RQH LXQH HOHFWULF ILJ, 6FKLPEDUHD WLSXOXL GH JD&RQH[LXQHHOHFWULFć ILJ 

$FHVW DSDUDW HVWH GH WLSXO ´<µ FDEOXO GH DOLPHQWDUH QX SRDWH Vć ILH

VFKLPEDWGHFćWUHXWLOL]DWRUFLGHFćWUH6HUYLFLXOWHKQLF7UHEXLH

UHVSHFWDWWLSXOGHFDEOXüLVHFŘLXQHDPLQLPć
3OLWHOH GH JćWLW VXQW IXUQL]DWH FX XQ FDEOX GH DOLPHQWDUH FX VDX IćUć

üWHFKHU
$SDUDWHOHSUHYć]XWHFXüWHFKHUWUHEXLHGRDUVćILHFRQHFWDWHOD

SUL]ćFDUHVćGLVSXQćGHvPSćPkQWDUHLQVWDODWćFRUHFW
7UHEXLHSUHYć]XWXQvQWUHUXSćWRUGHFLUFXLWRPQLSRODUFX

GHVFKLGHUHDFRQWDFWXOXLGHPLQLP PP FXH[FHSŘLDFRQH[LXQLORU

ODSUL]ćGDFćDFHDVWDHVWHDFFHVLELOćSHQWUXXWLOL]DWRU 

6FKLPEDUHDWLSXOXLGHJD]

'DFćOHJLVODŘLDŘćULLSHUPLWHDFHVWDSDUDWSRDWHILDGDSWDWODDOWH

WLSXUL GH JD]  FRQVXOWDŘL SOćFXŘD FX FDUDFWHULVWLFL  3LHVHOH QHFHVDUH

SHQWUX DFHDVWD VXQW vQ JHDQWD GH WUDQVIRUPDUH IXUQL]DWć  vQ IXQFŘLH

GHPRGHO GLVSRQLELOćOD6HUYLFLXOQRVWUXWHKQLF
,PSRUWDQW /DILQDOSR]LŘLRQDŘLHWLFKHWDDGH]LYćFDUHLQGLFćQRXO

WLSGHJD]vQDSURSLHUHDSOćFXŘHLFXFDUDFWHULVWLFL
3DüLLFDUHWUHEXLHXUPDŘLVXQWXUPćWRULL
$ 6FKLPEDUHDLQMHFWRDUHORU ILJ  6FRDWHŘLJUćWDUHOHFDSDFHOHDU]ćWRUXOXLüLGLIX]RDUHOH6FKLPEDŘL LQMHFWRDUHOH XWLOL]kQG FKHLD GLVSRQLELOć SULQ LQWHUPHGLXO

VHUYLFLXOXL QRVWUX WHKQLF FX FRGXO   SHQWUX DU]ćWRDUHOH FX

IODFćUć GXEOć VDX WULSOć FRG   YH]L ILJ  DYkQG GHRVHELWć

JULMć Vć QX VH GHSULQGć LQMHFWRUXO OD VFRDWHUHD VDX IL[DUHD VD GLQ

DU]ćWRU
$YHŘLJULMćVćOHVWUkQJHŘLSkQćODFDSćWSHQWUXDJDUDQWD

HWDQüHLWDWHD
ÍQDFHVWHDU]ćWRDUHQXWUHEXLHVćILHUHDOL]DWćUHJODUHDDHUXOXL

SULPDU3R]LŘLRQDŘLGLIX]RDUHOHüLFDSDFHOHDU]ćWRDUHORUvQORFDüXULOH

FRUHVSXQ]ćWRDUH ÍQ SOXV YD WUHEXL Vć SR]LŘLRQDŘL vQ PRG FRUHFW üL

JUćWDUHOH

% 5HJODUHDURELQHWHORUGHJD] ILJ  3R]LŘLRQDŘLEXWRQXOGHFRQWUROSHWUHDSWDFHDPDLUHGXVć6FRDWHŘL EXWRDQHOH GH FRQWURO GH SH URELQHWHOH GH JD] $SDUH XQ

