ULQJHQ 6LH GLH 9HUWHLOHU XQG UHQQHUGHFNHO DXI GHQ HQWVSUH

%ULQJHQ6LHGLH9HUWHLOHUXQG%UHQQHUGHFNHODXIGHQHQWVSUH

FKHQGHQ .RFKVWHOOHQ DQ 6HW]HQ 6LH DX‰HUGHP GLH 5RVWH NRUUHNW

HLQ

$XVWDXVFKGHU'VHQYRQGRSSHOIODPPLJHQ%UHQQHUQ
)U GHQ $XVWDXVFK GHU 'VHQ LVW HV HUIRUGHUOLFK GLH *ODVSODWWH PLW

GHQ3URILOHQGHV*HUlWVDXV]XEDXHQ'LH*ODVSODWWHLVWPLWGHP

5HVWGHV.RFKIHOGHVGXUFKHLQ&OLSV\VWHPYHUEXQGHQ
$XVEDXGHU*ODVSODWWHPLWGHQ3URILOHQ $EE  1HKPHQ6LHDOOH7RSIWUlJHU%UHQQHUGHFNHO%UHQQHUULQJHE]Z

%UHQQHUNHOFKHDE/|VHQ6LHGLH6FKUDXEHQGHU%UHQQHU9HUZHQGHQ6LHGHQ'HPRQWDJHKHEHOGHUEHUXQVHUHQ.XQ

GHQGLHQVWHUKlOWOLFKLVW &RGH /|VHQ6LHPLWKLOIHGHV

+HEHOV GLH YRUGHUH &OLSEHIHVWLJXQJ DQ GHU LQ $EE  DQJH]HLJWHQ

6WHOOHMHQDFK.RFKIHOGPRGHOO
$FKWXQJ
%HQXW]HQ6LHGHQ+HEHOQXUDQGHQ*ODVNDQWHQGLHHLQ3URILO

RGHUHLQHQ5DKPHQDXIZHLVHQ/|VHQ6LHGLHKLQWHUH&OLSEHIHVWLJXQJLQGHP6LHYRUVLFKWLJGLH

*ODVSODWWHPLWGHQ3URILOHQDQKHEHQ

$XVWDXVFKGHUlX‰HUHQ)ODPPHQGVH $EE D /|VHQ 6LH GLH %HIHVWLJXQJVVFKUDXEH / XQG ]LHKHQ 6LH GLH +OVH

/QDFKKLQWHQXPOHLFKWHQ=XJDQJ]XU+DXSWGVH]XKDEHQ

$EE D =LHKHQ 6LH GLH lX‰HUH )ODPPHQGVH KHUDXV LQGHP 6LH VLH QDFK

OLQNVGUHKHQ $EE DD 6FKUDXEHQ 6LH GLH QHXH lX‰HUH )ODPPHQGVH HLQ  $EE DD 

6FKDXHQ6LHLQGLH7DEHOOH 6WHOOHQ6LHGHQ$EVWDQGGHU5HJXOLHUKOVHIUGLH/XIW]XIXKU/

$EED DXIGDV0D‰=HLQZLHLQGHU7DEHOOH DQJHJHEHQ=LHKHQ6LHGLH%HIHVWLJXQJVVFKUDXEH/IHVW $EE D 

$XVWDXVFKGHULQQHUHQ)ODPPHQGVH $EE E 6FKUDXEHQ6LHGDV7HLO0YRP7HLOGDVPLWHLQHP*HZLQGH

YHUVHKHQLVW+DOWHQ6LHGDIUGDVPLWGHP*HZLQGHYHUVHKHQH

7HLOJHJHQ $EE E =LHKHQ6LHGLH+OVHDXVGHP7HLO0KHUDXV $EE E %DXHQ6LHGLH(LQKHLW00GHV7HLOV0DXV $EE EE =LHKHQ 6LH GLH LQQHUH )ODPPHQGVH 0 DXV GHP 7HLO 0 KHUDXV

$EE EE 6FKUDXEHQ 6LH GLH QHXH LQQHUH )ODPPHQGVH IHVW  $EE EE 

6FKDXHQ6LHLQGLH7DEHOOH 

*HUlWPRQWLHUHQ

0RQWLHUHQ6LHDOOH.RPSRQHQWHQLQXPJHNHKUWHU5HLKHQIROJH]XU

'HPRQWDJH
(LQVWHOOXQJGHU*DVKlKQH
=XU(LQVWHOOXQJGHU*DVKlKQHPXVVGLH$EGHFNXQJGHV*DVNRFK

IHOGHVGHPRQWLHUWXQGGLH(OHNWURQLNNDUWHDEJHQRPPHQZHUGHQ

'HPRQWDJHGHU$EGHFNXQJ
'LH*DVSODWWHPLWGHQ3URILOHQDXVEDXHQZLHLP$EVFKQLWW $XV

EDXGHU*ODVSODWWHPLWGHQ3URILOHQEHVFKULHEHQ
'HPRQWDJHGHU(OHNWURQLNNDUWH $EE  
'LH(OHNWURQLNNDUWHLVWGXUFK%HIHVWLJXQJVVWLIWHDQGHQ6HLWHQ

