OHNWULNOL ED ODQW HNLO, D WLSLQLQ GH L WLULOPHVL(OHNWULNOLEDùODQW× ûHNLO 

%X FLKD] ´<µ WLSLQGHQGLU *LULü NDEORVX NXOODQ×F× WDUDI×QGDQ 7HNQLN

6HUYLVROPDGDQGHùLüWLULOHPH].DEORWLSLQHYHPLQLPXPNDO×QO×ùD

GLNNDWHWPHNJHUHNPHNWHGLU
3LüLUPHWH]JDKODU×ILüOLYH\DILüVL]ELUEHVOHPHNDEORVXLOHELUOLNWH

WHGDULNHGLOLU
)LüOHULRODQFLKD]ODUVDGHFHX\JXQüHNLOGH\HUOHüWLULOPLü

WRSUDNODPDJLULüOLSUL]NXWXODU×QDEDùODQPDO×G×U
0LQLPXPNRQWDNDo×NO×ù× PPRODQELURPQLSRODUDN×PNHVLFL

WHPLQHGLOPHOLGLU SUL]OLEDùODQW×ODUKDULoHùHUNXOODQ×F×WDUDI×QGDQ

HULüLOHELOL\RUVD 

*D]WLSLQLQGHùLüWLULOPHVL

hONHVWDQGDUWODU×L]LQYHUGLùLWDNGLUGHFLKD]IDUNO×JD]WLSOHULQH

X\DUODQDELOLU |]HOOLNOHUWDEORVXQDEDN×Q×] %XQXQLoLQJHUHNOLRODQ

SDUoDODU PRGHOHJ|UH WHPLQHGLOHQYH\D7HNQLN6HUYLVLPL]GH

PHYFXWEXOXQDQWUDQVIRUPDV\RQGRQDQ×PoDQWDV×QGD

EXOXQPDNWDG×U
gQHPOL6RQRODUDN\HQLJD]WLSLQLJ|VWHUHQHWLNHWL|]HOOLNOHU

WDEORVXQXQ\DQ×QD\DS×üW×U×Q×]
Į]OHQHFHNDG×PODUüXüHNLOGHGLU
2FDNWDNLJoOQRUPDOYHHNRQRPLNEUO|UOHULQ

HQMHNW|UOHULQLQGHùLüWLULOPHVL  ûHNLO  ,]JDUDODU×EUO|UNDSDNODU×Q×YHDOHYGDù×W×F×ODU×o×NDU×Q×]7HNQLN6HUYLVLPL]GHQNRGQXPDUDV×LOHWHPLQ

HGLOHELOHFHNRODQDQDKWDU×NXOODQDUDNEUO|UXoODU×Q×GHùLüWLULQL]

EN]ûHNLO EUO|UHWDNDUNHQYH\Do×NDU×UNHQEUO|UXFXQXQ

GüPHPHVLQHGLNNDWHGLQL]
6×]G×UPD]O×ù×JDUDQWLHWPHNLoLQL\LFHV×N×OG×ù×QGDQHPLQROXQX]
%XEUO|UOHUGHSULPHUKDYDG]HQOHPHVLQLJHUoHNOHüWLUPH\H

JHUHN\RNWXU$OHYGDù×W×F×ODU×YHEUO|UNDSDNODU×Q×LOJLOLN×V×PODU×QDWDN×Q×]

$\U×FD×]JDUDODU×QX\JXQRODUDNWDN×OPDV×JHUHNOLGLU

dLIWDOHYOLEUO|UOHULQPHPHOHULQLQGHùLüWLULOPHVL
0HPHOHULQGHùLüWLULOPHVLLoLQFDPSODNDQ×QFLKD]SURILOOHUL\OH

ELUOLNWH V|NOPHVL JHUHNOLGLU &DP SODND RFDù×Q JHUL NDODQ N×VP×QD

ELUNOLSVVLVWHPLLOHEDùODQP×üW×U
&DPSODNDQ×QSURILOOHUOHELUOLNWHV|NOPHVL ûHNLO  7PRFDN×]JDUDODU×Q×EUO|UNDSDNODU×Q×EUO|UELOH]LNOHULQLYE

EUO|UEDüO×ù×QGDQo×NDU×Q×]%UO|UQYLGDODU×Q×V|NQ]0üWHULKL]PHWOHULPL]GHQWHPLQHGHELOHFHùLQL]V|NPHNROXQX

NXOODQ×Q×] NRG .RO\DUG×P×\ODRFDNPRGHOLQHEDùO×

RODUDNûHNLO GHJ|VWHULOHQNRQXPGDEXOXQDQ|QNOLSV

VDELWOHPHVLQLV|NQ]
'LNNDW
.ROXVDGHFHELUSURILOHYH\DoHUoHYH\HWHPDVHGHQFDP

NHQDUODU×QGDNXOODQ×Q×]&DPSODND\×SURILOOHUOHELUOLNWHGLNNDWOLFHNDOG×UDUDNDUNDNOLSV

VDELWOHPHVLQLV|NQ]

'×üDOHYPHPHVLQLQLQGHùLüWLULOPHVL ûHNLO D 6DELWOHPHYLGDV×/ LV|NQ]YHDQDPHPH\HGDKDUDKDW

XODüDELOPHNLoLQNRYDQ/ \LDUND\DoHNLQL] ûHNLO D 6RODoHYLUHUHNG×üDOHYPHPHVLQLG×üDU×oHNLQL] ûHNLO DD <HQLG×üDOHYPHPHVLQLV×N×FDYLGDOD\×Q×] ûHNLO DD %N]

ûHNLO /KDYDEHVOHPHVL ûHNLO D LoLQNRQWURONRYDQ×Q×QPHVDIHVLQL

WDEORGDEHOLUWLOHQ=|OoVQHD\DUOD\×Q×]%N]ûHNLO 6DELWOHPHYLGDV×/ LV×N×Q×] ûHNLO D 

ĮoDOHYPHPHVLQLQLQGHùLüWLULOPHVL ûHNLO E 3DUoD0 GLüOLRODQSDUoD \HYLGDOD\×Q×]%XQXQLoLQGLüOL

SDUoD\×NRQWUDWXWXQX] ûHNLO E .RYDQ×SDUoD0 GHQG×üDU×oHNLQL] ûHNLO E 3DUoD0 LQ00ELULPLQLV|NQ] ûHNLO EE ĮoDOHYPHPHVL0 SDUoD0 GHQG×üDU×oHNLQL] ûHNLO EE <HQLLoDOHYPHPHVLQLV×N×FDYLGDOD\×Q×] ûHNLO EE %N]

ûHNLO 

&LKD]×QPRQWHHGLOPHVL

7PSDUoDODU×V|NPHLüOHPLQGHNLV×UD\×WHUVWHQX\JXOD\DUDN

PRQWHHGLQL]

*D]YDQDODU×Q×QD\DU×
*D]YDQDODU×Q×D\DUODPDNLoLQRFDNNDSDù×Q×V|NQ]YH

HOHNWURQLNNDUW×Q×o×NDU×Q×]

.DSDù×QV|NOPHVL
&DPSODND\×SURILOOHUOHELUOLNWHV|NQ]EXQXQQDV×O\DS×ODFDù×

&DPSODNDQ×QSURILOOHUOHELUOLNWHV|NOPHVLE|OPQGH

Do×NODQP×üW×U
(OHNWURQLNNDUW×Q×QV|NOPHVL ûHNLO 
(OHNWURQLNNDUW×VDELWOHPHSLPOHUL\OH\DQODUGDQYHWXWXFX\OD

RUWDGDQVDELWOHQPLüWLU6DELWOHPHSLPOHULQHGLNNDWOLFHEDVW×U×Q×]

DPDSLPOHUHKDVDUYHUPH\LQL]%LUSLPN×U×O×UVDWPWXWXFXQXQ

GHùLüWLULOPHVLJHUHNOLGLU

%XQXQLoLQDüDù×GDNL\|QWHPLNXOODQ×Q×]%LUWDUDIWDNLSLPOHULV|NQ]2UWDGDNL SLPOHUL V|NQ] %XQXQ LoLQ SDUPDNODU×Q×]OD LNL \DQGDQ

EDVW×U×Q×]'LùHUWDUDIWDNLSLPOHULV|NQ]YHHOHNWURQLNNDUW×Q×o×NDUW×Q×]
'LNNDW
(OHNWURQLNNDUW×QDGLNNDWHGLQL]$QWLVWDWLNNRUX\XFXNXOODQ×Q×]

YH\DNHQDUODU×QGDQV×N×FDWXWXQX]$VOD\]H\OHUHYH\DKDWODUD

VDKLSELOHüHQOHUHGRNXQPD\×Q×]*D]YDQDV×Q×QüDIW×QGDNL\D\ODU×YHVLOLQGLULNSDUoDODU×o×NDUW×Q×]
%D\SDV×QNRQWUROHGLOPHVL ûHNLO  
%N]7DEOR ûHNLO  ED\SDVYLGDODU×Q×  0 JHUHNLUVHELU7RU[

WRUQDYLGDLOHD\DUOD\×Q×] ûHNLO  
$%D\SDVYLGDODU×V×N×OPDO×G×U
%%D\SDVYLGDODU×VRNHWHWHPDVHGHFHNELoLPGHNDSDW×OPDO×G×U
.XPDQGDGùPHVLQLoHYLUHUHNEUO|UQHQ\NVHN

NDGHPHVLQGHQHQGüNNDGHPHVLQHJHoHUNHQDOHYLQ

V|QPHGLùLQGHQYHELUDOHYWHSPHVLROPDG×ù×QGDQHPLQROXQX]
(OHNWURQLNNDUW×Q×QYHNDSDù×QWDN×OPDV×
6|NPHLüOHPLQGHNLDG×PODU×WHUVV×UD\ODX\JXOD\×Q×]
$VODJD]YDQDV×DNV×Q×V|NPH\LQL]*D]YDQDV×SDUoDODU×Q×Q

KDVDUJ|UPHVLGXUXPXQGDEXQODU×GHùLüWLULQL]
(OHNWURQLNVLVWHPNDOLEUDV\RQX
<HQLFLKD]PRQWHHGLOGLùLQGHHOHNWURQLNVLVWHPNDOLEUDV\RQXQX

üHNLOX\DU×QFD\UWQ]
$VODJD]YDQDV×DNV×Q×V|NPH\LQL]%LUKDVDUGXUXPXQGDJD]

