YHQOLN QHULOHUL, XUXOXPGDQ QFH, 0RELO DQ Q KD UODQPDV HNLOΓδλνμρίεαίονφμνθξίμδκη

ΘμλθίήβηβμίικβΫθκθμχείδμκθλίμββθμέΪαθικθάθήΪ
ΘμδκνμβμίάβημυαΪΰβζθάβιθάμθκβμίήίγλμάβωάυιθεηίηηυίάθ

άκίζωζθημΪΰΪάθΫκΪμηθζιθκωήδί

Ξνγικύφδμηδβίζί οηπ 

ΙθήδεψρίηβίδέΪανήθεΰηθΫυμφθλνσίλμάείηθμΪδβζθΫκΪαθζ

ρμθΫυΫυελάθΫθήηυγήθλμνιδαΪιθκηθζνδκΪην
ΗΪδθηπίάινλδηθέθιΪμκνΫδΪάΪκθρηθγιΪηίεββζίίμλωκίαφΫΪ

ήβΪζίμκθζµ  ζζ ιθαάθεωψσΪωθΫίλιίρβμφ

ΰίλμδθίλθίήβηίηβί

λθίήβηίηβίλέβΫδβζζίμΪεεβρίλδβζςεΪηέθζ
ζβη ήεβηΪ  ζζΪδλ ήεβηΪ ζ 

ΖίΰήνθμάίκλμβίζάοθήηθέθιΪμκνΫδΪβέΪαθάθγμκνΫθγ

ηίθΫοθήβζθνλμΪηθάβμφνιεθμηβμίεφηνψικθδεΪήδν  

ιθλμΪάεωίζνψάζίλμίλάΪκθρηθγιΪηίεφψ
ΗίθΫοθήβζθβλδεψρβμφλθικβδθληθάίηβίςεΪηέΪλιθήάβΰηυζβ

ρΪλμωζβζίΫίεβάδθμθκνψάλμκΪβάΪίμλωάΪκθρηΪωιΪηίεφ

ηΪικβζίκλάυήάβΰηυζβωσβδΪζβ ΪμΪδΰίικθοθΰήίηβί

ςεΪηέΪάζίλμΪοδθμθκυίζθένμθδΪαΪμφλωαΪέκθζθΰήίηηυζβ
ΔΪδβζΫυηβΫυεθλθίήβηίηβίμδκϋζώπγαηβίρϋηκη

ξνανοίφηαίρϋινκδμνβαιθεθΰίηβωάδθμθκθίθηθΫυεθ

νλμΪηθάείηθηΪαΪάθήί
ΏλεβηίθΫοθήβζθάυιθεηβμφπβεβηήκβρίλδθίλθίήβηίηβί

αΪζίηβμί δθείηθ νλμΪηθάείηηθί ηΪ αΪάθήί ηΪ δθείηθ βα ιΪδίμΪ λ

ικβηΪήείΰηθλμωζβ κβλ D 
ΗίαΪΫνήφμίνλμΪηθάβμφνιεθμηβμίεφηνψικθδεΪήδν
: Πςψδπραςδρνξίπμνπρϋςρδφιηβίζί
Ιθλείάηίλίηβωβαζίηίηβγάλθίήβηβμίεφηνψδθηλμκνδπβψ

ικθάίκφμίίίέίκζίμβρηθλμφ
ΙκθβαάθήβμίεφηίηίλίμθμάίμλμάίηηθλμβαΪνμίρδνέΪαΪά

λθίήβηίηβωοάυιθεηίηηυοιθεφαθάΪμίείζβεββλιθεηβμίείζ

ζθημΪΰηυοκΪΫθμ

Ξνγικύφδμηδιόκδιρονπδρη οηπ 

ΎΪηηυγικβΫθκθμηθλβμλωδδεΪλλν´<µηίήθινλδΪίμλωαΪζίηΪ

δΪΫίεωιβμΪηβωιθεφαθάΪμίείζχμθζθΰίμήίεΪμφμθεφδθ

λίκάβληυγπίημκΗίθΫοθήβζθνρβμυάΪμφμβιδΪΫίεωβίέθ

ζβηβζΪεφηθίλίρίηβί
ΌΪκθρηυίιΪηίεβιθλμΪάεωψμλωλδΪΫίείζιβμΪηβωδθμθκυγ

ζθΰίμηίβζίμφςμίιλίεφηθγάβεδβ
ΙκβΫθκυληΪΫΰίηηυίςμίιλίεφηθγάβεδθγζθΰηθιθήδεψρΪμφ

μθεφδθδκθαίμδΪζλικΪάβεφηθνλμΪηθάείηηυζαΪαίζείηβίζ
ΗίθΫοθήβζθικίήνλζθμκίμφκΪαζυδΪψσίίνλμκθγλμάθήεωάλίο

