQ×QVLYULXFXQXJD]YDQDV×Q×Q

D\DUYLGDV×QDEDVW×U×Q×]
+DONDFRQWD\×DVODo×NDUPD\×Q×]+DONDFRQWDODUV×Y×ODU×QYH

SLVOLNOHULQFLKD]LoLQHJLUPHVLQLYHFLKD]×QIRQNVL\RQODU×Q×N|W

HWNLOHPHVLQLHQJHOOHU']XoOXWRUQDYLGDLOHE\SDVVYLGDV×Q×oHYLUHUHNHQGüNDOHYL

D\DUOD\×Q×]
&LKD]×Q×]×QEDùODQDFDù×JD]WLSLQHJ|UHEN]WDEOR LOJLOL

D\DUODU×JHUoHNOHüWLULQL]
$E\SDVVYLGDODU×Q×L\LFHV×N×üW×U×Q×]
%E\SDVVYLGDODU×Q×EUO|UOHULQGRùUXJD]o×N×üODU×QDNDGDU

V×N×üW×U×Q×]
&E\SDVVYLGDODU×\HWNLOLELUVHUYLVWDUDI×QGDQGHùLüWLULOPHOLGLU
'E\SDVVYLGDODU×QDPGDKDOHHWPH\LQL]
.XPDQGDGùPHVLQLoHYLUHUHNEUO|UQHQ\NVHN

NDGHPHVLQGHQHQGüNNDGHPHVLQHJHoHUNHQDOHYLQ

V|QPHGLùLQGHQYHELUDOHYWHSPHVLROPDG×ù×QGDQHPLQROXQX]

%\SDVVYLGD\DHULüLPEXOXQPD]VDSLüLUPHWH]JDK×Q×QJHULNDODQ

N×VP×QDELUYLGDVLVWHPLLOHEDùO×RODQ\DùV×oUDPDDSDUDW×Q×

V|NQ]d×NDUPDNLoLQDüDù×GDNL\ROXL]OH\LQL]7PEUO|UNDSDNODU×Q××]JDUDODU×YHNXPDQGDGùPHOHULQL

V|NQ]%UO|UOHULQYLGDODU×Q×o×NDU×Q×]<Dù V×oUDWPD DSDUDW×Q× WHNUDU WDNPDN LoLQ V|NPH LüOHPOHULQLQ WHUVL

ELUV×UD\ODGHYDPHGLQL]