XQGLQGHU0LWWHDQGHU+DOWHUXQJEHIHVWLJW9RUVLFKWLJDXIGLH

%HIHVWLJXQJVVWLIWHGUFNHQRKQHGLHVH]XEHVFKlGLJHQ:HQQ

HLQ6WLIWEULFKWPXVVGLHJHVDPWH+DOWHUXQJDXVJHWDXVFKWZHU

GHQ

'DEHLLVWIROJHQGHUPD‰HQYRU]XJHKHQ'LH6WLIWHDXIGHUHLQHQ6HLWHO|VHQ'LH PLWWOHUHQ 6WLIWH O|VHQ 'D]X PLW GHQ )LQJHUQ DXI EHLGHQ 6HLWHQ

GUFNHQ'LH6WLIWHDXIGHUDQGHUHQ6HLWHO|VHQXQGGLH(OHNWURQLNNDUWH

DEQHKPHQ
$FKWXQJ
'LH(OHNWURQLNNDUWHYRUVLFKWLJKDQGKDEHQ$QWLVWDWLN6FKXW]YHU

ZHQGHQRGHU(OHNWURQLNNDUWHDQGHQ5lQGHUQDQIDVVHQ1LH

PDOV2EHUIOlFKHQPLW.RPSRQHQWHQRGHU%DKQHQEHUKUHQ'LH ]\OLQGULVFKHQ 7HLOH XQG )HGHUQ LP 6FKDIW GHV *DVKDKQV HQW

IHUQHQ
5HJXOLHUXQJGHV%\SDVVHV $EE  
6LHKH7DEHOOH $EE  %\SDVVVFKUDXEHQ  0 EHL%HGDUIPLW

KLOIHHLQHV7RU[6FKUDXEHQGUHKHUVDQSDVVHQ $EE  
$'LH%\SDVVVFKUDXEHQPVVHQIHVWDQJH]RJHQZHUGHQ
%'LH%\SDVVVFKUDXEHQPVVHQEQGLJPLWGHU)DVVXQJ

DEVFKOLH‰HQ

6WHOOHQ6LHVLFKHUGDVVEHLP'UHKHQGHV%HGLHQNQHEHOV]ZL

VFKHQ GHU K|FKVWHQ XQG GHU QLHGULJVWHQ 6WXIH GHU %UHQQHU QLFKW

DXVJHKWXQGHVQLFKW]XHLQHP)ODPPHQUFNVFKODJNRPPW
0RQWDJHGHU(OHNWURQLNNDUWHXQGGHU$EGHFNXQJ
,QHQWJHJHQJHVHW]WHU5HLKHQIROJHGHU'HPRQWDJHYHUIDKUHQ
1LHPDOVGLH*DVKDKQDFKVHGHPRQWLHUHQ,P)DOOHHLQHU

%HVFKlGLJXQJGHU.RPSRQHQWHQGHV*DVKDKQHVGLHVHQHUVHW

]HQ
.DOLEULHUXQJGHU(OHNWURQLN
6REDOGGDV*HUlWHUQHXWPRQWLHUWLVWGLH.DOLEULHUXQJGHU(OHNW

URQLNHQWVSUHFKHQGGHU$EELOGXQJGXUFKIKUHQ
1LHPDOVGLH*DVKDKQDFKVHGHPRQWLHUHQ,P)DOOHHLQHU

%HVFKlGLJXQJPXVVGHU*DVKDKQNRPSOHWWDXVJHWDXVFKWZHU

GHQ

el

Ù

̯͉̻̓͆͂̾̈́͐̈́͂̀͒͑͒̀͑͆͐

̨͏͇͇͓͔͍͇͓͆́͐͋̓͗̾͋̓

῭͈̻͈͎͕́͑͒̈́͒͐̓͆͂̾̈́͐͏̽͑͆͐›͏͈͌›͏͎͕͗͏͉̻̽͑̈́͒̈́͑͒͆͌̈́͂̀͒͑͒̀͑͆

͉͈͕̀͏͓͉͓̽͑͆͒͆͐͑͑̈́̽͐
̯͈͈͉͚̈́͌̈́͐›͎͓͓›̻͏͕͎͓͌͑ ͓̼͈͎͈͚͎͈͉͈͉̼̀͒͐͒͐̓͆͂̾̈́͐̈́̾͌̀͋͌̈́͌̓̈́͒͐
̲͕͔͇͖͔͕͓͇͌̓̓͌̓̀͆͏͇͎͇͖͗̿͒͋͌̓́̓͊͞͏͉̓͏͇͆͏

