QGLFD LL UHIHULWRDUH OD VLJXUDQ,PSRUWDQWH$RWHUPLQDUFRORTXHDHWLTXHWDDGHVLYDLQGLFDQGRR

QRYRWLSRGHJiVSUy[LPRGDSODFDGHFDUDFWHUtVWLFDV
2VSDVVRVDVHJXLUVmRRVVHJXLQWHV
$ 6XEVWLWXLomRGRVLQMHFWRUHV ILJ  5HWLUHDVJUHOKDVDVWDPSDVGHTXHLPDGRUHRVGLIXVRUHV6XEVWLWXDRVLQMHFWRUHVXVDQGRDFKDYHGLVSRQLELOL]DGDSHOR

QRVVRVHUYLoRGHDVVLVWrQFLDWpFQLFDFRPRFyGLJR

SDUDTXHLPDGRUHVGHFKDPDGXSODRXWULSODFyGLJR

YHUILJ  WHQGRHVSHFLDODWHQomRSDUDTXHRLQMHFWRUQmRVH

VROWHDRUHWLUiORRXIL[iORDRTXHLPDGRU
$SHUWHEHPRVLQMHFWRUHVSDUDJDUDQWLUDHVWDQTXHLGDGH
1HVWHV TXHLPDGRUHV QmR p QHFHVViULR UHDOL]DU D UHJXODomR GR DU

