D E 0, 0 E 0 0 0 E E 0 0ΗίεφαωάηθλβμφβαζίηίηβωάθάηνμκίηηβίχείζίημυικβΫθκΪ

ΏλεβηίθΫοθήβζθικθβαάίλμβκίζθημθΫκΪμβμίλφάηΪς

λίκάβληυγπίημκ

Ξδοδγμίφίκνλςπρίμναιη

ΎΪηηυγ ικβΫθκ θμηθλβμλω δ μκίμφίζν δεΪλλν αΪσβμυ ιθ λμΪηήΪκμν

(1ήεωέΪαθάυοικβΫθκθάάλμκθίηηθίθΫθκνήθάΪηβί
ΔνοθηηΪωμνζΫΪάδθμθκνψάλμκΪβάΪίμλωάΪκθρηΪωιΪηίεφ

ήθεΰηΪΫυμφαΪδκίιείηΪβνλμθγρβάΪ
ΛθικβδΪλΪψσΪωλωλάΪκθρηθγιΪηίεφψζίΫίεφλεθβλμυί

θΫεβπθάθρηυίιθδκυμβωβαΪδκίιεωψσβγβοδείγήθεΰηυΫυμφ

ηίάθλιεΪζίηωψσβζβλωβμίκζθλμθγδβζβ
ΎΪηηυγικβΫθκηίεφαωνλμΪηΪάεβάΪμφηΪήοθεθήβεφηβδΪζβ

λμβκΪεφηυζβζΪςβηΪζβιθλνήθζθίρηυζβζΪςβηΪζββήκνέθγ

ιθήθΫηθγμίοηβδθγ
ΌΪκθρηνψ ιΪηίεφ ζθΰηθ άλμκΪβάΪμφ μΪδΰί ηΪή ήνοθάυζ ςδΪξθζ

ηθμθεφδθίλεβθηωάεωίμλωάίημβεβκνίζυζ
ΙκβνλμΪηθάδίιθήάΪκθρηθγιΪηίεφψήνοθάθέθςδΪξΪμθεσβηΪ

λμθείςηβπυζθΰίμικίάυςΪμφηίθΫοθήβζυγζβηβζνζ

νδΪαΪηηυγάχμθζκνδθάθήλμάίΌχμθζλενρΪίλείήνγμί

νδΪαΪηβωζκνδθάθήλμάΪιθζθημΪΰνήνοθάθέθςδΪξΪ
ΙκβνλμΪηθάδίάυμωΰηθέθνλμκθγλμάΪηίθΫοθήβζθλείήθάΪμφ

βηλμκνδπβωζλθθμάίμλμάνψσίέθκνδθάθήλμάΪιθζθημΪΰν

λθΫεψήΪωζβηβζΪεφηθίκΪλλμθωηβίιθάίκμβδΪεβζίΰήν

άΪκθρηθγιΪηίεφψβάυμωΰδθγ κβλ  

Ξνγβνρναιίρςλΰϊ οηπ 

ΙκθήίεΪγμίάλμθείςηβπίθμάίκλμβίηνΰηυοκΪαζίκθά
ΙκβνλμΪηθάδίχείδμκβρίλδθγβεβδθζΫβηβκθάΪηηθγ έΪαθάυίβ

χείδμκβρίλδβίδθηξθκδβ άΪκθρηθγιΪηίεβΫίαήνοθάθέθςδΪξΪ

ηίθΫοθήβζθιθλμΪάβμφιθήηίγιίκίέθκθήδνβα

ηίάθλιεΪζίηωψσίέθλωζΪμίκβΪεΪ ηΪικβζίκβαζίμΪεεΪβεβ

ξΪηίκηθέθεβλμΪ ηΪκΪλλμθωηββ ζζθμθληθάΪηβωάΪκθρηθγ

ιΪηίεβΜΪδβζθΫκΪαθζήθλμνιδηβΰηίγρΪλμβιΪηίεβΫνήίμ

ιίκίδκυμΌλενρΪίέΪαθάθγάΪκθρηθγιΪηίεβμΪδΰί

κίδθζίηήνίμλωνλμΪηθάβμφιίκίέθκθήδνηΪμθζΰίκΪλλμθωηββ
ΏλεβλμθείςηβπΪάυιθεηίηΪβαήίκίάΪιθδκθγμίιθάίκοηθλμφ