͍͖͉̓͌͑͑͊͊͑͞͏͉͇͓͕͖͑͋͑͆́͑ͅ›̓͒͝͏͕͓͇͇͖͑͋͒͋͆́͑͘ͅ
̧͓͉͓͓͑͑̈́̽̀͒̽›͏̼›͈͕̈́͌̀͏͈͎͆͑͋›͎͈͈͚͎̈́̾͒̀͋͌͑̈́̀̈́͏͈͚͎͓͋̈́͌͐ͅ

͕͜͏͎͓͐¨̈́͌›͏̼›͈͓͇̼̈́͌̀͑͌̓̈́̈́̾͑̈́͌̀͑͛͑͒͆͋̀̀›͎͕̼͓͒̈́͑͆͐

͉͓̀͑̾͋͗͌
̡͍͇͓͇͔͇͓͇͕͔͕͔͉͓͔͑͋͒̓́͌̓̾̓͞ͅͅ͏͇͔͉͓͎͔͉͓͆͒͊͋͌̓͋͞

›͔͎͓͒͑̓͒͑̀ͅ ͔͇ ͍͍͖̾͑ ͕͞›͖͑ ͇͖̓͒́͑ ͊̓ ›͒̿›͇͋ ͏̓ ́ͅ͏͖͑͏ ̓›͝

͇͖͔͕͉͎͐͑͋͑͆͑̿͏͕͇͑͘͏͔͎͚͋͌͗͝͞͏͎͇͕͉̓͏͔͖͔͎͔͉͋͑̓͒͊͋͘͞͞

͌̓͋͏͎͇͔͕͖͓͑͑͊́̓͌̓͋͑͌̓͏͑͏͔͎͓͕͚͋͑͞͏͕͑›͋͌͟͏͇͕̓͋͒͋͟͏

͆͋̓͏͎͓͉͍͇͕͇͖̬͕͇͉͎͔͉͑̀͌͒͋͌͑͌̓͋̓͒́͑͆͋̓́͒̿͗̓͞›͒̿›͇͋͏̓

͇͆͑͊́ ͔͕͓͋ ͕͇͓͆͋̓̾͐͋ ›͖͑ ͇͎͈͗̓͒͑͝͏͕̓͋ ͔͇͕͋͌̾͘ ͎͇ ͕͑͏ ͇͔͎̓͒͋͝
̵͖͏͔͕͕́̓̓͋͏͇̓›͋͌͑͋͏͚͏̶͔͇͕͇͎͇͕͇̀͑͘͏̵͓͕͉͋͌̿͒̈́͋͋̓͝ͅ͏

