RQH LXQH HOHFWULF ILJ, 6FKLPEDUHD WLSXOXL GH JD3URGXFćWRUXOQXSRDWHILWUDVODUćVSXQGHUHGDFćYUHXQUDFRUG

SUH]LQWćVFXUJHULGXSćFHDIRVWPDQHYUDW

&RQH[LXQHHOHFWULFć ILJ 

$FHVW DSDUDW HVWH GH WLSXO ´<µ FDEOXO GH DOLPHQWDUH QX SRDWH Vć ILH

VFKLPEDWGHFćWUHXWLOL]DWRUFLGHFćWUH6HUYLFLXOWHKQLF7UHEXLH

UHVSHFWDWWLSXOGHFDEOXüLVHFŘLXQHDPLQLPć
3OLWHOH GH JćWLW VXQW IXUQL]DWH FX XQ FDEOX GH DOLPHQWDUH FX VDX IćUć

üWHFKHU
$SDUDWHOHSUHYć]XWHFXüWHFKHUWUHEXLHGRDUVćILHFRQHFWDWHOD

SUL]ćFDUHVćGLVSXQćGHvPSćPkQWDUHLQVWDODWćFRUHFW
7UHEXLHSUHYć]XWXQvQWUHUXSćWRUGHFLUFXLWRPQLSRODUFX

GHVFKLGHUHDFRQWDFWXOXLGHPLQLP PP FXH[FHSŘLDFRQH[LXQLORU

ODSUL]ćGDFćDFHDVWDHVWHDFFHVLELOćSHQWUXXWLOL]DWRU 

6FKLPEDUHDWLSXOXLGHJD]

'DFćOHJLVODŘLDŘćULLSHUPLWHDFHVWDSDUDWSRDWHILDGDSWDWODDOWH

WLSXUL GH JD]  FRQVXOWDŘL SOćFXŘD FX FDUDFWHULVWLFL  3LHVHOH QHFHVDUH

SHQWUX DFHDVWD VXQW vQ JHDQWD GH WUDQVIRUPDUH IXUQL]DWć  vQ IXQFŘLH

GHPRGHO GLVSRQLELOćOD6HUYLFLXOQRVWUXWHKQLF
,PSRUWDQW /DILQDOSR]LŘLRQDŘLHWLFKHWDDGH]LYćFDUHLQGLFćQRXO

WLSGHJD]vQDSURSLHUHDSOćFXŘHLFXFDUDFWHULVWLFL
3DüLLFDUHWUHEXLHXUPDŘLVXQWXUPćWRULL
ÍQORFXLUHDGX]HORUDU]ćWRUXOXLSXWHUQLFQRUPDOüLDFHOXL

SXWHUQLFDOHSOLWHL  ILJ  6FRDWHŘLJUćWDUHOHFDSDFHOHDU]ćWRUXOXLüLGLIX]RDUHOH6FKLPEDŘL LQMHFWRDUHOH XWLOL]kQG FKHLD GLVSRQLELOć SULQ LQWHUPHGLXO