YDQDV×Q×QNRPSOHGHùLüWLULOPHVLJHUHNLU

Document Outline Ø Montageanleitung Sicherheitshinweise Lesen Sie die Gebrauchsanweisung für das Gerät, bevor Sie es installieren und benutzen. Die in dieser Anleitung enthaltenen Abbildungen sind orientativ. Der Hersteller ist jeglicher Verantwortung enthoben, wenn die Bestimmungen dieses Handbuchs nicht eingehalten werden. Dieses Gerät darf nur an einem ausreichend belüfteten Ort genutzt werden. Das Gerät darf nicht an einen Schornstein oder eine Abgasanlage angeschlossen werden. Alle Installations-, Anschluss-, Regelungs- und Umstellungsarbeiten auf eine andere Gasart müssen von einem autorisierten Fachmann und unter Beachtung der jeweils anwendbaren Regelungen und gesetzlichen Vorgaben sowie der Vorschriften der örtlichen... Für Umstellungsarbeiten auf eine andere Gasart empfehlen wir, den Kundendienst zu rufen. Dieses Gerät wurde ausschließlich für die Verwendung in Privathaushalten entworfen; eine kommerzielle oder gewerbliche Nutzung ist nicht gestattet. Dieses Gerät darf nicht auf Jachten oder in Wohnwagen eingebaut werden. Die Garantie gilt nur dann... Überprüfen Sie vor der Installation des Geräts, dass die örtlichen Voraussetzungen und die auf dem Typenschild angegebenen Geräteeinstellungen (Gasart und -druck, Nennleistung, Spannung) miteinander kompatibel sind. Stellen Sie vor der Durchführung jeglicher Arbeiten die Strom- und Gaszufuhr ab. Das Netzkabel muss am Einbaumöbel gut befestigt werden, damit es nicht mit heißen Teilen des Backofens oder des Kochfeldes in Berührung kommen kann. Elektrische Geräte müssen immer geerdet werden. Nehmen Sie keine Arbeiten im Geräteinneren vor. Rufen Sie gegebenenfalls unseren Kundendienst an. Vor dem Einbau Dieses Gerät entspricht Klasse 3 gemäß DIN EN 30-1-1 für Gasgeräte: Einbaugeräte. Diese Geräte sind untereinander und/oder mit herkömmlichen Kochfeldern derselben Marke kombinierbar, indem ein Verbindungselement verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie im Katalog. Das Möbel, in welches das Gerät eingebaut wird, muss ausreichend fixiert und stabil sein. Die neben dem Gerät befindlichen Möbel, deren Schichtwerkstoffe sowie der sie zusammenhaltende Leim dürfen nicht aus brennbaren Materialien bestehen und müssen hitzebeständig sein. Dieses Gerät darf nicht über Kühlschränken, Waschmaschinen, Spülmaschinen oder ähnlichen Geräten eingebaut werden. Wenn Sie das Kochfeld über einem Backofen installieren, muss dieser über eine Zwangsbelüftung verfügen. Überprüfen Sie die Abmessungen des Backofens in Ihrem Installationshandbuch. Wenn eine Dunstabzugshaube angebracht wird, muss dies gemäß der Montageanleitung und immer unter Berücksichtigung des vertikalen Mindestabstands zum Kochfeld (Abb. 1) geschehen. Vorbereitung des Küchenmöbels (Abb. 1-2) Nehmen Sie in der Arbeitsfläche einen Ausschnitt mit den benötigten Abmessungen vor. Wenn es sich bei dem Kochfeld um ein elektrisches oder gemischtes Kochfeld (Gas und elektrisch) handelt und sich kein Ofen darunter befindet, bringen Sie einen Zwischenboden aus nicht brennbarem Material (z.B. Metall oder Sperrholz) 10 mm unter dem B... Bei Arbeitsflächen aus Holz firnissen Sie die Schnittflächen mit Spezialleim, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Einbau des Geräts (Abb. 3) Hinweis Die Klammern und die Klebedichtung (unterer Rand des Kochfeld) sind bereits werkseitig angebracht. Unter keinen Umständen entfernen! Die Klebedichtung verhindert Durchsickern. Zur Fixierung des Geräts am Einbaumöbel: 1. Drehen Sie das Kochfeld in die richtige Position. 2. Lockern Sie die Schrauben der Klammern, bis sie frei drehen. Es ist nicht nötig, die Schrauben der Klammern vollständig zu lösen. 3. Legen Sie das Kochfeld in den Arbeitsplattenausschnitt und richten Sie es zentriert aus. Drücken Sie das Gaskochfeld an den Seiten nach unten, bis es komplett an den Rändern aufliegt. 4. Drehen Sie die Klammern und schrauben Sie sie gründlich fest. Die Schrauben der Klammern müssen senkrecht zum Gehäuseboden stehen. Das Gerät darf nicht mit Silikon auf die Arbeitsplatte geklebt werden. Ausbau des Kochfeldes Trennen Sie das Gerät von der Strom- und Gasversorgung. Schrauben Sie die Klammern auf und folgen Sie den Einbauschritten in umgekehrter Reihenfolge. Gasanschluss (Abb. 4) Der Gasanschluss muss so angeordnet sein, dass der Absperrhahn zugänglich ist. Am Ende des Eingangsrohrs zum Gaskochfeld befindet sich ein 1/ 2” Gewinde (20,955 mm). Dieses Gewinde ermöglicht: Wenn Sie eine konische Verbindung herstellen möchten, setzen Sie das Zubehörteil mit der Nummer 427950 und die Dichtung mit der Nummer 034308 (ggf. im Lieferumfang enthalten oder beim Kundendienst erhältlich) zwischen dem Eingangsrohr des Gaskochf... Der Schlauch sollte nicht in Kontakt zu den beweglichen Teilen der Einbaueinheit gelangen (z. B. einer Schublade) oder durch Öffnungen verlegt werden, die verschlossen werden könnten. Wenn ein horizontaler Gasanschluss hergestellt werden soll, liefert Ihnen unser technischer Kundendienst einen Krümmer mit der Artikelnummer 173018, sowie eine Dichtung mit der Artikelnummer 034308. Abb. 4a. : Gasaustrittsgefahr! Der Hersteller übernimmt für den Gasaustritt an einer Anschlussstelle, an der zuvor hantiert wurde, keine Verantwortung. Elektrischer Anschluss (Abb. 5) Das Gerät gehört zum Typ "Y". Das Zuleitungskabel darf nicht vom Benutzer, sondern nur vom Kundendienst ausgetauscht werden. Sowohl Kabeltyp als auch minimaler Querschnitt müssen berücksichtigt werden. Die Kochfelder werden mit Netzkabel mit oder ohne Stecker geliefert. Mit Stecker ausgestattete Geräte dürfen nur in vorschriftsmäßig angebrachte, geerdete Steckdosen gesteckt werden. Es muss ein allpoliger Trennschalter mit mindestens 3 mm Kontaktabstand angebracht werden (außer bei Anschluss an eine frei zugängliche Steckdose). Umstellung auf eine andere Gasart Wenn die einschlägigen Bestimmungen des jeweiligen Landes dies erlauben, kann dieses Gerät auf andere Gasarten umgestellt werden (siehe Typenschild). Die hierfür notwendigen Teile befinden sich im mitgelieferten Umbaukit (je nach Modell) oder kön... WICHTIG:Bringen Sie den Aufkleber mit der umgestellten Gasart in der Nähe des Typenschildes an. Austausch der Düsen vom Stark- Normal- und Sparbrenner des Kochfeldes (Abb. 6): 1. Nehmen Sie die Roste, Brennerdeckel und Verteiler ab. 2. Tauschen Sie die Düsen mit dem über unseren Kundendienst erhältlichen Schlüssel mit der Artikelnummer 424699 aus, siehe Abb. 13. Achten Sie dabei besonders darauf, dass die Düse beim Herausdrehen oder Befestigen am Brenner nicht abbricht. 3. Bringen Sie die Verteiler und Brennerdeckel auf den entsprechenden Kochstellen an. Setzen Sie außerdem die Roste korrekt ein. Austausch der Düsen von doppelflammigen Brennern Für den Austausch der Düsen ist es erforderlich, die Glasplatte mit den Profilen des Geräts auszubauen.Die Glasplatte ist mit dem Rest des Kochfeldes durch ein Clipsystem verbunden. Ausbau der Glasplatte mit den Profilen (Abb. 7-8): 1. Nehmen Sie alle Topfträger, Brennerdeckel, Brennerringe bzw. Brennerkelche ab. 2. Lösen Sie die Schrauben der Brenner. 3. Verwenden Sie den Demontagehebel, der über unseren Kundendienst erhältlich ist (Code 483196). Lösen Sie mithilfe des Hebels die vordere Clipbefestigung an der in Abb. 8 angezeigten Stelle, je nach Kochfeldmodell. Achtung! 4. Lösen Sie die hintere Clipbefestigung, indem Sie vorsichtig die Glasplatte mit den Profilen anheben. Austausch der äußeren Flammendüse (Abb. 9a): 1. Lösen Sie die Befestigungsschraube L1 und ziehen Sie die Hülse L2 nach hinten, um leichten Zugang zur Hauptdüse zu haben (Abb. a1). 2. Ziehen Sie die äußere Flammendüse heraus, indem Sie sie nach links drehen (Abb. a2-a3). 3. Schrauben Sie die neue äußere Flammendüse ein (Abb. a3-a4). Schauen Sie in die Tabelle 13. 4. Stellen Sie den Abstand der Regulierhülse für die Luftzufuhr L2 (Abb. a5) auf das Maß Z ein, wie in der Tabelle 13 angegeben. 5. Ziehen Sie die Befestigungsschraube L1 fest (Abb. a6). Austausch der inneren Flammendüse (Abb. 9b): 1. Schrauben Sie das Teil M3 vom Teil 2 das mit einem Gewinde versehen ist. Halten Sie dafür das mit dem Gewinde versehene Teil gegen (Abb. b1). 2. Ziehen Sie die Hülse aus dem Teil M2 heraus (Abb. b2). 3. Bauen Sie die Einheit M2-M4 des Teils M1 aus (Abb. b3-b4). 4. Ziehen Sie die innere Flammendüse M4 aus dem Teil M2 heraus (Abb. b5-b6). 5. Schrauben Sie die neue innere Flammendüse fest (Abb. b6-b7). Schauen Sie in die Tabelle 13. Gerät montieren Montieren Sie alle Komponenten in umgekehrter Reihenfolge zur Demontage. Einstellung der Gashähne Demontage der Abdeckung Demontage der Elektronikkarte (Abb. 10): 1. Die Stifte auf der einen Seite lösen. 2. Die mittleren Stifte lösen. Dazu mit den Fingern auf beiden Seiten drücken. 3. Die Stifte auf der anderen Seite lösen und die Elektronikkarte abnehmen. Achtung! 4. Die zylindrischen Teile und Federn im Schaft des Gashahns entfernen. Regulierung des Bypasses (Abb. 11): Montage der Elektronikkarte und der Abdeckung: Kalibrierung der Elektronik Ενδείξεις ασφάλειας Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση και χρήση της συσκευής. Οι εικόνες που υπάρχουν σ'αυτές τις οδηγίες είναι μόνο ενδεικτικές. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη αν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου. Η συσκευή αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε αεριζόμενους χώρους. Δεν πρέπει να συνδεθεί σε ένα σύστημα αποχέτευσης καυσίμων. Όλες οι εργασίες εγκατάστασης, σύνδεσης, ρύθμισης και προσαρμογής σε άλλου τύπου αερίου θα πρέπει να γίνουν από εξουσιοδοτημένο τεχνικό... Συνίσταται να επικοινωνήσετε με το Τεχνικό Σέρβις για την προσαρμογή σε άλλου τύπου αερίου. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση, απαγορεύεται η εμπορική ή επαγγελματική χρήση της. Δεν μπορεί να γίνει εγκατάστασ... Πριν την εγκατάσταση, ελέγξτε αν είναι συμβατές οι ρυθμίσεις τοπικής διανομής με τη ρύθμιση της συσκευής που αναγράφεται στην ετικέτα χ... Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια, διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία και το αέριο της συσκευής. Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να είναι στερεωμένο στο έπιπλο ώστε να αποφεύγεται η επαφή με τα θερμά σημεία του φούρνου ή της βάσης εστιών Οι συσκευές με ηλεκτρική τροφοδοσία πρέπει να γειώνονται υποχρεωτικά. Μην τροποποιείτε το εσωτερικό της συσκευής. Σε περίπτωση ανάγκης καλέστε το τεχνικό μας σέρβις. Πριν από την εγκατάσταση Αυτή η συσκευή αντιστοιχεί στην κατηγορία 3, σύμφωνα με τον κανονισμό EN 30-1-1 για συσκευές αερίου: συσκευή εντοιχισμένη σε έπιπλο. Οι συσκευές αυτές μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους, και/ή με συμβατές βάσεις εστιών της ίδιας επωνυμίας, χρησιμοποιώντας το βοηθητικό ... Το έπιπλο στο οποίο γίνεται η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να είναι κατάλληλα στερεωμένο και σταθερό. Τα έπιπλα κοντά στη συσκευή, τα πολυστρωματικά υλικά επένδυσης και η κόλλα που τα συγκρατεί πρέπει να είναι από μη εύφλεκτα υλικά και πυρ... Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να εγκαθίσταται πάνω σε ψυγεία, πλυντήρια, πλυντήρια πιάτων ή παρόμοιες συσκευές. Για την εγκατάσταση της βάσης εστιών πάνω σε φούρνο, αυτός πρέπει να διαθέτει εξαναγκασμένο εξαερισμό. Ελέγξτε τις διαστάσεις του φούρν... Για την εγκατάσταση ενός εξαγωγέα, λάβετε υπόψη το εγχειρίδιο εγκατάστασης, διατηρώντας πάντα την ελάχιστη κάθετη απόσταση από τη βάση ... Προετοιμασία του επίπλου (Εικ. 1-2) Κάνετε μια κοπή στην επιφάνεια εργασίας σύμφωνα με τις ενδεικνυόμενες διαστάσεις. Εάν η βάση εστιών είναι ηλεκτρική ή μικτή (αερίου και ηλεκτρική) και δεν υπάρχει φούρνος από κάτω, τοποθετήστε ένα διαχωριστικό από μη εύ... Σε ξύλινες επιφάνειες εργασίας, βερνικώστε τις επιφάνειες κοπής με μια ειδική κόλλα, για να διασφαλίσετε τη στεγανότητα τους. Εγκατάσταση της συσκευής (Εικ. 3) Υπόδειξη Οι βραχίονες και το στεγανωτικό παρέμβυσμα (κάτω τμήμα της βάσης εστιών) είναι τοποθετημένα ήδη κατά την έξοδο από το εργοστάσιο. Μην τα ... Για τη σταθεροποίηση της συσκευής στο εντοιχιζόμενο ντουλάπι: 1. Γυρίστε τη βάση εστιών στη σωστή θέση. 2. Χαλαρώστε τις βίδες των κλιπ, μέχρι να γυρίζουν ελεύθερα. Δεν είναι απαραίτητο, να λύσετε εντελώς τις βίδες των κλιπ. 3. Τοποθετήστε τη βάση εστιών στο άνοιγμα του πάγκου εργασίας και κεντράρετέ την. Πιέστε τη βάση εστιών αερίου στα πλάγια προς τα κάτω, μέ... 4. Γυρίστε τα κλιπ και βιδώστε τα καλά. Οι βίδες των κλιπ πρέπει να είναι κάθετες στον πάτο του περιβλήματος. Η συσκευή δεν επιτρέπεται να κολληθεί με σιλικόνη πάνω στον πάγκο εργασίας. Ξεμοντάρισμα της βάσης εστιών Αποσυνδέστε τη συσκευή από τη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και αερίου. Ξεβιδώστε τους βραχίονες και συνεχίστε αντίστροφα τις οδηγίες συναρμολόγησης. Σύνδεση με αέριο (Εικ. 4) Η σύνδεση του αερίου πρέπει να τοποθετηθεί έτσι, ώστε η βάνα φραγής να είναι προσιτή. Το άκρο του συλλέκτη εισόδου της βάσης εστιών αερίου διαθέτει ένα σπείρωμα 1/2’’ (20,955 χιλ.) που επιτρέπει: Εάν θέλετε να κατασκευάσετε μια κωνική σύνδεση, τοποθετήστε το εξάρτημα με τον αριθμό 427950 και τη στεγανοποίηση με τον αριθμό 034308 (ενδεχο... Αποφύγετε την επαφή του σωλήνα με τα κινητά τμήματα της μονάδας εντοίχισης (π.χ., κάποιο συρτάρι) και το πέρασμα από χώρους που μπορεί να π... Αν χρειαστεί να κάνετε τη σύνδεση αερίου οριζόντια, στο τεχνικό μας σέρβις διατίθεται ένα σπείρωμα, με τον κωδικό 173018, και μία ένωση, με τ... : Κίνδυνος διαρροής! Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη εάν υπάρχει διαρροή σε κάποια σύνδεση, αφού την έχετε χειριστεί. Ηλεκτρική σύνδεση (Εικ. 5) Αυτή η συσκευή είναι τύπου “Y”: ο χρήστης δεν μπορεί να αλλάξει το καλώδιο εισόδου παρά μόνο το Τεχνικό Σέρβις. Θα πρέπει να τηρείται ο τύ... Μαζί με τις βάσεις εστιών σας παρέχεται ένα καλώδιο τροφοδοσίας με ή χωρίς βύσμα πρίζας. Οι συσκευές που διαθέτουν ακροδέκτη πρέπει να συνδέονται αποκλειστικά με πρίζες με γείωση κατάλληλα εγκατεστημένες. Πρέπει να γίνει πρόβλεψη ενός διακόπτη ίδιας φάσης με άνοιγμα επαφής τουλάχιστον 3 χιλ. (εκτός από συνδέσεις με φις εάν αυτό είναι προσβά... Αλλαγή τύπου αερίου Εάν το επιτρέπει η νομοθεσία της χώρας, αυτή η συσκευή μπορεί να προσαρμοστεί σε άλλα αέρια (βλέπε ετικέτα χαρακτηριστικών). Τα απαραίτητ... Προσοχή: Στο τέλος, τοποθετήστε την αυτοκόλλητη ετικέτα που υποδεικνύει το νέο τύπο αερίου κοντά στην ετικέτα χαρακτηριστικών. Αντικατάσταση των μπεκ του ισχυρού, του κανονικού και του οικονομικoοιύ καυστήρα της βάσης εστιών (Εικ. 6): 1. Αφαιρέστε σχάρες, καλύμματα καυστήρων και διαχυτήρες. 2. Αλλάξτε τους εγχυτήρες χρησιμοποιώντας το κλειδί από το τεχνικό μας σέρβις με κωδικό 424699, βλέπε Εικ. 13, δείχνοντας ιδιαίτερη προσοχή ώσ... 3. Τοποθετήστε τους διαχυτήρες και τα καλύμματα των καυστήρων στις αντίστοιχες εστίες. Επίσης πρέπει να τοποθετήσετε σωστά τις σχάρες. Αντικατάσταση των μπεκ των καυστήρων διπλής φλόγας Για την αντικατάσταση των μπεκ είναι απαραίτητο, να αφαιρέσετε τη γυάλινη πλάκα με τα προφίλ της συσκευής. Η γυάλινη πλάκα είναι συνδεδε... Αφαίρεση της γυάλινης πλάκας με τα προφίλ (Εικ. 7-8): 1. Αφαιρέστε όλους τους φορείς των μαγειρικών σκευών, τα καπάκια των καυστήρων, τους δακτύλιους των καυστήρων ή τις κεφαλές καυστήρων. 2. Λύστε τις βίδες των καυστήρων. 3. Χρησιμοποιήστε το μοχλό αποσυναρμολόγησης, που είναι διαθέσιμος μέσω της υπηρεσίας τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών (κωδικός 483196). Με τη ... Προσοχή! 4. Ελευθερώστε την πίσω στερέωση κλιπ, σηκώνοντας προσεκτικά τη γυάλινη πλάκα με τα προφίλ. Αντικατάσταση του εξωτερικού μπεκ φλόγας (Εικ. 9a): 1. Λύστε τη βίδα στερέωσης L1 και τραβήξτε το χιτώνιο L2 προς τα πίσω, για να έχετε εύκολη πρόσβαση στο κύριο μπεκ (Εικ. a1). 2. Τραβήξτε έξω το εξωτερικό μπεκ φλόγας, γυρίζοντάς το προς τα αριστερά (Εικ. a2-a3). 3. Βιδώστε το καινούργιο εξωτερικό μπεκ φλόγας (Εικ. a3-a4). Κοιτάξτε στον πίνακα 13. 4. Ρυθμίστε την απόσταση του χιτωνίου ρύθμισης για την παροχή αέρα L2 (Εικ. a5) στη διάσταση Z, όπως αναφέρεται στον πίνακα 13. 