SULPiULR&RORTXHRVGLIXVRUHVHDVWDPSDVGRVTXHLPDGRUHVQRV

UHVSHFWLYRVOXJDUHV$OpPGLVVRGHYHFRORFDUDGHTXDGDPHQWH

DVJUHOKDV

% 5HJXODomRGDVWRUQHLUDVGHJiV ILJ  &RORTXHRVFRPDQGRVQRQtYHOPDLVEDL[R5HWLUHRVFRPDQGRVGDVWRUQHLUDVGHJiV6XUJHXPDQHOGH

YHGDomRHPERUUDFKDIOH[tYHO&RPDSRQWDGDFKDYHGH

SDUDIXVRVSUHVVLRQHRSDUDIXVRGHDMXVWHGDWRUQHLUDGHJiV
1XQFDUHWLUHRDQHOGHYHGDomR2VDQpLVGHYHGDomR

LPSHGHPDHQWUDGDGHOtTXLGRVHGHVXMLGDGHQRLQWHULRUGR

DSDUHOKRRTXHSUHMXGLFDDVXDIXQFLRQDOLGDGH5HJXOH D FKDPD PtQLPD URGDQGR R SDUDIXVR E\SDVV DWUDYpV GH

XPDFKDYHGHIHQGDVGHSRQWDSODQD
&RQVRDQWH R JiV DR TXDO YDL DGDSWDU R DSDUHOKR  YHU WDEHOD  

HIHFWXHDDFomRFRUUHVSRQGHQWH
$DSHUWDUEHPRVSDUDIXVRVE\SDVV
%DIURX[DURVSDUDIXVRVE\SDVVDWpFRQVHJXLUDVDtGDGHJiV

FRUUHFWDGRVTXHLPDGRUHV
&RVSDUDIXVRVE\SDVVGHYHPVHUVXEVWLWXtGRVSRUXPWpFQLFR

DXWRUL]DGR
'QmRPDQLSXODURVSDUDIXVRVE\SDVV
&HUWLILTXHVH GH TXH DR URGDU RV FRPDQGRV R TXHLPDGRU QmR VH

GHVOLJDHQWUHRQtYHOPDLVDOWRHRPDLVEDL[RHQmRKiXP

UHWRUQRGDFKDPD

6HQmRHQFRQWUDURDFHVVRDRSDUDIXVRE\SDVVGHVPRQWHD

SLQJDGHLUDTXHHVWiIL[DQDSDUWHUHVWDQWHGDSODFDGHFR]HGXUD

SRUXPVLVWHPDGHSDUDIXVRV3DUDUHPRYrODSURFHGDGR

VHJXLQWHPRGR5HPRYD WRGDV DV JUHOKDV WDPSDV GRV TXHLPDGRUHV GLIXVRUHV H

FRPDQGRV'HVDSHUWHRVSDUDIXVRVGRVTXHLPDGRUHV3DUD YROWDU D PRQWDU R DSDUHOKR SURFHGD GH PRGR LQYHUVR DR GD

GHVPRQWDJHP

1XQFDGHVPRQWHRUHELWHGDWRUQHLUDGHJiV ILJ  (PFDVRGH

GDQRVDWRUQHLUDGHJiVWHPGHVHUWURFDGDSRUFRPSOHWR

ro

í

,QVWUXFŘLXQLGHPRQWDM

,QGLFDŘLLUHIHULWRDUHODVLJXUDQŘć

&LWLŘLLQVWUXFŘLXQLOHDSDUDWXOXLvQDLQWHVćWUHFHŘLODLQVWDODUHDüL

XWLOL]DUHDDFHVWXLD
,PDJLQLOHSUH]HQWDWHvQDFHVWHLQVWUXFŘLXQLVXQWFXVFRSRULHQWDWLY
3URGXFćWRUXO HVWH H[RQHUDW GH RULFH UćVSXQGHUH GDFć QX VXQW

