D QH ZVND yZNL΢ιίζίμηδ ΏλεβάΪκθρηΪωιΪηίεφνλμΪηΪάεβάΪίμλωηΪήήνοθάυζ

ςδΪξθζήκνέθγζΪκδβλείήνίμβλιθεφαθάΪμφικθζίΰνμθρηνψ

ιθεδνβαήίκίάΪ  οηπ 
Αδμρηκώυηώοηπ 
ΎεωικΪάβεφηθέθξνηδπβθηβκθάΪηβωικβΫθκΪλείήνίμθΫίλιίρβμφ

ίέθηΪήείΰΪσνψάίημβεωπβψ
ΙθλδθεφδνήεωλβλμίζυάίημβεωπββάηβΰηίγρΪλμβικβΫθκΪ

ηίθΫοθήβζΪιθήΪρΪήθλμΪμθρηθέθδθεβρίλμάΪηΪκνΰηθέθάθαήνοΪ

ζίΫίεφήθεΰηΪΫυμφβλιθεηίηΪλθθμάίμλμάνψσβζθΫκΪαθζΎεω

χμθέθιθμκίΫνίμλωάυιθεηβμφλείήνψσίί

ΖβηβζΪεφηθίκΪλλμθωηβίζίΰήναΪήηίγλμίηδθγζίΫίεββ
λμίηθγδνοηβζίΰήνιθάίκοηθλμφψλμθείςηβπυβάίκοηίγ

ρΪλμφψςδΪξΪήεωιθήθέκίάΪ  οηπ D 

ΘμάίκλμβίηΪαΪήηίγλμίηδίζίΫίεβλάίκον  οηπ E 

ΏλεβθμλνμλμάνίμζβηβζΪεφηθίκΪλλμθωηβί ζζζίΰήν
αΪήηίγλμίηδθγζίΫίεββλμίηθγμθηΪηβΰηίγλμθκθηίλείήνίμ

άυιθεηβμφθμάίκλμβί  οηπ F 

΢ιίζίμηώ

ΏλεβικβΫθκνλμΪηθάείηάθλμκθάηθγδνοθηηθγμνζΫίβεβά
ήκνέθζηίθιβλΪηηθζαήίλφζίλμίλείήνίμθΫίλιίρβμφ

λθθμάίμλμάνψσνψάίημβεωπβψάΪκθρηθγιΪηίεβ

ΗίαΪδκυάΪγμίηβΰηβγπθδθεφέίκζίμβρηθ

΢πρίμναηρδξοηΰνοοηπ 

΢ιίζίμηδ Ικβ νλμΪηθάδί άΪκθρηθγ ιΪηίεβ βλιθεφανγμί αΪσβμηυί

ιίκρΪμδβΗίδθμθκυίηίικθλζΪμκβάΪίζυίιθάίκοηθλμβζθένμ

βζίμφθλμκυίδκΪω
Ξοηςπρίμναιδξοηΰνοναΰδζξοδγαίοηρδκϋμν

πλνμρηοναίμμνβνιίΰδκώμδνΰτνγηλνξοναδπρηπδρδανθ

ιίΰδκϋιονζδριδ
 ΙίκίάίκηβμίάΪκθρηνψιΪηίεφβιθεθΰβμίηΪήηθνιΪδθάδβ

ιθεθμίηπί βεβ ήκνένψ ιθάίκοηθλμφ μΪδ ρμθΫυ βαΫίΰΪμφ πΪκΪιβη

 Ιθήηβζβμίδκυςδνκθαίμδβλιθζθσφψθμάϋκμδβ  οηπ  
 ΌυάίκηβμίδκίιϋΰηυγΫθεμβιθήηβζβμίςεΪηέθάυγοθζνμλ

ιθζθσφψθμάϋκμδβ  οηπ 

 Όυιθεηωγμί ιθήδεψρίηβί ά λθθμάίμλμάββ λ κβλνηδθζ ηΪ κθαίμδί

οηπ 
%1δθκβρηίάυγ
%8λβηβγ
*1<(ΰϋεμυγβαίεϋηυγ
΢ιίζίμηώ

ΙκβηίθΫοθήβζθλμββαζίηβμίκΪλιθεθΰίηβίιίκίζυρίδά
λθθμάίμλμάββλήβΪέκΪζζθγιθήδεψρίηβω