ιθεψλθάικβΫθκΪλάθαήνςηυζαΪαθκθζζίΰήνδθημΪδμΪζβηί

ζίηίί ζζ αΪβλδεψρίηβίζλενρΪίάιθήλθίήβηίηβωλ

βλιθεφαθάΪηβίζκθαίμδβίλεβιθεφαθάΪμίεφβζίίμδηίγήθλμνι 

Ώγίξρίυηώιγοςβνλςαηγςβίζί

ΏλεβχμθκΪακίςίηθηθκζΪζβλμκΪηυήΪηηυγικβΫθκζθΰηθ

ηΪλμκθβμφήεωβλιθεφαθάΪηβωλήκνέβζβάβήΪζβέΪαΪ λζ

μΪΫεβρδνλοΪκΪδμίκβλμβδΪζβ ΗίθΫοθήβζυίήεωχμθέθήίμΪεβ

ηΪοθήωμλωάιθλμΪάεωίζθζληίδθμθκυζβζθήίεωζβηΪΫθκίήεω

ΪήΪιμΪπββ δθμθκυγ μΪδΰί ζθΰηθ ικβθΫκίλμβ ά ηΪςίζ λίκάβληθζ

πίημκί
Αμηλίμηδ ΙθλείθδθηρΪηβωκΪΫθμυηΪδείγμίκωήθζλμΪΫεβρδθγ

λοΪκΪδμίκβλμβδΪζβάΪκθρηθγιΪηίεβχμβδίμδνλνδΪαΪηβίζ

ηθάθέθάβήΪέΪαΪ
ΗίθΫοθήβζθάυιθεηβμφλείήνψσβίήίγλμάβω
$ Ζίλδμίεηικδονα οηπ  
 ΛηβζβμίκίςίμδβδκυςδβέθκίεθδβκΪλλίδΪμίεβ
 ΑΪζίηβμίΰβδείκυλιθζθσφψδεψρΪβζίψσίέθλωάικθήΪΰί

άηΪςίζλίκάβληθζπίημκίΪκμβδνε ΔθηξθκδΪ

ήάθγηθέθβεβμκθγηθέθιεΪζίηβΪκμβδνε λζκβλ 

μσΪμίεφηθλείήωαΪμίζρμθΫυάικθπίλλίληωμβωΰβδείκΪβεβ

ίέθαΪδκίιείηβωηΪέθκίεδίθηηίλθλδθρβε
ΝΫίήβμίλφάμθζρμθΰβδείκυμσΪμίεφηθικβΰΪμυρμθΫυ

θΫίλιίρβμφέίκζίμβρηθλμφέθκίεθδ
ΌήΪηηυοέθκίεδΪοηίηνΰηθικθβαάθήβμφκίένεβκθάδνιθήΪρβ

ιίκάβρηθέθάθαήνοΪ

 ΝλμΪηθάβμί κΪλλίδΪμίεβ β δκυςδβ έθκίεθδ ηΪ λθθμάίμλμάνψσβί

δθηξθκδβΜΪδΰίλείήνίμήθεΰηυζθΫκΪαθζνλμΪηθάβμφ

κίςίμδβ

% Μίπρονθιίβίζναϊτιοίμνα οηπ  
 ΝλμΪηθάβμίκίένεωμθκυηΪλΪζνψηβαδνψλμνιίηφ
 ΛηβζβμίκίένεωμθκυλέΪαθάυοδκΪηθάΜίιίκφζθΰηθνάβήίμφ