›͔͎͔͇͍͍͖͕͒͑̓͒͑̀̾͑͞ͅ›͖͇͖͑̓͒́͑
̢͓͓͉͓̼͕͈͕͈͚͎͈͎͈͉͈͉͕͒̽͆͑͑̈́̽̈́͑̈́̓̀͑͒̈́̾͋͌͂̀̀̽͏̽͑͆

̀›͎̀͂͏͈̈́͛̈́͒̀͆̈́͋›͎͏͈͉̽̽̈́›͈͉͕̀͂͂̈́͊͋̀͒̽͏̽͑͆͒͆͐¨̈́͌͋›͎͏̈́̾

͈͉̻͓͓͉͓͈͌̀͂̾͌̈́̈́͂̀͒͑͒̀͑͆̀͒̽͐͒͆͐͑͑̈́̽͐͑̈́͂͗͒̽͒͏͎͕͚͑›̧͈͒̀

̈́͂͂͛͆͑͆ ͈͕͈͑͛̈́ ͚͎͋͌ ͔͚͎̈́͑͌ ͆ ͓͉͓͑͑̈́̽ ͕͏͈͎͆͑͋›͎͈͈̈́̾͒̀ ͈͂̀ ͎͒͌ ͚͎͊͂

›͎͓̼͕͈͕͈̈́͑̈́̓̀͑͒̈́̾
̰͏͈͉̻̼͍͈͓̼͎͈͌͒͆͌̈́͂̀͒͑͒̀͑͆̈́͊͂͒̈́̀͌̈́̾͌̀͑͋́̀͒͐͏͓͇͈͋̾͑̈́͐

͎͒›͈͉͈͎̽͐̓̀͌͋̽͐͋̈́͒͆͏͇͈͓͉͓͛͋͑͆͒͆͐͑͑̈́̽͐›͎͓̀͌̀͂͏̻͔͈̈́͒̀

͈͉̼͕͑͒͆͌̈́͒͒̀̀͏͉̀͒͆͏͈͈͉͑͒͌͜ ͎͈͉͎̼͈͂͌̈́̀̀̈́͏͎͓͉͈̾̀›͈͕̾̈́͑͆͐͑͛͐

̻͒͑͆ 
̳͒͋͏̓›͑͝›͑͋̓͆̀›͕͇͇͑͏͇͙͕͇͕͉̿͒͋̓͆͋̓͌͝ͅ͏͉͍͇͕͌͒͋͌̀

͕͔͕͕͉͓͔͖͔͇͖͓͒͑͗͑͆͑́̓͌̓͋͑̓̿͒͋͑͌̀
̳͎͉͈͎̀͊̓͒͜͏͎͔͎͎̓͑̾̀͐›͏̼›͈͈̈́͌̀̈́̾͌̀͑͒̈́͏̼͎͎̼̈́͗͋͌͑͒›͈›͎͊

͑͒̈́͌̀̀͜›͎͔͈̈́͛͂̈́͒̀͆̈́›͔͇̀̽͋̈́͒̀̈́͏̻͎͓͔͎͋͑͆͋̈́̾̀͒͛͏͎͓͌̽

̻͈͒͆͐́͑͆͐̈́͑͒͌͜
̯͈͓͉͓̼͉͑͑̈́͐͋̈́͆͊̈́͒͏͈͉̽͒͏͎͔͎͎̓͑̾̀›͏̼›͈͈͎͈̈́͌̀͂̈́͌͌͒̀͜

͓›͎͕͏͈͉̻̈́͗͒
̬͆͌͒͏͎›͎›͎͈͎̈́̾͒̈́͒̈́͑͗͒̈́͏͈͉͚͓͉͓̲͒͆͐͑͑̈́̽͐̈́›̈́͏̾›͒͗͑͆

̻͉͉̼͎͕͈͉͚̼̀͌͂͆͐̀͊͑͒̈́͒͒̈́͌͋̀͐͑͏͈́͐

̳͒͋͏̓›͕͉͝͏͇͕͔͕͔͉͌̓̾̓ͅ

̢͓͓͉͓͈͎͈͕͉͎͒̽͆͑͑̈́̽̀͌͒͑͒̈́̾͑͒͆͌̀͒͆͂͏͔͎̾̀͑͛͋͗͌̀͋̈́͒͌

͉͎͈͚̀͌͌͑͋ (1  ͈͂̀ ͓͉͓̼͑͑̈́͐ ̀̈́͏͎͓̾ ͓͉͓͑͑̈́̽ ͎͈͕͈̼̈́͌͒͑͋͌͆ ͑̈́

̼›͈›͎͊
̯͈͓͉͓̼͓̼͑͑̈́͐̀͒͐͋›͎͏͎͓͓͎͍͎͓͉͈͛͌͌̀͑͌̓̀͑͒͛͌͋̈́͒̀͛͒͐̀̽͋̈́

͓̼̻͈͈͈͑͋́̀͒͐́͑̈́͐̈́͑͒͌͒͆͐̾̓̀͐̈́͜›͓͕͗͌͋̾̀͐͏͈͎͆͑͋›͎͈͎͌͒̀͐͒͜

͎͇͈͉͚͍̻́͆͆͒̈́͏̼̲͓͎͓͓͎͉̻͎͎͒͆͋̀͌͗͑͆͐͋́͊̈́͒̈́̾͒̈́͒͌̀͒͊͂
̳͎ ̼›͈›͎͊ ͎͑͒ ͎›͎͎̾ ͈͂̾͌̈́͒̀ ͆ ͉̻̈́͂̀͒͑͒̀͑͆ ͒͆͐ ͓͉͓͑͑̈́̽͐ ›͏̼›͈̈́ ͌̀

͈͉̻̈́̾͌̀̀͒͊͊͆͊̀͑͒̈́͏̼͎͉͈͇̈́͗͋͌̀͑͒̀̈́͏͚
̳̀ ̼›͈›͊̀ ͉͎̻͌͒ ͑͒͆ ͓͉͓͑͑̈́̽ ͒̀ ›͎͓͊͑͒͏͈͉̻͗͋̀͒ ͓͈͉̻͊ ̈́›̼͓͌̓͑͆͐

