FP E, 1 8 1̭͍͔̓͆͋͑͟͞͏̨͇͔͉͓͆͏͇͎͆͑̿͘͏͚͓͇́͏͉͔͖̓͋̀͆͏͇͇͎͆͆̿͏͔͕͑͑

͖͕͔͌͑́͞͏͇͔͉͓͕͉͓͔͉͓͇͔͕͆̈́̾͋͟͏̀›͇͕͎͈͎͇͕͉̓͒̓͆́͆̓͋̓́

͔͖͔͇͖͌̀ ͉͈̀ ̈́›͈͒͏̼›͈̈́͒̀ ͌̀ ͉͇̈́͂̀͒̀͑͒̀̈́̾ ͚͎͋͌ ̀›͚ ̼͌̀͌ ͈͎͕͎̀̓̈́͛

͉͆͊̈́͒͏͎͚͎͊͂̽̀›͚͎͈͈͉͓̼͎͒̈́̓̈́͋͌›͏͎͑͗›͈͉͚͓͒͆͐›͆͏̈́͑̾̀͐

͍͓̈́›͆͏̼͒͆͑͆͐›̳̈́͊̀͒͌̀̀͜›̀͏͎͈͕̀̾͒͆͒̀͑͒̈́̾̀͑͛͌̓̈́͑͆͐

́͏͉͎͈̾͑͌͒̀͑͒͆͌›͈͉͌̀̾̓̀͒͛›͎͓͉͈͔̼̀̀͌̀͏͎͈͎͕̼͈͎͌͒̀͑͒͑̓

͑͛͌̓̈́͑͆͐
̶͏͈͎͆͑͋›͎͈͚͎͎͓̈́̾͒̈́͋͌͒͑͋›̀͏͈͚͎͓͉͓͎̀̓̓͋̈́͌͋̈́͒͆͑͑̈́̽̽͒

›̀͏͕͚͎̈́͋̈́͌̀›͚͓͒͆͌›͆͏͍͓̈́͑̾̀̈́›͆͏̼͒͆͑͆͐›͉͈͎̈́͊̀͒͌̀͊̓͜͜
̵͖͏͎͍͉͔͉͕͚̓͒͑͌̾̓͝ͅ›͕͑͝͏›̧͇͔͓̾͌͑͒̓́̓̈́ͅͅ›͈͉̀͂͗͂̽

̻͈́͑͆̈́͑͒͌͋͜›͎͏͎̈́̾͌̀͒›͎͇͇͚͎̈́͒͆̈́̾͋͌›̻͌͗̀›͚͓͑͏̻͒͏͈̀̽

͔͎͛͏͎͓͌͐͋̈́̀̈́͏͈͚͈͑͋̀͌̈́͋͑͒̽͏̪̻̀͒͗̀›͚̻͈͒͆́͑͆̈́͑͒͌̓̈́͌͜

͋›͎͏͎͛͌ ͌̀ ͎͒›͎͇͇͎̈́͒͆͛͌ ͖͓͂̈́̾̀ ›͓͊͌͒̽͏͈̀ ›͈̻͒͗͌ ͔͎͛͏͎͈͌ ͕͗͏̾͐

̀̈́͏͈͚͑͋̽›͓͊͌͒̽͏͈̀͏͎͕͛͗͌
̹͑̾͏̧͉͇͇͔͎͐̓͒͋͑̀͞›͚͍͕͎̻͍͑͒̀͑͆͋̈́͒̀͛͒͆͐͌͆͐̈́̀̈́͏͈͎͑͋͛

̀›͎͏͏͎͔͆͒̽͏̀͐ ͉͈̻͈̀͒͆͐́͑͆͐̈́͑͒͌͜›͏̼›͈͈͎͈͕͎̈́͌̀̀͌͒͑͒̈́̾͒

͈͚͊͂͒̈́͏͎͑͒͆͌̀›͚͑͒̀͑͆›͎͓͔̼̀͌̀͏͈͈͎̈́͒̀͑͒͐̓͆͂̾̈́͐

͓͑͌̀͏͎͚͕͎̻͍͋͊͂͆͑͆͐͒͆͐͌͆͐̈́̀̈́͏͈͎͑͋͛
̳͓͖͈̾͌͑͌͑́ͅ͏͓̓̈́›̾›͎͎̈́̓͐͏͈͚͈͎͇͌͒͐͑͒̀̈́ͅ͏̢͚͉͎͎͓͇͐͊̽͑͒̈́

͈͎͎͓͉͉͓͎͓͒͐̓͆͂̾̈́͐͒̀͒̀͑̈́̀͑͒̽͒›̻͉͎͓͂
̥̻͎͌͒›̻͕͎͎͓͐͒›̻͉͎͓͂̈́͏͎͎͂̀͑̾̀͐͑͒͌›͎͎͇͎̾̀͒›͎͇͇̈́͒͆̈́̾͆

̻͈͈͎͈͕́͑͆̈́͑͒͌̓̈́͌̀͌͒͑͒̈́̾͑͒̀͜›͏͚͓͒›͈͕͎̀̈́͌͑͛͑͒̈́͒͌›̻͉͎͂

̈́͏͇͉͉̻͔͈̻͉͈͎͂̀͑̾̀͐͋̈́̀͌̈́͒͑͒͆͗͒̀͑͒͌̈́͏͚͓͈͉̻̼͕͊͋͏͈͌̀

̈́›͈͓͕͇͎͓͈͎͎̻͕͈͎͒̈́̈́̾͒͑͌͑͒͛͋̈́͌̈́͊͑͒›̻͕͎͐῭͈͔͎͏͈͉̻̈́͒̓̈́͌

͓›̻͏͕͈͉̈́̀͋̾̀̈́›̀͏͉͇̽͐͑͒̀̈́͏͚͒͆͒̀

̯›̻͉͎͂͐̈́͏͎͎͂̀͑̾̀͐͑͒͌›͎͎͇͎̾̀͒›͎͇͇̻͈̈́͒͆̈́̾͆́͑͆̈́͑͒͌͜
›͏̼›͈̼͕͈͉̈́͌̀̀͌͒̈́͑̈́̀͒̀›͎͈͌̽͑̈́͐›̈́͏̾›͎͓͉͈͊͌͜

̥̼͍͊͂͒̈́͒͆͌̈́›͈›͚̻͈͔͎̈́̓͒͆͒̀͒͆͐́͑͆͐̈́͑͒͌̀͛͜›͏͒̀͜
͎͒›͎͇͇̈́͒͆̈́̾

̨͉͔͉͈͉̻͎͉͋̀͋͆͑͗͑͒̽̈́͂̀͒͑͒̀͑͆͑͛͌̓̈́͑͆͑͒͆͊̈́͒͞ͅͅ͏͈͉͚

͏͓̈́͛͋̀̽͑͌̀͏͎͚͓͋͊͂͆͑͆͑͌̈́›̻͈͂̈́͒̀͒͆͌̀›͈͈͕͎͊̈́̀͑͛͐͒͆͐͜

͓͎͓̈́͂͂̽͑̈́͗͐͒›͏͎͚͎͌͒͐͘
̷›͇͉͆͋͐͝ ̯›͎͈͎͑̓̽›͎͕͈͒̈́̈́͏͈͚͎͑͋͐͑͒̈́͑͗͒̈́͏͈͉͚͓͉͓͒͆͐͑͑̈́̽͐

›̈́͏͈͎̼͎͓͊̀͋́̀͌͋͌ ͒͆͌ ̀͊͊̀͂̽ ͉͎͓̀͊͗̓̾ ͒͏͎͔͎͎̓͑̾̀͐ ͇̀ ›͏̼›͈̈́ ͌̀

›͏͎̀͂͋̀͒›͎͈͈͚͎̈́̾͒̀͋͌̀›͚͕͈͉͚͒̈́͌›͏͎͑͗›͈͉͚͎͓̳͕͈͉͎̲̼͒̈́͌͛͏͈́͐

͈͈͉͉͋̈́̈́̓̽̈́›͓̀̾̓̈́͑͆

̳͇͕͎͔͕͚͒͑͑͋̓́̓͏͏͕͖͍͑̓›͋͟͏͇͋͌͝͏̓

̨͏͕͔͎͑͋͋̿͘͏̓̿›͋›͍͇͉͈͉̻͇̓̀͌̈́͒͑̈́̈́͏͎͉͋͏̀͑̾̀ƒ&

͎͓̻͕͈͎͒͊͑͒͌
̭͇͏͓͓͒͑̀͘͟͝›͎͉͋̀͏͛͌̈́͒̈́͒̀͏͎͉͈̻̀͌̾̓̀͋̈́͒̀›͚͈͒͐̈́͏͂̀͑̾̈́͐

͉͎›̽͐
̨›͋͗̾͏͇͇͓͋͌͑›͓͎͓͈͉͚͇͉͈͉͚͇̀͋͌͑͒̈́͋̈́͊̀͌̈́͒͑͒͆̈́͜͏͚͋͒͆͒̀
̵͖͏͎͍͉͔͉̓͒͑͝ͅ›̾͏͚͔͕͔͖͕͔͎͑͒̾͒͋̀̓͘ D
̰̻͉͎͂͐ ͉͎͓̾͌̀͐ͅ ͇̀ ›͏̼›͈̈́ ͌̀ ̼͕͈̈́ ›̻͕͎͐ ͎͓̻͕͈͎͒͊͑͒͌  ͕͈͈͎͊͑͒͌͜
̢̈́͏͈͚͑͋͐ ̧ ̀›͚͑͒̀͑͆ ͍͋̈́͒̀͛ ͒͆͐ ̈́›͈͔̻͈͌̈́̀͐ ͎͓͒ ›̻͉͎͓͂ ̈́͏͂̀͑̾̀͐

͉͈̀͒͆͐̈́›̻͌͗›̈́͏͈͎͕͎͓͓̽͐͒͑͏͒̀͏͈͎͛›͏̼›͈̼̈́͌̀̀͌͏͕͈̈́͒̀͑͒̀

PP
̷›͇͉͆͋͐͝ ̶͏͈͎͆͑͋›͎͈̼͈̻͎̽͑͒̈́͌̀͌̈́͌̓͋̈́͑›̻͎͒̀›͚͍͎͚͛͊͒̀͌

͎͈͈͉̻͈͉͎͓̈́͑͒̀̾͌͌͒̀͒̀͋̈́͒̀͊͊̀͌͒̈́̾͋̈́͌̀͑͒͑ͅ͏̻͒͏͈͚͊͂͗͒͆͐

͉͓͉͎͔͎̀͌̀͊͏͎͓̼̾̀͐͒̀͏͉̻͎̀̀͒͒͌̀̈́͏͈͚̻͈͑͋͒͆͐́͑͆͐̈́͑͒͌̽͜

͚͔͓̻͈͉͒̀͌͊͒̈́͋͏̻͈͕̀͋͆͏̻͈͉̻͈͉͚͋̈́͒̀͊͊̀͌͒̈́̾͋̈́͌̀›͗͐›͕

͎͓̻͉͈͉͑́͊̀͏̼͎̀͒͐͑·͓͚͎͓̀͒͒͑͏̻͒͏͈  ͇͋͌͝͏̓ 
̧̻͈͈͍͎́͑͆̈́͑͒͌̈́̾͌̀̈́͜›͈̼͉̻͊͑͋͌͆͑͒͆͌͒͗›͓͊̈́͏̻̼͋̈́͌̀͌

͈̀͌̈́͋͑͒̽͏̶̀͗͏͈̻͎̾͐̈́͌̓͋̈́͑›̻͎͒̓̈́͌̈́›͈͒͏̼›͈͔͓̻͎͈̈́͒̀͌̀͊͂͌͒̀

͎͓͑͒͑͏̻͒͏͈͈͉͋͏̻͈͕̽̀͋͆͏̻͈͉͕̀͌͒̈́̾͋̈́͌̀̀͏͒̾̽›̼̈́͒͑͒̈́͐

͉͎͓̬̾͌̀͐ͅ›͎͏̈́̾͌̀›̀͏̈́͋›͎͈͖͍͓̓͑͒̈́̾͆͛͆̽͌̀›͎͈̻͎͑͒̈́̾͆͋ͅ

͔͓͑͆͒̽͏͚̀͐͊͂͗̀͌̀͏͏̢͚͔̻͎͆͑͆͐͌͋̈́͑̀͑͒›̈́͏͈͕͚͎͎͓̈́͋̈́͌͒

͓͑͏͒̀͏͈͎͉͈͎͎͎͓͈͛̀͑͒͆͌̈́̾͑̓͒̀͌̈́͋͑͒̽͏̀›͏̼›͈̈́͌̀͒͆͏͇͈͆̈́̾͋̀

̻͕͈̈́͊͑͒͆̀›͚͑͒̀͑͆̀›͚ FP
̵͖͏͎͍͉͔͉̓͒͑͝ͅ›̾͏͚͔͇͗͑͒͞͏͔͎͑̀̓͘E
̰̻͉͎͉͎͓͇͂͐̾͌̀͐̀ͅ›͏̼›͈̼͕͈̈́͌̀̈́›̻͕͎͎͓̻͕͈͎͐͒͊͑͒͌  ͕͈͈͎̻͊͑͒
̷›͇͉͆͋͐͝ ̢͌̀͒͏̼͍͈͎͓͒̈́͑͒͐̓͆͂̾̈́͐͑͌̀͏͎͚͎͓͔͎͋͊͂͆͑͆͐͒͛͏͎͓͌