$VODJD]YDQDV×DNV×Q×V|NPH\LQL] üHNLO  %LUKDVDUGXUXPXQGD

JD]YDQDV×Q×QNRPSOHGHùLüWLULOPHVLJHUHNLU

Document Outline Sicherheitshinweise Vor dem Einbau Vorbereitung des Küchenmöbels (Abb. 1-2) Einbau des Geräts (Abb. 3) Hinweis 1. Entnehmen Sie die Klammern dem Zubehörbeutel und schrauben Sie sie in der angegebenen Postition an, so dass sie sich frei drehen. 2. Fügen Sie das Kochfeld mittig ein. 3. Drehen Sie die Klammern und ziehen Sie diese fest an. Ausbau des Kochfeldes Gasanschluss (Abb. 4) : Gasaustrittsgefahr! Elektrischer Anschluss (Abb. 5) Umstellung auf eine andere Gasart A) Austausch der Düsen (Abb. 6): 1. Nehmen Sie die Roste, Brennerdeckel und Verteiler ab. 2. Tauschen Sie die Düsen mit dem über unseren Kundendienst erhältlichen Schlüssel mit der Artikelnummer 340847 aus (für Doppelbrenner und Dreiflammenbrenner Artikelnummer 340808), siehe Abb. 9. Achten Sie dabei besonders darauf, dass die Düse ... 3. Bringen Sie die Verteiler und Brennerdeckel auf den entsprechenden Kochstellen an. Setzen Sie außerdem die Roste korrekt ein. B) Einstellung der Gashähne (Abb. 7): 1. Bedienknebel auf kleinste Stufe stellen. 2. Bedienknebel von den Gashähnen abnehmen. Es erscheint ein flexibler Gummidichtring. Mit der Spitze des Schraubendrehers auf die Einstellschraube des Gashahns drücken. 3. Stellen Sie die minimale Gaszufuhr ein, indem Sie die Bypass-Schraube mit einem Schlitzschraubenzieher drehen. 1. Nehmen Sie alle Roste, Brennerdeckel, Verteiler und Bedienknebel ab. 2. Lockern Sie die Brenner-Schrauben. 3. Für den Wiedereinbau des Geräts folgen Sie den Ausbauanweisungen in umgekehrter Reihenfolge. Ενδείξεις ασφάλειας Πριν από την εγκατάσταση Προετοιμασία του επίπλου (Εικ. 1-2) Εγκατάσταση της συσκευής (Εικ. 3) Υπόδειξη 1. Βγάλτε τους βραχίονες από τη σακούλα εξαρτημάτων και βιδώστε τους στη θέση που υποδεικνύεται, επιτρέποντας τους να περιστρέφονται ελε... 2. Εντοιχίστε και κεντραρίστε τη βάση εστιών. 3. Γυρίστε τους βραχίονες και σφίξτε μέχρι το τέρμα. Ξεμοντάρισμα της βάσης εστιών Σύνδεση με αέριο (Εικ. 4) : Κίνδυνος διαρροής! Ηλεκτρική σύνδεση (Εικ. 5) Αλλαγή τύπου αερίου A)Αλλαγή εγχυτήρων (σχ. 6): 1. Αφαιρέστε σχάρες, καλύμματα καυστήρων και διαχυτήρες. 2. Αλλάξτε τους εγχυτήρες χρησιμοποιώντας το κλειδί από το τεχνικό μας σέρβις με κωδικό 340847 (για καυστήρες διπλής ή τριπλής φλόγας με κωδ... 3. Τοποθετήστε τους διαχυτήρες και τα καλύμματα των καυστήρων στις αντίστοιχες εστίες. Επίσης πρέπει να τοποθετήσετε σωστά τις σχάρες. B) Ρύθμιση των βανών αερίου (Εικ. 7): 1. Θέστε τους διακόπτες χειρισμού στη μικρότερη βαθμίδα. 2. Αφαιρέστε τους διακόπτες χειρισμού από τις βάνες αερίου. Εμφανίζεται ένας εύκαμπτος λαστιχένιος δακτύλιος στεγανοποίηση. Πιέστε με τ... 3. Ρυθμίστε τη φλόγα στο ελάχιστο περιστρέφοντας τη βίδα bypass με ένα κατσαβίδι με επίπεδη μύτη. 1. Βγάλτε όλες τις σχάρες, καλύμματα από τους καυστήρες, τις σχάρες και τους διακόπτες. 2. Χαλαρώστε τις βίδες από τους καυστήρες. 3. Για να ξανατοποθετήσετε τη συσκευή συνεχίστε ακολουθώντας αντίστροφα τις οδηγίες αποσυναρμολόγησης. Safety precautions Before installing Preparation of the kitchen unit (fig. 1-2) Installation of appliance (fig. 3) Note 1. Remove the clips from the accessory bag and screw them into the position indicated so that they can turn freely. 2. Insert and centre the hob. 3. Turn the clips and tighten them fully. Removal of hob Gas connection (fig. 4) : Danger of leaks! Electric connection (fig. 5) Changing the gas type A) Changing the nozzles (fig. 6): 1. Remove the pan supports, burner caps and diffusers. 2. Change the nozzles using the spanner code 340847 (code 340808 for double-flame burners or triple-flame burners) provided by our Technical Assistance Service, see fig. 9, taking special care to ensure that the nozzle does not fall when it is remove... 