λκίαΪλιίπβΪεφηυζέίκζίμβδθζρμθΫυαΪσβμβμφίίθμήίγλμάβω

άεΪέβ

Λνμρίεξοηΰνοί οηπ

΢ιίζίμηδ Ικβ νλμΪηθάδί άΪκθρηθγ ιΪηίεβ βλιθεφανγμί αΪσβμηυί

ιίκρΪμδβ
ΑΪΰβζυβέίκζίμβρηΪωικθδεΪήδΪ ιθηβΰηίζνδκΪψάΪκθρηθγ

ιΪηίεβ νλμΪηΪάεβάΪψμλωηΪαΪάθήίΗβάδθίζλενρΪίηί

ληβζΪγμίβοΔείωσΪωλωικθδεΪήδΪικίήθμάκΪσΪίμιθήμίδΪηβί
ΑΪδκίιείηβίικβΫθκΪηΪάλμκθίηηθγζίΫίεβ
 ΙκΪάβεφηθκΪλιθεθΰβμίάΪκθρηνψιΪηίεφ
 ΘλεΪΫφμίάβημυάλδθΫΪομΪδρμθΫυθηβλάθΫθήηθ

ιθάθκΪρβάΪεβλφΙθεηθλμφψάυάθκΪρβάΪμφάβημυάλδθΫΪοηί

μκίΫνίμλω

 ΝλμΪηθάβμίάΪκθρηνψιΪηίεφάάυκίαίλμθείςηβπυβ

άυκθάηωγμίιθπίημκνΘμΰβζΪγμίδκΪωάΪκθρηθγιΪηίεβάηβα

ιθδΪθηβηίΫνήνμιεθμηθικβείέΪμφιθάλίζνιίκβζίμκν

 ΙθάίκηβμίλδθΫυβιθεηθλμφψικβδκνμβμίβοΌβημυήεωλδθΫ

ήθεΰηυΫυμφκΪλιθεθΰίηυλμκθέθιίκιίηήβδνεωκηθδήην

δθκινλΪ
ΙθεθΰίηβίλδθΫαΪάβλβμθμμθεσβηυλμθείςηβπυ

ΑΪικίσΪίμλωικβδείβάΪμφικβΫθκδλμθείςηβπίλιθζθσφψ

λβεβδθηΪ

Γδλνμρίεαίονφμνθξίμδκη

ΘμλθίήβηβμίικβΫθκθμχείδμκθλίμββθμέΪαθικθάθήΪ
ΘμδκνμβμίάβημυαΪΰβζθάβιθάμθκβμίήίγλμάβωάυιθεηίηηυίάθ

άκίζωζθημΪΰΪάθΫκΪμηθζιθκωήδί

Ξνγικύφδμηδβίζί οηπ 

ΙθήδεψρίηβίδέΪανήθεΰηθΫυμφθλνσίλμάείηθμΪδβζθΫκΪαθζ

ρμθΫυΫυελάθΫθήηυγήθλμνιδαΪιθκηθζνδκΪην
ΗΪδθηπίάινλδηθέθιΪμκνΫδΪάΪκθρηθγιΪηίεββζίίμλωκίαφΫΪ

ήβΪζίμκθζµ  ζζ ιθαάθεωψσΪωθΫίλιίρβμφ

ΰίλμδθίλθίήβηίηβί

λθίήβηίηβίλέβΫδβζζίμΪεεβρίλδβζςεΪηέθζ
ζβη ήεβηΪ  ζζΪδλ ήεβηΪ ζ 

ΗίθΫοθήβζθβλδεψρβμφλθικβδθληθάίηβίςεΪηέΪλιθήάβΰηυζβ

ρΪλμωζβζίΫίεβάδθμθκνψάλμκΪβάΪίμλωάΪκθρηΪωιΪηίεφ

ηΪικβζίκλάυήάβΰηυζβωσβδΪζβ ΪμΪδΰίικθοθΰήίηβί

ςεΪηέΪάζίλμΪοδθμθκυίζθένμθδΪαΪμφλωαΪέκθζθΰήίηηυζβ
ΏλεβηίθΫοθήβζθάυιθεηβμφπβεβηήκβρίλδθίλθίήβηίηβί