͑̈́›̈́͏̾›͒͗͑͆›͎͓͆̀›͚̻͈͑͒̀͑͆̀͌͋̈́͑̀͑͒͆͌̈́͑͒̾̀͋̀͂̈́͏̼͎͋̀͒͐

͉͈͎͔͎̀͑͒͛͏͎͌›͏̼›͈͓͍͇̈́͌̀̀͆̈́̾
̢̈́͏̧͈͚͑͋͐̀›͚̻͎͔͎͑͒̀͑͆̀͌͋̈́͑̀͑͒͛͏͎͉͈̻͈͌̀͒͆́͑͆̈́͑͒͌͜

›͏̼›͈͈͎͈͚̈́͌̀̈́̾͌̀͒͊͂͒̈́͏͎PP
̷›͇͉͆͋͐͝ ̥̻̻͈͎͌͆́͑͆̈́͑͒͌͒͜›͎͇͇̈́͒͆̈́̾›̻͌͗̀›͚̼͔͎͌̀͛͏͎͌

̻̻͊͊͆͐͋͏͉̀͐›͏̼›͈͕̈́͌̀͏͈͎͆͑͋›͎͈͇̼͈̻͎͆̈́̾͌̀͐̈́͌̓͋̈́͑͐›̻͎͒͐

̀›͚͍͎͛͊  ͇͋͌͝͏̓ 
̨͇͔͎͓͔͎͐̓͒͋̀̓͘͝ 
̤͈̀ ͒͆͌ ͍͔̻͈̈́̀͑͊͑͆ ͚̈́͌͐ ͎͑͗͑͒͛ ͒͏͚›͎͓ ͈͎͓͊̈́͒͏͂̾̀͐ ͒͆͐ ͓͉͓͑͑̈́̽͐

›͏̼›͈̻͈̼͕͈̼͈̼͎͍̈́͆́͑͆̈́͑͒͌͌̀̈́͌̀͌̈́͌̓̈́̓̈́͂͋͌̈́̀̈́͜͏͈͚͑͋
̥›͈͎̈́̓̽̀̈́͏͈͚͉̻͑͋͐͑͒͆͌͒͗›̈́͏͈͎͕͎͓͓͉͓͕̽͒͑͑̈́̽͐͏͈̻͈͈̈́̈́͒̀͋̀ͅ

̈́›̀͏͉̽›͏͎͉͇͑̀͂͗͂̽̀̀͏͎̼͛̀͏̀›͏̼›͈͎͓̻̈́͒̀͌͒͊›͈͈̀͌̀̈́̾͌̀

͎͈͕͕͈̼͉͈͉͉͓̼̤͈̀͌͒̾͑͒̀͑̈́̓̀͑͋͌̀̀̀͒̀͑̈́̀͑͋͌̀·͓͚̀͒̀›͈͎͈̀͒͛͌͒̀

͍͒̀̈́̽͐

̬͈̀ ̻͕͈̈́͊͑͒͆ ̀›͚͑͒̀͑͆ ͍͋̈́͒̀͛ ͒͆͐ ›̾͑͗ ›͓͊̈́͏̻͐ ͎͓͒ ͎͓͌͒͊̀›͈͎͛
͉͈̀ ͎͓͒ ͎͕͎͓͒̾ ͒͆͐ ͉͎͓̾͌̀͐ͅ ͉͈̀ ͍͋̈́͒̀͛ ͒͆͐ ̈́›͈͔̻͈͌̈́̀͐ ͎͓͒ ›̻͉͎͓͂

̈́͏͉͈͂̀͑̾̀͐̀͒͆͐̈́›̻͌͗›̈́͏͈͎͕͎͓͓̽͐͒͑͏͒̀͏͈͎͛  ͇͋͌͝͏̓D 

̛̻͎͈͌̀͌͂͋̀̈́›̻͌͗͑͒͆͌›̾͑͗›͓͊̈́͏̻͎͓͒̈́›̾›͎͓͊  ͇͋͌͝͏̓E 

̲̈́›̈́͏̾›͒͗͑͆›͎͓̻͕͈͆̈́͊͑͒͆̀›͚͑͒̀͑͆͒͗͌PP͓̓̈́͌›̻͏͕͈̈́
͑͒͆͌›̾͑͗›͓͊̈́͏̻͎͓͒̈́›̾›͎͓͊›͏̼›͈͉̻̈́͑͒͆͌͒͗›͓͊̈́͏̻͈͌̀͂̾͌̈́

̼̻͎͈͌̀͌͂͋̀  ͇͋͌͝͏̓F 

̷›͇͇͓͑͆́͐͋

̲̈́›̈́͏̾›͒͗͑͆›͎͓͓͉͓͎͆͑͑̈́̽͒›͎͇͇͈͈̈́͒͆̈́̾͑̈́͋̀͌͆͑̾̓̀̈́͑͒͌͜
͈͋̀͂̈́͏͈͉͈̻̽͐̽͑̈́͋̀͊͊͆͋͆›̈́͏͈͂͏͔͚͇̼̀͋̈́͌͆͑͆›͏̼›͈̈́͌̀

͍͔͈̼͉͚̈́̀͑̀͊͑͒̈́̾͌̀͐̀͊͐̀̈́͏͈͚̻͈͑͋͐͒͆͐́͑͆͐̈́͑͒͌͜

̬͉͆͌͊̈́̾͑̈́͒̈́̈́͏͈͉̻͉̻̻͋͆͒͒͆͌͒͗́͑͆

̶͑›͕͉͔͉͕͉͓͔͖͔͇͖͓͇͑͊̿͌̀͋͌͝͏͇͓

̷›͇͉͆͋͐͝ ̤͈͎̀͒͆͌͒›͎͇̼̻͈͕͒͆͑͆͒͆͐́͑͆͐̈́͑͒͌͜͏͈͎͆͑͋›͎͈̽͑͒̈́

›͏͎͓͈͉̻̻͈̯͈͔͑͒̀͒̈́͒͂͌͒̀͋͆̀͌̈́͏̼͐̈́›͈͔̻͈͌̈́̈́͐͋›͎͏̼͕͎͓̈́̾͌̀͌

͉͎͔͒̈́͏̼͉̼͐̀͋͐
̵͕͓͔͖͔͇͖͓͚͓͋͌̿͒́͘›͇͕͇͔͕͉͎͒͑͌̓̿ͅ͏͍͑͌̓͆͋͑͟›͇͔͕͇͕͒̾͑

͍͕͖͔͕͖͕͔͌̓͆͋͑͆͋͌͑͑͌͑́͟͞͞͏͇͔͉͓͆
 ̤͓͏̾͑͒̈́ ̻̀͌›͎̓̀ ͒͆ ̻́͑͆ ͈̈́͑͒͌͜ ͉͈̀ ̈́͌̀›͎͇̼͑͒̈́ ͒͆͌ ›̻͌͗ ͑· ̼͌̀

›͈̻̀͌̾̽͋̀͊͊͆̈́›͈͔̻͈͈͌̈́̀͂̀͒͆͌̀›͎͔͓͂̽͂͏͎͓͈̀͒͑͌͌͜

 ̲͉͎͉͆͑͒̈́͒̀͜›̻͉͈͎͓͉͎͓͈͎͎͇͈͚͒͒͛͑͛͌̓̈́͑͆͐͋̈́͒͆́̽̈́̀̈́͌͐

͉͈͈͎̀͒͑̀́̓͛  ͇͋͌͝͏̓ 

 ̫͛͑͒̈́͒͆́̾̓̀͑͒̈́͏̼͉͈͉͎͔͈͉͗͑͆͐̀͑͆͑͒̈́͒͑͂͒̽͜͏͉̀̈́͛̀͋›͎͓͒

͎͇͈͚͉͈͈͎͑͗͊̽͌̀͋̈́͒͆́̽̈́̀̈́͌͐̀͒͑̀́̓͛  ͇͋͌͝͏̓ 

 ̲͓̼͎͉͎͓͚͎͔͈͉͚͌̓͑͒̈́͑͒͒̾͑͛͌̓̈́͑͆͐͋͌͑͛͋͗͌̀͋̈́͒͆͌̈́͌̀

͇͋͌͝͏̓ 
%1̪͔̼̀
%8̬›͊̈́
*1<(̪̾͒͏͈͎͉͈͌̀›͏̻͈͎͑͌
̷›͇͇͓͑͆́͐͋

̲̈́ ›̈́͏̾›͒͗͑͆ ›͎͓ ͕͏͈̻͈̈́̈́͒̀ͅ ̻͍̀͊͊͒̈́ ͒͆ ͈̻͍̓͒̀͆ ͒͗͌ ͔͓͂̈́͏͌͜
͔͎͈̻͑͛͋͗͌̀͋̈́͒̓͂͏̀͋͋̀͑͛͌̓̈́͑͆͐

̬̻͉̈́͒͒͆͑͛͌̓̈́͑͆͒͗͌̀͊͗̓̾͗͌›͏͎̼͍͔͈͕͎͎͈͑͒̈́͌̀͑͒͛͌́̾̓̈́͐
͎͉͎͓͑͒͒̾͑͛͌̓̈́͑͆͐

 ̲͒̈́͏̈́͑͒̈́͜ ͎͒ ͉͈͎̀͊̓͜ ͈͉͎͓̓͒͛ ͋̈́ ͎͒ ͔͈͉͑͂͒̽͏̀ ͉̈́͛̀͋›͎͓͒ ͑͗͊̽͌̀

͉͈͔͍̀͑̾͂͒̈́͒͆́̾̓̀͑͒̈́͏̼͗͑͆͐  ͇͋͌͝͏̓D 

 ̪͎͉͊̈́̾͑͒̈́͒̀›̻͉͈͎͓͉͎͓͈͎͒͒͛͑͛͌̓̈́͑͆͐

̷›͇͉͆͋͐͝ ῭͈̻͍͉͈͒͒̈́͒̀̀͊̓̀͑͒͆͋̈́͑̀̾̀͜›̈́͏͈͎͕͎͓͉͎͓͈͎̽͒͒͛

͈͈͓͉͎͎͉͈͎͎͓͉͎͓͈͎͑͛͌̓̈́͑͆͐͂̀͌̀̓̈́͊͛͌̈́͒̈́͒͊̈́̾͑͋͒͒͛

 ̞͎͉͈͎͈͉͎͓͒̀͌͒̀͊̓̓͒͛͜›̈́͏̻͌̀›͚͎͓͒͑͏̻͒͏͈͑͒̈́͏͎̈́͑͒̈́͒͜

͉͈͎͎͓̀͊̓͋̈́͒͑͋͜›̀͏͈͚͎͈͉͚͉͉̻̀̓̓͋̈́͌̓̈́͋̀͒̀͊͗̓̾͗͌͑͒͆͌͒͗

›͓͊̈́͏̻̻͈͒͆͐́͑͆͐̈́͑͒͌͜  ͇͋͌͝͏̓ E 

̷›͇͉͆͋͐͝ ̲̈́›̈́͏̾›͒͗͑͆›͎͓͕͏͈̼͉̈́̀͑͒̈́̾͌̀͋̀͏͛͒̈́͏͎͉͈͎̀͊̓͜

̻͑͛͌̓̈́͑͆͐̈́͊͒̈́›̀͏͉̀̀͊͑̈́̈́͜›͔͓̀̽͋̈́͒͆͌›͆͏̈́͑̾̀

͍͓̈́›͆͏̼͒͆͑͆͐›̴̈́͊̀͒͌͜›̻͏͕͎͓͈͇̼͈͉͈͌̓̀͑͋̀̀͊̓̀͑͛͌̓̈́͑͆͐͜

̼͕͋͏͈͉͈̀ P
̶͑›͕͉͔͉͕͉͓͔͉͓͇͔͕͑͊̿̈́̾͋͟͏͇͋͌͝͏̓
̰͏͎͑̀͏͚͋͑͒̈́ ͉͈̀ ͎͒›͎͇̈́͒̽͑͒̈́ ͒͆ ̻́͑͆ ͈̈́͑͒͌͜ ͎͑͒ ͋›͏͎͈͚͑͒͌ ̼͋͏͎͐

͇̼͎͒͆͐͑͆͐͒›͎͇̼͒͆͑͆͐

̬͆ ͉͋̀͂͑̈́͒̈́͜ ͎͒ ͉͈͎̀͊̓͜ ͈͉͎͓̓͒͛ ͉͈̀ ͋͆͌ ͎͒ ›̈́͏̻͑̈́͒̈́ ›̻͌͗ ̀›͚
͉͎͔͒̈́͏̼͉̼̲͎͓͎͐̀͋͐͒͐͒›͎͇̼͎͓̈́͒͆͋͌͐̀›͚͉̻͔͎͒͗͛͏͎͓͌͐