3. Position the diffusers and burner caps on the corresponding rings. The pan supports must also be positioned correctly. B) Adjusting the gas valves (fig. 7): 1. Turn the control knobs to the lowest setting. 2. Remove the control knobs from the gas valves. A flexible rubber sealing ring will be visible. Push down with the tip of a screwdriver on the gas valve's setting screw. 3. Adjust the minimum ring setting by turning the by-pass screw using a flat head screwdriver. 1. Remove all pan supports, burner caps, diffusers and control knobs. 2. Remove the screws from the burners. 3. To reinstall the appliance, proceed in the reverse order to disassembly. Indicaciones de seguridad Antes de la instalación Preparación del mueble (fig. 1-2) Instalación del aparato (fig. 3) Nota 1. Saque las grapas de la bolsa de accesorios y atorníllelas en la posición indicada dejando que giren libremente. 2. Encastre y centre la placa de cocción. 3. Gire las grapas y apriételas a fondo. Desmontaje de la placa de cocción Conexión de gas (fig. 4) : ¡Peligro de fuga! Conexión eléctrica (fig. 5) Cambio del tipo de gas A) Cambio de inyectores (fig. 6): 1. Retire las parrillas, tapas de quemador y difusores. 2. Cambie los inyectores usando la llave disponible a través de nuestro servicio técnico con código 340847 (para quemadores de doble o triple llama código 340808), ver fig. 9, teniendo especial cuidado en que no se desprenda el inyector al retira... 3. Coloque los difusores y las tapas de los quemadores en sus correspondientes fuegos. Además deberá colocar adecuadamente las parrillas. B) Reglaje de los grifos (fig. 7): 1. Coloque los mandos en la posición de mínimo. 2. Retire los mandos de los grifos. Se encontrará con un retén de goma flexible. Presione con la punta del destornillador para acceder al tornillo de regulación del grifo. 3. Regule el fuego mínimo girando el tornillo bypass mediante un destornillador de punta plana. 1. Quite todas las parrillas, tapas de los quemadores, difusores y mandos. 2. Suelte los tornillos de los quemadores. 3. Para volver a montar el aparato proceda de modo inverso al desmontaje. Indications de sécurité Avant l'installation Préparation du meuble (fig.1-2) Installation de l'appareil (fig. 3) Remarque 1. Sortez les agrafes de la poche des accessoires et vissez-les dans la position indiquée en les laissant tourner librement. 2. Encastrez et centrez la plaque de cuisson. 3. Tournez les agrafes et serrez-les à fond. Démontage de la plaque de cuisson Branchement de gaz (fig. 4) : Risque de fuites ! Branchement électrique (fig. 5) Changement du type de gaz A) Changement des injecteurs (fig. 6): 1. Retirez les grilles, les couvercles de brûleur et les diffuseurs. 2. Changez les injecteurs en utilisant la clé disponible (réf. 340847) auprès de notre Service technique (pour brûleurs double ou triple flamme, réf. 340808), voir fig. 9, en faisant particulièrement attention à ne pas déloger l'injecteur en ... 3. Placez les diffuseurs et les couvercles des brûleurs sur leurs feux correspondants. Il faudra également placer adéquatement les grilles. B) Réglage du robinet de gaz (fig. 7) : 1. Réglez la manette de commande sur la position la plus petite. 2. Retirez la manette de commande des robinets de gaz. Une bague d'étanchéité en caoutchouc apparaît. Appuyez avec la pointe du tournevis pour accéder à la vis de réglage du robinet de gaz. 3. Réglez le feu minimum en tournant la vis by-pass à l'aide d'un tournevis à pointe plate. 1. Ôtez tous les grilles, couvercles des brûleurs, diffuseurs et boutons de commande. 2. Desserrez les vis des brûleurs. 3. Pour remonter l'appareil, suivez la procédure inverse au démontage. Biztonsági előírások Üzembe helyezés előtt A bútor előkészítése (1-2. ábra) A készülék üzembe helyezés (3. ábra) Utasítás 1. Vegye ki a pántokat a tartozékok zacskójából, majd állítsa azokat a jelzett pozícióba úgy, hogy lazán forogjanak. 