VHUYLFLXOXLQRVWUXWHKQLFFXFRGXOYH]LILJ DYkQG

GHRVHELWćJULMćVćQXVHGHSULQGćLQMHFWRUXOODVFRDWHUHDVDX

IL[DUHDVDGLQDU]ćWRU
$YHŘLJULMćVćOHVWUkQJHŘLSkQćODFDSćWSHQWUXDJDUDQWD

HWDQüHLWDWHD
ÍQDFHVWHDU]ćWRDUHQXWUHEXLHVćILHUHDOL]DWćUHJODUHDDHUXOXL

SULPDU3R]LŘLRQDŘLGLIX]RDUHOHüLFDSDFHOHDU]ćWRDUHORUvQORFDüXULOH

FRUHVSXQ]ćWRDUH ÍQ SOXV YD WUHEXL Vć SR]LŘLRQDŘL vQ PRG FRUHFW üL

JUćWDUHOH

ÍQORFXLUHDGX]HORUDU]ćWRDUHORUFXIODFćUćGXEOć
3HQWUXvQORFXLUHDGX]HORUHVWHQHFHVDUćGHPRQWDUHDSOćFLLGH

VWLFOć FX SURILOHOH DSDUDWXOXL3ODFD GH VWLFOć HVWH vPELQDWć FX UHVWXO

SOLWHLSULQWUXQVLVWHPFXFOLSVXUL
'HPRQWDUHDSOćFLLGHVWLFOćFXSURILOHOH ILJ  ÍQGHSćUWDŘLWRDWHVXSRUWXULOHSHQWUXRDOHFDSDFHOHDU]ćWRDUHORU

LQHOHOHDU]ćWRDUHORUUHVSHFWLYFRUSXULOHDU]ćWRDUHORU'HVIDFHŘLüXUXEXULOHDU]ćWRDUHORU8WLOL]DŘLSkUJKLDGHGHPRQWDUHGLVSRQLELOćSULQXQLWDWHDQRDVWUć

GHVHUYLFH FRG &XDMXWRUXOSkUJKLHLGHVIDFHŘLFOLSVXO

GH IL[DUH GLQ IDŘć vQ ORFXO LQGLFDW vQ ILJ  vQ IXQFŘLH GH PRGHOXO GH

SOLWć
$WHQŘLH
8WLOL]DŘL SkUJKLD QXPDL OD DFHOH PDUJLQL DOH VWLFOHL FDUH SUH]LQWć XQ

SURILOVDXRUDPć'HVIDFHŘL FOLSVXO GH IL[DUH GLQ VSDWH ULGLFkQG FX DWHQŘLH SODFD GH

VWLFOćFXSURILOHOH

ÍQORFXLUHDGX]HLSHQWUXIOćFćULOHH[WHULRDUH ILJ D 'HVIDFHŘLüXUXEXOGHIL[DUH/üLWUDJHŘLPDQüRQXO/vQVSUH

SDUWHDGLQVSDWHSHQWUXDDYHDXQDFFHVPDLXüRUODGX]D

SULQFLSDOć ILJ D 6FRDWHŘLGX]DSHQWUXIOćFćULOHH[WHULRDUHURWLQGVSUHVWkQJD

ILJ DD ÍQüXUXEDŘLQRXDGX]ćSHQWUXIOćFćULOHH[WHULRDUH ILJ DD 

&RQVXOWDŘLWDEHOXO 5HJODŘL GLVWDQŘD PDQüRQXOXL GH UHJODUH SHQWUX DOLPHQWDUHD FX DHU

/ ILJD ODGLPHQVLXQHD=GXSćFXPHVWHLQGLFDWvQWDEHO 6WUkQJHŘLüXUXEXOGHIL[DUH/ ILJ D 

ÍQORFXLUHDGX]HLSHQWUXIOćFćULOHLQWHULRDUH ILJ E 'HüXUXEDŘL SLHVD 0 GH SH SLHVD  FDUH HVWH SUHYć]XWć FX ILOHW

ÍQDFHVWVFRSŘLQHŘLIHUPGHSLHVDSUHYć]XWćFXILOHW ILJ E 6FRDWHŘLPDQüRQXOGLQSLHVD0 ILJ E 'HPRQWDŘLXQLWDWHD00DSLHVHL0 ILJ EE 6FRDWHŘL GX]D SHQWUX IOćFćULOH LQWHULRDUH 0 GLQ SLHVD 0  ILJ E