ΛείήβμίαΪμίζρμθΫυιθλείιθήδεψρίηβωδΪΫίείγάβημυηΪ
κθαίμδίΫυεβδκίιδθαΪμωηνμυ

 ΑΪξβδλβκνγμίλίμίάθγδΪΫίεφςεΪηέθάυζοθζνμθζβαΪμωηβμί

δκίιϋΰηυγάβημ οηπD 

 ΑΪδκθγμίδκυςδνκθαίμδβ

΢ιίζίμηδ ΔΪΫίεβάπίημκΪεφηθγρΪλμβκθαίμδβκΪλιθεθΰβμί

μΪδβζθΫκΪαθζρμθΫυδκυςδΪείέδθαΪδκυάΪεΪλφ

 ΏλεβλίμίάθγδΪΫίεφΫνήίμαΪήίάΪμφαΪάυήάβΰηθγωσβδ

αΪξβδλβκνγμί ίέθ λ ιθζθσφψ ικβεΪέΪίζθγ δΪΫίεφηθγ λμωΰδβ ηΪ

ηβΰηίγλμθκθηίάΪκθρηθγιΪηίεβ  οηπE 

΢ιίζίμηδ ΏλεβάΪζήεωιθήδεψρίηβωδλίμβηίθΫοθήβζΫθείί

ήεβηηυγδΪΫίεφθΫκΪμβμίλφάλίκάβληνψλενΰΫνΌηΪεβρββ

δΪΫίεβήεβηθγήθζ
΢πρίμναηρδαίονφμςύξίμδκϋοηπ 
ΌυκθάηωγμίάΪκθρηνψιΪηίεφάιίκίήηίγρΪλμβηβςβήεω

άλμκΪβάΪηβωβνλμΪηθάβμί

ΗίήθινλδΪγμίαΪσίζείηβωλίμίάθέθδΪΫίεωηίμωηβμίίέθ
ρίκίαθλμκυίδκθζδβΙκβηβΰηίζκΪλιθεθΰίηββήνοθάθέθ

ςδΪξΪικθάίήβμίικθάθήρίκίααΪήηβίνέευήνοθάθέθςδΪξΪδ

κθαίμδίΙκθάθήήθεΰίηΫυμφλζθημβκθάΪημΪδβζθΫκΪαθζ

ρμθΫυθηηίικβδΪλΪελωδέθκωρβζνρΪλμδΪζάΪκθρηθγιΪηίεβ

βεβήνοθάθέθςδΪξΪ

ΝκΪΫθρίγιθάίκοηθλμβθΫεβπθάΪηηθγδΪξίεφηθγιεβμδθγ
αΪέίκζίμβαβκνγμίςάυιεβμθδλβεβδθηθάυζέίκζίμβδθζ

Ξνγικύφηρδξοηΰνοοηπ

ΗΪικωΰίηβίλζηΪμβιθάθγμΪΫεβρδί

ΙθήδεψρίηβίθΫωαΪμίεφηθάυιθεηωγμίάλθθμάίμλμάββλ
ήβΪέκΪζζθγιθήδεψρίηβω
%1δθκβρηίάυγ
%8λβηβγ
*1<(ΰϋεμυγβαίεϋηυγ

΢ιίζίμηδ ΙκθάίκδΪέθμθάηθλμβδκΪΫθμίίλεβηΪήβλιείί

ικβΫθκΪιθωάεωίμλω

—…‹‹“‹†‚„

βεβ

ικβΫθκιθήδεψρϋη

ηίικΪάβεφηθΘμδεψρβμίικβΫθκθμβλμθρηβδΪιβμΪηβωβ

ικθάίκφμίιθήδεψρίηβίδΪΫίεω

Γδλνμρίεξοηΰνοί

ΘμλθίήβηβμίικβΫθκθμχείδμκθλίμβ
: Νξίπμνπρϋξνοίεδμηώόκδιροηφδπιηλρνινλ
ΙκβθμλθίήβηίηββδείζζάΪκθρηθγιΪηίεβθμχείδμκθλίμβ