vQGHSOLQLWHGLVSR]LŘLLOHGLQDFHVWPDQXDO
$FHVWDSDUDWWUHEXLHVćILHXWLOL]DWH[FOXVLYvQORFXULFXYHQWLODŘLH

VXILFLHQWć (VWH LQWHU]LVć FRQHFWDUHD OD XQ GLVSR]LWLY GH HYDFXDUH D

SURGXüLORUGHDUGHUH
7RDWHOXFUćULOHGHLQVWDODUHFRQHFWDUHUHJODUHüLDGDSWDUHOD

DOWH WLSXUL GH JD] WUHEXLH Vć ILH UHDOL]DWH GH FćWUH XQ WHKQLFLDQ

DXWRUL]DWUHVSHFWkQGWRDWHQRUPHOHüLOHJLVODŘLDDSOLFDELOHüL

GLVSR]LŘLLOHFRPSDQLLORUORFDOHIXUQL]RDUHGHJD]üLHQHUJLH

HOHFWULFć6HYDDFRUGDRDWHQŘLHGHRVHELWćGLVSR]LŘLLORU

DSOLFDELOHvQFHHDFHSULYHüWHYHQWLODŘLD
(VWHUHFRPDQGDWVćDSHODŘLOD6HUYLFLXOQRVWUXWHKQLFSHQWUX

DGDSWDUHDODDOWHWLSXULGHJD]
$FHVWDSDUDWDIRVWFRQFHSXWGRDUSHQWUXX]FDVQLFQHILLQG

SHUPLVćXWLOL]DUHDVDvQVFRSXULFRPHUFLDOHVDXSURIHVLRQDOH

$FHVW DSDUDW QX SRDWH IL LQVWDODW SH LDKWXUL VDX UXORWH *DUDQŘLD YD IL

YDODELOćQXPDLGDFćVHUHVSHFWćXWLOL]DUHDSHQWUXFDUHDIRVW

GHVWLQDW
ÍQDLQWHGHLQVWDODUHYHULILFDŘLFRPSDWLELOLWDWHDGLQWUHFRQGLŘLLOHGH

GLVWULEXLUH ORFDOć FX UHJODMXO DSDUDWXOXL FDUH ILJXUHD]ć SH SOćFXŘD FX

FDUDFWHULVWLFL WLSXOüLSUHVLXQHDJD]XOXLSXWHUHDWHQVLXQHD 
ÍQDLQWHGHRULFHDFŘLXQHvQWUHUXSHŘLDOLPHQWDUHDHOHFWULFćüL

FHDFXJD]DDSDUDWXOXL

&DEOXOGHDOLPHQWDUHWUHEXLHIL[DWGHPRELOćSHQWUXDQXDWLQJH

SćUŘLILHUELQŘLDOHFXSWRUXOXLVDXDOHSOLWHLGHJćWLW
$SDUDWHOHFXDOLPHQWDUHHOHFWULFćWUHEXLHFRQHFWDWHREOLJDWRULXOD

vPSćPkQWDUH
1X LQWHUYHQLŘL vQ LQWHULRUXO DSDUDWXOXL 'DFć HVWH QHFHVDU DSHODŘL OD

6HUYLFLXOQRVWUXWHKQLF

ÍQDLQWHGHLQVWDODUH

$FHVWDSDUDWFRUHVSXQGHFXFODVDFRQIRUPQRUPHL(1

SHQWUXDSDUDWHSHED]ćGHJD]DSDUDWvQFDVWUDWvQWURPRELOć
0RELODvQFDUHVHLQVWDOHD]ćDSDUDWXOWUHEXLHVćILHIL[DWćvQWUXQ

PRGFRQYHQDELOüLVćILHVWDELOć
0RELOHOHDSURSLDWHGHDSDUDWvQYHOLüXULOHVWUDWLILFDWHüLDGH]LYXO

FDUHOHIL[HD]ćWUHEXLHVćILHGLQPDWHULDOHQHLQIODPDELOHüL

UH]LVWHQWHODFćOGXUć
$FHVWDSDUDWQXVHSRDWHLQVWDODGHDVXSUDIULJLGHUHORUPDüLQLORU

GHVSćODWUXIHPDüLQLORUGHVSćODWYDVHVDXVLPLODUH
3OLWDWUHEXLHVćILHvQFRUSRUDWćQXPDLGHDVXSUDXQXLFXSWRUFX

YHQWLODUH
'DFćHVWHvQFRUSRUDWXQFXSWRUVXESOLWćJURVLPHDSOćFLLGHOXFUX

SRDWHILGLIHULWćGHPćVXUćWRULOHGLQDFHVWPDQXDO5HVSHFWDŘL

LQGLFDŘLLOHGLQPDQXDOXOGHPRQWDMDOFXSWRUXOXL
'DFćLQVWDODŘLRKRWćDYHŘLvQYHGHUHPDQXDOXOVćXGHLQVWDODUH

UHVSHFWkQGvQWRWGHDXQDGLVWDQŘDYHUWLFDOćPLQLPćIDŘćGHSOLWDGH

JćWLW ILJ  