LQHOGHHWDQüDUHIOH[LELOGLQFDXFLXF$SćVDŘLFXYkUIXO

üXUXEHOQLŘHLSHüXUXEXOGHUHJODUHDURELQHWXOXLGHJD]
1XVFRDWHŘLQLFLRGDWćLQHOXOGHHWDQüDUH,QHOHOHGHHWDQüDUH

vPSLHGLFćSćWUXQGHUHDOLFKLGHORUüLDPXUGćULHLvQLQWHULRUXO

DSDUDWXOXL OXFUX FDUH DU SXWHD DIHFWD FDSDFLWDWHD GH IXQFŘLRQDUH5HJODŘLIRFXOODPLQLPURWLQGüXUXEXOE\SDVVFXDMXWRUXOXQHL

üXUXEHOQLŘHFXYkUISODW
ÍQIXQFŘLHGHWLSXOGHJD]ODFDUHYDILDGDSWDWDSDUDWXOGYV

FRQVXOWDŘLWDEHOXO UHDOL]DŘLDFŘLXQHDFRUHVSXQ]ćWRDUH
$VWUkQJHŘLüXUXEXULOHE\SDVVSkQćODFDSćW
% VOćELŘL üXUXEXULOH E\SDVV SkQć OD LHüLUHD FRUHFWć D JD]XOXL GLQ