έβΫδθίκίαβηθάθίνιεθμηβμίεφηθίδθεφπθΗΪΰζβμίδθηπθζ

θμάϋκμδβηΪκίένεβκθάθρηυγάβημέΪαθάθέθδκΪηΪ
Μηινβγίμδπμηλίθρδςξκνρμηρδκϋμνδινκϋυν

ΝιεθμηβμίεφηυίδθεφπΪικίήθμάκΪσΪψμικθηβδηθάίηβί

ΰβήδθλμίγβαΪέκωαηίηβγάηνμκφικβΫθκΪδθμθκυίζθένμ

ιθάεβωμφηΪίέθξνηδπβθηβκθάΪηβί

 ΘμκίένεβκνγμίζβηβζΪεφηνψάίεβρβηνιεΪζίηβιθάίκηνά

ΫΪγιΪληυγάβημλιθζθσφψιεθλδθγθμάίκμδβ
ΌαΪάβλβζθλμβθμάβήΪέΪαΪδδθμθκθζνάυΪήΪιμβκνίμίλάθγ

ικβΫθκ λζμΪΫεβπν  άυιθεηβμίλείήνψσβίήίγλμάβω
$αΪδκνμβμίΫΪγιΪληυίάβημυήθθμδΪαΪ
%θλεΪΫφμίΫΪγιΪληυίάβημυιθδΪέΪαηίΫνήίμικΪάβεφηθ

άυοθήβμφβαέθκίεθδ
&αΪζίηνΫΪγιΪληυοάβημθάζθΰίμικθβαάθήβμφμθεφδθ

λιίπβΪεβλμβζίψσβγλθθμάίμλμάνψσνψδάΪεβξβδΪπβψ
'ηβδΪδβοήίγλμάβγλΫΪγιΪληυζβάβημΪζβικθβαάθήβμφηί

ηνΰηθ
ΝΫίήβμίλφρμθικβιθάθκθμίκίένεωμθκΪθμλΪζθγάυλθδθγήθ

λΪζθγ ηβαδθγ λμνιίηβ έθκίεδΪ ηί άυδεψρΪίμλω β ηί ικθβλοθήβμ

θμήΪρβιεΪζίηβ

ΏλεβάυηίζθΰίμίηΪγμβήθλμνιδΫΪγιΪληθζνάβημν

ήίζθημβκνγμί κΪΫθρνψ ιΪηίεφ χείδμκθικβΫθκΪ δθμθκΪω δκίιβμλω

δ θλμΪεφηυζ χείζίημΪζ λ ιθζθσφψ λβλμίζυ άβημθά ΡμθΫυ ληωμφ

χμνιΪηίεφάυιθεηβμίλείήνψσβίήίγλμάβω
 ΛηβζβμίάλίκίςίμδβδκυςδβέθκίεθδκΪλλίδΪμίεββκνρδβ

νικΪάείηβω

 ΘλεΪΫφμίάβημυδκίιείηβωέθκίεθδ
 ΡμθΫυνλμΪηθάβμφκΪΫθρνψιΪηίεφηΪζίλμθιθάμθκβμίχμβ

ήίγλμάβωάθΫκΪμηθζιθκωήδί

ΗβδθέήΪηίληβζΪγμίθλφέΪαθάθέθδκΪηΪ κβλ  ΌλενρΪί

ιθάκίΰήίηβωλείήνίμιθεηθλμφψαΪζίηβμφέΪαθάυγδκΪη

tr

ô

0RQWDMN×ODYX]X

*YHQOLN|QHULOHUL

&LKD]×NXUPDGDQYH\DNXOODQPDGDQ|QFHWDOLPDWODU×RNX\XQX]
%XWDOLPDWODUGD\HUDODQUHVLPOHUELOJLOHQGLUPHDPDoO×G×U
%X N×ODYX]GDNL NXUDOODUD X\XOPDG×ù× WDNGLUGH UHWLFL KHUKDQJL