δείζζυζθένμικθάθήβμφθΫκΪμηθίηΪικωΰίηβίΙθήδεψρίηβί

ικβΫθκΪδχείδμκθλίμβήθεΰηθάυιθεηωμφλωμθεφδθ

νιθεηθζθρίηηυζλιίπβΪεβλμθζ
ΗΪήΪάβμίηΪάΪκθρηνψιΪηίεφληβανβάυηφμίίϋ
Αμηλίμηδ
ΘιΪληθλμφιθάκίΰήίηβωικβΫθκΪΗίιυμΪγμίλφάυηνμφικβΫθκ

ιθήηβζΪωίέθλάίκον

pl

ë

,QVWUXNFMDPRQWDŰX

:DŰQHZVND]yZNL

%H]SLHF]HĿVWZREH]SLHF]HĿVWZRSRGF]DVXŰ\WNRZDQLD

]DSHZQLRQHMHVWZ\ãĉF]QLHZSU]\SDGNXJG\XU]ĉG]HQLH]RVWDãR

]DLQVWDORZDQHSRSUDZQLHSRGZ]JOęGHPWHFKQLF]Q\PL]JRGQLH]

QLQLHMV]ĉLQVWUXNFMĉPRQWDŰX=DV]NRG\SRZVWDãHZZ\QLNX

QLHRGSRZLHGQLHJRPRQWDŰXRGSRZLHG]LDOQDEęG]LHRVRED

LQVWDOXMĉFD
3R XNRĿF]HQLX LQVWDODFML QDOHŰ\ XSHZQLþ VLę ŰH XŰ\WNRZQLN QLH PD

GRVWęSXGRHOHNWU\F]Q\FKHOHPHQWyZNRQVWUXNF\MQ\FK
8U]ĉG]HQLHPRŰHE\þXŰ\WNRZDQHQDZ\VRNRŔFLDFKGR

 PHWUyZ
: 8Ű\WNRZQLF\LPSODQWyZHOHNWURQLF]Q\FK
8U]ĉG]HQLHPRŰH]DZLHUDþPDJQHV\WUZDãHNWyUHPRJĉPLHþ

ZSã\ZQDG]LDãDQLHLPSODQWyZHOHNWURQLF]Q\FKQSUR]UXV]QLNyZ

VHUFDOXESRPSLQVXOLQRZ\FK'ODWHJRSRGF]DVPRQWDŰXQDOHŰ\

]DFKRZDþRGOHJãRŔþFRQDMPQLHM FPRGLPSODQWyZ

HOHNWURQLF]Q\FK
3RGãĉF]HQLHHOHNWU\F]QHSRZLHU]DþZ\ãĉF]QLHXSRZDŰQLRQHPX

WHFKQLNRZLVSHFMDOLŔFLH1DOHŰ\SU]HVWU]HJDþUR]SRU]ĉG]HĿ

PLHMVFRZHMILUP\GRVWDUF]DMĉFHMHQHUJLęHOHNWU\F]Qĉ
8U]ĉG]HQLHQDOHŰ\SRGãĉF]\þGRVWDãHMLQVWDODFMLD]JRGQLH]