5. Σφίξτε τη βίδα στερέωσης L1 (Εικ. a6). Αντικατάσταση του εσωτερικού μπεκ φλόγας (Εικ. 9b): 1. Ξεβιδώστε το εξάρτημα M3 από το εξάρτημα 2, το οποίο διαθέτει ένα σπείρωμα. Για αυτό κοντράρεται το εξάρτημα με το σπείρωμα (Εικ. b1). 2. Τραβήξτε έξω το χιτώνιο από το εξάρτημα M2 (Εικ. b2). 3. Αφαιρέστε τη μονάδα M2-M4 του εξαρτήματος M1 (Εικ. b3-b4). 4. Τραβήξτε έξω το εσωτερικό μπεκ φλόγας M4 από το εξάρτημα M2 (Εικ. b5-b6). 5. Βιδώστε καλά το καινούργιο εσωτερικό μπεκ φλόγας (Εικ. b6-b7). Κοιτάξτε στον πίνακα 13. Τοποθέτηση συσκευής Συναρμολογήστε όλα τα μέρη με την αντίθετη σειρά της αποσυναρμολόγησης. Ρύθμιση των βανών αερίου Αποσυναρμολόγηση του καλύμματος: Αποσυναρμολόγηση της ηλεκτρονικής κάρτας (Εικ. 10): 1. Λύστε τους πείρους στη μια πλευρά. 2. Λύστε τους μεσαίους πείρους. Γι’ αυτό πατήστε με τα δάκτυλα στις δύο πλευρές. 3. Λύστε τους πείρους στην άλλη πλευρά και αφαιρέστε την ηλεκτρονική κάρτα. Προσοχή! 4. Αφαιρέστε τα κυλινδρικά εξαρτήματα και τα ελατήρια στον άξονα της βάνας αερίου. Ρύθμιση της παράκαμψης (Εικ. 11): Συναρμολόγηση της ηλεκτρονικής κάρτας και του καλύμματος: Βαθμονόμηση του ηλεκτρονικού συστήματος Safety precautions Read the appliance's instructions before installing and using. The images shown in these instructions are for guidance only. The manufacturer is exempt from all responsibility if the requirements of this manual are not complied with. This appliance must only be used in well ventilated places. It must not be connected to a combustion product removal device. All operations relating to installation, connection, regulation and conversion to other gas types must be carried out by an authorised installation engineer, respecting all applicable regulations, standards and the specifications of the local gas and... It is recommended you contact the Technical Assistance Service to change to another gas type. This appliance has been designed for home use only, not for commercial or professional use. This appliance cannot be installed on yachts or in caravans. The warranty will only be valid if the appliance is used for the purpose for which it was designed. Before installing, you need to check that local distribution conditions are compatible with the appliance's adjustment indicated on the specifications plate (gas type and pressure, power, voltage). Before you begin, turn off the appliance's electricity and gas supply. The supply cable must be attached to the unit to prevent it from touching hot parts of the oven or hob. Appliances with electrical supply must be earthed. Do not tamper with the appliance's interior. If necessary, call our Technical Assistance Service. Before installing This appliance is class 3 type, according to the EN 30-1-1 regulation for gas appliances: built-in appliance. These appliances can be combined with conventional hobs of the same make, using the joint accessory. See the catalogue for details. The kitchen unit in which the appliance is installed must be properly secured and stable. The kitchen units next to the appliance, the laminated covering and glue for adhering it must be made of non-flammable and heat- resistant materials. This appliance cannot be installed above fridges, washing machines, dishwashers or similar. An oven must have forced ventilation to install a hob above it. Check the dimensions of the oven in the installation manual. If an extractor fan is installed, you must follow the instructions in the installation manual, always respecting the minimum vertical distance from the hob (fig. 1). Preparation of the kitchen unit (fig. 1-2) Make an appropriate size cut in the work surface. If the hob is electric or mixed (gas and electricity) and there is no oven below, place a non-flammable separator (e.g. metal or plywood) 10 mm from the bottom of the hob. This will prevent access to the base of the hob.If the hob is gas, it is recom... Seal all work surfaces made of wood with special sealer/glue to protect it against moisture damage. Installation of appliance (fig. 3) Note The clips and adhesive seal (underside of the hob) are factory- fitted: Do not remove these under any circumstances: The adhesive seal prevents water seepage. Securing the appliance to the fitted unit: 1. Turn the hob into the correct position. 2. Loosen the screws on the brackets so they can turn freely. You do not need to fully undo the screws on the brackets. 3. Place the hob in the worktop cut-out, making sure it is central. Press down on the sides of the gas hob until it is resting fully on the cut-out edges. 4. Turn the brackets and tightly screw them in. The screws for the brackets must be vertical to the base of the housing. Do not stick the hob onto the worktop with silicone. Removal of hob Turn off the appliance's electricity and gas supply. Unscrew the clips and proceed in the reverse order to installation. Gas connection (fig. 4) The gas connection must be located in a position where the stop tap is accessible. The end of the inlet connection point of the gas hob has a 1/2” thread (20.955 mm) that allows for: If you want to create a conical connection, insert the accessory with number 427950 and the seal with number 034308 (included in the scope of delivery or available from the after-sales service) between the gas hob inlet pipe and the gas supply. Fig. 4. You must prevent the pipe from coming into contact with moving parts of the kitchen unit (for example, a drawer) and prevent access to any spaces which might become obstructed. If you need to connect the gas supply horizontally, our Technical Assistance Service can supply you with an L-tube (code 173018) and a seal (code 034308). Fig. 4a. : Danger of leaks! The manufacturer is not liable for any connection leaking, after being handled. Electric connection (fig. 5) This appliance is type “Y”: the supply cable can only be changed by the Technical Assistance Service and not the user. The cable type and minimum cross-section must be respected. The hobs are supplied with a power cable with or without a wall socket plug. Appliances with plugs must only be connected to sockets that have earth wires correctly installed. Provide an omnipolar cut-off switch with a minimum contact opening of 3 mm (except for plug connections, if the user has access to it). Changing the gas type If the country's regulations allow, this appliance can be adapted to other types of gas (see specifications plate). The components required for this are in the transformation kit supplied (depending on the model) or are available from our Technical A... Important: After finishing, stick the sticker, indicating the new gas type, close to the specifications plate. Replacing the nozzles on the high-output, normal-output and economy hob burners (fig. 6): 1. Remove the pan supports, burner caps and diffusers. 2. Change the nozzles using the spanner code 424699 provided by our Technical Assistance Service, see fig. 13, taking special care to ensure that the nozzle does not fall when it is removed from or fitted to the burner. 3. Position the diffusers and burner caps on the corresponding rings. The pan supports must also be positioned correctly. Changing the nozzles of double-flame burners In order to replace the nozzles, the appliance glass plate with the cut-out profiles must be removed. The glass plate is attached to the rest of the hob by means of a clip system. Removing the glass plate with the cut-out profiles (figs. 7-8): 1. Remove all pan supports, burner caps, burner rings and burner cups. 2. Undo the screws on the burners. 3. Use the removal lever, which is available from our after-sales service (code 483196). Use the lever to loosen the front clip fastener at the point shown in fig. 8, depending on the hob type. Caution! 4. Loosen the rear clip fastener by carefully lifting the glass plate with the cut-out profiles. Replacing the external flame nozzle (fig. 9a): 1. Loosen the L1 fastening screw and pull the L2 sleeve back to create easy access to the main nozzle (fig. a1). 2. Turn the external flame nozzle anticlockwise and remove it (figs. a2-a3). 3. Screw in the new external flame nozzle (figs. a3-a4). See fig. 13. 4. Set the distance from the adjustment sleeve for the L2 air supply (fig. a5) to the measurement Z, see fig. 13. 5. Securely tighten the L1 fastening screw (fig. a6). Replacing the internal flame nozzle (fig. 9b): 1. Unscrew part M3 from part M2, which is provided with a thread. To do this, hold in place the part provided with the thread (fig. b1). 2. Remove the sleeve from part M2 (fig. b2). 3. Remove the unit made up of parts M2-M4 from part M1 (figs. b3- b4). 4. Remove the interior flame nozzle M4 from part M2 (figs. b5-b6). 5. Securely tighten the new interior flame nozzle (figs. b6-b7). See fig. 13. Installing the appliance Fit all components in reverse sequence to removal. Adjusting the gas valves Removing the cover Removing the plug-in board (fig. 10): 1. Release the pins on one side. 2. Release the middle pins. To do this, press down on either side with your fingers. 3. Release the pins on the other side and remove the plug-in board. Caution! 4. Remove the cylindrical parts and springs from the gas valve stem. Adjusting the bypass (fig. 11): Fitting the plug-in board and cover: Calibrating the electronics Indicaciones de seguridad Lea las instrucciones del aparato antes de proceder a su instalación y uso. Las imágenes representadas en estas instrucciones tienen carácter orientativo. El fabricante queda exento de toda responsabilidad si no se cumplen las disposiciones de este manual. Este aparato se debe utilizar únicamente en lugares suficientemente ventilados. No se debe conectar a un dispositivo de evacuación de los productos de combustión. Todos los trabajos de instalación, conexión, regulación y adaptación a otros tipos de gas deben ser efectuados por un técnico de instalación autorizado, respetando toda la normativa y legislación aplicables y las prescripciones de las compañ... Se recomienda llamar a nuestro Servicio Técnico para la adaptación a otros tipos de gas. Este aparato ha sido diseñado solo para uso doméstico, no estando permitido su uso comercial o profesional. Este aparato no puede ser instalado en yates o caravanas. La garantía únicamente tendrá validez en caso de que se respete el uso para el ... Antes de la instalación, compruebe que las condiciones de distribución local son compatibles con el reglaje del aparato que figura en la placa de características (naturaleza y presión del gas, potencia, voltaje). Antes de cualquier actuación corte la alimentación eléctrica y de gas del aparato. El cable de alimentación debe fijarse al mueble para evitar que toque partes calientes del horno o placa de cocción. Los aparatos con alimentación eléctrica deben conectarse a tierra obligatoriamente. No manipule el interior del aparato. Si es preciso, llame a nuestro Servicio Técnico. Antes de la instalación Este aparato corresponde a la clase 3, según la norma EN 30-1-1 para aparatos a gas: aparato encastrado en un mueble. Estos aparatos pueden ser combinados entre sí y/o con placas de cocción convencionales de la misma marca utilizando el accesorio de unión. Consulte catálogo. El mueble en el que se instale el aparato debe estar convenientemente fijado y ser estable. Los muebles próximos al aparato, los revestimientos estratificados y la cola que los fija deben ser de materiales no inflamables y resistentes al calor. Este aparato no se puede instalar sobre neveras, lavadoras, lavavajillas o similares. Para instalar la placa de cocción sobre un horno, este debe tener ventilación forzada. Compruebe las dimensiones del horno en su manual de instalación. Si instala un extractor, tenga en cuenta su manual de instalación, respetando siempre la distancia vertical mínima a la placa de cocción (fig. 1). Preparación del mueble (fig. 1-2) Haga un corte de las dimensiones necesarias en la superficie de trabajo. Si la placa de cocción es eléctrica o mixta (gas y electricidad) y no hay un horno debajo, coloque un separador de material no inflamable (p. ej. metal o madera contrachapada) a 10 mm de la base de la placa de cocción. Así impide el acceso a la p... En superficies de trabajo de madera, barnice las superficies de corte con una cola especial para protegerlas de la humedad. Instalación del aparato (fig. 3) Nota Las grapas y la junta adhesiva (borde inferior de la placa de cocción) salen puestas de fábrica. No las quite bajo ningún concepto. La junta adhesiva evita filtraciones. Para la fijación del aparato al mueble de encastramiento: 1. Coloque la placa de cocción en su posición de trabajo. 2. Desatornille las grapas hasta que giren libremente. No es necesario desatornillar las grapas totalmente. 3. Encastre y centre la placa de cocción. Presione sobre los extremos hasta que se apoye en todo su perímetro. 4. Gire las grapas y apriételas a fondo. Los tornillos de las grapas deben entrar en sentido perpendicular a la base de la carcasa. El aparato no debe pegarse con silicona sobre la superficie de trabajo. Desmontaje de la placa de cocción Desconecte el aparato de las tomas eléctrica y de gas. Desatornille las grapas y proceda de modo inverso al montaje. Conexión de gas (fig. 4) La toma de gas debe estar colocada de modo que el grifo de cierre quede accesible. El extremo de la conexión de entrada de la placa de cocción de gas está provisto de una rosca de 1/2’’ (20,955 mm) que permite: Si necesita realizar una conexión cónica, inserte entre la entrada de gas del aparato y la acometida de gas el accesorio con código 427950 y la junta de estanquidad con código 034308 (suministrados o disponibles a través del Servicio Técnico). ... Evite el contacto del tubo con partes móviles de la unidad de encastramiento (por ejemplo un cajón) y el paso a través de espacios que sean susceptibles de obstruirse. Si necesita realizar la conexión de gas en horizontal, en nuestro Servicio Técnico dispone de un codo con el código 173018, más una junta con el código 034308. Fig. 4a : ¡Peligro de fuga! El fabricante no se responsabiliza si alguna conexión presenta fugas tras haber sido manipulada. Conexión eléctrica (fig. 5) Este aparato es del tipo “Y″: el cable de entrada no puede ser cambiado por el usuario, sino por el Servicio Técnico. Se deben respetar el tipo de cable y la sección mínima. Las placas de cocción se suministran con un cable de alimentación con o sin clavija. Los aparatos provistos de clavija solo se deben conectar a cajas de enchufe con toma de tierra debidamente instalada. Debe preverse un interruptor de corte omnipolar con abertura de contacto mín. de 3 mm (excepto en conexiones con clavija, si esta es accesible para el usuario). Cambio del tipo de gas Si la normativa del país lo permite, este aparato se puede adaptar a otros gases (ver placa de características). Las piezas necesarias para ello están en la bolsa de transformación suministrada (según modelo) o disponible en nuestro Servicio Té... Importante: Al finalizar, coloque la etiqueta adhesiva, indicando el nuevo tipo de gas, cerca de la placa de características. Cambio de inyectores de los quemadores rápido, semi-rápido y auxiliar de la placa de cocción (fig. 6): 1. Retire las parrillas, tapas de quemador y difusores. 2. Cambie los inyectores usando la llave disponible a través de nuestro servicio técnico con código 424699, ver fig. 13, teniendo especial cuidado en que no se desprenda el inyector al retirarlo o fijarlo en el quemador. 3. Coloque los difusores y las tapas de los quemadores en sus correspondientes fuegos. Además deberá colocar adecuadamente las parrillas. Cambio de inyectores de los quemadores de doble llama Para efectuar el cambio de inyectores es preciso desmontar el conjunto cristal más perfiles del aparato. El conjunto cristal más perfiles está fijado al resto de la placa de cocción por un sistema de clipaje. Desmontaje del conjunto cristal más perfiles (fig. 7-8): 1. Quite todas las parrillas, tapas de quemador, difusores y mandos. 