͎͎͉͈͎͈̓͆͂̽͑͒̈́͒̀͊̓͑͒͐͜›͎͓͔͎̾͑͗͂͗͌̾̈́͐͒͛͏͎͓͌›͏͎͎͉͎͓͐͒͒̾

̳͎͉͈͎͑͛͌̓̈́͑͆͐̀͊̓͜›͏̼›͈͉͇̼͈̈́͌̀̈́͂̀͒̀͑͒̀̈́̾͒͑͑͒̈́͌̀͋͆͌͜

͉͎͓̀͋›̻͉̼͉͓͚͎̻͈͎͓͑̈́̀͌͌̀̀͒͑͆͋̈́̾͒͆͐́͑͆͐̈́͑͒͌̽͒͜

͔͎͛͏͎͓͌

̲͎͓͒͐̈́›͓̼͎͓̈́͌̓͋͌͐͋̈́›͉͈͊̀̾̓̀›̻͉͎͓͂͐̈́͏͂̀͑̾̀͐
͎͑͒̈́͂̀͌›͎͈͎͓̽͑͒̈́͒͐̀͏͎͋͛͐͒͗͌›͉͈͉͎͓͎͉͊̀̓̾͗͌͋̈́̀͒͑͛

͈͈͉͚͑͊͌͆͐

̵͞͏͇͔͉͕͉͓͔͖͔͇͖͓͇͆͌̀͋͌͝͏̓

̳̻̣̼͑͆͊›̈́›͈͉͌̀̾̓̀͒͛›͎͓

̲͚͎͔͎͈̻͛͌̓̈́͑͆͋͌͑͛͋͗͌̀͋̈́͒̓͂͏̀͋͋̀͑͛͌̓̈́͑͆͐
%1̪͔̼̀
%8̬›͊̈́
*1<(̪̾͒͏͈͎͉͈͌̀›͏̻͈͎͑͌

̷›͇͉͆͋͐͝ ̛͕͎͊̈́͂͐ ͒͆͐ ͎͈͚̈́͒͋͒͆͒̀͐ ͈͎͓͊̈́͒͏͂̾̀͐ ̞͒̀͌ ͑͒͆͌ ̼͈͍͌̓̈́͆

͓͉͓͔͈͒͆͐͑͑̈́̽͐̈́͋̀͌̾̈́͒̀ͅ

—…‹‹“‹†‚„

͚͓͉͓͒͒̈́͆͑͑̈́̽̓̈́͌

͈̈́̾͌̀ ̻͑͗͑͒ ̢͓̼͑͌̓̈́̓̈́͋͌͆›͎͓̼͑͌̓͑͒̈́ ͒͆ ͓͉͓͑͑̈́̽ ̀›͚ ͒͆͌ ›̀͏͎͕̽

͏͎͉͈̼͍͎͓͉͎͓̈́͛͋̀͒͐̀̈́͊͂͒̈́͒͆͑͛͌̓̈́͑͆͒̀͊͗̓̾͏͎̈́͛͋̀͒͐

̥͇͔͉͕͉͓͔͖͔͇͖͓͗̓́͒͌̀

̢›͎͓̼͓͉͓͑͌̓͑͒̈́͒͆͑͑̈́̽̀›͚͎͉͓͎͎͓͒̓̾͒͒͏͎̈́͛͋̀͒͐
: ̭́͏͖͆͏͓͉͍͇͕͑͌͒͑›͍͉͓͐́̓
̪̻̀͒͒͆͌̀›͎̻͈͑͛͌̓̈́͑͆͒͆͐́͑͆͐̈́͑͒͌̀͜›͚͎͉͓͎͎͓͒̓̾͒͒

͏͎͎͈͉̈́͛͋̀͒͐̀͏͎̼͉̓͒̈́͐͋›͎͏͎͔̼͛͌͌̀͏͎͓͌̀͌͒̾͑͒͏̧͎͔̻͆͒͑͆

͉͆͊̈́͒͏͈͉̽͑͛͌̓̈́͑͆̈́›͈͒͏̼›͈̈́͒̀͌̀›͏͎̀͂͋̀͒›͎͈͇͚͎͆̈́̾͋͌̀›͚̼͌̀͌

͈͎͕͎͉̀̓̈́͛͆͊̈́͒͏͎͚͎͊͂
̰͈̼͑͒̈́̀›͚͉̻̻͈͉͈͔͈͒͗͒͆́͑͆̈́͑͒͌̀̀̀͜͏̼͑͒̈́͒͆͌
̳͔͒͑͑̀͘
̦͈̼͓͉͓̬͆͋͐͑͒͆͑͑̈́̽͆͌›͏͎͑›͇͔͈̀̽͑̈́͒̈́͌̀̀̀͏̼͑̈́͒̈́͒͆