2. Helyezze el és igazítsa be a főzőlapot. 3. Húzza meg a pántokat, és jól szorítsa be őket. A főzőlap kiszerelése Gázcsatlakoztatás (4. ábra) : Áramütés veszélye! Elektromos csatlakoztatás (5. ábra) A gáz típusának megváltoztatása A) Fúvókák cseréje (6. ábra): 1. Emelje le a rostélyokat, az égők fedelét, valamint az égőfejeket. 2. Cserélje ki a fúvókákat a vevőszolgálatunkon beszerezhető kulcs (kódszám: 340847; két- és háromsoros égők esetén: 340808) segítségével (lásd a 9. ábrát), külön figyelmet fordítva arra, hogy az égőfejről való eltávolít... 3. Helyezze a fúvókákat és az égők fedelét a megfelelő helyre. A rostélyokat is helyezze el megfelelően. B) A gázcsapok beállítása (7 ábra): 1. A kezelőgombokat állítsa a legalacsonyabb fokozatra. 2. Vegye le a kezelőgombokat a gázcsapokról. Megjelenik egy rugalmas gumitömítés. Egy csavarhúzó hegyével nyomja meg a gázcsap beállítócsavarját. 3. Állítsa be a legkisebb fokozatot úgy, hogy egy lapos csavarhúzó segítségével elforgatja a by-pass csavart: 1. Vegye le az égők fedeleit, a rostélyokat és a kapcsolókat. 2. Oldja meg az égők csavarjait. 3. A zsírfogó tálca visszaszereléséhez végezze el a leszerelés műveleteit fordított sorrendben. Indicazioni di sicurezza Prima dell'installazione Preparazione del mobile (fig. 1-2) Installazione dell'apparecchio (fig. 3) Avvertenza 1. Estrarre le graffe dal sacchetto degli accessori e avvitarle nella posizione indicata lasciando che girino liberamente. 2. Incassare e centrare il piano di cottura. 3. Girare le graffe e stringerle a fondo. Smontaggio del piano di cottura Attacco del gas (fig. 4) : Pericolo di fughe! Connessione elettrica (fig. 5) Cambio del tipo di gas A) Sostituzione degli iniettori (fig. 6): 1. Rimuovere le griglie, i coperchi del bruciatore e i diffusori. 2. Sostituire gli iniettori usando la chiave disponibile presso il nostro Servizio Tecnico, codice 340847 (340808 per i bruciatori a doppia o tripla fiamma); vedere figura 9, facendo particolare attenzione che l'iniettore non si distacchi quando tolt... 3. Collocare i diffusori e i coperchi dei bruciatori sui corrispondenti fuochi. Sistemare correttamente le griglie. B) Impostazione delle valvole del gas (fig. 7): 1. Portare la manopola di comando sul livello più basso. 2. Rimuovere le manopole di comando dalle valvole del gas. Compare una tenuta di gomma flessibile. Premere con la punta del cacciavite per accedere alla vite di regolazione della valvola del gas. 3. Regolare il fuoco minimo girando la vite di by-pass con un cacciavite a punta piatta. 1. Togliere tutte le griglie, i coperchi dei bruciatori, i diffusori e le manopole. 2. Rimuovere le viti dei bruciatori. 3. Per rimontare l'apparecchio, invertire la procedura di smontaggio. Veiligheidsaanwijzingen Vóór de installatie Voorbereiding van het meubel (afb. 1-2) Installatie van het apparaat (afb. 3) Aanwijzing 1. Haal de klemmen uit de zak met accessoires en schroef deze vast in de aangeduide stand, zorg dat deze vrij draaien. 2. Bouw de kookplaat in en centreer deze. 3. Draai de klemmen helemaal aan. Uitbouw van de kookplaat Gasaansluiting (fig. 4) : Lekgevaar! Elektrische aansluiting (fig. 5) Verandering van gastype A) Vervangen van de inspuiters (afb. 6): 1. Verwijder de roosters, hoedjes en verspreiders. 2. Vervang de inspuiters met de sleutel die beschikbaar is via onze technische dienst, met code 340847 (voor branders met dubbele of driedubbele vlam code 340808), zie Afb. 9. Zorg dat de inspuiter niet losraakt bij het verwijderen of bevestigen hier... 3. Plaats de verspreiders en de hoedjes op de overeenstemmende pitten. De roosters moeten bovendien naar behoren geplaatst worden. B) Instelling van de gaskranen (Afb. 7): 1. Bedieningsknop in de kleinste stand zetten. 