E ÍQüXUXEDŘLQRXDGX]ćSHQWUXIOćFćULOHLQWHULRDUH ILJ EE 

&RQVXOWDŘLWDEHOXO 

0RQWDUHDDSDUDWXOXL

0RQWDŘL WRDWH FRPSRQHQWHOH vQ RUGLQH LQYHUVć GHFkW DŘL SURFHGDW OD

GHPRQWDUH

5HJODUHDURELQHWHORUGHJD]
3HQWUX UHJODUHD URELQHWHORU GH JD] WUHEXLH GHPRQWDW FDSDFXO SOLWHL

FXJD]üLWUHEXLHVFRDVćSODFDHOHFWURQLFć

'HPRQWDUHDFDSDFXOXL
'HPRQWDŘL SODFD GH VWLFOć FX SURILOHOH GXSć FXP D IRVW GHVFULV vQ

SDUDJUDIXO 'HPRQWDUHDSOćFLLGHVWLFOćFXSURILOHOH
'HPRQWDUHDSOćFLLHOHFWURQLFH ILJ  
3ODFDHOHFWURQLFćHVWHIL[DWćSHVXSRUWFXüWLIWXULGHIL[DUHSH

SćUŘLOH ODWHUDOH üL vQ PLMORF $SćVDŘL FX JULMć SH üWLIWXULOH GH IL[DUH

IćUć D OH GHWHULRUD 'DFć VH UXSH XQ üWLIW WUHEXLH vQORFXLW vQWUHJXO

VXSRUW

3URFHGDŘLGXSćFXPXUPHD]ć'HVSULQGHŘLüWLIWXULOHGHSHRSDUWH'HVSULQGHŘLüWLIWXULOHGLQPLMORF3HQWUXDFHVWDDSćVDŘLFX

GHJHWHOHSHDPEHOHSćUŘL'HVSULQGHŘLüWLIWXULOHGHSHSDUWHDFHDODOWćüLVFRDWHŘLSODFD

HOHFWURQLFć
$WHQŘLH
0kQXLŘLFXJULMćSODFDHOHFWURQLFć)RORVLŘLSURWHFŘLHDQWLVWDWLFć

VDXDSXFDŘLSODFDHOHFWURQLFćGHPDUJLQL1XDWLQJHŘLQLFLRGDWć

VXSUDIHŘHOHFXFRPSRQHQWHVDXFLUFXLWHÍQGHSćUWDŘL SLHVHOH FLOLQGULFH üL DUFXULOH GLQ WLMD URELQHWXOXL GH JD]
5HJODUHDE\SDVVXOXL ILJ  
$VHYHGHDWDEHOXO ILJ  GDFćHVWHQHFHVDUDMXVWDŘL

üXUXEXULOHGHE\SDVV  0 FXDMXWRUXOXQHLüXUXEHOQLŘH7RU[

ILJ  
$üXUXEXULOHGHE\SDVVWUHEXLHVWUkQVHELQH
%üXUXEXULOHGHE\SDVVWUHEXLHDüH]DWHFRSODQDUFXGXOLD
$VLJXUDŘLYćFćODURWLUHDEXWRQXOXLGHFRQWUROvQWUHWUHDSWDFHD

PDLPDUHüLFHDPDLPLFćDU]ćWRUXOQXVHVWLQJHüLFćQXVH

SURGXFHRvQWRDUFHUHDIOćFćULL
0RQWDMXOSOćFLLHOHFWURQLFHüLDOFDSDFXOXL
3URFHGDŘLvQRUGLQHLQYHUVćGHPRQWćULL
1XGHPRQWDŘLQLFLRGDWćD[XOURELQHWXOXLGHJD]ÍQFD]XOXQHL