2. Suelte los tornillos de los quemadores. 3. Utilice la palanca de desmontaje disponible a través de nuestro servicio técnico (código 483196). Libere el clipaje delantero aplicando la palanca en la zona señalada en la figura 8 según su modelo de placa de cocción. ¡Atención! 4. Libere el clipaje trasero levantando con cuidado el conjunto cristal más perfiles. Cambio del inyector de llama exterior (fig. 9a): 1. Suelte el tornillo de sujeción L1 y retire el casquillo L2 hacia atrás para acceder fácilmente al inyector principal (fig. a1). 2. Extraiga el inyector de llama exterior girándolo hacia la izquierda (fig. a2-a3). 3. Enrosque el nuevo inyector de llama exterior (fig. a3-a4). Ver fig 13. 4. Ajuste la distancia en el casquillo regulador del caudal de aire L2 (fig. a5) de acuerdo al valor “Z”, ver fig. 13. 5. Apriete el tornillo de sujeción L1 (fig. a6). Cambio del inyector de llama interior (fig. 9b): 1. Desenrosque la pieza M3 de la pieza roscada M2. Sujete para ello la pieza roscada en sentido contrario (fig. b1). 2. Extraiga el tubo de la pieza M2 (fig. b2). 3. Desmonte el conjunto M2-M4 de la pieza M1 (fig. b3-b4). 4. Extraiga el inyector de llama interior M4 de la pieza M2 (fig. b5- b6). 5. Enrosque el nuevo inyector de llama interior (fig. b6-b7). Ver fig 13. Montaje del aparato Realice el montaje de todos los componentes de forma inversa al proceso de desmontaje. Reglaje de los grifos Desmontaje de la grasera Desmontaje de la tarjeta electrónica (fig. 10): 1. Suelte las patillas de un lateral. 2. Suelte las patillas centrales presionando en ambos lados con dos dedos. 3. Suelte las patillas del otro lateral y retire la tarjeta electrónica. ¡Atención! 4. Retire las piezas cilíndricas y muelles insertados en el vástago del grifo. Regulación del bypass (fig. 11): Montaje de la tarjeta electrónica y la grasera: Calibración del sistema electrónico Indications de sécurité Lisez les instructions de l'appareil avant de procéder à son installation et à son utilisation. Les images de cette notice sont proposées à titre indicatif. Le fabricant est exempt de toute responsabilité si les instructions de cette notice ne sont pas respectées. Cet appareil doit être utilisé uniquement dans des endroits suffisamment ventilés. L'appareil ne doit pas être connecté à un dispositif d'évacuation des produits de combustion. Tous les travaux d'installation, de connexion, de réglage et d'adaptation à un autre type de gaz doivent être réalisés par un technicien agréé qui doit respecter les normes et la législation applicables, ainsi que les prescriptions des socié... Il est recommandé de faire appel au Service Technique pour l'adaptation à un autre type de gaz. Cet appareil n'a été conçu que pour un usage domestique ; son usage commercial ou professionnel n'est en aucun cas permis. Cet appareil ne peut pas être installé dans des yachts ou des caravanes. La garantie ne sera valable que si l'usage pour l... Avant l'installation, vérifiez que les conditions de distribution locale sont compatibles avec le réglage de l'appareil, qui figure sur la plaque signalétique (nature et pression du gaz, puissance, tension). Avant toute intervention, coupez l'alimentation électrique et de gaz de l'appareil. Le câble d'alimentation doit être fixé au meuble pour qu'il ne touche pas des parties chaudes du four ou de la plaque de cuisson. Les appareils alimentés électriquement doivent être obligatoirement connectés à la terre. Ne manipulez pas l'intérieur de l'appareil. Le cas échéant, appelez notre Service Technique. Avant l'installation Cet appareil correspond à la classe 3, selon la norme EN 30-1-1 pour les appareils à gaz : appareil encastré dans un meuble. Ces appareils peuvent être combinés entre eux et/ou avec des plaques de cuisson conventionnelles de la même marque à l'aide de l'accessoire d'union. Consultez le catalogue. Le meuble où l'appareil sera installé doit être fixé correctement et être stable. Les meubles proches de l'appareil, les revêtements stratifiés et la colle qui les fixe doivent être non inflammables et résistants à la chaleur. Cet appareil ne peut pas être installé sur des réfrigérateurs, des machines à laver le linge, des lave-vaisselle ou d'autres appareils semblables. Pour installer la plaque de cuisson sur un four, celui-ci doit disposer d'une ventilation forcée. Vérifiez les dimensions du four dans le manuel d'installation. Si une hotte aspirante est installée, il faut prendre en compte les observations de son manuel d'installation et respecter toujours une distance verticale minimum par rapport à la plaque de cuisson (fig. 1). Préparation du meuble (fig.1-2) Effectuez une découpe sur la surface de travail selon les dimensions nécessaires. Si la plaque de cuisson est électrique ou mixte (gaz et électricité) et s'il n'y a pas de four dessous, placez un séparateur de matériau non inflammable (p. ex. métal ou bois contreplaqué) à 10 mm de la base de la plaque de cuisson. Ainsi est... Pour des surfaces de travail en bois, vernissez les surfaces de découpe avec une colle spéciale, pour les protéger de l'humidité. Installation de l'appareil (fig. 3) Remarque Les agrafes et le joint adhésif (bord inférieur de la plaque de cuisson) sont installés en usine. Il ne faut jamais les enlever. Le joint adhésif évite les filtrations. Pour fixer l'appareil sur le meuble d'encastrement : 1. Tournez la table de cuisson dans la position correcte. 2. Desserrez les vis des agrafes jusqu'à ce qu'elles tournent librement. Ce n'est pas nécessaire de desserrer complètement les vis des agrafes. 3. Placez la table de cuisson dans la découpe du plan de travail et centrez-la. Appuyez sur les côtés de la table de cuisson à gaz pour l'enfoncer jusqu'à ce qu'elle repose solidement au niveau des bords. 4. Tournez les agrafes et vissez les fermement. Les vis des agrafes doivent être positionnées verticalement par rapport au fond du boîtier. Il ne faut pas coller l'appareil sur le plan de travail avec du silicone. Démontage de la plaque de cuisson Débranchez l'appareil des prises de courant électrique et du gaz. Dévissez les agrafes et suivez la procédure inverse au montage. Branchement de gaz (fig. 4) Le raccord de gaz doit être disposé de telle sorte que le robinet d'arrêt soit accessible. L'extrémité du branchement d'entrée de la plaque de cuisson à gaz est munie d'un filet d'un demi-pouce (20,955 mm) qui permet : Pour créer une liaison conique, installez l'accessoire (référence 427950) et le joint (référence 034308) (contenus dans la livraison ou disponibles auprès du service après-vente) entre le tuyau d'entrée de la plaque de cuisson à gaz et la co... Il faut éviter que ce tuyau touche des parties mobiles de l'unité d'encastrement (par exemple un tiroir) et qu'il passe à travers des espaces pouvant être obstrués. Si vous avez besoin d’effectuer un branchement de gaz horizontal, notre Service Technique dispose d’un coude, référence 173018, plus un joint, référence 034308. Fig. 4a. : Risque de fuites ! Le fabricant ne pourra être tenu responsable si un branchement quelconque présente des fuites après avoir été manipulé. Branchement électrique (fig. 5) Cet appareil est du type “Y”: le câble d'entrée ne peut pas être remplacé par l'utilisateur, mais par le Service Technique. Le type de câble et la section minimum doivent être respectés. Les plaques de cuisson sont fournies avec un câble d'alimentation avec ou sans broche de fiche mâle. Les appareils munis d'une broche ne peuvent être raccordés qu'à des boîtiers de fiche mâle avec une prise de terre dûment installée. Il faut installer un interrupteur de coupure omnipolaire avec ouverture de contact d'au moins 3 mm (sauf pour des branchements à fiche mâle, si cette dernière est accessible par l'utilisateur). Changement du type de gaz Si la réglementation du pays le permet, cet appareil peut être adapté à d'autres gaz (voir plaque signalétique). Les pièces nécessaires pour cela se trouvent dans la pochette de transformation fournie (selon le modèle) ou disponible auprès d... Important :À la fin, placez l'étiquette autocollante, en indiquant le nouveau type de gaz, près de la plaque signalétique. Échange des injecteurs des brûleurs puissant, standard et éco de la table de cuisson (fig. 6) : 1. Retirez les grilles, les couvercles de brûleur et les diffuseurs. 2. Changez les injecteurs en utilisant la clé disponible (réf. 424699), voir fig. 13, en faisant particulièrement attention à ne pas déloger l'injecteur en le retirant ou en le fixant au brûleur. 3. Placez les diffuseurs et les couvercles des brûleurs sur leurs feux correspondants. Il faudra également placer adéquatement les grilles. Échange des injecteurs de brûleurs à double flamme Pour échanger les injecteurs, il est nécessaire de démonter la plaque de verre avec les profils de l'appareil. La plaque de verre est connectée au reste de la table de cuisson par un système de clips. Démontage de la plaque de verre avec les profils (fig. 7-8) : 1. Retirez tous les supports casserole, chapeaux de brûleur, couronnes de brûleur et corps de brûleur. 2. Desserrez les vis des brûleurs. 3. Utilisez le levier de démontage disponible auprès de notre service après-vente (code 483196). Desserrez à l'aide du levier la fixation par clip avant à l'endroit indiqué à la fig. 8, selon le modèle de table de cuisson. Attention ! 4. Desserrez la fixation par clip arrière en soulevant avec précaution la plaque de verre avec les profils. Échange des injecteurs de flamme externes (fig. 9a) : 1. Desserrez la vis de fixation L1, puis tirez le manchon L2 vers l'arrière afin d'accéder plus facilement à l'injecteur principal (fig. a1). 2. Extrayez l'injecteur de flamme externe en le tournant vers la gauche (fig. a2-a3). 3. Vissez le nouvel injecteur de flamme externe (fig. a3-a4). Reportez-vous au tableau 13. 4. Réglez l'écart du manchon de réglage pour la ventilation L2 (Fig. a5) sur la mesure Z, comme indiqué dans le tableau 13. 5. Serrez la vis de fixation L1 (fig. a6). Échange des injecteurs de flamme internes (fig. 9b) : 1. Vissez la partie M3 de la partie 2 pourvue d'un filetage. Tenez pour ce faire la partie pourvue d'un filetage (fig. b1). 2. Extrayez le manchon de la partie M2 (fig. b2). 3. Démontez l'unité M2-M4 de la partie M1 (fig. b3-b4). 4. Extrayez l'injecteur de flamme interne M4 de la partie M2 (fig. b5- b6). 5. Vissez le nouvel injecteur de flamme interne (fig. b6-b7). Reportez-vous au tableau 13. Monter l'appareil Montez tous les composants dans l'ordre chronologique inverse du démontage. Réglage du robinet de gaz Démontage du cache Démontage de la carte électronique (fig. 10): 1. Desserrez les tiges-contacts d'un côté. 2. Desserrez les tiges-contact centrales. Pour faire, pressez des deux côtés avec les doigts. 3. Desserrez les tiges-contacts de l'autre côté et retirez la carte électronique. Attention ! 4. Enlevez les pièces cylindriques et les ressorts de la tige du robinet de gaz. Régulation du bypass (fig. 11): Montage de la carte électronique et du cache : Calibrage de l'électronique Biztonsági előírások Beszerelés és használat előtt olvassa el az utasításokat. A használati utasításban szereplő képek tájékoztató jellegűek. A kézikönyv utasításainak figyelmen kívül hagyása esetén a gyártót semmilyen felelősség nem terheli. Ez a készülék kizárólag megfelelően szellőző helyiségekben használható. Ne kapcsolja a készüléket égéstermékek eltávolítására szolgáló berendezéshez. A beszereléssel, bekötéssel, beállítással és más típusú gázra való átállítással kapcsolatos szerelést megfelelően képzett és a szerelésben jártas szakembernek kell végeznie, az érvényben lévő szabályok és a helyi gáz- é... Más típusú gázra való átállítás esetén kérjük, hogy forduljon vevőszolgálatunkhoz. Ezt a készüléket kizárólag háztartásban történő használatra tervezték. Kereskedelmi és nagyüzemi használata nem megengedett. A készüléket tilos jachton vagy lakókocsiban üzembe helyezni. A jótállás kizárólag rendeltetésszer... Üzembe helyezés előtt ellenőrizni kell, hogy a helyi gázszolgáltatás megfelel-e a készülék műszaki adatlapon feltüntetett beállításainak (gáz fajtája és nyomása, teljesítmény, feszültség). Mielőtt bármilyen szerelési munkába kezdene, válassza le a készüléket a gáz- és elektromos hálózatról. Az áramellátást biztosító kábelt a bútorra kell erősíteni, hogy az ne érhessen a sütő vagy a főzőlap forró részeihez. Az elektromos hálózathoz csatlakoztatott készülékek földelését kötelezően el kell végezni. Ne nyúljon a készülék belsejébe. Ha szükséges, hívja vevőszolgálatunkat. Üzembe helyezés előtt Ez a készülék a gázkészülékekre vonatkozó EN 30-1-1-es szabvány szerinti 3. osztályba sorolandó: bútorba beépített készülék. Ezek a készülékek kombinálhatók egymással és/vagy azonos márkájú hagyományos tűzhelyekkel, csatlakozást biztosító kiegészítő segítségével. Lásd a katalógust. A bútor, amelybe a készüléket szereli, legyen stabil és rendelkezzen a megfelelő rögzítésekkel. A készülék környezetében lévő bútorok, a rétegelt munkalap és a rétegeket rögzítő ragasztó legyen hőálló és nem gyúlékony anyagból. A készülék nem szerelhető hűtőre, mosógépre, mosogatógépre vagy hasonló berendezésre. Ha a főzőlapot sütő fölé szereli, a sütőnek mesterséges szellőzéssel kell rendelkeznie. Ellenőrizze a sütő méreteit annak szerelési útmutatója alapján. Páraelszívó felszerelésekor kövesse annak szerelési útmutatóját, és tartsa be a minimális távolságot a berendezés és a főzőlap között (1. ábra). A bútor előkészítése (1-2. ábra) Vágjon egy megfelelő méretű nyílást a munkaasztal felületébe. Elektromos vagy vegyes üzemű (gáz- és villamos üzemű) főzőlap esetén, amennyiben a főzőfelület alatt nem található sütő, helyezzen el egy nem gyúlékony elválasztó elemet (pl. fém- vagy furnérlemezt) 10 mm-re a főzőlap alapját... Fából készült munkafelület esetén kenje be a vágási felületet speciális lakkal, amely véd a nedvességtől. A készülék üzembe helyezés (3. ábra) Utasítás A kapcsok és az öntapadó tömítés (a főzőfelület alsó szélén) gyárilag fel van szerelve. Semmilyen körülmények között se távolítsa el! Az öntapadó tömítés megakadályozza a szivárgást. A készülék rögzítéséhez beépített bútorra: 1. Forgassa a főzőfelületet a megfelelő helyzetbe. 2. Lazítsa meg a kapcsok csavarjait, hogy szabadon forogjanak. Nem szükséges a kapcsok csavarjait teljesen oldani. 3. Helyezze a főzőfelületet a munkalapkivágásba, és igazítsa középre. Nyomja lefelé a gáz főzőfelületet az oldalánál, míg teljesen fel nem fekszik a szélekre. 4. Forgassa a kapcsokat és csavarozza be őket. A kapcsok csavarjainak a készülék aljára merőlegesen kell állniuk. A készüléket ne ragassza szilikonnal a munkalapra. A főzőlap kiszerelése Válassza le a készüléket a gáz- és elektromos hálózatról. Oldja meg a pántok csavarjait, majd végezze el a beszerelés műveleteit fordított sorrendben. Gázcsatlakoztatás (4. ábra) A gázcsatlakozást úgy kell elhelyezni, hogy a zárócsap hozzáférhető legyen. A gázcső a gázfőzőlaphoz egy 1/2” (20,955 mm) menetelt könyökkel csatlakozik. A könyök lehetővé teszi: Ha kúpos csatlakozást szeretne létrehozni, helyezze a 427950 számú tartozékot és a 034308 számú tömítést (adott esetben az alapkészlet része vagy a vevőszolgálatnál kapható) a gáz főzőfelület bemeneti csöve és a gázbevezetés... Ügyeljen, hogy a cső és a konyhabútor mozgó részei (például fiók) ne érintkezhessenek egymással, és a cső ne haladjon keresztül olyan részeken, amelyek mozgását akadályozhatja. Ha vízszintes gázcsatlakoztatás elvégzése szükséges, vevőszolgálatunknál beszerezhető a 173018-as kódszámú könyök, valamint a 034308-as kódszámú tömítés. 