͓͉͓͎͕͎̻͑͑̈́̽͋͊̈́͛͌͒͐͒͆͌̀›͚̈́›̻͌͗

Document Outline Û Instrucciones de montaje Observaciones importantes Seguridad: la seguridad durante el uso sólo está garantizada si la instalación se ha efectuado de manera correcta en el aspecto técnico y en conformidad con estas instrucciones de montaje. Los daños causados por un montaje inadecuado serán resp... Después de realizar la instalación se debe asegurar que el usuario no pueda acceder a ningún componente eléctrico. Este aparato está diseñado para su uso en altitudes de hasta 4000 metros. : ¡Personas con implantes electrónicos! Conexión eléctrica: sólo a cargo de un técnico especialista autorizado. Se tendrá que regir por las disposiciones de la compañía abastecedora de electricidad de la zona. El aparato debe ser conectado a una instalación fija y deben ser incorporados medios de desconexión a la instalación fija de acuerdo a las reglamentaciones de la instalación. Tipo de conexión: el aparato pertenece a la clase de protección I y sólo puede utilizarse en combinación con una conexión con conductor de toma a tierra. El fabricante no se hace responsable del funcionamiento inadecuado y de los posibles daños motivados por instalaciones eléctricas no adecuadas. Cable de alimentación: puede estar conectado en la caja de conexión de la placa de cocción o suministrado con el aparatoy solo puede ser instalado por un técnico especialista autorizado o por personal técnico del Servicio de Asistencia con forma... Utilizar únicamente el cable suministrado con el aparato o por el Servicio de Asistencia Técnica. Montaje bajo encimera: las placas de inducción solo pueden ser instaladas sobre cajón u hornos con ventilación forzada. Debajo de la placa de cocción no se pueden instalar frigoríficos, lavavajillas, hornos sin ventilación o lavadoras. Campana extractora: la distancia mínima entre la campana extractora y la placa de cocción debe ser al menos la distancia indicada en las instrucciones de montaje de la campana de extracción. Encimera: plana, horizontal, estable. Siga las instrucciones del fabricante de la encimera. Si el grosor de la encimera donde se instale la placa es menor al especificado, refuerce la encimera con un material resistente a la temperatura y al agua hasta conseguir el espesor mínimo recomendado. De otra forma no se alcanzará una estabilidad ... Garantía: una instalación, conexión o montaje inadecuado supone la pérdida de validez de la garantía del producto. Nota Preparación de los muebles de montaje, figuras 1/2/3 Muebles empotrados: resistentes a una temperatura de 90°C como mínimo. Hueco: retirar las virutas después de los trabajos de corte. Montaje sobre el cajón, figura 2a Encimera: debe tener como mínimo un grosor de 20 mm. Ventilación: la distancia entre la parte superior de la encimera y la parte superior del cajón debe ser de 65 mm. Nota La placa de cocción está dotada de un ventilador situado en la parte inferior. No deberán guardarse en el cajón objetos pequeños o punzantes, papeles o trapos de cocina si no se usa un soporte intermedio. Podrían perjudicar la refrigeración o ... Montaje sobre horno, figura 2b Encimera: debe tener como mínimo un grosor de 30 mm. Nota Ventilación: la distancia mínima entre el horno y la placa de cocción debe de ser de 5 mm. Nota Ventilación, figura 3 Para asegurar un correcto funcionamiento del aparato se debe tener en cuenta una adecuada ventilación de la placa de cocción. Notas Instalar el aparato, figuras 4/5/6/7/8/9 Nota En aparatos sin cable premontado, colocar el cable de alimentación en la caja de conexión 1. Dar la vuelta a la placa de cocción y colocarla sobre la misma base del embalaje, sobre un paño o superficie apta para evitar rayaduras. 2. Levantar la tapa de la caja de conexión con ayuda de un destornillador (figura 4). 3. Quitar el tornillo de sujeción y levantar la abrazadera con ayuda de un destornillador (figura 5). 4. Conectar exclusivamente según el esquema de conexionado de la caja de conexión (figura 6): Notas 5. Fijar el cable de alimentación con la abrazadera y colocar el tornillo de sujeción (figura 7a). 6. Cerrar la tapa de la caja de conexión. Nota 7. En el caso de que el cable de alimentación interfiera con el cajón, fijar el cable con la brida adjunta a la base de la placa de cocción (figura 7b). Nota Colocar la placa de cocción, figura 8 Ajustar la placa de cocción en la parte delantera del hueco de encastre y encajarla. Conectar el aparato a la red eléctrica, figura 9 Nota Desmontar el aparato Desconectar el aparato de la red eléctrica. : ¡Riesgo de descarga eléctrica! Extraer la placa de cocción ejerciendo presión desde abajo. ¡Atención! Wichtige Hinweise Sicherheitshinweis: Die Sicherheit beim Gebrauch des Gerätes ist nur gewährleistet, wenn der Einbau technisch korrekt und gemäß dieser Montageanleitung vorgenommen wurde. Für Schäden, die durch einen unsachgemäßen Einbau entstehen, haftet der... Nach der Installation ist sicherzustellen, dass der Benutzer keinen Zugang zu den elektrischen Bauteilen hat. Dieses Gerät ist zur Verwendung in Höhen von bis zu 4000 Metern zugelassen. : Träger von elektronischen Implantaten! Elektrischer Anschluss: Er muss von einem konzessionierten Fachmann vorgenommen werden. Dabei gelten die Bestimmungen der örtlichen Stromversorger. Das Gerät muss an einer festen Installation angeschlossen sein und gemäß den Installationsvorschriften müssen entsprechende Trennschalter eingerichtet werden. Anschlusstypen: Das Gerät gehört zur Schutzklasse I und darf nur in Kombination mit einem geerdeten Anschluss verwendet werden. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Betriebsstörungen oder mögliche Schäden die auf eine fehlerhafte elektrische Installation zurückzuführen sind. Netzkabel: Es ist möglicherweise bereits an der Anschlussbox des Kochfelds angeschlossen oder wird mit dem Gerät geliefert und darf nur von einer zugelassenen Fachkraft bzw. qualifiziertem Kundendienst-Personal installiert werden. Die erforderliche... Nur das mit dem Gerät mitgelieferte oder vom technischen Kundendienst gelieferte Kabel verwenden. Montage unter der Arbeitsplatte: Das Induktionskochfeld kann nur über Schubladen oder Backöfen mit Gebläselüftung installiert werden. Unter dem Kochfeld können keine Kühlschränke, Spülmaschinen, Backöfen ohne Lüftung oder Waschmaschinen ein... Abzugsesse: Der Abstand zwischen der Abzugsesse und dem Kochfeld muss mindestens dem in der Montageanleitung für die Abzugsesse angegebenen Abstand entsprechen. Arbeitsplatte: Sie muss eben, horizontal und stabil sein. Die Anweisungen des Arbeitsplatten-Herstellers beachten. Wenn die Dicke der Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, nicht den Vorgaben entspricht, die Arbeitsplatte mit feuer- und wasserfestem Material verstärken, bis die empfohlene Mindestdicke erreicht ist. Andernfalls ist keine ausreichende ... Garantie: Ein unsachgemäßer Einbau, Anschluss oder eine fehlerhafte Montage führen zum Verlust der Garantie. Hinweis Vorbereitung der Möbel, Abbildung 1/2/3 Einbaumöbel: Sie müssen bis mindestens 90 °C temperaturbeständig sein. Ausschnitt: Späne nach den Ausschnittarbeiten entfernen. Einbau über einem Schubfach, Abbildung 2a Arbeitsplatte: Sie muss mindestens 20 mm dick sein. Lüftung: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Schublade muss 65 mm betragen. Hinweis Das Kochfeld ist an der Unterseite mit einem Ventilator ausgestattet. Ohne Zwischenboden dürfen in der Schublade keine kleinen oder spitzen Gegenstände, Papier oder Küchentücher aufbewahrt werden. Es könnte die Kühlung beeinträchtigt oder das ... Montage über einem Backofen, Abbildung 2b Ablage: Muss über eine Mindestdicke von 30 mm verfügen. Hinweis Belüftung: Der Abstand zwischen Backofen und Kochfeld muss mindestens 5 mm betragen. Hinweis Gebläse, Abbildung 3 Um eine korrekte Funktionsweise des Geräts zu garantieren, muss das Kochfeld angemessen belüftet werden. Hinweise Gerät einbauen, Abbildungen 4/5/6/7/8/9 Hinweis Bei Geräten ohne vorinstalliertes Kabel das Netzkabel in die Anschlussdose einführen. 1. Das Kochfeld umdrehen und auf dem Boden der Verpackung, einem Tuch oder einer anderen Oberfläche ablegen, um Kratzer zu vermeiden. 2. Den Deckel der Anschlussdose mithilfe eines Schraubenziehers anheben (Abbildung 4). 3. Die Befestigungsschraube lösen und die Schlauchschelle mithilfe eines Schraubenziehers anheben (Abbildung 5). 4. Nur gemäß Abbildung an der Anschlussdose anschließen (Abbildung 6): Hinweise 5. Das Netzkabel mit der Schlauchschelle befestigen und die Befestigungsschraube anziehen (Abbildung 7a). 6. Den Deckel der Anschlussdose schließen. Hinweis 7. Wenn das Netzkabel mit der Schublade interferiert, das Kabel mit dem beigefügten Kabelbinder an der Unterseite des Kochfeldes befestigen (Abbildung 7b). Hinweis Kochfeld einsetzen, Abbildung 8 Das Kochfeld im vorderen Teil der Einbaunische anpassen und einsetzen. Gerät anschließen, Abbildung 9 Hinweis Ausbau des Geräts Das Gerät vom Stromnetz trennen. : Stromschlaggefahr! Von unten gegen das Kochfeld drücken und das Kochfeld herausnehmen. Achtung! Important notes Safety: Safety in use is only guaranteed if the technical installation of the hob has been carried out correctly and in accordance with the assembly instructions. The installation technician shall be liable for any damage caused as a result of unsuit... Once the appliance is installed, make sure that the user cannot access the electrical components. This appliance is only permitted for use at heights up to 4000 metres. : Wearers of electronic implants! Electric connection: Only by an authorised specialist technician. The guidelines set out by the local electricity provider must be observed. The appliance must be connected to a fixed installation and appropriate isolating switches must be set up in accordance with the installation instructions. Type of connection: The appliance falls under protection class I and can only be used in combination with a grounding conductor connection. The manufacturer accepts no responsibility for any malfunction or damage caused by incorrect electrical installations. Power cable: This may already be connected to the connection box on the hob or is supplied with the appliance. It must only be installed by an authorised expert or by a qualified member of the after-sales service team. The required connection data ca... Use only the cable that is supplied with the appliance or is provided by technical after-sales service. Installation below the worktop: The induction hob can only be installed above a set of drawers or a fan-ventilated oven. Refrigerators, dishwashers, washing machines or ovens without a ventilation system cannot be installed below the hob. Extraction chimney: The clearance between the extraction chimney and the hob must at least match the clearance specified for the extraction chimney in the installation instructions. Hob: flat, horizontal, stable. Follow the hob manufacturer's instructions. If the thickness of the worktop into which the hob is installed does not comply with the specifications, reinforce the worktop using a fire- and water-resistant material until it reaches the minimum thickness. Otherwise, sufficient stability cannot b... Warranty: an unsuitable installation, connection or assembly will invalidate the product warranty. Note Preparing the cupboard, figure 1/2/3 Built-in kitchen units: Minimum temperature resistance of 90°C. Gap: Remove any shavings after performing cutting work. Assembly over drawer, figure 2a Worktop: Must have a minimum thickness of 20 mm. Ventilation: The clearance between the surface of the worktop and the upper area of the drawer must be 65 mm. Note There is a fan on the underside of the hob. If no intermediate bottom is fitted, small or pointed objects, paper and kitchen cloths must not be stored in the drawer. Storing these items in the drawer may hinder cooling or damage the fan by being suck... Assembly over oven, figure 2b Hob: must have a minimum thickness of 30 mm. Note Ventilation: The distance between the oven and the hob must be at least 5 mm. Note Ventilation, figure 3 To guarantee that the appliance works correctly, the hob must be sufficiently ventilated. Notes Installing the appliance, figures 4/5/6/7/8/9 Note On appliances that do not have a pre-installed cable, insert the mains cable into the socket. 1. Turn the hob over and put it down on the base of the packaging, a cloth or another surface in order to prevent scratches. 2. Use a screwdriver to lift up the socket's cover (figure 4). 3. Undo the mounting screw and use a screwdriver to lift the hose clamp (figure 5). 