SU]HSLVDPLGRW\F]ĉF\PLLQVWDODFML]DPRQWRZDþRGSRZLHGQLH

UR]ãĉF]QLNLRGVLHFLHOHNWU\F]QHM
5RG]DMSRGãĉF]HQLDXU]ĉG]HQLHSRVLDGDVWRSLHĿRFKURQ\ ,L

PRŰQDJRXŰ\ZDþZ\ãĉF]QLH]X]LHPLRQ\PSU]\ãĉF]HP
3URGXFHQWQLHSRQRVLRGSRZLHG]LDOQRŔFL]DQLHZãDŔFLZH

IXQNFMRQRZDQLHXU]ĉG]HQLDLHZHQWXDOQHV]NRG\VSRZRGRZDQH

SU]H]QLHZãDŔFLZĉLQVWDODFMęHOHNWU\F]Qĉ
3U]HZyG]DVLODMĉF\0RŰOLZHŰHMHVWRQMXŰSRGãĉF]RQ\GR

VNU]\QNLSU]\ãĉF]HQLRZHMSã\W\JU]HZF]HMOXE]DZDUW\MHVWZ

GRVWDZLHZUD]]XU]ĉG]HQLHP0RŰHJR]DLQVWDORZDþZ\ãĉF]QLH

XSUDZQLRQ\GRWHJRIDFKRZLHFOXEZ\NZDOLILNRZDQ\SUDFRZQLN

VHUZLVX :\PDJDQH GDQH SU]\ãĉF]HQLRZH Vĉ SRGDQH QD WDEOLF]FH

]QDPLRQRZHMLVFKHPDFLHSRãĉF]HĿ
8Ű\ZDþZ\ãĉF]QLHSU]HZRGXGRVWDUF]RQHJRZUD]]XU]ĉG]HQLHP

OXESU]HZRGXGRVWDUF]RQHJRSU]H]VHUZLVDQWD
0RQWDŰSRGEODWHPURERF]\P.XFKHQNęLQGXNF\MQĉPRŰQD

]DLQVWDORZDþW\ONRQDGV]XIODGDPLOXESLHNDUQLNDPL]

ZHQW\ODWRUHP3RGSã\WĉJU]HZF]ĉQLHPRJĉE\þLQVWDORZDQH

ORGyZNL]P\ZDUNLGRQDF]\ĿSLHNDUQLNLEH]V\VWHPXZHQW\ODFML

DQLSUDONL
2NDSNXFKHQQ\2GVWęSPLęG]\RNDSHPNXFKHQQ\PDSã\Wĉ

JU]HZF]ĉPXVLE\þUyZQ\FRQDMPQLHMRGVWęSRZLSRGDQHPXZ

LQVWUXNFMLPRQWDŰXRNDSX
%ODWSãDVNLSR]LRP\VWDELOQ\3RVWęSRZDþ]JRGQLH]H

ZVND]yZNDPLSURGXFHQWDEODWX
-HŰHOLJUXERŔþEODWXURERF]HJRSU]H]QDF]RQHJRGR]DEXGRZ\

Sã\W\ JU]HZF]HM QLH RGSRZLDGD ]DOHFHQLRP Z]PRFQLþ EODW URERF]\

]DSRPRFĉRJQLRLZRGRRGSRUQHJRPDWHULDãXZWDNLVSRVyEDE\

RVLĉJQLęWD]RVWDãDZ\PDJDQDJUXERŔþPLQLPDOQD:SU]HFLZQ\P

UD]LHQLHPRŰQD]DJZDUDQWRZDþZ\VWDUF]DMĉFHMVWDELOQRŔFL

%ODWURERF]\SU]H]QDF]RQ\GR]DEXGRZ\Sã\W\JU]HZF]HM

SRZLQLHQZ\WU]\PDþREFLĉŰHQLHRN NJ

:\SR]LRPRZDQLHSã\W\JU]HZF]HMVSUDZG]LþGRSLHURSR

]DNRĿF]HQLXPRQWDŰX

*ZDUDQFMDQLHSUDZLGãRZRZ\NRQDQDLQVWDODFMDSRGãĉF]HQLHOXE

PRQWDŰSRZRGXMHXWUDWęZDŰQRŔFLJZDUDQFMLSURGXNWX
:VND]yZND :V]HONLHF]\QQRŔFLZHZQĉWU]XU]ĉG]HQLDZãĉF]QLH

]Z\PLDQĉNDEOD]DVLODQLDSRZLQQ\]RVWDþZ\NRQDQHSU]H]

RGSRZLHGQLRSU]HV]NRORQ\FKSUDFRZQLNyZWHFKQLF]Q\FK6HUZLVX

7HFKQLF]QHJR