αΪζίηβμί δθείηθ νλμΪηθάείηηθί ηΪ αΪάθήί ηΪ δθείηθ βα ιΪδίμΪ λ

ικβηΪήείΰηθλμωζβ κβλ D 
ΗίαΪΫνήφμίνλμΪηθάβμφνιεθμηβμίεφηνψικθδεΪήδν

: Πςψδπραςδρνξίπμνπρϋςρδφιηβίζί
Ιθλείάηίλίηβωβαζίηίηβγάλθίήβηβμίεφηνψδθηλμκνδπβψ

ικθάίκφμίίίέίκζίμβρηθλμφ
ΙκθβαάθήβμίεφηίηίλίμθμάίμλμάίηηθλμβαΪνμίρδνέΪαΪά

λθίήβηίηβωοάυιθεηίηηυοιθεφαθάΪμίείζβεββλιθεηβμίείζ

ζθημΪΰηυοκΪΫθμ

Ξνγικύφδμηδιόκδιρονπδρη οηπ 

ΎΪηηυγικβΫθκθμηθλβμλωδδεΪλλν´<µηίήθινλδΪίμλωαΪζίηΪ

δΪΫίεωιβμΪηβωιθεφαθάΪμίείζχμθζθΰίμήίεΪμφμθεφδθ

λίκάβληυγπίημκΗίθΫοθήβζθνρβμυάΪμφμβιδΪΫίεωβίέθ

ζβηβζΪεφηθίλίρίηβί
ΌΪκθρηυίιΪηίεβιθλμΪάεωψμλωλδΪΫίείζιβμΪηβωδθμθκυγ

ζθΰίμηίβζίμφςμίιλίεφηθγάβεδβ
ΙκβΫθκυληΪΫΰίηηυίςμίιλίεφηθγάβεδθγζθΰηθιθήδεψρΪμφ

μθεφδθδκθαίμδΪζλικΪάβεφηθνλμΪηθάείηηυζαΪαίζείηβίζ
ΗίθΫοθήβζθικίήνλζθμκίμφκΪαζυδΪψσίίνλμκθγλμάθήεωάλίο

ιθεψλθάικβΫθκΪλάθαήνςηυζαΪαθκθζζίΰήνδθημΪδμΪζβηί

ζίηίί ζζ αΪβλδεψρίηβίζλενρΪίάιθήλθίήβηίηβωλ

βλιθεφαθάΪηβίζκθαίμδβίλεβιθεφαθάΪμίεφβζίίμδηίγήθλμνι 

Ώγίξρίυηώιγοςβνλςαηγςβίζί

ΏλεβχμθκΪακίςίηθηθκζΪζβλμκΪηυήΪηηυγικβΫθκζθΰηθ

ηΪλμκθβμφήεωβλιθεφαθάΪηβωλήκνέβζβάβήΪζβέΪαΪ λζ

μΪΫεβρδνλοΪκΪδμίκβλμβδΪζβ ΗίθΫοθήβζυίήεωχμθέθήίμΪεβ

ηΪοθήωμλωάιθλμΪάεωίζθζληίδθμθκυζβζθήίεωζβηΪΫθκίήεω

ΪήΪιμΪπββ δθμθκυγ μΪδΰί ζθΰηθ ικβθΫκίλμβ ά ηΪςίζ λίκάβληθζ

πίημκί
Αμηλίμηδ ΙθλείθδθηρΪηβωκΪΫθμυηΪδείγμίκωήθζλμΪΫεβρδθγ

λοΪκΪδμίκβλμβδΪζβάΪκθρηθγιΪηίεβχμβδίμδνλνδΪαΪηβίζ

ηθάθέθάβήΪέΪαΪ
ΗίθΫοθήβζθάυιθεηβμφλείήνψσβίήίγλμάβω
Ζίλδμίσνοπςμνιγκώβνοδκιηξναϊχδμμνθλνψμνπρη

πρίμγίορμνθβνοδκιηηόινμνληφμνθινμσνοιηαίονφμνθ

ξίμδκη  οηπ  
 ΛηβζβμίκίςίμδβδκυςδβέθκίεθδβκΪλλίδΪμίεβ
 ΑΪζίηβμίΰβδείκυλιθζθσφψδεψρΪβζίψσίέθλωάικθήΪΰί