4. Only connect as shown in the diagram on the socket (figure 6): Notes 5. Use the hose clamp to secure the mains cable and tighten the securing screw (figure 7a). 6. Close the cover on the socket. Note 7. If the mains cable gets in the way of the drawer, use the enclosed cable ties to secure the cable to the underside of the hob (figure 7b). Note Installing the hob, figure 8 Adjust and insert the hob into the front section of the installation recess. Connecting the appliance, figure 9 Note Uninstalling the appliance Disconnect the appliance from the mains. : Risk of electrical shock! Push the hob upwards from below to remove it. Caution! Þ Notice de montage Remarques importantes Sécurité : la sécurité pendant l'utilisation n'est garantie que si l'installation a été effectuée de manière correcte du point de vue technique et conformément à ces instructions de montage. L'installateur sera responsable de tout dommage p... Après l'installation, assurez-vous que l'utilisateur n'a aucun accès aux pièces électriques. Cet appareil peut être utilisé à des hauteurs allant jusqu'à 4 000 mètres. : Porteurs d'implants électroniques ! Connexion électrique : ne peut être effectuée que par un spécialiste autorisé. Il devra suivre les dispositions du fournisseur d'électricité dans la zone. L'appareil doit être raccordé à une installation fixe et des sectionneurs correspondants doivent avoir été installés conformément aux prescriptions d'installation. Type de branchement : l'appareil fait partie de la classe de protection I et ne peut être utilisé qu'avec une prise possédant un conducteur de prise de terre. Le fabricant se dégage de toute responsabilité quant au fonctionnement inapproprié et aux possibles dommages provoqués par des installations électriques non appropriées. Câble réseau : il est peut-être déjà branché à la boîte de raccordement de la table de cuisson, ou fourni avec l'appareil et doit uniquement être installé par un personnel spécialisé et autorisé ou une personne compétente du service apr... Utilisez uniquement le câble fourni avec l'appareil ou celui fourni par le Service après-vente technique. Installation sous un plan de travail : la table de cuisson à induction peut uniquement être installée au-dessus de tiroirs ou de fours à ventilation forcée. Il n'est pas possible de monter un réfrigérateur, un lave-vaisselle, un four sans vent... Hotte : la distance entre la hotte et la table de cuisson doit au minimum correspondre à la distance indiquée pour la hotte dans les instructions de montage. Plan de travail : plat, horizontal, stable. Respectez les instructions du fabricant du plan de travail. Si l'épaisseur du plan de travail monté dans la table de cuisson ne correspond pas aux indications, renforcer le plan de travail avec un matériau imperméable et réfractaire jusqu'à atteindre l'épaisseur minimale requise. Sinon aucune stabilit... Garantie : une mauvaise installation, un mauvais branchement ou un montage inadapté peuvent conduire à la perte de validité de la garantie du produit. Remarque Préparation des meubles, figure 1/2/3 Meubles encastrés : capables de résister à une température d'au moins 90 °C. Creux d'encastrement : retirer les copeaux dus à la découpe. Montage sur tiroir, schéma 2a Plan de travail : son épaisseur minimum doit être de 20 mm. Ventilation : la distance entre la surface du plan de travail et la partie supérieure du tiroir doit être de 65 mm. Remarque La table de cuisson est dotée d'un ventilateur sous le dessous. Sans plancher intermédiaire, vous ne devez stocker aucun petit objet pointu, en papier, ni aucune serviette en papier. Cela pourrait empêcher le refroidissement ou endommager le venti... Montage sur four, schéma 2b Plan de travail : son épaisseur minimum doit être de 30 mm. Remarque Ventilation : La distance entre le four et la table de cuisson doit être d'au moins 5 mm. Remarque Ventilation, figure 3 Afin de garantir un fonctionnement correct de l'appareil, la table de cuisson doit être suffisamment ventilée. Remarques Monter l'appareil, figures 4/5/6/7/8/9 Remarque En cas d'appareil sans câble pré-installé, introduire le câble secteur dans la prise de raccordement. 1. Retourner la table de cuisson et placer un chiffon ou une autre surface sur le fond de l'emballage pour éviter toute rayure. 2. Soulever le chapeau de la prise de raccordement à l'aide d'un tournevis (figure 4). 3. Desserrer la vis de fixation et soulever le collier de serrage à l'aide d'un tournevis (figure 5). 4. Effectuer le raccordement à la prise de raccordement uniquement conformément à la figure (figure 6): Remarques 5. Fixer le câble secteur avec le collier de serrage et serrer la vis de fixation (figure 7a). 6. Fermer le chapeau de la prise de raccordement. Remarque 7. Si le câble secteur interfère avec le tiroir, fixer le câble à la partie inférieure de la table de cuisson à l'aide du serre-câble joint (figure 7b). Remarque Monter la table de cuisson, figure 8 Ajuster et poser la table de cuisson dans la partie antérieure de la niche d'encastrement. Raccorder l'appareil, figure 9 Remarque Démontage de l'appareil Débranchez l’appareil du réseau électrique. : Risque d’électrocution ! Appuyez sur la table de cuisson par dessous et retirez-la. Attention ! Indicazioni importanti Sicurezza: la sicurezza durante l'uso è garantita solo se l'installazione è stata effettuata in modo corretto dal punto di vista tecnico e in conformità con le presenti istruzioni per il montaggio. I danni causati da un montaggio inadeguato sarann... A seguito dell'installazione accertarsi che l'utilizzatore non abbia accesso ai componenti elettrici. È consentito utilizzare questo apparecchio fino ad altezze di 4000 metri. : Portatori di impianti elettronici! Collegamento elettrico: può essere effettuato solo da un tecnico specializzato autorizzato. È opportuno rispettare le disposizioni della società di fornitura di energia elettrica locale. L'apparecchio deve essere collegato a un'installazione fissa e in conformità alle norme relative all'installazione devono essere predisposti i corrispondenti sezionatori. Tipo di collegamento: l'apparecchio appartiene alla classe di protezione I e può essere utilizzato esclusivamente in combinazione con una connessione dotata di conduttore di messa a terra. Il fabbricante non è responsabile del funzionamento inadeguato e dei possibili danni causati da installazioni elettriche non adeguate. Cavo di rete: è possibile che sia già collegato alla scatola di allacciamento del piano cottura oppure viene fornito insieme all'apparecchioe deve essere installato esclusivamente da un esperto autorizzato o dal personale debitamente qualificato de... Utilizzare esclusivamente il cavo fornito in dotazione insieme all'apparecchio o consegnato dal servizio di assistenza tecnica. Montaggio sotto il piano di lavoro: Il piano di lavoro a induzione può essere installato solo su cassetti o forni con ventilazione forzata. Al di sotto del piano di cottura non possono essere montati frigoriferi, lavastoviglie, forni senza sistema d... Centro di aspirazione: la distanza tra il centro di aspirazione e il piano di cottura deve corrispondere almeno alla distanza indicata per il centro di aspirazione nelle istruzioni per il montaggio. Piano di lavoro: piatto, orizzontale e stabile. Attenersi alle istruzioni del fabbricante del piano di lavoro. Se lo spessore del piano di lavoro all'interno del quale viene incassato il piano di cottura non corrisponde ai requisiti richiesti, rinforzare il piano di lavoro con materiale refrattario e resistente all'acqua fino a raggiungere lo spessore minimo ... Garanzia: la garanzia del prodotto non è valida se l'installazione, la connessione o il montaggio vengono effettuati in maniera impropria. Avvertenza Preparazione dei mobili, figura 1/2/3 Mobili ad incasso: resistenti a una temperatura minima di 90°C. Foro: rimuovere i trucioli dopo le operazioni di taglio. Montaggio sopra il cassetto, figura 2a Il piano di lavoro: deve avere uno spessore minimo di 20 mm. Sistema di aerazione: la distanza tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del cassetto deve essere di 65 mm. Avvertenza Il piano di cottura dispone di una ventola posta nella parte inferiore. In un cassetto senza ripiano intermedio non devono essere conservati piccoli oggetti appuntiti, carta o canovacci. Potrebbe essere compromesso il processo di raffreddamento o l'a... Montaggio su forno, figura 2b Il piano di lavoro: deve avere uno spessore minimo di 30 mm. Avvertenza Ventilazione: la distanza tra forno e piano di cottura deve essere di almeno 5 mm. Avvertenza Ventilazione, figura 3 Per garantire il corretto funzionamento dell'apparecchio, il piano di cottura deve essere adeguatamente aerato. Avvertenze Montaggio dell'apparecchio, figure 4/5/6/7/8/9 Avvertenza Negli apparecchi senza cavo preinstallato, introdurre il cavo di rete nella presa di collegamento. 1. Capovolgere il piano di cottura e depositarlo sul fondo dell'imballaggio, su un panno o su un'altra superficie per evitare di graffiarlo. 2. Sollevare il coperchio della presa di collegamento con l'aiuto di un cacciavite (figura 4). 3. Allentare la vite di fissaggio e sollevare la fascetta stringitubo con l'aiuto di un cacciavite (figura 5). 4. Effettuare l'allacciamento alla presa di collegamento esclusivamente in conformità a quanto mostrato in figura (figura 6): Avvertenze 5. Fissare il cavo di rete con la fascetta stringitubo e serrare la vite di fissaggio (figura 7a). 6. Chiudere il coperchio della presa di collegamento. Avvertenza 7. Se il cavo di rete interferisce con il cassetto, fissare il cavo nella parte inferiore del piano di cottura servendosi della fascetta serracavi fornita in dotazione (figura 7b). Avvertenza Inserimento del piano di cottura, figura 8 Adattare e inserire il piano di cottura nella parte anteriore della nicchia d'incasso. Allacciamento dell'apparecchio, figura 9 Avvertenza Smontaggio dell'apparecchio Staccare l'apparecchio dalla rete elettrica. : Pericolo di scossa elettrica! Esercitare una forza dal basso contro il piano cottura ed estrarre il piano cottura. Attenzione! Belangrijke aanwijzingen Veiligheid: de veiligheid gedurende het gebruik is alleen gegarandeerd indien de montage in technisch opzicht op correcte wijze en in overeenstemming met dit installatievoorschrift uitgevoerd is. De installateur is aansprakelijk voor schade veroorzaa... Na de installatie dient ervoor te worden gezorgd dat de gebruiker geen toegang tot de elektrische componenten heeft. Dit apparaat is toegelaten voor gebruik tot een hoogte tot 4000 meter. : Dragers van elektronische implantaten! Elektrische aansluiting: deze mag alleen worden uitgevoerd door een bevoegd vakman. Deze wordt geregeld door de voorschriften van de elektriciteitsmaatschappij van de zone. Het apparaat dient op een vaste installatie te zijn aangesloten en de betreffende scheidingsschakelaars moeten conform de installatievoorschriften worden gemonteerd. Type aansluiting: het apparaat behoort tot beschermingsklasse I en mag alleen worden gebruikt in combinatie met een aansluiting met aardgeleiding. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de ongeschikte werking en de mogelijke schade veroorzaakt door ongeschikte elektrische installaties. Netkabel: deze is mogelijk al op de aansluitbox van de kookplaat aangesloten of inbegrepen bij de levering van het apparaat en mag alleen door gekwalificeerd personeel of een medewerker van de servicedienst worden geïnstalleerd. De vereiste aansluit... Alleen de bij het apparaat meegeleverde of door de technische servicedienst geleverde kabel gebruiken. Montage onder het werkblad: De inductiekookplaat kan alleen worden geïnstalleerd boven laden of ovens met luchtventilatie. Onder de kookplaat kunnen geen koelkasten, vaatwasmachines, ovens zonder ventilatie of wasmachines worden ingebouwd. Afzuigkap: De afstand tussen de afzuigkap en de kookplaat dient ten minste te voldoen aan de afstand die wordt weergegeven in de montagehandleiding voor de afzuigkap. Werkblad: vlak, horizontaal, stabiel. Volg de instructies van de fabrikant van het werkblad op. Wanneer de dikte van het werkblad waarin de kookplaat wordt gemonteerd, niet aan de vereiste maat voldoet, moet het werkblad met hitte- en waterbestendig materiaal worden verstevigd tot de aanbevolen minimale dikte is bereikt. Anders kan geen voldoen... Garantie: een ongeschikte installatie, aansluiting of montage houdt het verlies van de geldigheid van de garantie van het product in. Aanwijzing Voorbereiding van de meubels, afbeelding 1/2/3 Inbouwmeubelen: ten minste bestand tegen een temperatuur van 90°C. Vrije ruimte: verwijder de spaanders na de snijwerkzaamheden. Montage op de lade, afbeelding 2a Werkblad: moet een dikte hebben van ten minste 20 mm. Ventilatie: De afstand tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van de lade moet 65 mm bedragen. Aanwijzing De kookplaat beschikt aan de onderkant over een ventilator. Zonder tussenschot mogen er in de lade geen kleine of puntige voorwerpen, papier of vaatdoeken worden bewaard. Dit kan invloed hebben op de koeling of de ventilator kan door aanzuigen bescha... Montage op een oven, afbeelding 2b Werkblad: moet een dikte hebben van ten minste 30 mm. Aanwijzing Ventilatie: de afstand tussen de oven en de kookplaat dient minstens 5 mm te bedragen. Aanwijzing Ventilatie, afbeelding 3 Om een juiste werking van het apparaat te garanderen moet de kookplaat naar behoren worden geventileerd. Aanwijzingen Apparaat inbouwen, afb. 4/5/6/7/8/9 Aanwijzing Bij apparaten zonder vooraf geïnstalleerde kabel, de netkabel in de aansluitdoos steken. 