DU]ćWRDUH
&üXUXEXULOHE\SDVVWUHEXLHVćILHVFKLPEDWHGHFćWUHXQ

WHKQLFLDQDXWRUL]DW
'QXPDQHYUDŘLüXUXEXULOHE\SDVV
$VLJXUDŘLYćFćODURWLUHDEXWRQXOXLGHFRQWUROvQWUHWUHDSWDFHD

PDLPDUHüLFHDPDLPLFćDU]ćWRUXOQXVHVWLQJHüLFćQXVH

SURGXFHRvQWRDUFHUHDIOćFćULL

'DFćQXJćVLŘLDFFHVXOODüXUXEXOE\SDVVGHPRQWDŘLUHFLSLHQWXO

SHQWUXJUćVLPH FDUHHVWHIL[DWGHUHVWXOSOLWHLGHJćWLWSULQWUXQ

VLVWHPGHüXUXEXUL3HQWUXDOVFRDWHSURFHGDŘLvQPRGXOXUPćWRU6FRDWHŘLWRDWHJUćWDUHOHFDSDFHOHDU]ćWRDUHORUGLIX]RDUHOHüL

FRPHQ]LOH(OLEHUDŘLüXUXEXULOHDU]ćWRDUHORU3HQWUXDUHPRQWDDSDUDWXOSURFHGDŘLvQVHQVLQYHUVGHPRQWćULL

1XGHPRQWDŘLQLFLRGDWćD[XOURELQHWXOXLGHJD] ILJ  ÍQFD]XO

XQHLGHWHULRUćULURELQHWXOGHJD]WUHEXLHVFKLPEDWFRPSOHW

ru

î

Ημπροςιυηώξνλνμρίες

Ξοίαηκίρδτμηιηΰδζνξίπμνπρη

ΙίκίήηΪρΪεθζζθημΪΰΪβχδλιενΪμΪπββάηβζΪμίεφηθβανρβμί

κνδθάθήλμάθδχείδμκθικβΫθκν
ΙκβάίήίηηυίάήΪηηθζκνδθάθήλμάίκβλνηδβωάεωψμλω

θκβίημβκθάθρηυζβ
Ξοημδαϊξνκμδμηηημπροςιυηθπνγδοείψητπώαγίμμνλ

οςινανγπραδξονηζανγηρδκϋνπανΰνεγίδρπώνραπώινθ

νραδρπραδμμνπρη
ΎΪηηυγικβΫθκζθΰηθνλμΪηΪάεβάΪμφμθεφδθάοθκθςθ

ικθάίμκβάΪίζυοιθζίσίηβωοΌΪκθρηνψιΪηίεφηίεφαω

ιθήλθίήβηωμφδήυζθοθήνήεωθμάθήΪήυζθάυοέΪαθά

Απδνξδοίυηηξνςπρίμναιδξνγικύφδμηύιόκδιρονπδρη

μίκίγιδηίγίξρίυηηιγοςβνλςαηγςβίζίγνκεμϊ

ξονανγηρϋπώπδορησηυηοναίμμϊλπξδυηίκηπρνλα

πννραδρπραηηπναπδληγδθπραςύψηλημνολίληη

ζίινμνγίρδκϋπρανλίρίιεδπξοδγξηπίμηώληλδπρμϊτβίζν

ηόκδιρονπμίΰείύψητινλξίμηθΝπνΰνδαμηλίμηδπκδγςδρ

ςγδκηρϋροδΰναίμηώλιαδμρηκώυηη
Γκώίγίξρίυηηξοηΰνοίιγοςβνλςαηγςβίζίοδινλδμγςδλ

παώζίρϋπώπμίχηλπδοαηπμϊλυδμρονλ
ΎΪηηυγικβΫθκικίήηΪαηΪρίηβλδεψρβμίεφηθήεωΫυμθάθέθ

βλιθεφαθάΪηβωβηίζθΰίμικβζίηωμφλωάικθζυςείηηυοβεβ

δθζζίκρίλδβοπίεωοΎΪηηυγικβΫθκηίεφαωνλμΪηΪάεβάΪμφηΪ

ωομΪο βεβ ά ΪάμθδίζιίκΪο ΍ΪκΪημβω ικθβαάθήβμίεω ήίγλμάβμίεφηΪ

μθεφδθάλενρΪίβλιθεφαθάΪηβωικβΫθκΪιθηΪαηΪρίηβψ
ΙίκίήνλμΪηθάδθγηίθΫοθήβζθικθάίκβμφλθθμάίμλμάνψμεβ

οΪκΪδμίκβλμβδβζίλμηυοκΪλικίήίεβμίεφηυολίμίγ άβήβ

ήΪάείηβί έΪαΪ ζθσηθλμφ β ηΪικωΰίηβί χείδμκθλίμβ  ηΪλμκθγδΪζ

ικβΫθκΪ
Ξδοδγ ξοναδγδμηδλ κύΰϊτ γδθπραηθ μδνΰτνγηλν ξδοδιοϊρϋ

ξνγίφςβίζίηόκδιρονόμδοβηηιγίμμνλςόκδιρονξοηΰνος
ΔΪΫίεφιβμΪηβωηίθΫοθήβζθαΪδκίιβμφηΪμνζΫίρμθΫυηί

ήθινλδΪμφίέθλθικβδθληθάίηβωληΪέκίάΪψσβζβλωήίμΪεωζβ

ήνοθάθέθςδΪξΪβεβάΪκθρηθγιΪηίεβ
ΙκβΫθκυκΪΫθμΪψσβίθμχείδμκθλίμβθΫωαΪμίεφηθήθεΰηυΫυμφ

αΪαίζείηυ
ΗίεφαωάηθλβμφβαζίηίηβωάθάηνμκίηηβίχείζίημυικβΫθκΪ

ΏλεβηίθΫοθήβζθικθβαάίλμβκίζθημθΫκΪμβμίλφάηΪς

λίκάβληυγπίημκ

Ξδοδγμίφίκνλςπρίμναιη

ΎΪηηυγ ικβΫθκ θμηθλβμλω δ μκίμφίζν δεΪλλν αΪσβμυ ιθ λμΪηήΪκμν

(1ήεωέΪαθάυοικβΫθκθάάλμκθίηηθίθΫθκνήθάΪηβί
ΔνοθηηΪωμνζΫΪάδθμθκνψάλμκΪβάΪίμλωάΪκθρηΪωιΪηίεφ

ήθεΰηΪΫυμφαΪδκίιείηΪβνλμθγρβάΪ
ΛθικβδΪλΪψσΪωλωλάΪκθρηθγιΪηίεφψζίΫίεφλεθβλμυί

θΫεβπθάθρηυίιθδκυμβωβαΪδκίιεωψσβγβοδείγήθεΰηυΫυμφ

ηίάθλιεΪζίηωψσβζβλωβμίκζθλμθγδβζβ
ΎΪηηυγικβΫθκηίεφαωνλμΪηΪάεβάΪμφηΪήοθεθήβεφηβδΪζβ

λμβκΪεφηυζβζΪςβηΪζβιθλνήθζθίρηυζβζΪςβηΪζββήκνέθγ

ιθήθΫηθγμίοηβδθγ
ΌΪκθρηνψ ιΪηίεφ ζθΰηθ άλμκΪβάΪμφ μΪδΰί ηΪή ήνοθάυζ ςδΪξθζ

ηθμθεφδθίλεβθηωάεωίμλωάίημβεβκνίζυζ
ΙκβνλμΪηθάδίιθήάΪκθρηθγιΪηίεφψήνοθάθέθςδΪξΪμθεσβηΪ