GHWHULRUćULDFRPSRQHQWHORUURELQHWXOXLGHJD]vQORFXLŘL

URELQHWXO
&DOLEUDUHDVLVWHPXOXLHOHFWULF
,PHGLDWFHQRXODSDUDWHVWHPRQWDWH[HFXWDŘLFDOLEUDUHD

VLVWHPXOXLHOHFWULFFRQIRUPILJXULL
1XGHPRQWDŘLQLFLRGDWćD[XOURELQHWXOXLGHJD]ÍQFD]XOXQHL

GHWHULRUćULURELQHWXOGHJD]WUHEXLHVFKLPEDWFRPSOHW

ru

î

Ημπροςιυηώξνλνμρίες

Ξοίαηκίρδτμηιηΰδζνξίπμνπρη

ΙίκίήηΪρΪεθζζθημΪΰΪβχδλιενΪμΪπββάηβζΪμίεφηθβανρβμί

κνδθάθήλμάθδχείδμκθικβΫθκν
ΙκβάίήίηηυίάήΪηηθζκνδθάθήλμάίκβλνηδβωάεωψμλω

θκβίημβκθάθρηυζβ
Ξοημδαϊξνκμδμηηημπροςιυηθπνγδοείψητπώαγίμμνλ

οςινανγπραδξονηζανγηρδκϋνπανΰνεγίδρπώνραπώινθ

νραδρπραδμμνπρη
ΎΪηηυγικβΫθκζθΰηθνλμΪηΪάεβάΪμφμθεφδθάοθκθςθ

ικθάίμκβάΪίζυοιθζίσίηβωοΌΪκθρηνψιΪηίεφηίεφαω

ιθήλθίήβηωμφδήυζθοθήνήεωθμάθήΪήυζθάυοέΪαθά
Απδνξδοίυηηξνςπρίμναιδξνγικύφδμηύιόκδιρονπδρη

μίκίγιδηίγίξρίυηηιγοςβνλςαηγςβίζίγνκεμϊ

ξονανγηρϋπώπδορησηυηοναίμμϊλπξδυηίκηπρνλα

πννραδρπραηηπναπδληγδθπραςύψηλημνολίληη

ζίινμνγίρδκϋπρανλίρίιεδπξοδγξηπίμηώληλδπρμϊτβίζν

ηόκδιρονπμίΰείύψητινλξίμηθΝπνΰνδαμηλίμηδπκδγςδρ

ςγδκηρϋροδΰναίμηώλιαδμρηκώυηη
Γκώίγίξρίυηηξοηΰνοίιγοςβνλςαηγςβίζίοδινλδμγςδλ

παώζίρϋπώπμίχηλπδοαηπμϊλυδμρονλ
ΎΪηηυγικβΫθκικίήηΪαηΪρίηβλδεψρβμίεφηθήεωΫυμθάθέθ

βλιθεφαθάΪηβωβηίζθΰίμικβζίηωμφλωάικθζυςείηηυοβεβ

δθζζίκρίλδβοπίεωοΎΪηηυγικβΫθκηίεφαωνλμΪηΪάεβάΪμφηΪ

ωομΪο βεβ ά ΪάμθδίζιίκΪο ΍ΪκΪημβω ικθβαάθήβμίεω ήίγλμάβμίεφηΪ

μθεφδθάλενρΪίβλιθεφαθάΪηβωικβΫθκΪιθηΪαηΪρίηβψ
ΙίκίήνλμΪηθάδθγηίθΫοθήβζθικθάίκβμφλθθμάίμλμάνψμεβ

οΪκΪδμίκβλμβδβζίλμηυοκΪλικίήίεβμίεφηυολίμίγ άβήβ

ήΪάείηβί έΪαΪ ζθσηθλμφ β ηΪικωΰίηβί χείδμκθλίμβ  ηΪλμκθγδΪζ

ικβΫθκΪ
Ξδοδγ ξοναδγδμηδλ κύΰϊτ γδθπραηθ μδνΰτνγηλν ξδοδιοϊρϋ

ξνγίφςβίζίηόκδιρονόμδοβηηιγίμμνλςόκδιρονξοηΰνος
ΔΪΫίεφιβμΪηβωηίθΫοθήβζθαΪδκίιβμφηΪμνζΫίρμθΫυηί

ήθινλδΪμφίέθλθικβδθληθάίηβωληΪέκίάΪψσβζβλωήίμΪεωζβ

ήνοθάθέθςδΪξΪβεβάΪκθρηθγιΪηίεβ
ΙκβΫθκυκΪΫθμΪψσβίθμχείδμκθλίμβθΫωαΪμίεφηθήθεΰηυΫυμφ

αΪαίζείηυ