1. De kookplaat omdraaien en op de verpakking, een doek of een ander oppervlak leggen om krassen te voorkomen. 2. Het deksel van de aansluitdoos m.b.v. een schroevendraaier optillen (Afb. 4). 3. De bevestigingsschroef losdraaien en de slangklem m.b.v. een schroevendraaier optillen (Afb. 5). 4. Alleen aansluiten volgens de afbeelding op de contactdoos (Afb. 6): Aanwijzingen 5. De voedingskabel met de slangklem bevestigen en de bevestigingsschroef aantrekken (Afb. 7a). 6. De deksel van de contactdoos sluiten. Aanwijzing 7. Wanneer de netkabel interfereert met de bijgevoegde kabelbinder, de kabel met de bijgevoegde kabelbinder bevestigen aan de onderkant van de kookplaat (Afb. 7b). Aanwijzing Kookplaat inbrengen, afb. 8 De kookplaat in het voorste deel van de inbouwnis afstellen en inbrengen. Apparaat aansluiten, afb. 9 Aanwijzing Demontage van het apparaat Het apparaat van de stroom halen. : Gevaar voor een elektrische schok! De kookplaat verwijderen door druk van onderen uit te oefenen. Attentie! Vigtige henvisninger Sikkerhed: sikkerhed under brug kan kun garanteres, hvis installationen er udført på en korrekt teknisk måde og i overensstemmelse med monteringsinstruktionerne. Skader, der opstår pga. forkert montering, er installatørens ansvar. Efter installation skal det sikres, at brugeren ikke har adgang til de elektriske komponenter. Dette apparat er tilladt til brug op til en højde på 4000 meter over havet. : Personer med elektroniske implantater! Elektrisk tilslutning: må kun foretages af en uddannet elektriker. Regulativerne fra elforsyningsselskabet i området skal følges. Apparatet skal være tilsluttet til en fast installation, og i henhold til installationsforskrifterne skal der være installeret en passende sikkerhedsafbryder. Tilslutningstype: apparatet tilhører beskyttelsesklasse I og må udelukkende anvendes sammen med en tilslutning med jordforbindelse. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for forkert funktion og mulige skader, der skyldes forkert elektrisk installation. Netkabel: Det er eventuelt allerede tilsluttet i kogesektionens tilslutningsboks eller er leveret sammen med apparatet. Netkablet må kun installeres af en autoriseret elektriker hhv. af en kvalificeret kundeservice-medarbejder. De krævede tilslutni... Kun det netkabel, som er leveret sammen med apparatet eller er leveret af kundeservice, må anvendes. Montage under bordpladen: Induktionskogesektionen kan kun installeres over skuffer eller ovne, som ventileres med ventilator. Der kan ikke indbygges køleskabe, opvaskemaskiner, uventilerede ovne eller vaskemaskiner under kogetoppen. Emhætte: Afstanden mellem emhætten og kogetoppen skal som minimum svare til den afstand, der er anført i emhættens montagevejledning. Bordplade: plan, vandret, stabil. Følg bordpladefabrikantens anvisninger. Hvis tykkelsen af den bordplade, som kogesektionen skal indbygges i, ikke opfylder kravene, skal bordpladen forstærkes med et ild- og vandfast materiale, så den opnår den anbefalede minimumtykkelse. I modsat fald er stabiliteten ikke tilstrækkelig. Garanti: en forkert installation, tilslutning eller montering betyder, at produktgarantien bortfalder. Bemærk Klargøring af indbygningsskab, figur 1/2/3 Møbler med udskæringer: modstandsdygtige over for temperaturer op til min. 90°C. Udskæring: fjern spånerne, når udskæringsarbejdet er udført. Montering over en skuffe, figur 2a Bordplade: skal have en tykkelse på min. 20 mm. Ventilation: Afstanden mellem oversiden af bordpladen og skuffens overside skal være 65 mm. Bemærk Der er placeret en ventilator på undersiden af kogesektionen. Uden mellembund må der ikke opbevares små eller spidse genstande, papir eller viskestykker i skuffen. Kølingen kan blive reduceret, eller ventilatoren kan blive beskadiget, hvis der su... Montering over en ovn (figur 2b) Bordplade: skal have en tykkelse på min. 30 mm. Bemærk Ventilation: Afstanden mellem ovn og kogesektion skal være mindst 5 mm. Bemærk Ventilation, figur 3 Kogetoppen skal være passende ventileret, i modsat fald kan det ikke garanteres, at den fungerer korrekt. Anvisninger Indbygning af apparat, figur 4/5/6/7/8/9 Bemærk Ved apparater uden forinstalleret kabel skal netkablet føres ind i tilslutningsdåsen. 1. Vend kogetoppen om, og læg den på bunden af emballagen, på et klæde eller anden form for overflade, hvor en ikke bliver ridset. 2. Løft tilslutningsdåsens dæksel op ved hjælp af en skruetrækker (figur 4). 3. Skru befæstigelsesskruen ud, og løft spændebåndet ved hjælp af en skruetrækker (figur 5). 4. Må kun tilsluttes til tilslutningsdåsen iht. tegningen (figur 6): Anvisninger 5. Fastgør netkablet med spændebåndet, og spænd befæstigelsesskruen til (figur 7a). 6. Luk tilslutningsdåsens dæksel. Bemærk 7. Fastgør netkablet på undersiden af kogesektionen med det vedlagte kabelbånd, hvis netkablet forhindrer skuffens bevægelse (figur 7b). Bemærk Placering af kogetoppen, figur 8 Indjuster kogetoppen i den forreste del af indbygningsnichen, og sæt den på plads. Tilslutning af apparat, figur 9 Bemærk Afmontage af apparat Afbryd strømforsyningen til apparatet. : Fare for elektrisk stød! Tryk kogesektionen op nedefra, og tag den ud. Pas på! Viktige henvisninger Sikkerhet: sikker bruk kan bare garanteres dersom montering av apparatet er teknisk korrekt utført og i henhold til monteringsveiledningen. Installatøren er ansvarlig for skader som skyldes feilaktig montering. Etter installasjonen må det sikres at brukeren ikke har tilgang til de elektriske komponentene. Dette apparatet er godkjent for bruk i høyder på inntil 4000 meter. : Personer med elektroniske implantater! Elektrisk tilkobling: må kun utføres av en kvalifisert tekniker. Den lokale strømleverandørs retningslinjer skal følges. Apparatet må kobles til en fast installasjon, det må installeres skillebrytere i samsvar med installasjonsforskriftene. Type tilkobling: apparatet tilhører beskyttelsesklasse I og må kun brukes sammen med en jordet stikkontakt. Produsenten står ikke ansvarlig for feil bruk og eventuelle skader grunnet uegnede elektriske installasjoner. Strømledning: Denne er muligens allerede koblet til tilkoblingsboksen for platetoppen, eller den følger med apparatet og må da kun installeres av en elektriker eller kvalifisert personell fra kundeservice. De nødvendige tilkoblingsdataene står o... Bruk kun den ledningen som følger med apparatet, eller en ledning levert av teknisk kundeservice. Montering under benkeplaten: Induksjonstoppen kan kun monteres over skuffer eller stekeovner med ventilasjonsvifte. Verken kjøleskap, oppvaskmaskin eller stekeovn uten ventilasjon eller vaskemaskin kan monteres under koketoppen. Ventilator: Avstanden mellom ventilatoren og koketoppen må være minst like stor som den avstanden som er angitt i monteringsanvisningen for ventilatoren. Benkeplate: flat, vannrett og stabil. Følg instruksjonene fra produsenten av koketoppen. Dersom benkeplaten som koketoppen installeres i, ikke oppfyller kravene til tykkelse, må den forsterkes med et brann- og vannbestandig materiale slik at den anbefalte minimumstykkelsen oppnås. Ellers blir ikke stabiliteten god nok. Garanti: en feilaktig installasjon, tilkobling eller montasje vil annullere garantien. Merk Klargjøre møbelet, figur 1/2/3 Innebygde møbler: må tåle en temperatur på minst 90 °C. Hulrommet: fjern alle spon etter utskjæringen. Montasje over skuffen, figur 2a Benkeplate: må ha en minste tykkelse på 20 mm. Ventilasjon: Det må være 65 mm avstand mellom benkeplatens overflate og den øvre delen av skuffen. Merk Koketoppen er utstyrt med en ventilator på undersiden. Uten mellomplate må det ikke oppbevares små eller skarpe gjenstander, papir eller kjøkkenhåndklær i skuffen. Det kan ha en negativ innvirkning på kjølingen eller skade viften dersom de su... Montasje over ovn, figur 2b Benkeplate: må ha en minste tykkelse på 30 mm. Merk Ventilasjon: Det må være en avstand på minst 5 mm mellom stekeovnen og platetoppen. Merk Ventilasjon, figur 3 For å sikre at apparatet fungerer korrekt må koketoppen være tilstrekkelig ventilert. Merknader Montere apparatet, figur 4/5/6/7/8/9 Merk På apparater uten forhåndsinstallert kabel skal strømkabelen føres inn i stikkontakten. 1. Snu koketoppen og plasser den i esken, på et klede eller en annen overflate for å unngå riper. 2. Løft opp dekselet til stikkontakten ved hjelp av en skrutrekker (figur 4). 3. Løsne festeskruen og løft opp slangeklemmen med en skrutrekker (figur 5). 4. Tilkobling til stikkontakten må skje i henhold til figuren (figur 6): Merknader 5. Fest strømkabelen med en slangeklemme og trekk til festeskruen (figur 7a). 6. Lukk dekselet til stikkontakten. Merk 7. Dersom strømledningen kommer i veien for skuffen, fester du ledningen på undersiden av koketoppen med den vedlagte kabelstripsen (figur 7b). Merk Montere koketopp, figur 8 Koketoppen tilpasses og settes inn i den fremre delen av innbyggingsnisjen. Koble til apparatet, figur 9 Merk Apparatets oppbygning Koble apparatet fra strømnettet. : Fare for elektrisk støt! Trykk opp mot platetoppen fra undersiden og ta ut platetoppen. Obs! Instruções importantes Segurança: a segurança durante a utilização só está garantida se a instalação tiver sido efectuada de forma correcta, a nível técnico, e de acordo com estas instruções de montagem. Os danos causados por uma montagem inadequada serão da r... Após a instalação, é necessário assegurar que o utilizador não tem acesso aos componentes elétricos. Este aparelho é permitido para ser usado até 4000 metros de altura. : Portadores de implantes eletrónicos! Ligação eléctrica: deve ser efectuada apenas por um técnico especialista autorizado e de acordo com as disposições da companhia de fornecimento eléctrico da zona. O aparelho tem de estar ligado a uma instalação fixa e, de acordo com os regulamentos de instalação, devem ser instalados interruptores seccionadores. Tipo de ligação: o aparelho pertence à classe de protecção I e apenas pode ser utilizado em combinação com uma ligação com condutor de tomada de terra. O fabricante não se responsabiliza pelo funcionamento incorrecto e por possíveis danos provocados por instalações eléctricas inadequadas. Cabo de rede: poderá já estar conectado à caixa de ligação da placa de cozinhar ou ser fornecido com o aparelho, podendo apenas ser instalado por um técnico autorizado ou por pessoal qualificado da Assistência técnica. Os dados de ligação n... Utilize apenas o cabo fornecido juntamente com o aparelho ou pela Assistência técnica. Montagem por baixo da bancada de trabalho: A placa de indução apenas pode ser instalada por cima de gavetas ou fornos com ventilador. Por baixo da placa de cozinhar não podem ser incorporados frigoríficos, máquinas de lavar louça, fornos sem ve... Exaustor: a distância entre o exaustor e a placa de cozinhar tem de corresponder, pelo menos, à distância indicada nas instruções de montagem do exaustor. Bancada: plana, horizontal, estável. Siga as instruções do fabricante da bancada. Se a espessura da bancada de trabalho, na qual é incorporada a placa de cozinhar, não corresponder aos requisitos, reforce a bancada de trabalho com material resistente ao fogo e à água, até ser atingida a espessura mínima recomendada. Caso con... Garantia: uma instalação, ligação ou montagem inadequada implica a anulação da garantia do produto. Nota Preparação do móvel, figura 1/2/3 Móveis encastrados: resistentes a uma temperatura mínima de 90 °C. Cavidade: remover as aparas de madeira após os trabalhos de corte. Montagem sobre a gaveta (figura 2a) Bancada: deve ter uma espessura mínima de 20 mm. Ventilação: a distância entre a superfície da bancada de trabalho e a parte superior da gaveta tem de ser de 65 mm. Nota A placa de cozinhar possui um ventilador no lado inferior. Sem fundo intermédio, não se pode guardar objetos pequenos ou pontiagudos, papel ou panos de cozinha na gaveta. A refrigeração pode ficar afetada ou o ventilador danificado através da as... Montagem sobre o forno (figura 2b) Bancada: deve ter uma espessura mínima de 30 mm. Nota Ventilação: a distância entre o forno e a placa de cozinhar deve ser, no mínimo, de 5 mm. Nota Ventilação, figura 3 Para garantir um funcionamento correto do aparelho, é necessário ventilar a placa de cozinhar adequadamente. Notas Montar o aparelho, figuras 4/5/6/7/8/9 Nota No caso de aparelhos sem cabo pré-instalado, introduza o cabo de rede na tomada de ligação. 