6LFKHUKHLWVKLQZHLVHde

Ø

0RQWDJHDQOHLWXQJ

6LFKHUKHLWVKLQZHLVH

/HVHQ6LHGLH*HEUDXFKVDQZHLVXQJIUGDV*HUlWEHYRU6LHHV

LQVWDOOLHUHQXQGEHQXW]HQ
'LHLQGLHVHU$QOHLWXQJHQWKDOWHQHQ$EELOGXQJHQVLQGRULHQWDWLY
'HU +HUVWHOOHU LVW MHJOLFKHU 9HUDQWZRUWXQJ HQWKREHQ ZHQQ GLH

%HVWLPPXQJHQGLHVHV+DQGEXFKVQLFKWHLQJHKDOWHQZHUGHQ
'LHVHV *HUlW GDUI QXU DQ HLQHP DXVUHLFKHQG EHOIWHWHQ 2UW JHQXW]W

ZHUGHQ'DV*HUlWGDUIQLFKWDQHLQHQ6FKRUQVWHLQRGHUHLQH

$EJDVDQODJHDQJHVFKORVVHQZHUGHQ
$OOH,QVWDOODWLRQV$QVFKOXVV5HJHOXQJVXQG8PVWHOOXQJV

DUEHLWHQ DXI HLQH DQGHUH *DVDUW PVVHQ YRQ HLQHP DXWRULVLHU

WHQ )DFKPDQQ XQG XQWHU %HDFKWXQJ GHU MHZHLOV DQZHQGEDUHQ

5HJHOXQJHQXQGJHVHW]OLFKHQ9RUJDEHQVRZLHGHU9RUVFKULI

WHQGHU|UWOLFKHQ6WURPXQG*DVYHUVRUJHUYRUJHQRPPHQ

ZHUGHQ %HVRQGHUH $XIPHUNVDPNHLW LVW GHQ IU GLH %HOIWXQJ

JHOWHQGHQ%HVWLPPXQJHQXQG5LFKWOLQLHQ]X]XZHQGHQ
)U8PVWHOOXQJVDUEHLWHQDXIHLQHDQGHUH*DVDUWHPSIHKOHQ

ZLUGHQ.XQGHQGLHQVW]XUXIHQ
'LHVHV*HUlWZXUGHDXVVFKOLH‰OLFKIUGLH9HUZHQGXQJLQ3ULYDW

KDXVKDOWHQHQWZRUIHQHLQHNRPPHU]LHOOHRGHUJHZHUEOLFKH1XW

]XQJ LVW QLFKW JHVWDWWHW 'LHVHV *HUlW GDUI QLFKW DXI -DFKWHQ RGHU LQ

:RKQZDJHQHLQJHEDXWZHUGHQ'LH*DUDQWLHJLOWQXUGDQQZHQQ

GDV*HUlWDXVVFKOLH‰OLFKIUVHLQHQYRUJHVHKHQHQ=ZHFNJHQXW]W

ZLUG
hEHUSUIHQ6LHYRUGHU,QVWDOODWLRQGHV*HUlWVGDVVGLH|UWOLFKHQ

9RUDXVVHW]XQJHQXQGGLHDXIGHP7\SHQVFKLOGDQJHJHEHQHQ

*HUlWHHLQVWHOOXQJHQ  *DVDUW XQG GUXFN 1HQQOHLVWXQJ 6SDQQXQJ

PLWHLQDQGHUNRPSDWLEHOVLQG
6WHOOHQ6LHYRUGHU'XUFKIKUXQJMHJOLFKHU$UEHLWHQGLH

6WURPXQG*DV]XIXKUDE
'DV 1HW]NDEHO PXVV DP (LQEDXP|EHO JXW EHIHVWLJW ZHUGHQ GDPLW

HVQLFKWPLWKHL‰HQ7HLOHQGHV%DFNRIHQVRGHUGHV.RFKIHOGHVLQ

%HUKUXQJNRPPHQNDQQ
(OHNWULVFKH*HUlWHPVVHQLPPHUJHHUGHWZHUGHQ
1HKPHQ6LHNHLQH$UEHLWHQLP*HUlWHLQQHUHQYRU5XIHQ6LH

JHJHEHQHQIDOOVXQVHUHQ.XQGHQGLHQVWDQ

9RUGHP(LQEDX

'LHVHV*HUlWHQWVSULFKW.ODVVHJHPl‰',1(1IU*DV

JHUlWH(LQEDXJHUlWH
'LHVH*HUlWHVLQGXQWHUHLQDQGHUXQGRGHUPLWKHUN|PPOLFKHQ

.RFKIHOGHUQGHUVHOEHQ0DUNHNRPELQLHUEDULQGHPHLQ9HUELQ