͉͈̀ ͆ ͉͚͊͊̀ ›͎͓ ͒̀ ͓͉͑͂͏̀͒̈́̾ ›͏̼›͈̈́ ͌̀ ͈̈́̾͌̀ ̀›͚ ͋͆ ͔͉̈́͛͊̈́͒̀ ͓͈͉̻͊

͉͈̀›͓͏͇͉͈͉̻̀͌̈́͒
̢͓͓͉͓͒̽͆͑͑̈́̽̓̈́͌›͏̼›͈͉͇͈̈́͌̀̈́͂̀̾͑͒̀͒̀›̻͖͓͌͗͑̈́͂̈́̾̀

›͓͊͌͒̽͏͈̀›͓͊͌͒̽͏͈̀›͈̻͒͗͌̽›̀͏͚͎͈͓͉͓̼͋̈́͐͑͑̈́͐
̤͈͉̻̻͈̀͒͆͌̈́͂̀͒͑͒̀͑͆͒͆͐́͑͆͐̈́͑͒͌͜›̻͔͎͌͗͑̈́͛͏͎͓͚͌̀͒͐

›͏̼›͈͈͇̼͈͍͉̼͎͍̈́͌̀̓̀͒̈́̈́̀͌̀͂̀͑͋͌̈́̀̈́͏͈͚̥̼͍͈͑͋͊͂͒̈́͒͐

͈̻͈͎͓͔͎̓̀͑͒͑̈́͐͒͛͏͎͓͎͕͈͌͑͒̈́͂̈́͏͈͎͉̻͎͓̾̓̈́͂̀͒͑͒̀͑͆͐͒
̤͈͉̻͚͍̼̻͓̀͒͆͌̈́͂̀͒͑͒̀͑͆̈́͌͐̈́̀͂͗͂̀͊́̈́͒̈́›͚͖͎͕͈͆͒̈́͂̈́͏͈͎̾̓

͉̻͈̈́͂̀͒͑͒̀͑͆͐̓̀͒͆͏͌͒̀͐͜›̻̻͕͈͉̻͇͌͒̀͒͆͌̈́͊͑͒͆̈́͒͆̀›͚͑͒̀͑͆

̀›͚̻͈͒͆́͑͆̈́͑͒͌͜ ̥͈͉  

̳͇͕͎͔͕͖͇͒͑͑͋̓́̓͑›́›͍͖͑ ̨͋͌ 

̪̻͈͉͎͌̈́͒̈́͋̀›̽͑͒͆͌̈́›͈͔̻͈͌̈́̀̈́͏͔͈͂̀͑̾̀͐͑͛͋͗͌̀͋̈́͒͐

͈͉͓͚͈̻͈̈́͌̓̈́͌͋̈́͌̈́͐̓̀͑͒͑̈́͐
̥̻͌ ͆ ̻́͑͆ ͈̈́͑͒͌͜ ͈̈́̾͌̀ ͉͆͊̈́͒͏͈͉̽ ̽ ͈͉͋͒̽  ̀̈́͏͎͓̾ ͉͈̀ ͉͆͊̈́͒͏͈͉̽  ͉͈̀

͓̓̈́͌›̻͏͕͈͔͎̈́͛͏͎͌͐̀›͚͉̻͎͒͗͒›͎͇̼͈͕̈́͒̽͑͒̈́͌̀̓̀͗͏͈͈͉͚͑͒̀›͚

͔͉͎͓͈͉͚͋͆̈́͛͊̈́͒͊ ›͕̼͎͉͚͋͒̀͊͊̽͌͒͏̀›͉̼͊̀  ͕͈͊̀›͚͒͆

̻̻͈̬͓͚͎́͑͆͒͆͐́͑͆͐̈́͑͒͌̈́̀͒͒͒͜͏͚›͎̈́͋›͎͈̓̾̈́͒̀͆ͅ›͏͚͑́̀͑͆

͎͉̻̥̻̻͈͈͑͒͒͗͒͋̽͋̀͒͆͐͌͆́͑͆̈́͑͒͌̈́̾͌̀̀̈́͜͏͎͓͓͈̻͈̾͑͌͑͒͒̀͆

͎͒›͎͇̼͈͕͒͆͑͆̓̀͗͏͈͈͉͎͈͑͒͛͋̈́͒͆͌̾̓̀̀›͚͑͒̀͑͆