4a. ábra. : Áramütés veszélye! A gyártó nem vállal felelősséget, ha valamelyik csatlakozásnál szivárgás lép fel, miután módosították a csatlakozást. Elektromos csatlakoztatás (5. ábra) A készülék "Y" típusú: a hálózati kábelt tilos a felhasználónak kicserélni, ezt csak a vevőszolgálat végezheti el. Vegye figyelembe a kábel típusát és a szükséges minimális keresztmetszetet. A főzőlapokhoz járó, áramellátást biztosító kábel kétféle lehet: olyan, amely rendelkezik csatlakozódugóval ill. olyan, amely nem. A csatlakozódugóval ellátott készülékeket kizárólag megfelelő földeléssel rendelkező csatlakozóaljzathoz szabad csatlakoztatni. Gondoskodni kell egy minden fázist megszakító főkapcsoló felszereléséről, amely min. 3 mm-es rést hagy az érintkezők között (kivéve, ha a felhasználó rendelkezésére áll egy konnektor, és a csatlakozás ezen keresztül történik). A gáz típusának megváltoztatása Ha az adott országban érvényben lévő szabályok engedik, a készülék más típusú gázokkal is üzemeltethető (lásd a műszaki adatlapot). Az átalakításhoz szükséges elemek a mellékelt csomagban találhatók (a készülék típusátó... Fontos: Végül helyezze el az új gáztípust jelölő öntapadós címkét a műszaki adatlap közelében. A főzőfelületen lévő erős, normál és takarék égők fúvókáinak cseréje (6. ábra): 1. Emelje le a rostélyokat, az égők fedelét, valamint az égőfejeket. 2. Cserélje ki a fúvókákat a vevőszolgálatunkon beszerezhető kulcs (kódszám: 424699) segítségével; (lásd a 13. ábrát), külön figyelmet fordítva arra, hogy az égőfejről való eltávolításakor vagy oda történő rögzítésekor ... 3. Helyezze a fúvókákat és az égők fedelét a megfelelő helyre. A rostélyokat is helyezze el megfelelően. A kettős lángú égők fúvókáinak cseréje A fúvókák cseréjéhez ki kell szerelni az üveglapot a készülék profiljaival együtt. Az üveglapot egy kapocsrendszer köti össze a főzőfelület többi részével. Az üveglap kiszerelése a profilokkal együtt (7–8 ábra): 1. Távolítsa el az összes fazéktartót, égőfejfedelet, égőfejgyűrűt, ill. égőfejkelyhet. 2. Lazítsa meg a csavarokat az égőnél. 3. Használja a vevőszolgálatunkon keresztül beszerezhető szerelőkulcsot (kód: 483196). A kulcs segítségével lazítsa meg az elülső rögzítőkapcsot a 8. ábrán megjelölt helyen, a főzőfelület típusától függően. Figyelem! 4. Lazítsa meg a hátsó rögzítőkapcsot úgy, hogy óvatosan megemeli az üveglapot a profilokkal. A külső égőfúvóka cseréje (9a ábra): 1. Lazítsa meg az L1 rögzítőcsavart, és húzza hátra az L2 hüvelyt, hogy könnyen hozzáférhessen a központi fúvókához (a1 ábra). 2. A külső égőfúvóka balra csavarásával húzza ki azt (a2-a3 ábra). 3. Csavarja be az új külső égőfúvókát (a3-a4 ábra). Tekintse meg az 13. táblázatot. 4. Az L2 levegőbemenet szabályozófúvókájának távolságát állítsa a 13. táblázatban megadott Z értékre. (a5 ábra). 5. Húzza meg az L1 rögzítőcsavart (a6 ábra). A belső égőfúvóka cseréje (9b ábra): 1. Csavarja le az M3 alkatrészt a 2-es alkatrészről, amely csavarmenettel van ellátva. Ehhez gondoskodjon a csavarmenettel ellátott alkatrész ellentartásáról (b1 ábra). 2. Húzza ki a hüvelyt az M2 alkatrészből (b2 ábra). 3. Szerelje ki az M1 alkatrész M2-M4 egységét ( b3-b4 ábra). 4. Húzza ki az M4 belső égőfúvókát az M2 alkatrészből (b5- b6 ábra). 5. Csavarja be az új belső égőfúvókát (b6-b7 ábra). Tekintse meg az 13. táblázatot. A készülék felszerelése A szétszereléshez hajtsa végre az összes alkatrész összeszerelését fordított sorrendben. A gázcsapok beállítása A borítás leszerelése Az elektronikai kártya leszerelése (10 ábra): 1. Lazítsa meg a peckeket az egyik oldalon. 2. Lazítsa meg a középső peckeket. Ehhez az ujjával mindkét oldalról nyomja meg őket. 3. Lazítsa meg a peckeket a másik oldalon, és vegye ki az elektronikai kártyát. Figyelem! 4. Távolítsa el a gázcsap szárában lévő hengeres alkatrészeket és rugókat. Az áteresztő szabályozása (11 ábra): Az elektronikai kártya és a borítás felszerelése: Az elektronika kalibrálása Indicazioni di sicurezza Leggere attentamente le istruzioni dell'apparecchio prima di procedere all'installazione e all'uso. Le immagini rappresentate in queste istruzioni hanno carattere orientativo. Il costruttore declina ogni responsabilità in caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente manuale. L'apparecchio deve essere utilizzato solo in luoghi sufficientemente ventilati.Non deve essere collegato a un dispositivo di espulsione dei prodotti di combustione. Tutte le operazioni di installazione, connessione, regolazione e adattamento ad altri tipi di gas devono essere effettuate da un tecnico di installazione autorizzato, nel rispetto della normativa e della legislazione applicabili, nonché delle prescr... Per l'adattamento ad altri tipi di gas, si consiglia di rivolgersi al nostro servizio tecnico. Questo apparecchio è stato concepito esclusivamente per uso domestico, non è consentito l'uso a scopi commerciali o professionali. Questo apparecchio non può essere installato in yacht o camper. La garanzia ha validità solo in caso venga rispetta... Prima dell'installazione, verificare che le condizioni di distribuzione locale siano compatibili con la regolazione dell'apparecchio indicata targa identificativa (tipo e pressione del gas, potenza, tensione). Prima di effettuare qualsiasi operazione, scollegare l'alimentazione elettrica e l'alimentazione del gas dell'apparecchio. Il cavo di alimentazione deve essere fissato al mobile per evitare che tocchi parti calde del forno o del piano di cottura. Gli apparecchi con alimentazione elettrica devono essere collegati obbligatoriamente a terra. Non manipolare l'interno dell'apparecchio. Ove necessario, contattare il nostro Servizio Tecnico. Prima dell'installazione Questo apparecchio rientra nella classe 3 della norma EN 30-1-1 per gli apparecchi a gas: apparecchio incassato in un mobile. Utilizzando l'accessorio di unione, questi apparecchi possono essere combinati tra loro e/o con piani di cottura convenzionali della stessa marca. Consultare il catalogo. Il mobile in cui si installa l'apparecchio deve essere opportunamente fissato e deve essere stabile. I mobili vicini all'apparecchio, i rivestimenti stratificati e la colla con cui sono fissati devono essere costituiti da materiale non infiammabile e resistente al calore. Questo apparecchio non può essere installato su frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie o elettrodomestici simili. Per installare il piano di cottura su un forno, verificare che quest'ultimo sia dotato di ventilazione forzata. Verificare le dimensioni del forno nel relativo manuale di installazione. Se si installa un estrattore, fare riferimento al relativo manuale di installazione, mantenendo sempre una distanza verticale minima dal piano di cottura (fig. 1). Preparazione del mobile (fig. 1-2) Effettuare un taglio, delle dimensioni necessarie, sul piano di lavoro. Se il piano di cottura è elettrico o misto (gas ed elettricità) e non c'è un forno nella zona sottostante, collocare un separatore di materiale non infiammabile (ad es. metallo o legno compensato) a 10 mm dalla base del piano di cottura. In tal mo... Sui piani di lavoro in legno, rifinire le superfici di taglio con una colla speciale, per proteggerle dall'umidità. Installazione dell'apparecchio (fig. 3) Avvertenza I fissaggi e la guarnizione adesiva (bordo inferiore del piano di cottura) sono già installati di fabbrica. Non rimuoverli in nessun caso! La guarnizione adesiva impedisce le infiltrazioni. Per il fissaggio dell'apparecchio al mobile da incasso: 1. Ruotare il piano di cottura nella posizione corretta. 2. Allentare le viti dei fissaggi finché ruotano liberamente. Non è necessario allentare completamente le viti dei fissaggi. 3. Disporre il piano di cottura nel foro d'incasso del piano di lavoro e centrarlo. Spingere verso il basso il piano di cottura a gas, premendo sui lati, finché non poggia completamente sui bordi. 4. Ruotare i fissaggi e avvitarli completamente. Le viti dei fissaggi devono essere perpendicolari alla base dell'alloggiamento. L'apparecchio non deve essere incollato con il silicone al piano di lavoro. Smontaggio del piano di cottura Scollegare l'apparecchio dalle prese elettriche e dall'attacco del gas. Svitare le graffe e seguire, in modo inverso, la procedura di montaggio. Attacco del gas (fig. 4) Il raccordo del gas deve essere disposto in modo che il rubinetto sia accessibile. L'estremità della connessione di ingresso del piano di cottura a gas è dotata di filettatura da 1/2’’ (20,955 mm) che consente: Se si desidera realizzare un collegamento conico, inserire l'accessorio con il numero 427950 e la guarnizione con il numero 034308 (event. inclusi nel volume di fornitura o disponibili presso il servizio di assistenza clienti) tra il tubo d'entrata d... Evitare il contatto del tubo con parti mobili dell'unità d'incasso (ad esempio, un cassetto) e non effettuare il passaggio dello stesso in spazi soggetti a possibili ostruzioni. Nel caso in cui occorra realizzare l'attacco del gas in orizzontale, presso il nostro servizio tecnico si possono trovare un gomito, con il codice 173018, e un giunto con il codice 034308. Fig. 4a. : Pericolo di fughe! Il fabbricante declina ogni responsabilità in caso di connessioni che presentino fughe dopo la manipolazione delle stesse. Connessione elettrica (fig. 5) Questo apparecchio è del tipo “Y”: Il cavo di ingresso non può essere cambiato dall'utente ma solo dal Servizio Tecnico. Occorre infatti rispettare il tipo di cavo e la sezione minima. I piani di cottura vengono forniti dotati di cavo di alimentazione con o senza spina elettrica. Gli apparecchi muniti di spina devono essere collegati soltanto a prese elettriche con presa di terra debitamente installate. Prevedere un sezionatore onnipolare con apertura di contatto di almeno 3 mm (tranne che per i collegamenti a spina, se l'utente può accedervi). Cambio del tipo di gas Se la normativa del paese lo consente, questo apparecchio può essere adattato ad altri tipi di gas (v. targa identificativa). I componenti necessari a questa operazione si trovano nella borsa kit di conversione in dotazione (a seconda del modello) o... Importante:Al termine, applicare l'etichetta adesiva, indicando il nuovo tipo di gas, accanto alla targa identificativa. Sostituzione degli ugelli del bruciatore grande, normale e piccolo del piano cottura (fig. 6): 1. Rimuovere le griglie, i coperchi del bruciatore e i diffusori. 2. Sostituire gli iniettori usando la chiave disponibile presso il nostro Servizio Tecnico, codice 424699; vedere figura 13, facendo particolare attenzione che l'iniettore non si distacchi quando tolto o fissato al bruciatore. 3. Collocare i diffusori e i coperchi dei bruciatori sui corrispondenti fuochi. Sistemare correttamente le griglie. Sostituzione degli ugelli dei bruciatori a doppia fiamma Per la sostituzione degli ugelli è necessario smontare la piastra in vetro con i profili dell'apparecchio. La piastra in vetro è collegata al resto del piano di cottura attraverso un sistema di agganci. Smontaggio della piastra in vetro con i profili (fig. 7-8): 1. Togliere tutti i supporti pentola, i coperchi bruciatore, gli anelli bruciatore e le coppette bruciatore. 2. Allentare le viti dei bruciatori. 3. Utilizzare la leva di sgancio disponibile presso il nostro servizio di assistenza clienti (cod. 483196). Con l'aiuto della leva, allentare il fissaggio dell'aggancio anteriore in corrispondenza del punto indicato in fig. 8, a seconda del modello d... Attenzione! 4. Allentare il fissaggio dell'aggancio posteriore sollevando con cautela la piastra in vetro con i profili. Sostituzione dell'ugello fiamma esterno (fig. 9a): 1. Allentare la vite di fissaggio L1 e tirare indietro la boccola L2 per accedere agevolmente all'ugello principale (fig. a1). 2. Estrarre l'ugello fiamma esterno ruotandolo verso sinistra (fig. a2-a3). 3. Avvitare il nuovo ugello fiamma esterno (fig. a3-a4). Consultare la tabella 13. 4. Impostare la distanza della bussola di regolazione per l'entrata dell'aria L2 (fig. a5) sulla dimensione Z, come indicato nella tabella 13. 5. Serrare la vite di fissaggio L1 (fig. a6). Sostituzione dell'ugello fiamma interno (fig. 9b): 1. Avvitare la parte M3 della parte 2 dotata di filettatura. A tale scopo tenervi appoggiata la parte dotata di filettatura (fig. b1). 2. Estrarre la boccola dalla parte M2 (fig. b2). 3. Smontare l'unità M2-M4 della parte M1 (fig. b3-b4). 4. Estrarre l'ugello fiamma interno M4 dalla parte M2 (fig. b5-b6). 5. Fissare il nuovo ugello fiamma interno (fig. b6-b7). Consultare la tabella 13. Montaggio dell’apparecchio Montare tutti i componenti nell'ordine inverso allo smontaggio. Impostazione delle valvole del gas Smontaggio della copertura Smontaggio della scheda elettronica (fig. 10): 1. Allentare i perni da un lato. 2. Allentare i perni centrali. Premendo quindi con le dita da entrambi i lati. 3. Allentare i perni dall'altro lato e rimuovere la scheda elettronica. Attenzione! 4. Rimuovere le parti cilindriche e le molle nel corpo della valvola del gas. Regolazione del bypass (fig. 11): Montaggio della scheda elettronica e della copertura: Calibrazione del sistema elettronico Veiligheidsaanwijzingen Lees de instructies van het apparaat alvorens over te gaan tot de installatie en het gebruik ervan. De afbeeldingen die bij deze aanwijzingen staan afgedrukt zijn slechts ter oriëntatie. De fabrikant is vrij van elke verantwoordelijkheid, indien de beschikkingen van deze handleiding niet nageleefd worden. Dit apparaat mag alleen gebruikt worden in voldoende geventileerde ruimtes.Het mag niet worden aangesloten op een inrichting voor de afvoer van verbrandingsproducten. Alle werkzaamheden betreffende installatie, afstelling en aanpassing aan een ander gastype moeten worden uitgevoerd door een bekwaam installateur, waarbij alle toepasbare normen en wetgeving en de voorschriften van de lokale gas- en elektriciteitsmaa... Voor de aanpassing aan een ander gastype raden wij aan om onze Technische Dienst te bellen. Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het is niet toegestaan het te gebruiken voor professionele of commercïele doeleinden. Het apparaat mag niet in jachten of caravans worden geïnstalleerd. De garantie geldt alleen wannee... Controleer vóór de installatie of de voorwaarden van lokale distributie compatibel zijn met de afstelling van het apparaat die is aangegeven op het gegevensplaatje (aard en druk van het gas, vermogen, voltage). Sluit vóór elke handeling de stroom- en gastoevoer van het apparaat af. De voedingskabel moet worden vastgemaakt in het meubelstuk, om te voorkomen dat deze contact maakt met de gedeeltes van de oven of van de kookplaat die warm worden. Apparaten met stroomtoevoer moeten verplicht geaard worden. Manipuleer de binnenzijde van het apparaat niet. Telefoneer indien nodig onze Technische Dienst. Vóór de installatie Dit apparaat behoort tot klasse 3, volgens de norm EN 30-1-1 voor gasapparaten: apparaat ingebouwd in een meubel. Deze apparaten kunnen onderling en/of met conventionele kookplaten van hetzelfde merk gecombineerd worden, waarbij het verbindingsaccessoire moet worden gebruikt. Raadpleeg de catalogus. Het meubelstuk waarin het apparaat geïnstalleerd wordt moet op de juiste wijze bevestigd zijn en stabiel staan. Meubels die in de buurt van het apparaat staan, de gelaagde bekledingen en de lijm waarmee deze geplakt zijn, moeten niet- ontvlambaar en hittebestendig zijn. Dit apparaat kan niet geïnstalleerd worden op koelkasten, wasmachines, vaatwassers of dergelijke. Om een kookplaat op een oven te installeren, moet deze over geforceerde ventilatie beschikken. Controleer de afmetingen van de oven in uw installatiehandleiding. Als u een afzuigkap installeert, doe dat dan volgens de installatiehandleiding en houd altijd de minimale verticale afstand tot de kookplaat aan (fig. 1). Voorbereiding van het meubel (afb. 1-2) Breng een insnijding aan van de nodige afmetingen op het werkvlak. Indien de kookplaat elektrisch of gemengd (gas en elektriciteit) is en er zich geen oven onder bevindt, plaats dan een scheidingsstuk van niet-ontvlambaar materiaal (bv. metaal of gelaagd hout) op 10 mm van de basis van de kookplaat. Zo wordt toegang... Vernis voor houten werkvlakken de snijvlakken met een speciale lijm, om deze te beschermen tegen vocht. Installatie van het apparaat (afb. 3) Aanwijzing De klemmen en de lijmdichting (onderste rand van de kookplaat) zijn standaard aangebracht. In geen geval verwijderen! De lijmdichting gaat lekkage tegen. U bevestigt het apparaat als volgt aan het inbouwmeubel: 1. Draai de kookplaat in de juiste positie. 