2. Bedieningsknop van de gaskranen afnemen. Er verschijnt een flexibele rubberen afdichtingsring. Met de punt van de schroevendraaier op de instelschroef van de gaskraan drukken. 3. Stel de minimumstand af door de bypass bout te draaien met een schroevendraaier met een vlakke punt. 1. Verwijder alle roosters, hoedjes, verspreiders en knoppen. 2. Maak de bouten van de branders los. 3. Ga, om het apparaat terug in te bouwen, op omgekeerde wijze te werk dan bij de demontage. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Przed zainstalowaniem Przygotowanie mebla (rys. 1-2) Instalacja urządzenia (rys. 3) Wskazówka 1. Wyjąć uchwyty z torebki z akcesoriami i przykręcić we wskazanym położeniu, tak by mogły swobodnie się obracać. 2. Wsunąć płytę kuchenki i ustawić centralnie w wycięciu mebla. 3. Obrócić uchwyty i docisnąć je do końca. Demontaż płyty kuchenki Podłączanie gazu (rys. 4) : Niebezpieczeństwo ulatniania się gazu! Podłączanie prądu (rys. 5) Zmiana rodzaju gazu A) Wymiana dyszy (Rys. 6): 1. Zdjąć ruszty, nakładki palnika i dyfuzory. 2. Wymienić dysze za pomocą klucza dostępnego w naszym Serwisie Technicznym (kod produktu 340847, natomiast w przypadku palników o podwójnym lub potrójnym wieńcu płomieni - kod produktu 340808), patrz rys. 9, zwracając szczególną uwagę na... 3. Założyć dyfuzory i nakładki palników na odpowiednich palnikach. Ponadto należy prawidłowo założyć ruszty. B) Ustawianie kurków gazowych (rys. 7): 1. Ustawić pokrętła obsługi na najmniejszy stopień. 2. Zdjąć pokrętła obsługi z kurków gazowych. Pojawi się elastyczny gumowy pierścień uszczelniający. Czubkiem śrubokręta nacisnąć śrubę regulacyjną kurka gazowego. 3. Wyregulować płomień minimalny, obracając śrubę złączki przejściowej za pomocą śrubokrętu z płaską końcówką. 1. Zdjąć wszystkie ruszty, nakładki z palników, dyfuzory oraz wyjąć pokrętła. 2. Wykręcić śruby z palników. 3. W celu ponownego zamontowania formy na tłuszcz, należy wykonać czynności demontażu w odwrotnej kolejności: Indicações de segurança Antes da instalação Preparação do móvel (fig. 1-2) Instalação do aparelho (fig. 3) Nota 1. Retire os grampos do conjunto de acessórios e aparafuse-os na posição indicada, deixando que estes rodem livremente. 2. Encastre e centre a placa de cozedura. 3. Gire os grampos e aperte-os bem. Desmontagem da placa de cozedura Ligação a gás (fig. 4) : Perigo de fuga! Ligação eléctrica (fig. 5) Mudança do tipo de gás A) Substituição dos injectores (fig. 6): 1. Retire as grelhas, as tampas de queimador e os difusores. 2. Substitua os injectores usando a chave disponibilizada pelo nosso serviço de assistência técnica, com o código 340847 (para queimadores de chama dupla ou tripla, código 340808) (ver fig. 9), tendo especial atenção para que o injector não s... 3. Coloque os difusores e as tampas dos queimadores nos respectivos lugares. Além disso, deve colocar adequadamente as grelhas. B) Regulação das torneiras de gás (fig. 7): 1. Coloque os comandos no nível mais baixo. 2. Retire os comandos das torneiras de gás. Surge um anel de vedação em borracha flexível. Com a ponta da chave de parafusos, pressione o parafuso de ajuste da torneira de gás. 3. Regule a chama mínima rodando o parafuso bypass através de uma chave de fendas de ponta plana. 1. Remova todas as grelhas, tampas dos queimadores, difusores e comandos. 2. Desaperte os parafusos dos queimadores. 3. Para voltar a montar o aparelho, proceda de modo inverso ao da desmontagem Indicaţii referitoare la siguranţă Înainte de instalare Pregătirea mobilei (fig.1-2) Instalarea aparatului (fig. 3) Indicaţie 1. Scoateţi clemele din punga cu accesorii şi înşurubaţi-le în poziţia indicată lăsând să se rotească libere. 2. Încastraţi şi centraţi plita de gătit. 3. Rotiţi clemele şi strângeţi-le până la capăt. Demontarea plitei de gătit Conectare la gaz (fig. 4) : Pericol de scurgere! Conexiune electrică (fig. 5) Schimbarea tipului de gaz A) Schimbarea injectoarelor (fig. 6): 1. Scoateţi grătarele, capacele arzătorului şi difuzoarele. 