1. Vire a placa de cozinhar e pouse-a sobre o fundo da embalagem, um pano ou uma outra superfície, de forma a evitar riscos. 2. Levante a tampa da tomada de ligação com a ajuda de uma chave de fendas (figura 4). 3. Solte o parafuso de fixação e levante a braçadeira da mangueira com a ajuda de uma chave de fendas (figura 5). 4. Ligue a tomada de ligação apenas de acordo com a figura (figura 6): Notas 5. Fixe o cabo de rede com a braçadeira da mangueira e aperte o parafuso de fixação (figura 7a). 6. Feche a tampa da tomada de ligação. Nota 7. Se o cabo de rede inferir com a gaveta, este deve se fixado com o agrupador de cabos fornecido na parte inferior da placa de cozinhar (figura 7b). Nota Inserir a placa de cozinhar, figura 8 Adapte e coloque a placa de cozinhar na parte dianteira do nicho para montagem embutida. Ligar o aparelho, figura 9 Nota Desmontagem do aparelho Desligue o aparelho da fonte de alimentação. : Perigo de choque elétrico! Pressione a placa de cozinhar desde a parte de baixo e retire-a. Atenção! Viktigt att observera Säkerhet: säkerheten vid användning garanteras under förutsättning att installationen har utförts korrekt och i enlighet med denna monteringsanvisning. Skador orsakade av felaktig montering är montörens ansvar. Se till så användaren inte kommer åt elkomponenterna efter installation. Enheten är bara avsedd för användning upp till 4 000 möh. : Om du har elektroniska implantat! Elanslutning: får endast utföras av en behörig fackman. Föreskrifterna från den lokala elleverantören skall följas. Enheten kräver fast installation och montering med lämplig brytare enligt installationsanvisningarna. Anslutningstyp: apparaten tillhör skyddsklass I och får endast användas med en jordad anslutning. Tillverkaren tar inget ansvar för felaktig funktion eller skador orsakade av felaktig elinstallation. Sladden: den kan antingen redan vara ansluten till hällens kopplingsdosa eller så medföljer den enhetenoch då får bara behörig elektriker resp. servicetekniker installera den. Du hittar de anslutningsuppgifter du behöver på typskylten och kop... Använd bara den sladd som medföljer enheten eller som service levererat. Montering under bänkskiva: induktionshäll går bara att installera över låda eller ugn med ventilationsfläkt. Det får inte finnas kylskåp, diskmaskin, ugn utan ventilationsfläkt eller tvättmaskin under hällen. Utsug: avståndet mellan utsug och häll ska minst vara angivet avstånd i monteringsanvisningen. Bänkskiva: plan, vågrät, stabil. Följ instruktionerna från bänkskivans tillverkare. Är bänkskivan du ska montera hällen i inte tillräckligt tjock, förstärk den med brandsäkert och vattentåligt material så att du uppnår rekommenderad minimitjocklek. Annars ger den inte tillräcklig stabilitet. Garanti: vid felaktig montering eller anslutning gäller inte produktgarantin. Anvisning Förbereda stommarna, bild 1/2/3 Inbyggda skåp: tål temperaturer på upp till 90 °C. Utrymme: avlägsna sågspånen efter urskärningsarbetet. Montering på låda, bild 2a Bänkskiva: den bör ha en tjocklek på minst 20 mm. Ventilation: avståndet mellan bänkskiva och lådöverdel ska vara 65 mm. Anvisning Hällen har en fläkt på undersidan. Förvara inte små eller spetsiga föremål, papper eller kökshanddukar i lådan om hyllplan saknas. Det kan påverka kylningen eller skada fläkten om något sugs in. Det ska vara ett minimiavstånd på 2 cm me... Montering över ugn, bild 2b Bänkskiva: den bör ha en tjocklek på minst 30 mm. Anvisning Ventilation: avståndet mellan ugn och häll ska vara min. 5 mm. Anvisning Ventilation, bild 3 Hällen kräver angiven ventilation för att enheten ska fungera ordentligt. Anvisning Montera enheten, bild 4/5/6/7/8/9 Anvisning Enheter utan förmonterad sladd, för in sladden i kopplingsdosan. 1. Vänd hällen och lägg den på botten av förpackningen, en handduk eller annan yta så att den inte blir repad. 2. Lyft locket till kopplingsdosan med mejsel (bild 4). 3. Lossa fästskruven och lyft slangklämman med mejsel (bild 5). 4. Anslut alltid som bilden på kopplingsdosan anger (bild 6): Anvisning 5. Fäst sladden med slangklämman och dra åt fästskruven (bild 7a). 6. Sätt på locket till kopplingsdosan. Anvisning 7. Går sladden emot lådan, fäst upp sladden med de medföljande buntbanden på undersidan av hällen (bild 7b). Anvisning Sätta i hällen, bild 8 Passa in och sätt i hällen i framkant av inbyggnadsurtaget. Ansluta enheten, bild 9 Anvisning Ta ur enheten Gör enheten strömlös. : Risk för elstöt!! Tryck upp hällen underifrån och ta ur den. Obs! Tärkeitä vihjeitä Turvallisuus: käyttöturvallisuus on taattu ainoastaan silloin, kun asennus on suoritettu teknisesti oikein ja näiden asennusohjeiden mukaan. Virheellisestä asennuksesta aiheutuvat vahingot ovat asentajan vastuulla. Asennuksen jälkeen on varmistettava, että käyttäjä ei pääse käsiksi sähköä johtaviin rakenneosiin. Tämän laitteen käyttö on sallittu enintään 4000 metrin korkeudessa. : Elektronisten implanttien käyttäjät! Sähköliitäntä: liitännän saa suorittaa vain valtuutettu alan asiantuntija. Kytkennässä on noudatettava paikallisen sähköntoimittajan sääntöjä. Laite pitää liittää kiinteään liitäntään ja laitteessa on oltava asennusmääräysten mukaiset erotuskatkaisimet. Liitäntätyyppi: laitteen suojausluokka on I ja sitä voidaan käyttää vain maadoitetulla sähköliitännällä. Valmistaja ei ota vastuuta virheellisestä toiminnasta ja mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisistä sähköasennuksista. Verkkojohto: verkkojohto on mahdollisesti liitetty jo keittotason liitäntäkoteloon tai se toimitetaan laitteen mukana ja sen saa asentaa vain asianmukaisen koulutuksen saanut asentaja tai huoltoliikkeen edustaja. Tarvittavat liitäntätiedot löyty... Käytä vain laitteen mukana toimitettua tai teknisen huoltopalvelun toimittamaa johtoa. Asennus työtason alapuolelle: Induktiokeittotaso voidaan asentaa vain vetolaatikon tai puhallintuuletuksella varustetun uunin yläpuolelle. Keittotason alapuolelle ei saa asentaa jääkaappia, astianpesukonetta, ilman tuuletusta olevaa uunia tai pyy... Liesituuletin: Liesituulettimen ja keittotason välisen etäisyyden pitää olla vähintään liesituulettimen asennusohjeessa annetun etäisyyden mukainen. Keittotaso: tasainen, vaakasuora, vakaa. Noudata keittotason valmistajan ohjeita. Jos työtason paksuus, johon keittotaso asennetaan, ei vastaa määräyksiä, vahvista työtasoa tulen- ja vedenkestävällä materiaalilla, kunnes suositeltu vähimmäispaksuus on saavutettu. Muutoin lujuus ei ole riittävä. Takuu: virheellinen asennus tai liitäntä mitätöi tuotteen takuun. Huomautus Kalusteiden valmistelu, kuvat 1/2/3 Sisäänrakennetut kalusteet: kestävät vähintään 90 °C lämpötilan. Asennusaukko: poista lastut leikkaustoimenpiteiden jälkeen. Laatikon päälle asentaminen, kuva 2a Työtaso: paksuuden on oltava vähintään 20 mm. Tuuletus: Työtason yläpinnan ja laatikon yläosan välisen etäisyyden pitää olla 65 mm. Huomautus Keittotason alaosassa on tuuletin. Jos välipohjaa ei ole asennettu, laatikossa ei saa säilyttää pieniä tai teräviä esineitä, paperia tai keittiöliinoja. Esineet voivat heikentää tuuletusta tai vaurioittaa puhallinta, jos ne tulevat imetyik... Asentaminen uunin yläpuolelle, kuva 2b Työtaso: paksuuden on oltava vähintään 30 mm. Huomautus Ilmanvaihto: Uunin ja keittotason välisen etäisyyden pitää olla vähintään 5 mm. Huomautus Tuuletus, kuva 3 Jotta laitteen oikea toiminta voidaan taata, keittotasoa on tuuletettava asianmukaisesti. Huomautuksia Laitteen asentaminen, kuvat 4/5/6/7/8/9 Huomautus Jos laitteessa ei ole valmiiksi asennettua johtoa, vie verkkojohto liitäntärasiaan. 1. Käännä keittotaso ylösalaisin ja aseta se pakkauksen pohjan päälle, liinalle tai muulle pinnalle, jotta vältät naarmuuntumisen. 2. Nosta liitäntärasian kantta ruuvimeisselin avulla (kuva 4). 3. Irrota kiinnitysruuvi ja nosta kiristintä ruuvimeisselin avulla (kuva 5). 4. Liitä liitäntärasiaan vain kuvan osoittamalla tavalla (kuva 6): Huomautuksia 5. Kiinnitä verkkojohto kiristimellä ja kiristä kiinnitysruuvi (kuva 7a). 6. Sulje liitäntärasian kansi. Huomautus 7. Jos verkkojohto ja laatikko ovat päällekkäin, kiinnitä johto mukana toimitetulla johtositeellä keittotason alapuolelle (kuva 7b). Huomautus Keittotason asentaminen, kuva 8 Sovita keittotaso asennustilan etuosaan ja asenna paikalleen. Laitteen liittäminen, kuva 9 Huomautus Laitteen irrotus Irrota laite sähköverkosta. : Sähköiskun vaara! Paina keittotasoa alhaalta päin ja ota keittotaso pois paikaltaan. Huomio! Важные указания Техника безопасности: Безопасная эксплуатация прибора гарантируется только в том случае, если его установка и подключение к электросет... По окончании монтажа проконтролируйте, чтобы у пользователя отсутствовал доступ к электрическим компонентам. Эксплуатация данного прибора допускается на высоте до 4000 метров. : Лица, имеющие электронные имплантаты! Подключение к электросети: должно производиться только аттестованным специалистом. При этом необходимо придерживаться инструкций мес... Установка прибора должна быть стационарной. Согласно предписаниям по установке следует предусмотреть соответствующие размыкающие уст... Вид подключения: данный прибор соответствует классу защиты I и может использоваться только при условии наличия заземления. Производитель не несет ответственности за некорректную работу прибора и возможные повреждения, вызванные неправильно проведенным под... Сетевой провод: возможно, он уже подключен к распределительной коробке варочной панели или поставляется с прибором и должен быть устано... Используйте только кабель, входящий в комплект поставки прибора или поставляемый сервисной службой. Установка под столешницей: индукционная варочная панель может быть установлена только над шкафами для подогрева посуды или духовыми шк... Вытяжка: расстояние между вытяжкой и варочной панелью должно соответствовать минимальному расстоянию, указанному для вытяжки в руково... Столешница: плоская, горизонтальная, устойчивая. Следуйте инструкциям производителя столешницы. Если толщина столешницы, в которую устанавливается варочная панель, не соответствует указаниям, укрепите столешницу с помощью жаро- и в... Гарантия: неправильная установка, подключение или монтаж влекут за собой отмену гарантии производителя. Указание Подготовка мебели, рис. 1/2/3 Мебель для встраиваемой бытовой техники: должна выдерживать температуру не менее 90° C. Отверстие: после вырезания отверстия уберите опилки. Монтаж над выдвижным ящиком, рисунок 2a Столешница: должна иметь толщину не менее 20 мм. Система вентиляции: расстояние между поверхностью столешницы и верхней частью шкафа для подогрева должно составлять 65 мм. Указание С нижней стороны варочной панели установлен вентилятор. При отсутствии промежуточной полки в выдвижном ящике нельзя хранить небольшие ... Установка над духовым шкафом, рисунок 2b Столешница должна иметь толщину не менее 30 мм. Указание Вентиляция: расстояние между духовым шкафом и варочной панелью должно составлять не менее 5 мм. Указание Вентиляция, рис. 3 Для правильного функционирования прибора следует обеспечить его надлежащую вентиляцию. Указания Установите прибор, рис. 4/5/6/7/8/9 Указание При установке приборов без предварительно смонтированного кабеля необходимо провести сетевой кабель к розетке. 1. Переверните варочную панель и положите на дно упаковки, полотенце или другую поверхность так, чтобы избежать царапин. 2. Поднимите крышку розетки с помощью отвёртки (рис. 4). 3. Выверните крепёжный болт и поднимите шланговый хомут с помощью отвёртки (рис. 5). 4. Выполняйте подключение в соответствии с рисунком на розетке (рис. 6): Указания 5. Зафиксируйте сетевой кабель шланговым хомутом и затяните крепёжный винт(рис. 7a). 