3UHJćWLUHDPRELOHL ILJ

5HDOL]DŘL R WćLHWXUć vQ VXSUDIDŘD GH OXFUX GH GLPHQVLXQLOH QHFHVDUH
3HVXSUDIHŘHGHOXFUXGLQOHPQDSOLFDŘLXQDGH]LYVSHFLDOSH

VXSUDIHŘHOHGHWćLHUHSHQWUXDOHSURWHMDGHXPLGLWDWH
'DFć QX H[LVWć XQ FXSWRU VXE SOLWD GH JćWLW DPSODVDŘL XQ VHSDUDWRU

GLQPDWHULDOQHLQIODPDELO GHH[PHWDOVDXSODFDM OD PPGH

ED]D SOLWHL GH JćWLW $VWIHO VH vPSLHGLFć DFFHVXO OD SDUWHD LQIHULRDUć

DDFHVWHLD
'LVWDQŘD GH OD SDOLHUXO LQWHUPHGLDU OD UDFRUGXO OD UHŘHD DO DSDUDWXOXL

WUHEXLHVćILHGHFHOSXŘLQPP

,QVWDODUHDDSDUDWXOXL ILJ

,QGLFDŘLH /DPRQWDUHDSOLWHLIRORVLŘLPćQXüLGHSURWHFŘLH
ÍQ IXQFŘLH GH PRGHO JDUQLWXUD DGH]LYć SRDWH IL PRQWDWć GLQ IDEULFć

ÍQDFHVWFD]QXRGHPRQWDŘLVXEQLFLRIRUPćJDUQLWXUDDGH]LYć

HYLWćVFXUJHULOH'DFćJDUQLWXUDQXHVWHPRQWDWćGLQIDEULFć

PRQWDŘLRODPDUJLQHDLQIHULRDUćDSOLWHLGHJćWLW
3HQWUXIL[DUHDDSDUDWXOXLvQPRELODGHvQFDVWUDUH6FRDWHŘL FOHPHOH GLQ SXQJD FX DFFHVRULL üL vQüXUXEDŘLOH vQ SR]LŘLD

LQGLFDWćOćVkQGVćVHURWHDVFćOLEHUHÍQFDVWUDŘLüLFHQWUDŘLSOLWDGHJćWLW
$SćVDŘLSHH[WUHPLWćŘLOHDFHVWHLDSkQćFkQGVHVSULMLQćSHWRW

SHULPHWUXOVćX5RWLŘLFOHPHOHüLVWUkQJHŘLOHSkQćODFDSćW
3R]LŘLDFOHPHORUGHSLQGHGHJURVLPHDVXSUDIHŘHLGHOXFUX

$SDUDWXOQXWUHEXLHOLSLWFXVLOLFRQSHSODFDGHOXFUX

'HPRQWDUHDSOLWHLGHJćWLW

'HFRQHFWDŘLDSDUDWXOGHODDOLPHQWDUHDHOHFWULFćüLFHDGHJD]
'HüXUXEDŘLFOHPHOHüLSURFHGDŘLvQPRGLQYHUVPRQWćULL

&RQHFWDUHODJD] ILJ 

5DFRUGXO OD JD] WUHEXLH UHDOL]DW DVWIHO vQFkW URELQHWXO GH vQWUHUXSHUH

VćILHDFFHVLELO
&DSćWXOUDFRUGXOXLGHLQWUDUHDSOLWHLGHJćWLWSHJD]HVWHSUHYć]XW

FXXQILOHWGH··  PP FDUHSHUPLWH

&RQHFWDUHDULJLGć

&RQHFWDUHDFXXQWXEIOH[LELOPHWDOLF / PLQ  PPD[  P 

,QWHUFDODŘL JDUQLWXUD GH HWDQüHLWDWH IXUQL]DWć    vQWUH LHüLUHD

GLQFROHFWRUüLUDFRUGXOGHJD]
(YLWDŘLFRQWDFWXOWXEXOXLFXSćUŘLOHPRELOHDOHXQLWćŘLLGHvQFDVWUDUH

GHH[HPSOXXQVHUWDU üLWUHFHUHDSULQVSDŘLLOHFDUHVXQW

VXVFHSWLELOHGHEORFDUH
ÍQRULFDUHGLQWUHFRQH[LXQLQXPLüFDŘLQLFLQXURWLŘLFRWXOGLQ

SR]LŘLDvQFDUHLHVHGLQIDEULFć
'DFćWUHEXLHVćUHDOL]DŘLRFRQHFWDUHFLOLQGULFćvQORFXLŘLFRWXO

LQVWDODWGLQIDEULFćFXFHOGLQSXQJDFXDFFHVRULL ILJ D 
1XXLWDŘLVćLQWHUFDODŘLJDUQLWXUD
: 3HULFROGHVFXUJHUH
'DFćPDQHYUDŘLYUHXQUDFRUGYHULILFDŘLHWDQüHLWDWHD
3URGXFćWRUXOQXSRDWHILWUDVODUćVSXQGHUHGDFćYUHXQUDFRUG

SUH]LQWćVFXUJHULGXSćFHDIRVWPDQHYUDW