2. Schimbaţi injectoarele utilizând cheia disponibilă prin intermediul serviciului nostru tehnic, cu codul 340847 (pentru arzătoarele cu flacără dublă sau triplă cod 340808), vezi fig. 9, având deosebită grijă să nu se deprindă injectoru... 3. Poziţionaţi difuzoarele şi capacele arzătoarelor în locaşurile corespunzătoare. În plus, va trebui să poziţionaţi în mod corect şi grătarele. B) Reglarea robinetelor de gaz (fig. 7): 1. Poziţionaţi butonul de control pe treapta cea mai redusă. 2. Scoateţi butoanele de control de pe robinetele de gaz. Apare un inel de etanşare flexibil din cauciuc. Apăsaţi cu vârful şurubelniţei pe şurubul de reglare a robinetului de gaz. 3. Reglaţi focul la minim rotind şurubul bypass cu ajutorul unei şurubelniţe cu vârf plat. 1. Scoateţi toate grătarele, capacele arzătoarelor, difuzoarele şi comenzile. 2. Eliberaţi şuruburile arzătoarelor. 3. Pentru a remonta aparatul, procedaţi în sens invers demontării. Правила техники безопасности Перед началом установки Подготовка тумбы (рис. 1-2) Монтаж прибора (рис. 3) Указание 1. Возьмите из пакета с принадлежностями зажимы и привинтите их в показанном на рисунке положении так, чтобы они могли свободно вращаться. 2. Вставьте варочную панель в подготовленное отверстие и выровняйте ее. 3. Разверните зажимы и туго затяните их. Демонтаж варочной панели Подключение газа (рис. 4) : Существует опасность утечки газа! Подключение к электросети (рис. 5) Адаптация к другому виду газа A) Замена жиклеров (рис. 6): 1. Снимите решетки, крышки горелок и рассекатели. 2. Замените жиклеры с помощью ключа, имеющегося в продаже в нашем сервисном центре, артикул 340847 (Конфорка двойного или тройного пламени а... 3. Установите рассекатели и крышки горелок на соответствующие конфорки. Также следует должным образом установить решетки. B) Настройка газовых кранов (рис. 7): 1. Установите регуляторы на самую низкую ступень. 2. Снимите регуляторы с газовых кранов. Теперь можно увидеть гибкое резиновое уплотнительное кольцо. Нажмите концом отвёртки на регулир... 3. Отрегулируйте минимальную величину пламени, повернув байпасный винт с помощью плоской отвертки. 1. Снимите все решетки, крышки горелок, рассекатели и ручки управления. 2. Ослабьте винты крепления горелок. 3. Чтобы установить рабочую панель на место, повторите эти действия в обратном порядке. Güvenlik önerileri Kurulumdan önce Mobilyanın hazırlanması (Şekil 1-2) Cihazın kurulumu (Şekil 3) Bilgi 1. Klipsleri aksesuar setinden çıkarınız ve rahatça dönebilmelerini sağlayarak belirtilen pozisyonda vidalayınız. 2. Pişirme tezgahını ortalayınız ve cihazı yerleştiriniz. 3. Klipsleri döndürünüz ve sıkıca vidalayınız. Cihazın sökülmesi Gazlı bağlantı (Şekil 4) : Sızıntı tehlikesi! Elektrikli bağlantı (Şekil 5) Gaz tipinin değiştirilmesi A) Brülör ucunun değiştirilmesi (şek. 6): 1. Izgaraları, brülör kapaklarını ve alev dağıtıcıları çıkarınız. 2. Teknik Servisimizden 340847 kod numarası ile temin edilebilecek olan anahtarı kullanarak brülör uçlarını değiştiriniz (çift alevli brülörler için kod numarası 340808), bkz. Şekil 9, brülöre takarken veya çıkarırken brülör ucu... 3. Alev dağıtıcıları ve brülör kapaklarını ilgili kısımlarına takınız. Ayrıca ızgaraların uygun olarak takılması gereklidir. B) Gaz vanalarının ayarı (Şekil 7): 1. Kumanda düğmesini en düşük kademeye ayarlayınız. 2. Kumanda düğmesini gaz vanasından sökünüz. Esnek bir lastik halka conta görünür. Tornavidanın sivri ucunu, gaz vanasının ayar vidasına bastırınız. 3. Düz uçlu tornavida ile by-pass vidasını çevirerek en düşük alevi ayarlayınız. 1. Tüm brülör kapaklarını, ızgaraları ve kumanda düğmelerini sökünüz. 2. Brülörlerin vidalarını çıkarınız. 3. Yağ sıçratma aparatını tekrar takmak için sökme işlemlerinin tersi bir sırayla devam ediniz.