6. Закройте крышку розетки. Указание 7. Если сетевой кабель будет задевать за выдвижной ящик, зафиксируйте его с помощью прилагаемой кабельной стяжки на нижней стороне вароч... Указание Установите варочную панель, рис. 8 Выровняйте варочную панель в передней части ниши для встраивания и установите. Подключите прибор, рис. 9 Указание Демонтаж прибора Отсоедините прибор от электросети. : Опасность поражения электрическим током! Надавите на варочную панель снизу и выньте её. Внимание! Ważne wskazówki Bezpieczeństwo: bezpieczeństwo podczas użytkowania zapewnione jest wyłącznie w przypadku, gdy urządzenie zostało zainstalowane poprawnie pod względem technicznym i zgodnie z niniejszą instrukcją montażu. Za szkody powstałe w wyniku nieodp... Po ukończeniu instalacji należy upewnić się, że użytkownik nie ma dostępu do elektrycznych elementów konstrukcyjnych. Urządzenie może być użytkowane na wysokościach do 4000 metrów. : Użytkownicy implantów elektronicznych! Podłączenie elektryczne: powierzać wyłącznie upoważnionemu technikowi specjaliście. Należy przestrzegać rozporządzeń miejscowej firmy dostarczającej energię elektryczną. Urządzenie należy podłączyć do stałej instalacji, a zgodnie z przepisami dotyczącymi instalacji zamontować odpowiednie rozłączniki od sieci elektrycznej. Rodzaj podłączenia: urządzenie posiada stopień ochrony I i można go używać wyłącznie z uziemionym przyłączem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia i ewentualne szkody spowodowane przez niewłaściwą instalację elektryczną. Przewód zasilający: Możliwe, że jest on już podłączony do skrzynki przyłączeniowej płyty grzewczej lub zawarty jest w dostawie wraz z urządzeniem. Może go zainstalować wyłącznie uprawniony do tego fachowiec lub wykwalifikowany pracowni... Używać wyłącznie przewodu dostarczonego wraz z urządzeniem lub przewodu dostarczonego przez serwisanta. Montaż pod blatem roboczym: Kuchenkę indukcyjną można zainstalować tylko nad szufladami lub piekarnikami z wentylatorem. Pod płytą grzewczą nie mogą być instalowane lodówki, zmywarki do naczyń, piekarniki bez systemu wentylacji ani pralki. Okap kuchenny: Odstęp między okapem kuchennym a płytą grzewczą musi być równy co najmniej odstępowi podanemu w instrukcji montażu okapu. Blat: płaski, poziomy, stabilny. Postępować zgodnie ze wskazówkami producenta blatu. Jeżeli grubość blatu roboczego przeznaczonego do zabudowy płyty grzewczej nie odpowiada zaleceniom, wzmocnić blat roboczy za pomocą ognio- i wodoodpornego materiału w taki sposób, aby osiągnięta została wymagana grubość minimalna. W prze... Gwarancja: nieprawidłowo wykonana instalacja, podłączenie lub montaż powoduje utratę ważności gwarancji produktu. Wskazówka Przygotowanie mebli, rys. 1/2/3 Meble w zabudowie: odporne na temperaturę minimum 90°C. Otwór: usunąć wióry po wykonaniu wycięcia. Montaż na szafce, rysunek 2a Blat: powinien mieć grubość minimum 20 mm. Wentylacja: Odstęp między powierzchnią blatu roboczego i górną częścią szuflady musi wynosić 65 mm. Wskazówka Płyta grzewcza wyposażona jest od spodu w wentylator. Bez płyty przegradzającej nie wolno w szufladzie przechowywać niewielkich czy ostrych przedmiotów, papieru lub ręczników kuchennych. Mogłoby to mieć negatywne oddziaływanie na wentylato... Montaż na piekarniku, rysunek 2b Blat: powinien mieć grubość minimum 30 mm. Wskazówka Wentylacja: Odstęp między piekarnikiem a płytą grzewczą powinien wynosić co najmniej 5 mm. Wskazówka Wentylacja, rysunek 3 W celu zapewnienia prawidłowego działania urządzenia należy zadbać o prawidłową wentylację płyty grzewczej. Wskazówki Montaż urządzenia, rysunki 4/5/6/7/8/9 Wskazówka W przypadku urządzeń bez wstępnie zainstalowanego przewodu umieścić przewód zasilający w gnieździe przyłączeniowym. 1. Płytę grzewczą obrócić i położyć na dnie opakowania, na ściereczce lub na innej powierzchni, aby uniknąć zarysowań. 2. Za pomocą wkrętaka podnieść pokrywę gniazda przyłączeniowego (rys. 4). 3. Odkręcić śrubę mocującą i za pomocą wkrętaka unieść opaskę zaciskową (rys. 5). 4. Podłączać do gniazda przyłączeniowego wyłącznie zgodnie z rysunkiem (rys. 6): Wskazówki 5. Przewód zasilający przymocować za pomocą opaski zaciskowej i dokręcić śrubę mocującą (rys. 7a). 6. Zamknąć pokrywę gniazda przyłączeniowego. Wskazówka 7. Jeżeli przewód zasilający nachodzi na szufladę, przymocować przewód za pomocą dołączonego łącznika kabli do spodu płyty grzewczej (rys. 7b). Wskazówka Montaż płyty grzewczej, rys. 8 Dopasować płytę grzewczą z przodu wnęki do zabudowy i nasadzić. Podłączanie urządzenia, rys. 9 Wskazówka Demontaż urządzenia Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej. : Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Nacisnąć płytę grzewczą od spodu i wyjąć ją. Uwaga! Önemli açıklamalar Güvenlik: kullanım esnasında güvenlik sadece tesis işleminin teknik açıdan doğru ve montaj talimatlarına uygun bir şekilde yapılmış olması durumunda garanti edilmektedir. Uygun şekilde yapılmayan montajdan kaynaklanan hasarlar montaj... Montaj sonrasında, kullanıcının elektrik parçalarına erişim sağlayamayacağından emin olunuz. Bu cihazın azami 4000 rakımlı yerlerde kullanılmasına izin verilir. : Elektronik implant taşıyanlar! Elektrik bağlantısı: sadece yetkili bir uzman teknisyenin sorumluluğunda. Daha sonra bölgenizdeki elektrik tedarik şirketinin izni ile yönetilir. Cihaz sabit bir kuruluma bağlı olmalı ve şebeke düzenlemeleri uyarınca bir kesme şalteriyle donatılmış olmalıdır. Bağlantı tipi: aygıt, koruma sınıfı I'ya aittir ve sadece topraklama bağlantısı ile kombinasyon halinde kullanılabilir. Üretici, yanlış kullanımdan ve uygun olmayan elektrik kurulumlarından kaynaklanan hasarlardan sorumlu olmayacaktır. Şebeke kablosu: Ocağın bağlantı kutusunda bağlı halde veya cihazla teslim edilmiş olabilirve sadece eğitimli uzman, tercihen müşteri hizmetleri personeli tarafından kurulmalıdır. Gerekli bağlantı verileri tip plakasında ve bağlantı... Sadece cihazla teslim edilen veya teknik müşteri hizmetlerinden tedarik edilen kablo kullanılmalıdır. Çalışma tezgahı altına montaj: İndüksiyonlu ocak, sadece çekmecelerin üzerine veya fan havalandırmalı fırınlara monte edilebilir. Ocak altına buzdolabı, bulaşık makinesi, havalandırmasız fırınlar veya çamaşır makineleri monte ... Davlumbaz bacası: Davlumbaz bacası ile ocak arasındaki mesafe en az montaj kılavuzunda davlumbaz bacası için belirlenen mesafe kadar olmalıdır. Tezgah: düz, yatay, stabil. Tezgahın üretici talimatlarını izleyiniz. Ocağın içine monte edileceği çalışma tezgahının kalınlığı önceden belirlenmiş verilere uygun değilse önerilen asgari kalınlığa ulaşana kadar çalışma tezgahını ateşe ve suya dayanıklı malzeme ile kalınlaştırınız. Aksi... Garanti: yanlış kurulum, bağlantı ya da montaj, ürünün garantisinin geçerliliğini yitirmesine yol açacaktır. Bilgi Mobilyanın hazırlanması, Şekil 1/2/3 Gömme mobilyalar: en az 90°C ısıya dayanıklıdırlar. Girinti: kesme işlerinden sonra talaşları temizleyiniz. Çekmecenin üzerinde montaj, şekil 2a Tezgah: en az 20 mm kalınlığa sahip olmalıdır. Havalandırma: Çalışma tezgahı yüzeyi ile çekmece üst alanı arasındaki mesafe 65 mm olmalıdır. Bilgi Ocağın alt kısmında bir fan mevcuttur. Ara zemin olmadan çekmecede küçük veya sivri cisimler, kağıt veya kağıt havlular muhafaza edilmemelidir. Soğutma sistemi etkilenebilir veya fan, emme sırasında hasar görebilir. Çekmecenin iç k... Fırın üzerine montaj, şekil 2b Tezgah: sahip olması gereken minimum kalınlık 30 mm'dir. Bilgi Havalandırma: Fırın ile ocak arasındaki mesafe en az 5 mm olmalıdır. Bilgi Havalandırma, şekil 3 Cihazın doğru biçimde çalışmasını garantilemek için ocak yeterince havalandırılmalıdır. Bilgiler Cihazın montajı, Şekiller 4/5/6/7/8/9 Bilgi Ön montajlı kablosu olmayan cihazlarda elektrik kablosunu prize takınız. 1. Ocağı ters çeviriniz ve çizilmesini engellemek için ambalajın altına bir bez veya başka bir yüzey yerleştiriniz. 2. Priz kapağını bir tornavida yardımıyla kaldırınız (Şekil 4). 3. Sabitleme vidasını sökünüz ve hortum kelepçesini bir tornavida yardımıyla kaldırınız (şekil 5). 4. Sadece şekle uygun biçimde prize takınız (Şekil 6): Bilgiler 5. Elektrik kablosunu hortum kelepçesi ile sabitleyiniz sabitleme vidasını sıkınız (Şekil 7a). 6. Prizin kapağını kapatınız. Bilgi 7. Eğer elektrik kablosu çekmece ile çakışıyorsa kabloyu kabloyla birlikte verilen kablo bağlayıcısı ile ocağın altına sabitleyiniz (Şekil 7b). Bilgi Ocağın yerleştirilmesi, Şekil 8 Ocak montaj nişinin ön kısmına ayarlanmalı ve yerleştirilmelidir. Cihazın bağlanması, Şekil 9 Bilgi Cihazın demontajı Cihazı elektrik şebekesinden ayırınız. : Elektrik çarpma tehlikesi! Ocağa alttan bastırarak ocağı çıkarınız. Dikkat! Σημαντικές υποδείξεις Ασφάλεια: η ασφάλεια κατά τη χρήση εξασφαλίζεται μόνο εάν η εγκατάσταση έγινε με σωστό τρόπο σε τεχνικό επίπεδο και σύμφωνα με τις οδηγί... Μετά την εγκατάσταση πρέπει να εξασφαλιστεί, ότι ο χρήστης δεν έχει καμία πρόσβαση στα ηλεκτρικά εξαρτήματα. Αυτή η συσκευή είναι εγκεκριμένη για χρήση σε ύψη μέχρι και 4.000 μέτρα. : Φορείς ηλεκτρονικών στοιχείων εμφύτευσης! Σύνδεση στο ηλεκτρικό ρεύμα: μόνο υπ' ευθύνη ενός εγκεκριμένου ειδικού τεχνικού. Θα πρέπει να διέπεται από τους κανόνες της εταιρείας πα... Η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε μια σταθερή εγκατάσταση και σύμφωνα με τις προδιαγραφές πρέπει να εγκατασταθούν αντίστοιχες δ... Τύπος σύνδεσης στο ηλεκτρικό ρεύμα: η συσκευή ανήκει στην κλάση προστασίας I και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με μία σύνδε... Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τη μη σωστή λειτουργία και τις πιθανές ζημιές που προκλήθηκαν λόγω μη σωστής ηλεκτρικής εγκατάστασ... Καλώδιο σύνδεσης: Ενδεχομένως είναι ήδη συνδεδεμένο στο κουτί σύνδεσης της βάσης εστιών ή παραδίδεται μαζί με τη συσκευή και επιτρέπετα... Χρησιμοποιείτε μόνο το συμπαραδιδόμενο με τη συσκευή ή το παρεχόμενο από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών καλώδιο. Συναρμολόγηση κάτω από τον πάγκο εργασίας: Η επαγωγική βάση εστιών μπορεί να τοποθετηθεί μόνο πάνω από συρτάρια ή φούρνους με αερισμό αν... Χοάνη εξαερισμού: Η απόσταση μεταξύ της χοάνης εξαερισμού (απορροφητήρας) και της βάσης εστιών πρέπει να αντιστοιχεί το λιγότερο στην απ... Πάγκος κουζίνας: επίπεδος, οριζόντιος, σταθερός. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του πάγκου. Εάν το πάχος του πάγκου εργασίας, στον οποίο θα τοποθετηθεί η βάση εστιών, δεν αντιστοιχεί στα πρότυπα, ενισχύστε τον πάγκο εργασίας με α... Εγγύηση: μια μη σωστή εγκατάσταση, σύνδεση στο ηλεκτρικό ρεύμα ή συναρμολόγηση συνεπάγεται την απώλεια ισχύος της εγγυήσεως του προϊόντ... Υπόδειξη Προετοιμασία των ντουλαπιών, εικόνα 1/2/3 Εντοιχισμένα έπιπλα: ανθεκτικά σε θερμοκρασία 90°C τουλάχιστον. Κενός χώρος: απομακρύνετε τα ροκανίδια μετά από τις εργασίες κοπής. Συναρμολόγηση πάνω στο συρτάρι, σχήμα 2a Πάγκος κουζίνας: θα πρέπει να έχει πάχος τουλάχιστον 20 χιλιοστών. Αερισμός: Η απόσταση μεταξύ της επιφάνειας του πάγκου εργασίας και της επάνω περιοχής του συρταριού πρέπει να ανέρχεται στα 65 mm. Υπόδειξη Η βάση εστιών είναι εξοπλισμένη στην κάτω πλευρά με έναν ανεμιστήρα. Χωρίς ενδιάμεσο πάτο δεν επιτρέπεται να φυλάγονται στο συρτάρι μικ... Συναρμολόγηση πάνω σε φούρνο, σχήμα 2b Πάγκος κουζίνας: θα πρέπει να έχει πάχος τουλάχιστον 30 χιλιοστά. Υπόδειξη Αερισμός: Η απόσταση ανάμεσα στο φούρνο και τη βάση εστιών πρέπει να είναι το λιγότερο 5 mm. Υπόδειξη Εξαερισμός, σχήμα 3 Για την εξασφάλιση ενός σωστού τρόπου λειτουργίας της συσκευής, πρέπει η βάση εστιών να έχει έναν ενδεδειγμένο εξαερισμό. Υποδείξεις Τοποθέτηση της συσκευής, εικόνες 4/5/6/7/8/9 Υπόδειξη Στις συσκευές χωρίς προεγκατεστημένο καλώδιο περάστε το καλώδιο δικτύου στο κουτί σύνδεσης. 1. Γυρίστε ανάποδα τη βάση εστιών και εναποθέστε την πάνω σ’ ένα πανί ή μια άλλη επιφάνεια, για την αποφυγή γρατσουνιών. 2. Σηκώστε το καπάκι του κουτιού σύνδεσης με τη βοήθεια ενός κατσαβιδιού (εικόνα 4). 3. Λύστε τη βίδα στερέωσης και σηκώστε το σφιγκτήρα εύκαμπτου σωλήνα με τη βοήθεια ενός κατσαβιδιού (εικόνα 5). 4. Συνδέστε στο κουτί σύνδεσης μόνο σύμφωνα με την εικόνα (εικόνα 6): Υποδείξεις 5. Στερεώστε το καλώδιο δικτύου με το σφιγκτήρα εύκαμπτου σωλήνα και σφίγξτε τη βίδα στερέωσης (εικόνα 7a). 6. Κλείστε το καπάκι του κουτιού σύνδεσης. Υπόδειξη 7. Όταν το καλώδιο δικτύου περνά από το συρτάρι, στερεώστε το καλώδιο με το συμπαραδιδόμενο δεματικό καλωδίων στην κάτω πλευρά της βάσης ... Υπόδειξη Τοποθέτηση της βάσης εστιών, εικόνα 8 Προσαρμόστε και τοποθετήστε τη βάση εστιών στο μπροστινό μέρος της θέσης τοποθέτησης. Σύνδεση της συσκευής, εικόνα 9 Υπόδειξη Αφαίρεση της συσκευής Αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος. : Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Πιέστε από κάτω τη βάση εστιών και αφαιρέστε την. Προσοχή!