GXQJVHOHPHQWYHUZHQGHWZLUG:HLWHUH,QIRUPDWLRQHQILQGHQ6LH

LP.DWDORJ
'DV0|EHOLQZHOFKHVGDV*HUlWHLQJHEDXWZLUGPXVVDXVUHL

FKHQGIL[LHUWXQGVWDELOVHLQ
'LH QHEHQ GHP *HUlW EHILQGOLFKHQ 0|EHO GHUHQ 6FKLFKWZHUNVWRIIH

VRZLHGHUVLH]XVDPPHQKDOWHQGH/HLPGUIHQQLFKWDXVEUHQQED

UHQ0DWHULDOLHQEHVWHKHQXQGPVVHQKLW]HEHVWlQGLJVHLQ
'LHVHV*HUlWGDUIQLFKWEHU.KOVFKUlQNHQ:DVFKPDVFKLQHQ

6SOPDVFKLQHQRGHUlKQOLFKHQ*HUlWHQHLQJHEDXWZHUGHQ
:HQQ6LHGDV.RFKIHOGEHUHLQHP%DFNRIHQLQVWDOOLHUHQPXVV

GLHVHUEHUHLQH=ZDQJVEHOIWXQJYHUIJHQhEHUSUIHQ6LHGLH

$EPHVVXQJHQGHV%DFNRIHQVLQ,KUHP,QVWDOODWLRQVKDQGEXFK
:HQQ HLQH 'XQVWDE]XJVKDXEH DQJHEUDFKW ZLUG PXVV GLHV JHPl‰

GHU 0RQWDJHDQOHLWXQJ XQG LPPHU XQWHU %HUFNVLFKWLJXQJ GHV YHUWL

NDOHQ0LQGHVWDEVWDQGV]XP.RFKIHOG $EE  JHVFKHKHQ

9RUEHUHLWXQJGHV.FKHQP|EHOV $EE 

1HKPHQ 6LH LQ GHU $UEHLWVIOlFKH HLQHQ $XVVFKQLWW PLW GHQ EHQ|WLJ

WHQ$EPHVVXQJHQYRU
:HQQ HV VLFK EHL GHP .RFKIHOG XP HLQ HOHNWULVFKHV RGHU JHPLVFK

WHV.RFKIHOG *DVXQGHOHNWULVFK KDQGHOWXQGVLFKNHLQ2IHQGDU

XQWHUEHILQGHWEULQJHQ6LHHLQHQ=ZLVFKHQERGHQDXVQLFKW

EUHQQEDUHP0DWHULDO ]%0HWDOORGHU6SHUUKRO]  PPXQWHU

GHP%RGHQGHV.RFKIHOGHVDQ6RZLUGHLQ=XJDQJ]XPXQWHUHQ

7HLO GHV .RFKIHOGHV YHUKLQGHUW:HQQ HV VLFK EHL GHP .RFKIHOG XP

HLQ*DVNRFKIHOGKDQGHOWZLUGHPSIRKOHQGHQ=ZLVFKHQERGHQLP

VHOEHQ$EVWDQG]XP.RFKIHOGDQ]XEULQJHQ
%HL$UEHLWVIOlFKHQDXV+RO]ILUQLVVHQ6LHGLH6FKQLWWIOlFKHQPLW

6SH]LDOOHLPXPVLHYRU)HXFKWLJNHLW]XVFKW]HQ

(LQEDXGHV*HUlWV $EE 

+LQZHLV =XP(LQEDXHQGHV.RFKIHOGHV6FKXW]KDQGVFKXKHYHU

ZHQGHQ
'LH .ODPPHUQ XQG GLH .OHEHGLFKWXQJ  XQWHUHU 5DQG GHV .RFKIHOG

VLQGEHUHLWVZHUNVHLWLJDQJHEUDFKW8QWHUNHLQHQ8PVWlQGHQHQW

IHUQHQ'LH.OHEHGLFKWXQJYHUKLQGHUW'XUFKVLFNHUQ

=XU)L[LHUXQJGHV*HUlWVDP(LQEDXP|EHO'UHKHQ6LHGDV.RFKIHOGLQGLHULFKWLJH3RVLWLRQ/RFNHUQ 6LH GLH 6FKUDXEHQ GHU .ODPPHUQ ELV VLH IUHL GUHKHQ (V

LVW QLFKW Q|WLJ GLH 6FKUDXEHQ GHU .ODPPHUQ YROOVWlQGLJ ]X O|VHQ/HJHQ 6LH GDV .RFKIHOG LQ GHQ $UEHLWVSODWWHQDXVVFKQLWW XQG ULFK