ELUVRUXPOXOXNWDQPXDIRODFDNW×U
%X FLKD] \DOQ×]FD \HWHULQFH KDYDODQG×U×ODQ \HUOHUGH NXOODQ×OPDO×G×U

+HUKDQJLELU\DQPDUQOHULWDKOL\HFLKD]×QDEDùODQPDPDO×G×U
%WQNXUXOXPEDùODQW×D\DUODPDYHJD]WLSLQHJ|UH

X\DUODPDLüOHPOHUL\HWNLOLELUWHNQLV\HQWDUDI×QGDQONHGHNL

VWDQGDUWODUD YH \UUONWHNL NDQXQL \|QHUJHOHU LOH \HUHO JD] YH

HOHNWULNWHGDULNoLVLüLUNHWLQWDOLPDWODU×QDX\JXQRODUDN

JHUoHNOHüWLULOPHOLGLU+DYDODQG×UPDLOHLOJLOLJHoHUOL

G]HQOHPHOHUH|]HOELUGLNNDWJ|VWHULOHFHNWLU
'LùHUJD]WLSOHULQHX\DUODPDJHUHNWLùLQGH7HNQLN6HUYLVLPL]L

oDù×UPDQ×]|QHULOLU
%XFLKD]HYGHNXOODQ×PLoLQWDVDUODQP×üW×UWLFDULYH\DSURIHV\RQHO

DPDoODUOD NXOODQ×ODPD] %X FLKD] \DW YH\D NDUDYDQODUD NXUXODPD]

*DUDQWLVDGHFHWDVDU×PDPDF×QDX\JXQNXOODQ×OPDV×GXUXPXQGD

JHoHUOLGLU
.XUXOXPGDQ|QFH\HUHOJD]WHGDULNüDUWODU×Q×Q|]HOOLNSODNDV×QGD

\HUDODQFLKD]G]HQOHPHVL\OH JD]×Q|]HOOLùLYHEDV×QF×Jo

YROWDM X\XPOXROXSROPDG×ù×Q×NRQWUROHGLQL]
+HUKDQJLELULüOHPGHQ|QFHFLKD]×QJD]YHHOHNWULN

EHVOHPHVLQLNHVLQL]
(OHNWULNNDEORVXI×U×QYH\DSLüLUPHWH]JDK×Q×QV×FDNN×V×PODU×QD

WHPDVHWPHPHVLLoLQPXWIDNPRELO\DV×QDVDELWOHQPHOLGLU
(OHNWULNEHVOHPHVLLOHoDO×üDQFLKD]ODU×QWPEDùODQW×ODU×PXWODND

WRSUDNODQPDO×G×U
&LKD]×QLoN×VP×Q×NXUFDODPD\×Q×]*HUHNLUVH7HNQLN6HUYLVLPL]L

oDù×U×Q×]

.XUXOXPGDQ|QFH

%X(1JD]O×FLKD]ODUQRUPXQDJ|UHV×Q×IELUFLKD]G×U

PRELO\D\DJ|PPHFLKD]
&LKD]×QPRQWHHGLOGLùLPRELO\DG]JQüHNLOGHVDELWOHQPLüYH

KDUHNHWVL]ROPDO×G×U
&LKD]\DN×Q×QGDNLPRELO\DODU\]H\NDSODPDODU×YHEXQODU×

ELUELULQH\DS×üW×UDQWXWNDO\DQ×F×ROPDPDO×YH×V×\DGD\DQ×NO×

ROPDO×G×U
%XFLKD]EX]GRODE×oDPDü×UPDNLQHVLEXODü×NPDNLQHVLYH

EHQ]HULHü\DODU×Q]HULQHNXUXODPD]
2FDNVDGHFHKDYDODQG×UPDO×ELUI×U×Q×Q]HULQHPRQWHHGLOHELOLU
2FDù×QDOW×QDELUI×U×QPRQWHHGLOLUVHoDO×üPDWH]JDK×NDO×QO×ù×EX

N×ODYX]GDWDOHSHGLOHQPLQLPXPNDO×QO×ù×DüDELOLU)×U×Q×QPRQWDM

N×ODYX]XQGDNLX\DU×ODUDGLNNDWHGLQL]
+DYDODQG×UPD NXUDUNHQ NXUXOXP N×ODYX]XQX GLNNDWH DO×Q×] SLüLUPH

WH]JDK×QDPLQLPXPGLNH\X]DNO×ùDX\XQX] ûHNLO  

0RELO\DQ×QKD]×UODQPDV× ûHNLO 

dDO×üPD\]H\LQLQ]HULQHEHOLUWLOHQ|OoOHUGHELUNHVLNDo×Q×]
$KüDSoDO×üPDWH]JkKODU×QGDNHVLP\]H\LQLQHPGHQNRUXPDN

DPDF×\OD|]HOELUFLODLOHYHUQLNOH\LQL]