2. Zet de schroeven van de klemmen los, tot ze vrij draaien. De schroeven hoeven niet volledig te worden losgedraaid. 3. Leg de kookplaat in de uitsnijding van het werkblad en centreer hem zorgvuldig. Druk de gaskookplaat aan de zijkanten naar beneden, tot hij volledig aansluit op de randen ligt. 4. Draai aan de klemmen en schroef ze stevig vast. De schroeven moeten loodrecht op de bodem van de behuizing staan. Het apparaat mag niet met siliconenkit op het werkblad worden vastgelijmd. Uitbouw van de kookplaat Sluit het apparaat af van de elektriciteits- en gasaansluiting. Draai de klemmen los en ga op omgekeerde werkwijze te werk als bij de montage. Gasaansluiting (fig. 4) De gasaansluiting moet zo aangelegd zijn dat de afsluitkraan toegankelijk is. Het uiteinde van de inlaatcollector van de gaskookplaat is voorzien van een schroefdraad van 1/2’’ (20,955 mm). Met deze schroefdraad is mogelijk: Wilt u een conische verbinding maken, plaats dan het accessoire met nummer 427950 en de dichting met nummer 034308 (evt. bij de levering inbegrepen of te verkrijgen bij de servicedienst) tussen de invoerpijp van de gaskookplaat en de gastoevoer. Afb. 4 Vermijd dat deze slang contact maakt met de beweegbare onderdelen van de eenheid waarin de kookplaat is ingebouwd (een lade, bijvoorbeeld) of dat hij door ruimtes loopt die verstopt kunnen raken. Indien de gasaansluiting horizontaal dient uitgevoerd te worden, zijn bij onze technische dienst een kniestuk, met code 173018, en een afdichting, met code 034308 verkrijgbaar. Afb. 4a. : Lekgevaar! De fabrikant is niet aansprakelijk als een aansluiting lekken vertoont nadat deze gemanipuleerd is. Elektrische aansluiting (fig. 5) Dit apparaat is van het type “Y”: de invoerkabel mag niet vervangen worden door de gebruiker, maar door de Technische Dienst. Het type kabel en de minimumdoorsnede dienen te worden gerespecteerd. De kookplaten worden geleverd met een voedingskabel met of zonder stekker. Apparaten die voorzien zijn van een stekker mogen alleen op een goed geaard stopcontact worden aangesloten. Er moet een omnipolaire onderbrekingsschakelaar voorzien worden met een minimale contactopening van 3 mm (behalve bij een stekkeraansluiting, indien deze gemakkelijk bereikbaar is voor de gebruiker). Verandering van gastype Indien de norm van het land het toelaat, mag dit apparaat aangepast worden aan andere gassen (zie gegevensplaatje). De hiervoor benodigde onderdelen bevinden zich in het geleverde omvormingspakket (afhankelijk van het model). Het pakket is beschikbaa... Belangrijk:Plaats tenslotte de sticker die het nieuwe gastype aanduidt dichtbij het gegevensplaatje. Vervanging van de koppen van de sterke, normale en hulpbrander van de kookplaat (Afb. 6): 1. Verwijder de roosters, hoedjes en verspreiders. 2. Vervang de inspuiters met de sleutel die beschikbaar is via onze technische dienst, met code 424699, zie Afb. 13. Zorg dat de inspuiter niet losraakt bij het verwijderen of bevestigen hiervan op de brander. 3. Plaats de verspreiders en de hoedjes op de overeenstemmende pitten. De roosters moeten bovendien naar behoren geplaatst worden. Vervanging van de koppen van branders met dubbele vlam Om de koppen te vervangen, dient de glasplaat met de profielen te worden verwijderd van het apparaat. De glasplaat is d.m.v. een clipsysteem verbonden met de rest van de kookplaat. Verwijdering van de glasplaat met de profielen (Afb. 7-8): 1. Neem alle pannenhouders, branderdeksels en branderringen of branderkelken af. 2. Draai de schroeven van de brander los. 3. Gebruik de demontagehendel die verkrijgbaar is via onze servicedienst (code 483196). Maak m.b.v. de hendel de voorste clipbevestiging los, zoals weergegeven in afb. 8. De plaats waar deze zich bevindt, is afhankelijk van het type kookplaat. Attentie! 4. Maak de achterste clipbevestiging los door de glasplaat met de profielen voorzichtig op te tillen. Vervanging van de buitenste branderkop (Afb. 9a): 1. Draai bevestigingsschroef L1 los en trek huls L2 naar achteren, om gemakkelijk bij de hoofdkop te kunnen komen (Afb. a1). 2. Trek de buitenste branderkop naar buiten door hem naar links te draaien (Afb. a2-a3). 3. Schroef de nieuwe buitenste branderkop in (Afb. a3-a4). Raadpleeg tabel 13. 4. Stel de afstand van de regelhuls voor de luchttoevoer L2 (Afb. a5) in op maat Z, zoals aangegeven in de tabel 13. 5. Draai bevestigingsschroef L1 vast (Afb. a6). Vervanging van de binnenste branderkop (Afb. 9b): 1. Schroef deel M3 los van deel 2, dat voorzien is van een schroefdraad. Houdt hiervoor het deel dat voorzien is van een schroefdraad tegen (Afb. b1). 2. Trek de huls uit deel M2 (Afb. b2). 3. Verwijder eenheid M2-M4 van het deel M1 (Afb. b3-b4). 4. Trek de binnenste branderkop M4 uit het deel M2 (Afb. b5-b6). 5. Schroef de nieuwe binnenste branderkop vast (Afb. b6-b7). Raadpleeg tabel 13. Apparaat monteren Monteer alle onderdelen in de omgekeerde volgorde van de demontage. Instelling van de gaskranen Demontage van de afdekking Demontage van de elektronische kaart (Afb. 10): 1. De pennen aan de ene kant losdraaien. 2. De middelste pennen losdraaien. Hiervoor met uw vingers op beide kanten drukken. 3. De pen aan de andere kant losdraaien en de elektronische kaart afnemen. Attentie! 4. De cilindrische onderdelen en veren in de schacht van de gaskraan verwijderen. Regeling van de bypass (Afb. 11): Montage van de elektronische kaart en de afdekking: Kalibratie van het elektronisch systeem Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Przed przystąpieniem do instalacji i użytkowania urządzenia, należy zapoznać się z instrukcją. Ilustracje przedstawione w niniejszej instrukcji mają charakter orientacyjny. Producent nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku, gdy zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji nie będą przestrzegane. To urządzenie powinno być użytkowane wyłącznie w miejscach posiadających odpowiednią wentylację. Nie należy podłączać urządzenia do sprzętu służącego do usuwania produktów spalania. Wszystkie czynności związane z instalacją, podłączeniem, regulacją i dostosowaniem urządzenia do innych rodzajów gazu powinny być wykonywane przez uprawnionego instalatora serwisu technicznego, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami... W celu dostosowania urządzenia do zasilania innymi rodzajami gazu, zaleca się kontakt z naszym Serwisem Technicznym. Urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do użytku domowego; niedozwolone jest jego użytkowanie w zastosowaniach handlowych lub profesjonalnych. Nie należy instalować urządzenia na jachtach ani w przyczepach kempingowych. Gwarancja będzi... Przed instalacją urządzenia, należy upewnić się, że parametry gazu i prądu, które są dostarczane przez lokalnych dostawców, są zgodne z parametrami regulacji urządzenia, znajdującymi się na tabliczce znamionowej (rodzaj i ciśnienie gaz... Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności należy odciąć zasilanie elektryczne i dopływ gazu do urządzenia. Przewód zasilający powinien zostać przymocowany do urządzenia w ten sposób, aby zapobiec jego zetknięciu z gorącymi częściami piekarnika lub płyty kuchenki. Urządzenia korzystające z zasilania elektrycznego powinny obowiązkowo posiadać uziemienie. Nie należy wykonywać żadnych czynności we wnętrzu urządzenia. W razie potrzeby należy skontaktować się z naszym Serwisem Technicznym. Przed zainstalowaniem Urządzenie spełnia wymogi klasy 3, zgodnie z normą EN 30-1-1 dotyczącą urządzeń gazowych: urządzenie do zabudowy. Urządzenia można dowolnie łączyć ze sobą i/lub ze standardowymi płytami kuchenek tej samej marki, z wykorzystaniem elementów łączących. Prosimy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w naszym katalogu. Mebel, w którym zostanie zainstalowane urządzenie, powinien być odpowiednio zamocowany i stabilny. Meble znajdujące się w pobliżu urządzenia, pokrycia z laminatu oraz klej używany do ich zamocowania powinny być wykonane z materiałów niepalnych i odpornych na wysoką temperaturę. Urządzenie nie może być instalowane na lodówkach, pralkach, zmywarkach lub podobnym sprzęcie. Aby móc zainstalować płytę kuchenki na piekarniku, piekarnik powinien być wyposażony w system wymuszonej wentylacji. Sprawdzić wymiary piekarnika w instrukcji montażu. W przypadku instalacji wyciągu kuchennego, należy przestrzegać zaleceń zawartych w jego instrukcji montażu i zachować zawsze minimalną odległość w pionie od płyty kuchenki (rys. 1). Przygotowanie mebla (rys. 1-2) Wykonać w blacie wycięcie o podanych wymiarach. Jeżeli pod elektryczną lub mieszaną (gazowo-elektryczną) płytą kuchenki nie jest zainstalowany piekarnik, należy zastosować element oddzielający z materiału niepalnego, na przykład ze sklejki lub z metalu, w odległości 10 mm od podstawy ... W blatach wykonanych z drewna, należy powlec powierzchnie cięcia specjalnym klejem, w celu ochrony przed wilgocią. Instalacja urządzenia (rys. 3) Wskazówka Uchwyty i uszczelka samoprzylepna (dolna krawędź płyty grzewczej) są zamocowane fabrycznie. W żadnym wypadku nie należy ich usuwać! Uszczelka samoprzylepna zapobiega przeciekaniu płynów. Mocowanie urządzenia w meblach do zabudowy: 1. Obrócić płytę grzewczą, ustawiając we właściwej pozycji. 2. Poluzować śruby uchwytów tak, aby mogły się swobodnie obracać. Całkowite odkręcenie śrub uchwytów nie jest konieczne. 3. Włożyć płytę grzewczą w wycięcie blatu roboczego i wyśrodkować. Gazową płytę grzewczą nacisnąć po bokach w dół, aby jej krawędzie całkowicie oparły się na podstawie. 4. Obrócić uchwyty i dokładnie je dokręcić. Śruby uchwytów muszą być ustawione pionowo w stosunku do podstawy obudowy. Urządzenia nie wolno mocować na blacie roboczym za pomocą silikonu. Demontaż płyty kuchenki Odłączyć urządzenie od prądu i odciąć dopływ gazu. Odkręcić uchwyty i wykonać czynności montażu w odwrotnej kolejności. Podłączanie gazu (rys. 4) Urządzenie należy w taki sposób podłączyć do gazu, aby zapewniony był dostęp do kurka odcinającego dopływ gazu. Zakończenie kolektora wejściowego płyty kuchenki gazowej jest wyposażone w złącze kolankowe z gwintem o wymiarze 1/2’’ (20,955 mm), które umożliwia: W celu wykonania połączenia stożkowego, umieścić element wyposażenia o numerze 427950 oraz uszczelkę o numerze 034308 (ewent. zawarte w dostawie lub dostępne w serwisie) między kolektorem wejściowym gazowej płyty grzewczej a przewodem dopr... Należy zapobiec stykaniu się przewodu z ruchomymi częściami zabudowy (na przykład szufladą) i przechodzeniu przez miejsca, które mogą zostać zajęte przez blokujące przestrzeń przedmioty. Jeśli wymagane jest wykonanie poziomego podłączenia gazu, nasz Serwis Techniczny oferuje odpowiednie złącze kolankowe (kod produktu 173018) i uszczelkę (kod produktu 034308). Rys. 4a. : Niebezpieczeństwo ulatniania się gazu! Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy połączenie utraci szczelność na skutek wykonanych operacji. Podłączanie prądu (rys. 5) Jest to urządzenie typu “Y”: przewód wejściowy nie może być wymieniany przez użytkownika, lecz wyłącznie przez Serwis Techniczny. Należy zachować odpowiedni rodzaj przewodu oraz minimalny przekrój. Płyty kuchenki są dostarczane wraz z przewodem zasilania zaopatrzonym we wtyczkę lub bez niej. Urządzenia wyposażone we wtyczkę można podłączać wyłącznie do puszek z gniazdkiem posiadających prawidłowo zainstalowane uziemienie. Należy pamiętać o wielobiegunowym wyłączniku odcinającym zasilanie z przynajmniej 3-milimetrowym odstępem stykowym (nie dotyczy podłączenia za pomocą wtyczki, gdy jest ona dostępna dla użytkownika). Zmiana rodzaju gazu Jeśli zezwalają na to przepisy obowiązujące w danym kraju, urządzenie można dostosować do zasilania innymi rodzajami gazu (patrz: tabliczka znamionowa urządzenia). Niezbędne części znajdują się w torebce z zestawem umożliwiającym zmian... Ważne: Po zakończeniu pracy, w pobliżu tabliczki znamionowej należy przykleić naklejkę informującą, jakim rodzajem gazu urządzenie jest zasilane. Wymiana dysz palnika od dużej mocy, palnika zwykłego i palnika oszczędnego płyty grzewczej (rys. 6): 1. Zdjąć ruszty, nakładki palnika i dyfuzory. 2. Wymienić dysze za pomocą klucza dostępnego w naszym Serwisie Technicznym (kod produktu 424699), patrz rys. 13, zwracając szczególną uwagę na to, aby nie oderwać dyszy przy wyciąganiu lub mocowaniu jej w palniku. 3. Założyć dyfuzory i nakładki palników na odpowiednich palnikach. Ponadto należy prawidłowo założyć ruszty. Wymiana dysz palników o podwójnym wieńcu płomieni W celu wymiany dysz konieczne jest zdemontowanie płyty szklanej urządzenia z profilami. Płyta szklana jest połączona z pozostałą częścią płyty grzewczej za pomocą systemu zacisków. Demontaż płyty szklanej z profilami (rys. 7-8): 1. Zdjąć wszystkie ruszty nadpalnikowe, nakrywki, pierścienie oraz kołpaki palników. 2. Odkręcić śruby palników. 3. Użyć dźwigni demontażowej, którą można nabyć w naszym serwisie (kod 483196). Za pomocą dźwigni zwolnić przednie zaciski w miejscu widocznym na rys. 8, w zależności od modelu płyty grzewczej. Uwaga! 4. Zwolnić tylne zaciski, unosząc ostrożnie płytę szklaną z profilami. Wymiana dyszy płomienia zewnętrznego (rys. 9a): 1. Odkręcić śrubę mocującą L1 i pociągnąć tuleję L2 do tyłu, aby uzyskać łatwy dostęp do dyszy głównej (rys. a1). 2. Wyjąć dyszę płomienia zewnętrznego, obracając ją w lewo (rys. a2-a3). 3. Wkręcić nową dyszę płomienia zewnętrznego (rys. a3-a4). Zapoznać się z informacjami podanymi w tabeli 13. 4. Wyregulować odległość w tulei redukcyjnej strumienia powietrza L2 (rys. a5) do wartości Z podanej w tabeli 13. 5. Dokręcić śrubę mocującą L1 (rys. a6). Wymiana dyszy płomienia wewnętrznego (rys. 9b): 1. Odkręcić element M3 od gwintowanego elementu 2. W tym celu przytrzymać element gwintowany, wywierając na niego siłę skierowaną w kierunku przeciwnym (rys. b1). 2. Wyjąć tuleję z elementu M2 (rys. b2). 3. Wymontować moduł M2-M4 elementu M1 (rys. b3-b4). 4. Wykręcić dyszę płomienia wewnętrznego M4 z elementu M2 (rys. b5-b6). 5. Dokręcić nową dyszę płomienia wewnętrznego (rys. b6-b7). Zapoznać się z informacjami podanymi w tabeli 13. Montaż urządzenia Zamontować wszystkie elementy w odwrotnej kolejności niż w przypadku demontażu. Ustawianie kurków gazowych Demontaż pokrywy Demontaż płytki drukowanej (rys. 10): 1. Zwolnić sworznie po jednej stronie. 2. Zwolnić środkowe sworznie. W tym celu naciskać palcami z obu stron. 3. Zwolnić sworznie po drugiej stronie i wyjąć płytkę drukowaną. Uwaga! 