WHQ6LHHV]HQWULHUWDXV'UFNHQ6LHGDV*DVNRFKIHOGDQGHQ

6HLWHQQDFKXQWHQELVHVNRPSOHWWDQGHQ5lQGHUQDXIOLHJW'UHKHQ 6LH GLH .ODPPHUQ XQG VFKUDXEHQ 6LH VLH JUQGOLFK IHVW

'LH 6FKUDXEHQ GHU .ODPPHUQ PVVHQ VHQNUHFKW ]XP *HKlXVH

ERGHQVWHKHQ
'LH 3RVLWLRQ GHU .ODPPHUQ KlQJW YRQ GHU 'LFNH GHU $UEHLWVSODWWH

DE

'DV*HUlWGDUIQLFKWPLW6LOLNRQDXIGLH$UEHLWVSODWWHJHNOHEWZHU

GHQ

$XVEDXGHV.RFKIHOGHV

7UHQQHQ6LHGDV*HUlWYRQGHU6WURPXQG*DVYHUVRUJXQJ
6FKUDXEHQ 6LH GLH .ODPPHUQ DXI XQG IROJHQ 6LH GHQ (LQEDXVFKULW

WHQLQXPJHNHKUWHU5HLKHQIROJH

*DVDQVFKOXVV $EE 

'HU*DVDQVFKOXVVPXVVVRDQJHRUGQHWVHLQGDVVGHU$EVSHUU

KDKQ]XJlQJOLFKLVW
$P (QGH GHV (LQJDQJVURKUV ]XP *DVNRFKIHOG EHILQGHW VLFK HLQ 

µ*HZLQGH  PP 'LHVHV*HZLQGHHUP|JOLFKW

(LQHQ)HVWDQVFKOXVV

(LQHQ$QVFKOXVVPLWHLQHP0HWDOOVFKODXFK / PLQ  P

PD[  P 

:HQQ6LHHLQHNRQLVFKH9HUELQGXQJKHUVWHOOHQP|FKWHQVHW]HQ

6LH GDV =XEHK|UWHLO PLW GHU 1XPPHU  XQG GLH 'LFKWXQJ PLW

GHU1XPPHU JJILP/LHIHUXPIDQJHQWKDOWHQRGHUEHLP

.XQGHQGLHQVWHUKlOWOLFK ]ZLVFKHQGHP(LQJDQJVURKUGHV*DV

NRFKIHOGHVXQGGHU*DV]XOHLWXQJHLQ%LOG
'HU 6FKODXFK VROOWH QLFKW LQ .RQWDNW ]X GHQ EHZHJOLFKHQ 7HLOHQ GHU

(LQEDXHLQKHLWJHODQJHQ ]%HLQHU6FKXEODGH RGHUGXUFKgII

QXQJHQYHUOHJWZHUGHQGLHYHUVFKORVVHQZHUGHQN|QQWHQ
:HQQ HLQ KRUL]RQWDOHU *DVDQVFKOXVV KHUJHVWHOOW ZHUGHQ VROO OLHIHUW

,KQHQXQVHUWHFKQLVFKHU.XQGHQGLHQVWHLQHQ.UPPHUPLWGHU

$UWLNHOQXPPHUVRZLHHLQH'LFKWXQJPLWGHU$UWLNHOQXP

PHU$EE D
: *DVDXVWULWWVJHIDKU
1DFK$UEHLWHQDQHLQHU$QVFKOXVVVWHOOHGLHVHLPPHUDXI'LFKWKHLW

SUIHQ