λμθείςηβπυζθΰίμικίάυςΪμφηίθΫοθήβζυγζβηβζνζ

νδΪαΪηηυγάχμθζκνδθάθήλμάίΌχμθζλενρΪίλείήνγμί

νδΪαΪηβωζκνδθάθήλμάΪιθζθημΪΰνήνοθάθέθςδΪξΪ
ΙκβνλμΪηθάδίάυμωΰηθέθνλμκθγλμάΪηίθΫοθήβζθλείήθάΪμφ

βηλμκνδπβωζλθθμάίμλμάνψσίέθκνδθάθήλμάΪιθζθημΪΰν

λθΫεψήΪωζβηβζΪεφηθίκΪλλμθωηβίιθάίκμβδΪεβζίΰήν

άΪκθρηθγιΪηίεφψβάυμωΰδθγ κβλ  

Ξνγβνρναιίρςλΰϊ οηπ 

ΙκθήίεΪγμίάλμθείςηβπίθμάίκλμβίηνΰηυοκΪαζίκθά
ΏλεβλμθείςηβπΪάυιθεηίηΪβαήίκίάΪιθδκθγμίιθάίκοηθλμφ

λκίαΪλιίπβΪεφηυζέίκζίμβδθζρμθΫυαΪσβμβμφίίθμήίγλμάβω

άεΪέβ
ΏλεβιθήάΪκθρηθγιΪηίεφψηίζθημβκνίμλωήνοθάθγςδΪξ

λείήνίμνλμΪηθάβμφιίκίέθκθήδνβαηίάθλιεΪζίηωψσίέθλω

ζΪμίκβΪεΪ ηΪικβζίκβαζίμΪεεΪβεβξΪηίκυ ηΪκΪλλμθωηββ

 ζζθμηβΰηίγιθάίκοηθλμβάΪκθρηθγιΪηίεβΜΪδβζθΫκΪαθζ

ήθλμνιδηβΰηίγρΪλμβάΪκθρηθγιΪηίεβΫνήίμιίκίδκυμ
ΚΪλλμθωηβί ζίΰήν ικθζίΰνμθρηθγ ιθεδθγ β ζίλμθζ ιθήδεψρίηβω

ικβΫθκΪδχείδμκθλίμβήθεΰηθΫυμφηίζίηίίζζ

Λνμρίεξοηΰνοί οηπ

΢ιίζίμηδ Ικβ νλμΪηθάδί άΪκθρηθγ ιΪηίεβ βλιθεφανγμί αΪσβμηυί

ιίκρΪμδβ
ΗίδθμθκυίζθήίεβιθλμΪάεωψμλωλνλμΪηθάείηηθγηΪξΪΫκβδί

δείωσίγλωικθδεΪήδθγΏλεβικθδεΪήδΪνλμΪηθάείηΪηβάδθίζ

λενρΪίηίληβζΪγμίίίδείωσΪωλωικθδεΪήδΪικίήθμάκΪσΪίμ

ιθήμίδΪηβίΏλεβικθδεΪήδΪηίνλμΪηθάείηΪηΪξΪΫκβδί

ικβδείγμίίίδηβΰηίζνδκΪψάΪκθρηθγιΪηίεβ
ΡμθΫυαΪδκίιβμφάΪκθρηνψιΪηίεφάμνζΫί
 ΌθαφζβμίβαιΪδίμΪλικβηΪήείΰηθλμωζβαΪΰβζυβικβάβημβμί

βοάιθδΪαΪηηθζηΪκβλνηδίιθεθΰίηββμΪδρμθΫυθηβζθέεβ

λάθΫθήηθάκΪσΪμφλω

 ΌλμΪάφμίάΪκθρηνψιΪηίεφάιθήέθμθάείηηθίθμάίκλμβίβ

άυκθάηωγμίίί
ΗΪΰζβμίηΪδκΪωιΪηίεβμΪδρμθΫυάΪκθρηΪωιΪηίεφθιίκεΪλφ

ηΪδκΪγλμθείςηβπυιθάλίζνιίκβζίμκν

 ΚΪαάίκηβμίαΪΰβζυβμνέθαΪμωηβμίβο

ΙθεθΰίηβίαΪΰβζθάαΪάβλβμθμμθεσβηυλμθείςηβπυ

ΑΪικίσΪίμλωικβδείβάΪμφικβΫθκδλμθείςηβπίλιθζθσφψ

λβεβδθηΪ