4. Usunąć elementy cylindryczne oraz sprężyny z łożyska kurka gazowego. Regulacja zaworu obejściowego (rys. 11): Montaż płytki drukowanej i pokrywy: Kalibracja układu elektronicznego. Indicações de segurança Leia as instruções do aparelho antes de proceder à instalação e utilização. As imagens apresentadas ao longo das instruções servem apenas para orientação. O fabricante fica isento de qualquer tipo de responsabilidade caso não se cumpram as disposições deste manual. Este aparelho deve ser apenas utilizado em locais com uma ventilação adequada. Não deve ser ligado a um dispositivo de evacuação dos produtos de combustão. Todos os trabalhos de instalação, ligação, regulação e adaptação a outros tipos de gás devem ser efectuados por um técnico de instalação autorizado, respeitando todas as regulamentações e legislação aplicáveis, bem como o estipulado ... Recomenda-se chamar o nosso Serviço de Assistência Técnica para a adaptação a outros tipos de gás. Este aparelho foi unicamente concebido para utilização doméstica, não podendo, por isso, ser utilizado para fins comerciais ou profissionais. Este aparelho não pode ser instalado em iates ou caravanas. A garantia apenas será válida caso o apar... Antes da instalação, verifique se as condições de distribuição local são compatíveis com a regulação do aparelho que é apresentada na placa de características (natureza e pressão do gás, potência, voltagem). Antes de qualquer procedimento, corte a alimentação eléctrica e de gás do aparelho. O cabo de alimentação deve ser fixo ao móvel para evitar que entre em contacto com as partes quentes do forno ou da placa de cozedura. Os aparelhos com alimentação eléctrica devem ser obrigatoriamente ligados à terra. Não manipule o interior do aparelho. Se necessário, contacte o nosso Serviço de Assistência Técnica. Antes da instalação Este aparelho corresponde à classe 3, segundo a norma EN 30-1- 1 para aparelhos a gás: aparelho encastrado num móvel. Estes aparelhos podem ser combinados entre si e/ou com placas de cozedura convencionais da mesma marca, através da utilização do acessório de união. Consulte o catálogo. O móvel onde se instala o aparelho deve estar convenientemente fixado e deve ser estável. Os móveis próximos do aparelho, os revestimentos estratificados e a cola que os fixa, devem tratar-se de materiais não inflamáveis e resistentes ao calor. Este aparelho não pode ser instalado sobre frigoríficos, máquinas de lavar roupa, máquinas de lavar loiça ou aparelhos similares. Para instalar a placa de cozedura sobre um forno, este deve incluir um mecanismo de ventilação forçada. Verifique as dimensões do forno no seu manual de instalação. Se instalar um extractor, deve ter em conta o respectivo manual de instalação, respeitando sempre a distância vertical mínima em relação à placa de cozedura (fig. 1). Preparação do móvel (fig. 1-2) Realize um corte das dimensões necessárias na superfície de trabalho. Se a placa de cozedura for eléctrica ou mista (gás e electricidade) e se não houver um forno por baixo da mesma, coloque um separador de material não inflamável (por ex. de metal ou madeira contraplacada) a 10 mm da base da placa de cozedura. As... Em superfícies de trabalho de madeira, envernize as superfícies de corte com uma cola especial para as proteger da humidade. Instalação do aparelho (fig. 3) Nota Os grampos e a junta adesiva (margem inferior da placa de cozedura) já vêm instalados de fábrica. Não os retire de forma alguma: A junta adesiva impede as infiltrações. Para fixar o aparelho no móvel para encastrar: 1. Vire a placa de cozinhar para a posição correta. 2. Solte os parafusos nos grampos, até estes girarem livremente. Não é necessário soltar na totalidade os parafusos dos grampos. 3. Coloque a placa de cozinhar no nicho da bancada de trabalho e alinhe-a ao centro. Pressione para baixo a placa de cozinhar a gás nas partes laterais, até assentar completamente nos bordos. 4. Vire os grampos e aparafuse-os com firmeza. Os parafusos dos grampos devem estar na vertical em relação ao fundo da caixa. O aparelho não deve ser fixado com silicone à bancada de trabalho. Desmontagem da placa de cozedura Desligue o aparelho das tomadas eléctrica e de gás. Desaparafuse os grampos e proceda de modo inverso ao da montagem. Ligação a gás (fig. 4) A ligação do aparelho à rede de gás tem de ser realizada de forma a que a torneira de fecho fique acessível. A extremidade do conector de entrada da placa de cozedura a gás está equipada com uma rosca de 1/2’’ (20,955 mm) que permite: Se desejar estabelecer uma ligação cónica, coloque o acessório com o número 427950 e o vedante com o número 034308 (incluído no volume de fornecimento ou disponível na assistência técnica) entre o tubo de entrada da placa de cozinhar a gás... Evite o contacto do tubo com qualquer parte móvel da unidade de encastramento (por exemplo, uma gaveta), bem como a sua passagem por espaços que possam ficar obstruídos. Para realizar a ligação a gás na horizontal, o nosso Serviço de Assistência Técnica disponibiliza um cotovelo (código 173018) e uma junta (código 034308). Fig. 4a. : Perigo de fuga! O fabricante não se responsabiliza se alguma ligação apresentar fugas depois de ter sido manipulada. Ligação eléctrica (fig. 5) Este aparelho é do tipo “Y”: o cabo de entrada não pode ser mudado pelo utilizador, só o Serviço de Assistência Técnica deve fazê-lo. Deve sempre respeitar-se a secção mínima e o tipo de cabo. As placas de cozedura são fornecidas com um cabo de alimentação com ou sem ficha. Os aparelhos fornecidos com ficha só devem ser ligados a tomadas de terra devidamente instaladas. Deve prever-se um interruptor omnipolar com uma abertura de contacto mínima de 3 mm (excepto em ligações com ficha, se esta estiver acessível ao utilizador). Mudança do tipo de gás Se as regulamentações do país o permitirem, este aparelho pode ser adaptado a outros tipos de gás (ver placa de características). As peças necessárias para tal estão incluídas no saco de transformação fornecido (consoante o modelo) ou disp... Importante:Ao terminar, coloque a etiqueta adesiva indicando o novo tipo de gás, próximo da placa de características. Substituição dos bicos do queimador rápido, normal e económico da placa de cozinhar (fig. 6): 1. Retire as grelhas, as tampas de queimador e os difusores. 2. Substitua os injectores usando a chave disponibilizada pelo nosso serviço de assistência técnica, com o código 424699 (ver fig. 13), tendo especial atenção para que o injector não se solte ao retirá-lo ou fixá-lo ao queimador. 3. Coloque os difusores e as tampas dos queimadores nos respectivos lugares. Além disso, deve colocar adequadamente as grelhas. Substituição dos bicos dos queimadores de chama dupla Para substituir os bicos, é necessário desmontar a placa de gás com os perfis do aparelho. A placa de gás está unida ao resto da placa de cozinhar por um sistema de grampos. Desmontagem da placa de gás com os perfis (fig. 7-8): 1. Retire todos os suportes para panelas, tampas do queimador, anéis do queimador ou bocas. 2. Solte os parafusos dos queimadores. 3. Utilize a alavanca de desmontagem, que pode ser obtida junto da nossa assistência técnica (código 483196). Com a alavanca, solte a fixação por grampo da parte da frente, no local indicado na fig. 8, conforme o modelo da placa de cozinhar. Atenção! 4. Solte a fixação por grampo da parte de trás, levantando com cuidado a placa de gás com os perfis. Substituição do bico da chama exterior (fig. 9a): 1. Solte o parafuso de fixação L1 e puxe o casquilho L2 para trás, para facilitar o acesso ao bico principal (fig. a1). 2. Puxe o bico da chama exterior para fora, girando-o para a esquerda (fig. a2-a3). 3. Aparafuse o novo bico da chama exterior (fig. a3-a4). Consulte a tabela 13. 4. Ajuste a distância do casquilho de regulação para a alimentação de ar L2 (fig. a5) na medida Z, tal como indicado na tabela 13. 5. Aperte o parafuso de fixação L1 (fig. a6). Substituição do bico da chama interior (fig. 9b): 1. Aparafuse a peça M3 da peça 2, que possui uma rosca. Para isso, segure-a com a peça equipada com rosca (fig. b1). 2. Puxe o casquilho da peça M2 para fora (fig. b2). 3. Desmonte a unidade M2-M4 da peça M1 (fig. b3-b4). 4. Puxe o bico da chama interior M4 para fora da peça M2 (fig. b5- b6). 5. Aparafuse o novo bico da chama interior (fig. b6-b7). Consulte a tabela 13. Montar o aparelho Monte todos os componentes na sequência inversa da desmontagem. Regulação das torneiras de gás Desmontagem da cobertura Desmontagem do cartão eletrónico (fig. 10): 1. Solte os pernos de um lado. 2. Solte os pernos do centro. Para isso, pressione com os dedos de ambos os lados. 3. Solte os pernos do outro lado e retire o cartão eletrónico. Atenção! 4. Remova as peças cilíndricas e as molas na haste da torneira de gás. Regulação do bypass (fig. 11): Montagem do cartão eletrónico e da cobertura: Calibração do sistema eletrónico Indicaţii referitoare la siguranţă Citiţi instrucţiunile aparatului înainte să treceţi la instalarea şi utilizarea acestuia. Imaginile prezentate în aceste instrucţiuni sunt cu scop orientativ. Producătorul este exonerat de orice răspundere dacă nu sunt îndeplinite dispoziţiile din acest manual. Acest aparat trebuie să fie utilizat exclusiv în locuri cu ventilaţie suficientă. Este interzisă conectarea la un dispozitiv de evacuare a produşilor de ardere. Toate lucrările de instalare, conectare, reglare şi adaptare la alte tipuri de gaz trebuie să fie realizate de către un tehnician autorizat, respectând toate normele şi legislaţia aplicabile şi dispoziţiile companiilor locale furnizoare de g... Este recomandat să apelaţi la Serviciul nostru tehnic pentru adaptarea la alte tipuri de gaz. Acest aparat a fost conceput doar pentru uz casnic, nefiind permisă utilizarea sa în scopuri comerciale sau profesionale. Acest aparat nu poate fi instalat pe iahturi sau rulote. Garanţia va fi valabilă numai dacă se respectă utilizarea pentru ... Înainte de instalare, verificaţi compatibilitatea dintre condiţiile de distribuire locală cu reglajul aparatului care figurează pe plăcuţa cu caracteristici (tipul şi presiunea gazului, puterea, tensiunea). Înainte de orice acţiune, întrerupeţi alimentarea electrică şi cea cu gaz a aparatului. Cablul de alimentare trebuie fixat de mobilă pentru a nu atinge părţi fierbinţi ale cuptorului sau ale plitei de gătit. Aparatele cu alimentare electrică trebuie conectate obligatoriu la împământare. Nu interveniţi în interiorul aparatului. Dacă este necesar, apelaţi la Serviciul nostru tehnic. Înainte de instalare Acest aparat corespunde cu clasa 3, conform normei EN 30-1-1 pentru aparate pe bază de gaz: aparat încastrat într-o mobilă. Aceste aparate pot fi combinate între ele şi/sau cu plite de gătit convenţionale de aceeaşi marcă, utilizând accesoriul de îmbinare. Consultaţi catalogul. Mobila în care se instalează aparatul trebuie să fie fixată într-un mod convenabil şi să fie stabilă. Mobilele apropiate de aparat, învelişurile stratificate şi adezivul care le fixează trebuie să fie din materiale neinflamabile şi rezistente la căldură. Acest aparat nu se poate instala deasupra frigiderelor, maşinilor de spălat rufe, maşinilor de spălat vase sau similare. Pentru a instala plita de gătit deasupra unui cuptor, acesta trebuie să dispună de ventilare forţată. Verificaţi dimensiunile cuptorului în manualul de instalare al acestuia. Dacă instalaţi o hotă, aveţi în vedere manualul său de instalare, respectând întotdeauna distanţa verticală minimă faţă de plita de gătit (fig. 1). Pregătirea mobilei (fig.1-2) Realizaţi o tăietură în suprafaţa de lucru de dimensiunile necesare. Dacă plita de gătit este electrică sau mixtă (gaz şi electricitate) şi nu există un cuptor dedesubt, plasaţi un separator de material neinflamabil (de ex. metal sau placaj) la 10 mm de baza plitei de gătit. Astfel se împiedică accesul la p... Pe suprafeţe de lucru din lemn, aplicaţi un adeziv special pe suprafeţele de tăiere, pentru a le proteja de umiditate. Instalarea aparatului (fig. 3) Indicaţie Clemele şi garniturile adezive (marginea inferioară a plitei de gătit) sunt montate din fabrică, nu demontaţi pentru niciun motiv. Garnitura evită orice infiltrare. Pentru fixarea aparatului la mobila de încorporare: 1. rotiţi plita în poziţia corectă. 2. Slăbiţi şuruburile clemelor de fixare, până se rotesc liber. Nu este necesar să desfaceţi complet şuruburile clemelor de fixare. 3. Aşezaţi plita în decupajul blatului de lucru şi aliniaţi-o centrat. Apăsaţi plita pe gaz din părţile laterale în jos, până stă complet pe margini. 4. Rotiţi clemele de fixare şi înşurubaţi-le strâns. Şuruburile clemelor de fixare trebuie să stea vertical pe baza carcasei. Aparatul nu trebuie lipit cu silicon pe placa de lucru. Demontarea plitei de gătit Deconectaţi aparatul de la alimentarea electrică şi cea de gaz. Deşurubaţi clemele şi procedaţi în mod invers montării. Conectare la gaz (fig. 4) Racordul la gaz trebuie realizat astfel încât robinetul de întrerupere să fie accesibil. Capătul racordului de intrare a plitei de gătit pe gaz este prevăzut cu un filet de 1/2’’ (20,955 mm) care permite: Dacă doriţi să realizaţi o legătură conică, folosiţi accesoriul cu numărul 427950 şi garnitura cu numărul 034308 (dacă este cazul, conţinută în pachetul de livrare sau disponibilă în unitatea service) între tubul de intrare al plite... Evitaţi contactul tubului cu părţile mobile ale unităţii de încastrare (de exemplu un sertar) şi trecerea prin spaţiile care sunt susceptibile de blocare. Dacă trebuie să realizaţi conectarea la gaz pe orizontală, serviciul nostru tehnic dispune de un cot cu codul 173018, plus o garnitură cu codul 034308. Fig. 4a. : Pericol de scurgere! Producătorul nu poate fi tras la răspundere dacă vreun racord prezintă scurgeri după ce a fost manevrat. Conexiune electrică (fig. 5) Acest aparat este de tipul “Y”: cablul de alimentare nu poate să fie schimbat de către utilizator, ci de către Serviciul tehnic. Trebuie respectat tipul de cablu şi secţiunea minimă. Plitele de gătit sunt furnizate cu un cablu de alimentare cu sau fără ştecher. Aparatele prevăzute cu ştecher trebuie doar să fie conectate la priză care să dispună de împământare instalată corect. Trebuie prevăzut un întrerupător de circuit omnipolar cu deschiderea contactului de minim 3 mm (cu excepţia conexiunilor la priză, dacă aceasta este accesibilă pentru utilizator). Schimbarea tipului de gaz Dacă legislaţia ţării permite, acest aparat poate fi adaptat la alte tipuri de gaz (consultaţi plăcuţa cu caracteristici). Piesele necesare pentru aceasta sunt în geanta de transformare furnizată (în funcţie de model) disponibilă la Servi... Important: La final, poziţionaţi eticheta adezivă care indică noul tip de gaz în apropierea plăcuţei cu caracteristici. Înlocuirea duzelor arzătorului puternic, normal şi a celui puternic ale plitei (fig. 6): 1. Scoateţi grătarele, capacele arzătorului şi difuzoarele. 2. Schimbaţi injectoarele utilizând cheia disponibilă prin intermediul serviciului nostru tehnic, cu codul 424699, vezi fig. 13, având deosebită grijă să nu se deprindă injectorul la scoaterea sau fixarea sa din arzător. 3. Poziţionaţi difuzoarele şi capacele arzătoarelor în locaşurile corespunzătoare. În plus, va trebui să poziţionaţi în mod corect şi grătarele. Înlocuirea duzelor arzătoarelor cu flacără dublă Pentru înlocuirea duzelor este necesară demontarea plăcii de sticlă cu profilele aparatului.Placa de sticlă este îmbinată cu restul plitei printr-un sistem cu clipsuri. Demontarea plăcii de sticlă cu profilele (fig. 7-8): 1. Îndepărtaţi toate suporturile pentru oale, capacele arzătoarelor, inelele arzătoarelor, respectiv corpurile arzătoarelor. 2. Desfaceţi şuruburile arzătoarelor. 3. Utilizaţi pârghia de demontare, disponibilă prin unitatea noastră de service (cod 483196). Cu ajutorul pârghiei, desfaceţi clipsul de fixare din faţă în locul indicat în fig. 8, în funcţie de modelul de plită. Atenţie! 4. Desfaceţi clipsul de fixare din spate, ridicând cu atenţie placa de sticlă cu profilele. Înlocuirea duzei pentru flăcările exterioare (fig. 9a): 1. Desfaceţi şurubul de fixare L1 şi trageţi manşonul L2 înspre partea din spate, pentru a avea un acces mai uşor la duza principală (fig. a1). 2. Scoateţi duza pentru flăcările exterioare, rotind spre stânga (fig. a2-a3). 3. Înşurubaţi noua duză pentru flăcările exterioare (fig. a3-a4). Consultaţi tabelul 13. 4. Reglaţi distanţa manşonului de reglare pentru alimentarea cu aer L2 (fig. a5) la dimensiunea Z, după cum este indicat în tabel 13. 5. Strângeţi şurubul de fixare L1 (fig. a6). Înlocuirea duzei pentru flăcările interioare (fig. 9b): 1. Deşurubaţi piesa M3 de pe piesa 2, care este prevăzută cu filet. În acest scop, ţineţi ferm de piesa prevăzută cu filet (fig. b1). 2. Scoateţi manşonul din piesa M2 (fig. b2). 3. Demontaţi unitatea M2-M4 a piesei M1 (fig. b3-b4). 4. Scoateţi duza pentru flăcările interioare M4 din piesa M2 (fig. b5- b6). 5. Înşurubaţi noua duză pentru flăcările interioare (fig. b6-b7). Consultaţi tabelul 13. Montarea aparatului Montaţi toate componentele în ordine inversă decât aţi procedat la demontare. Reglarea robinetelor de gaz Demontarea capacului Demontarea plăcii electronice (fig. 10): 1. Desprindeţi ştifturile de pe o parte. 