'HU+HUVWHOOHUEHUQLPPWIUGHQ*DVDXVWULWWDQHLQHU$QVFKOXVV

VWHOOHDQGHU]XYRUKDQWLHUWZXUGHNHLQH9HUDQWZRUWXQJ

(OHNWULVFKHU$QVFKOXVV $EE 

'DV *HUlW JHK|UW ]XP 7\S < 'DV =XOHLWXQJVNDEHO GDUI QLFKW YRP

%HQXW]HUVRQGHUQQXUYRP.XQGHQGLHQVWDXVJHWDXVFKWZHUGHQ

6RZRKO.DEHOW\SDOVDXFKPLQLPDOHU4XHUVFKQLWWPVVHQEHUFN

VLFKWLJWZHUGHQ
'LH.RFKIHOGHUZHUGHQPLW1HW]NDEHOPLWRGHURKQH6WHFNHUJHOLH

IHUW
0LW6WHFNHUDXVJHVWDWWHWH*HUlWHGUIHQQXULQYRUVFKULIWVPl‰LJ

DQJHEUDFKWHJHHUGHWH6WHFNGRVHQJHVWHFNWZHUGHQ
(VPXVVHLQDOOSROLJHU7UHQQVFKDOWHUPLWPLQGHVWHQV PP.RQ

WDNWDEVWDQGDQJHEUDFKWZHUGHQ DX‰HUEHL$QVFKOXVVDQHLQHIUHL

]XJlQJOLFKH6WHFNGRVH 

8PVWHOOXQJDXIHLQHDQGHUH*DVDUW

:HQQGLHHLQVFKOlJLJHQ%HVWLPPXQJHQGHVMHZHLOLJHQ/DQGHV

GLHVHUODXEHQNDQQGLHVHV*HUlWDXIDQGHUH*DVDUWHQXPJHVWHOOW

ZHUGHQ VLHKH7\SHQVFKLOG 'LHKLHUIUQRWZHQGLJHQ7HLOHEHILQ

GHQ VLFK LP PLWJHOLHIHUWHQ 8PEDXNLW  MH QDFK 0RGHOO  RGHU N|QQHQ

EHUGHQ.XQGHQGLHQVWEH]RJHQZHUGHQ
:,&+7,*%ULQJHQ6LHGHQ$XINOHEHUPLWGHUXPJHVWHOOWHQ*DVDUW

LQGHU1lKHGHV7\SHQVFKLOGHVDQ
(VPVVHQIROJHQGH6FKULWWHEHIROJWZHUGHQ
$XVWDXVFKGHU'VHQYRP6WDUN1RUPDOXQG6SDUEUHQQHU

GHV.RFKIHOGHV  $EE  1HKPHQ6LHGLH5RVWH%UHQQHUGHFNHOXQG9HUWHLOHUDE7DXVFKHQ6LHGLH'VHQPLWGHPEHUXQVHUHQ.XQGHQGLHQVW

HUKlOWOLFKHQ 6FKOVVHO PLW GHU $UWLNHOQXPPHU  DXV VLHKH

$EE $FKWHQ6LHGDEHLEHVRQGHUVGDUDXIGDVVGLH'VH

EHLP+HUDXVGUHKHQRGHU%HIHVWLJHQDP%UHQQHUQLFKWDEEULFKW
6WHOOHQ 6LH VLFKHU VLH ELV ]XP $QVFKODJ HLQJHGUHKW ]X KDEHQ XP

HLQHJXWH$EGLFKWXQJ]XHUUHLFKHQ
%HLGLHVHQ%UHQQHUQPXVVNHLQH(LQVWHOOXQJGHU3ULPlUOXIWYRU

JHQRPPHQZHUGHQ