άηΪςίζλίκάβληθζπίημκίΪκμβδνελζκβλ 

μσΪμίεφηθλείήωαΪμίζρμθΫυάικθπίλλίληωμβωΰβδείκΪβεβ

ίέθαΪδκίιείηβωηΪέθκίεδίθηηίλθλδθρβε
ΝΫίήβμίλφάμθζρμθΰβδείκυμσΪμίεφηθικβΰΪμυρμθΫυ

θΫίλιίρβμφέίκζίμβρηθλμφέθκίεθδ
ΌήΪηηυοέθκίεδΪοηίηνΰηθικθβαάθήβμφκίένεβκθάδνιθήΪρβ

ιίκάβρηθέθάθαήνοΪ

 ΝλμΪηθάβμί κΪλλίδΪμίεβ β δκυςδβ έθκίεθδ ηΪ λθθμάίμλμάνψσβί

δθηξθκδβΜΪδΰίλείήνίμήθεΰηυζθΫκΪαθζνλμΪηθάβμφ

κίςίμδβ

Ζίλδμίσνοπςμνιγκώβνοδκνιπγανθμϊλξκίλδμδλ
ΎεωαΪζίηυξθκλνηθδηίθΫοθήβζθληωμφλμίδεωηηνψιΪηίεφλ

ικθξβεωζβικβΫθκΪΛμίδεωηηΪωιΪηίεφλθίήβηίηΪλθλμΪεφηθγ

ρΪλμφψάΪκθρηθγιΪηίεβλιθζθσφψαΪΰβζθά
Πμώρηδπρδικώμμνθξίμδκηπξονσηκώλη οηπ  
 Ληβζβμίάλίκίςϋμδβήεωιθλνήυδκυςδβέθκίεθδ

ιεΪζίκΪλλίδΪμίεββεβδθκινλυέθκίεθδ

 Όυδκνμβμίάβημυέθκίεθδ
 ΒλιθεφανγμίήίζθημΪΰηυγκυρΪέδθμθκυγζθΰηθικβθΫκίλμβ

ρίκίαηΪςνλίκάβληνψλενΰΫν δθή Λιθζθσφψ

κυρΪέΪθλεΪΫφμίιίκίήηβγαΪΰβζηΪνρΪλμδίιθδΪαΪηηθζηΪ

κβλάαΪάβλβζθλμβθμζθήίεβάΪκθρηθγιΪηίεβ
Αμηλίμηδ
Βλιθεφανγμί κυρΪέ ά θΫεΪλμβ μθεφδθ μίο λμίδεωηηυο δκθζθδ ήεω

δθμθκυοικίήνλζθμκίηικθξβεφβεβκΪζδΪ

 ΘλεΪΫφμίαΪήηβγαΪΰβζθλμθκθΰηθικβιθήηβζΪωλμίδεωηηνψ

ιΪηίεφλικθξβεωζβ

Ζίλδμίαμδχμδθσνοπςμιηξκίλδμη οηπ D 
 Όυάίκηβμί δκίιϋΰηυγ Ϋθεμ / β θμμωηβμί άμνεδν / ηΪαΪή ρμθΫυ

θΫίλιίρβμφήθλμνιδέεΪάηθγξθκλνηδί κβλ D 

 ΒαάείδβμίάηίςηψψξθκλνηδνιεΪζίηβιθάίκηνάίϋάείάθ

κβλ DD 

 ΌδκνμβμίηθάνψάηίςηψψξθκλνηδνιεΪζίηβ κβλ DD Λζ

μΪΫεβπν 

 ΝλμΪηθάβμίκΪλλμθωηβίήεωκίένεβκθάθρηθγάμνεδβιθήΪρβ

άθαήνοΪ/ κβλ D ηΪαηΪρίηβί=δΪδνδΪαΪηθάμΪΫεβπί 

 ΑΪμωηβμίδκίιϋΰηυγΫθεμ/ κβλ D 
Ζίλδμίαμςροδμμδθσνοπςμιηξκίλδμη οηπ E 
 ΘμδκνμβμίρΪλμφ0θμρΪλμβληΪΫΰϋηηθγκίαφΫθγΎεωχμθέθ

ικβήίκΰβάΪγμίληΪΫΰϋηηνψκίαφΫθγρΪλμφ κβλ E 

 ΒαάείδβμίάμνεδνβαρΪλμβ0 κβλ E 
 Ληβζβμίχείζίημ00ρΪλμβ0 κβλ EE 
 ΒαάείδβμίάηνμκίηηψψξθκλνηδνιεΪζίηβ0βαρΪλμβ0

κβλ EE