2. Desprindeţi ştifturile din mijloc. Pentru acesta, apăsaţi cu degetele pe ambele părţi. 3. Desprindeţi ştifturile de pe partea cealaltă şi scoateţi placa electronică. Atenţie! 4. Îndepărtaţi piesele cilindrice şi arcurile din tija robinetului de gaz. Reglarea bypass-ului (fig. 11): Montajul plăcii electronice şi al capacului: Calibrarea sistemului electric Правила техники безопасности Перед началом монтажа и эксплуатации внимательно изучите руководство к электроприбору. Приведенные в данном руководстве рисунки являются ориентировочными. При невыполнении инструкций, содержащихся в данном руководстве, производитель освобождается от всякой ответственности. Данный прибор можно устанавливать только в хорошо проветриваемых помещениях. Варочную панель нельзя подсоединять к дымоходу для отвод... Все операции по установке, подключению к электросети, наладке и адаптации к другому виду газа должны проводиться сертифицированным спе... Для адаптации прибора к другому виду газа рекомендуем связаться с нашим сервисным центром. Данный прибор предназначен исключительно для бытового использования и не может применяться в промышленных или коммерческих целях. Дан... Перед установкой необходимо проверить, соответствуют ли характеристики местных распределительных сетей (вид и давление газа, мощность ... Перед проведением любых действий необходимо перекрыть подачу газа и электроэнергии к данному электроприбору. Кабель питания необходимо закрепить на тумбе, чтобы не допускать его соприкосновения с нагревающимися деталями духового шкафа или варо... Приборы, работающие от электросети, обязательно должны быть заземлены. Нельзя вносить изменения во внутренние элементы прибора. Если необходимо произвести ремонт, обратитесь в наш сервисный центр. Перед началом установки Данный прибор относится к третьему классу защиты по стандарту EN 30-1-1 для газовых приборов: встроенное оборудование. Данные панели могут комбинироваться между собой и (или) с обычными варочными панелями этой же марки с помощью соединительной планки. Ее ... Кухонная тумба, в которую встраивается варочная панель, должна быть закреплена и устойчива. Соприкасающаяся с варочной панелью мебель, слоистые облицовочные покрытия и закрепляющий их клей должны быть невоспламеняющимися и те... Данный прибор нельзя устанавливать над холодильниками, стиральными машинами, посудомоечными машинами и другой подобной техникой. Если требуется установить варочную панель над духовым шкафом, следует выбрать модель духового шкафа с системой принудительной вентиля... При установке вытяжного устройства необходимо следовать инструкциям соответствующего руководства по монтажу, соблюдая минимальное ра... Подготовка тумбы (рис. 1-2) Проделайте в столешнице отверстие нужных размеров. При установке электрической или комбинированной (газовые и электрические конфорки) варочной панели без духового шкафа, необходимо пост... Если столешница выполнена из дерева, покройте поверхность среза специальным герметиком, чтобы защитить ее от действия влаги. Монтаж прибора (рис. 3) Указание Зажимы и герметичная прокладка (по нижнему краю варочной панели) устанавливаются на заводе. Ни в коем случае не снимайте их. Клеящаяся пр... Закрепление прибора на встроенной мебели: 1. Правильно расположите варочную панель. 2. Ослабьте винты в скобах так, чтобы они свободно поворачивались. Полностью выворачивать винты в скобах не требуется. 3. Установите варочную панель в вырезе столешницы и выровняйте по центру. Отжимайте края варочной панели вниз, пока они не будут плотно п... 4. Поверните скобы и полностью прикрутите их. Винты для скоб должны быть расположены строго перпендикулярно к дну корпуса. Запрещается приклеивать прибор к столешнице с помощью силикона. Демонтаж варочной панели Отсоедините прибор от электросети и от газопровода. Открутите винты зажимов и повторите действия, выполненные во время монтажа, в обратном порядке. Подключение газа (рис. 4) Подключение к газу должно быть осуществлено таким образом, чтобы был свободный доступ к запорному крану. На конце впускного патрубка варочной панели имеется резьба диаметром 1/2” (20,955 мм), позволяющая обеспечить: При коническом соединении, вставьте принадлежность под номером 427950 и уплотнитель под номером 034308 (поставляются в комплекте или могут бы... Необходимо исключить соприкосновение шланга с подвижными частями мебели, в которую встраивается варочная панель (например, с выдвижным... Если необходимо сделать подводку газа горизонтально, в нашем сервисном центре можно приобрести колено трубы (артикул 173018), а также прокл... : Существует опасность утечки газа! Производитель не несет ответственности за утечку газа в соединениях, выполненных пользователем или исполнителем монтажных работ. Подключение к электросети (рис. 5) Данный прибор относится к классу “Y”: не допускается замена кабеля питания пользователем, это может делать только сервисный центр. Необ... Варочные панели поставляются с кабелем питания, который может не иметь штепсельной вилки. Приборы, снабженные штепсельной вилкой, можно подключать только к розеткам с правильно установленным заземлением. Необходимо предусмотреть размыкающее устройство для всех полюсов прибора с воздушным зазором между контактами не менее 3 мм (за исключе... Адаптация к другому виду газа Если это разрешено нормами страны, данный прибор можно настроить для использования с другими видами газа (см. табличку с характеристика... Внимание! После окончания работы наклейте рядом с табличкой с характеристиками варочной панели этикетку с указанием нового вида газа. Замена форсунок для горелки повышенной мощности, стандартной горелки и экономичной конфорки варочной панели (рис. 6): 1. Снимите решетки, крышки горелок и рассекатели. 2. Замените жиклеры с помощью ключа, имеющегося в продаже в нашем сервисном центре, артикул 424699, см. рис. 13, тщательно следя за тем, чтобы в ... 3. Установите рассекатели и крышки горелок на соответствующие конфорки. Также следует должным образом установить решетки. Замена форсунок для горелок с двойным пламенем Для замены форсунок необходимо снять стеклянную панель с профилями прибора.Стеклянная панель соединена с остальной частью варочной па... Снятие стеклянной панели с профилями (рис. 7-8): 1. Снимите все решётки для посуды, крышки горелок, пламерассекатели или корпусы горелок. 2. Выкрутите винты горелок. 3. Используйте демонтажный рычаг, который можно приобрести через нашу сервисную службу (код 483196). С помощью рычага ослабьте передний зажи... Внимание! 4. Ослабьте задний зажим, осторожно приподнимая стеклянную панель с профилями. Замена внешней форсунки пламени (рис. 9a): 1. Выверните крепёжный болт L1 и оттяните втулку L2 назад, чтобы обеспечить доступ к главной форсунке (рис. a1). 2. Извлеките внешнюю форсунку пламени, повернув её влево (рис. a2-a3). 3. Вкрутите новую внешнюю форсунку пламени (рис. a3-a4). См. таблицу 13. 4. Установите расстояние для регулировочной втулки подачи воздуха L2 (рис. a5) на значение Z, как указано в таблице 13. 5. Затяните крепёжный болт L1 (рис. a6). Замена внутренней форсунки пламени (рис. 9b): 1. Открутите часть M3 от части 2, снабжённой резьбой. Для этого придерживайте снабжённую резьбой часть (рис. b1). 2. Извлеките втулку из части M2 (рис. b2). 3. Снимите элемент M2-M4 части M1 (рис. b3-b4). 4. Извлеките внутреннюю форсунку пламени M4 из части M2 (рис. b5-b6). 5. Вкрутите новую внутреннюю форсунку пламени (рис. b6-b7). См. таблицу 13. Установка прибора Установите все компоненты в обратном для демонтажа порядке. Настройка газовых кранов Снятие защитной панели Снятие электронной платы (рис. 10): 1. Ослабьте штифты с одной стороны. 2. Ослабьте средние штифты. Для этого нажмите пальцами с обеих сторон. 3. Ослабьте штифты на другой стороне и снимите электронную плату. Внимание! 4. Снимите цилиндрические детали и пружины в стержне газового крана. Регулировка байпаса (рис. 11): Установка электронной платы и защитной панели: Калибровка электроники Güvenlik önerileri Cihazı kurmadan veya kullanmadan önce talimatları okuyunuz. Bu talimatlarda yer alan resimler bilgilendirme amaçlıdır. Bu kılavuzdaki kurallara uyulmadığı takdirde, üretici herhangi bir sorumluluktan muaf olacaktır. Bu cihaz yalnızca yeterince havalandırılan yerlerde kullanılmalıdır. Herhangi bir yanma ürünleri tahliye cihazına bağlanmamalıdır. Bütün kurulum, bağlantı, ayarlama ve gaz tipine göre uyarlama işlemleri yetkili bir teknisyen tarafından, ülkedeki standartlara ve yürürlükteki kanuni yönergeler ile yerel gaz ve elektrik tedarikçisi şirketin talimatlarına uygun olarak... Diğer gaz tiplerine uyarlama gerektiğinde Teknik Servisimizi çağırmanız önerilir. Bu cihaz evde kullanım için tasarlanmıştır, ticari veya profesyonel amaçlarla kullanılamaz. Bu cihaz yat veya karavanlara kurulamaz. Garanti sadece tasarım amacına uygun kullanılması durumunda geçerlidir. Kurulumdan önce, yerel gaz tedarik şartlarının özellik plakasında yer alan cihaz düzenlemesiyle (gazın özelliği ve basıncı, güç, voltaj) uyumlu olup olmadığını kontrol ediniz. Herhangi bir işlemden önce, cihazın gaz ve elektrik beslemesini kesiniz. Elektrik kablosu, fırın veya pişirme tezgahının sıcak kısımlarına temas etmemesi için mutfak mobilyasına sabitlenmelidir. Elektrik beslemesi ile çalışan cihazların tüm bağlantıları mutlaka topraklanmalıdır. Cihazın iç kısmını kurcalamayınız. Gerekirse Teknik Servisimizi çağırınız. Kurulumdan önce Bu EN 30-1-1 gazlı cihazlar normuna göre 3. sınıf bir cihazdır: mobilyaya gömme cihaz. Bu cihazlar kendi içlerinde ve/veya aynı markaya ait geleneksel pişirme tezgahları ile ek aksesuarlar kullanılarak birleştirilebilir. Kataloğa bakınız. Cihazın monte edildiği mobilya düzgün şekilde sabitlenmiş ve hareketsiz olmalıdır. Cihaz yakınındaki mobilyalar, yüzey kaplamaları ve bunları birbirine yapıştıran tutkal, yanıcı olmamalı ve ısıya dayanıklı olmalıdır. Bu cihaz, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve benzeri eşyaların üzerine kurulamaz. Pişirme tezgahını bir fırının üzerine kurmak için bu fırın yapay bir havalandırmaya sahip olmalıdır. Fırının boyutlarını, kurulum kılavuzundan kontrol ediniz. Havalandırma kurarken kurulum kılavuzunu dikkate alınız, pişirme tezgahına minimum dikey uzaklığa uyunuz (Şekil 1). Mobilyanın hazırlanması (Şekil 1-2) Çalışma yüzeyinin üzerine, belirtilen ölçülerde bir kesik açınız. Cihazınız elektrikli veya çoklu (gaz ve elektrik) ise ve altında fırın bulunmuyorsa, cihazın tabanına 10 mm uzak olacak şekilde yanmaz malzemeden yapılmış bir ayraç yerleştiriniz (örneğin metal ya da ahşap kontrplak). Böylece alt k... Ahşap çalışma tezgâhlarında, kesim yüzeyini nemden korumak amacıyla özel bir cila ile vernikleyiniz. Cihazın kurulumu (Şekil 3) Bilgi Braketler ve yapıştırıcı conta (ocağın alt kenarı) önceden fabrikada takılmıştır. Hiçbir koşul altında bunları çıkartmayınız! Yapıştırma contası sızıntıyı engeller. Cihazın montajın yapılacağı mobilyalara montajı için: 1. Ocağı doğru pozisyona çeviriniz. 2. Braket cıvatalarını kolayca dönene kadar gevşetiniz. Braket cıvatalarını tamamen sökmek gerekli değildir. 3. Ocağı çalışma tezgahı kesidine yerleştiriniz ve merkezleyerek hizalayınız. Gazlı ocağı yanlarından aşağı bastırarak kenarlara tam olarak oturmasını sağlayınız. 4. Braketleri döndürünüz ve sıkıca vidalayınız. Sıkıştırma cıvataları gövde tabanına dikey konumda olmalıdır. Cihaz silikonla çalışma tezgahına yapıştırılamaz. Cihazın sökülmesi Cihazın elektrik ve gaz bağlantısını kapatınız. Klipsleri çıkarınız ve montajın tersi bir sırayla devam ediniz. Gazlı bağlantı (Şekil 4) Gaz bağlantısı, kapatma musluğuna erişilebilinecek şekilde yapılmış olmalıdır. Gazlı pişirme tezgahı giriş bağlantısının ucu 1/2’’lik (20,955 mm) bir yiv ile donatılmıştır, bu aşağıdakileri sağlar: Konik bir bağlantı elde etmek istiyorsanız, 427950 numaralı aksesuar parçasını ve 034308 numaralı contayı (teslimat kapsamına dahildir veya müşteri hizmetlerinden temin edilebilir) gaz ocağının giriş borusu ile gaz hattı arasına mon... Borunun, ankastre ünitesinin hareketli kısımları ile (örneğin bir çekmece) temas etmesini ve engellenebilecek yerlerden geçişini önleyiniz. Gazlı bağlantınızı yatay olarak bağlamanız gerekirse Teknik Servisimiz size kod numarası 173018 olan bir dirsek ve kod numarası 034308 olan bir conta sağlayabilir. Şekil 4a. : Sızıntı tehlikesi! Herhangi bir gaz bağlantısı kurcalanma sonucu sızıntı yaptığı takdirde üretici firma sorumluluk kabul etmez. Elektrikli bağlantı (Şekil 5) Bu cihaz “Y” tipindendir: Giriş kablosu, kullanıcı tarafından, Teknik Servis olmadan değiştirilemez. Kablo tipine ve minimum kalınlığa dikkat etmek gerekmektedir. Pişirme tezgahları, fişli veya fişsiz bir besleme kablosu ile birlikte tedarik edilir. Fişleri olan cihazlar, sadece uygun şekilde yerleştirilmiş topraklama girişli priz kutularına bağlanmalıdır. Minimum kontak açıklığı 3 mm olan bir omnipolar akım kesici temin edilmelidir (prizli bağlantılar hariç, eğer kullanıcı tarafından erişilebiliyorsa). Gaz tipinin değiştirilmesi Ülke standartları izin verdiği takdirde, cihaz farklı gaz tiplerine uyarlanabilir (özellikler tablosuna bakınız). Bunun için gerekli olan parçalar, (modele göre) temin edilen veya Teknik Servisimizde mevcut bulunan transformasyon donanım ... Önemli:Son olarak yeni gaz tipini gösteren etiketi özellikler tablosunun yanına yapıştırınız. Ocaktaki güçlü, normal ve ekonomik brülörlerin enjektörlerinin değiştirilmesi (Şekil 6): 1. Izgaraları, brülör kapaklarını ve alev dağıtıcıları çıkarınız. 2. Teknik Servisimizden 424699 kod numarası ile temin edilebilecek olan anahtarı kullanarak brülör uçlarını değiştiriniz, bkz. Şekil 13, brülöre takarken veya çıkarırken brülör ucunun düşmemesine dikkat ediniz. 3. Alev dağıtıcıları ve brülör kapaklarını ilgili kısımlarına takınız. Ayrıca ızgaraların uygun olarak takılması gereklidir. Çift alevli brülörlerin memelerinin değiştirilmesi Memelerin değiştirilmesi için cam plakanın, cihaz profilleriyle birlikte sökülmesi gereklidir. Cam plaka, ocağın geri kalan kısmına bir klips sistemi ile bağlanmıştır. Cam plakanın profillerle birlikte sökülmesi (Şekil 7-8): 1. Tüm ocak ızgaralarını, brülör kapaklarını, brülör bileziklerini vb. brülör başlığından çıkarınız. 2. Brülörün vidalarını sökünüz. 3. Müşteri hizmetlerimizden temin edebileceğiniz sökme kolunu kullanınız (kod 483196). Kol yardımıyla ocak modeline bağlı olarak Şekil 8'de gösterilen konumda bulunan ön klips sabitlemesini sökünüz. Dikkat! 4. Cam plakayı profillerle birlikte dikkatlice kaldırarak arka klips sabitlemesini sökünüz. Dış alev memesininin değiştirilmesi (Şekil 9a): 1. Sabitleme vidası L1'i sökünüz ve ana memeye daha rahat ulaşabilmek için kovan L2'yi arkaya çekiniz (Şekil a1). 2. Sola çevirerek dış alev memesini dışarı çekiniz (Şekil a2-a3). 3. Yeni dış alev memesini sıkıca vidalayınız (Şekil a3-a4). Bkz. Şekil 13. 4. L2 hava beslemesi (Şekil a5) için kontrol kovanının mesafesini, tabloda belirtilen Z ölçüsüne ayarlayınız. Bkz. Şekil 13. 5. Sabitleme vidası L1'i sıkınız (Şekil a6). İç alev memesininin değiştirilmesi (Şekil 9b): 1. Parça M3'ü dişli olan parça 2'ye vidalayınız. Bunun için dişli parçayı kontra tutunuz (Şekil b1). 2. Kovanı parça M2'den dışarı çekiniz (Şekil b2). 3. Parça M1'in M2-M4 birimini sökünüz (Şekil b3-b4). 4. İç alev memesi M4'ü parça M2'den dışarı çekiniz (Şekil b5-b6). 5. Yeni iç alev memesini sıkıca vidalayınız (Şekil b6-b7). Bkz. Şekil 13. Cihazın monte edilmesi Tüm parçaları, sökme işlemindeki sırayı tersten uygulayarak monte ediniz. Gaz vanalarının ayarı Kapağın sökülmesi Elektronik kartının sökülmesi (Şekil 10): 1. Bir taraftaki pimleri sökünüz. 2. Ortadaki pimleri sökünüz. Bunun için parmaklarınızla iki yandan bastırınız. 3. Diğer taraftaki pimleri sökünüz ve elektronik kartını çıkartınız. Dikkat! 4. Gaz vanasının şaftındaki yayları ve silindirik parçaları çıkartınız. Baypasın kontrol edilmesi (Şekil 11): Elektronik kartının ve kapağın takılması: Elektronik sistem kalibrasyonu