D E 0, 0 E 0 0 0 E E 0 0, SDVV 0, 7RU SDVV̲̈́ ͍͈͛͊͌̈́͐ ̈́›͈͔̻͈͌̈́̈́͐ ̈́͏͂̀͑̾̀͐ ́̈́͏͈͉͌͑͒̈́͜ ͈͒͐ ̈́›͈͔̻͈͌̈́̈́͐ ͉͎›̽͐ ͋̈́

͈͈͈͉͉͚͈͈͔͚͎͓͋̀̈́̓̽͊͊̀͂̀͌̀̓̀͑̀͊̾͑̈́͒̈́͒͆͑͒̈́͂̀͌͒͆͒̀͒͐

̨͕͔͕͔͉͕͉͓͔͖͔͇͖͓͌̓̾̓͌̀ͅ ̨͋͌ 

̷›͇͉͆͋͐͝ ̤͈͎̀͒͆͌͒›͎͇̼̻͈͕͒͆͑͆͒͆͐́͑͆͐̈́͑͒͌͜͏͈͎͆͑͋›͎͈̽͑͒̈́

›͏͎͓͈͉̻̻͈͑͒̀͒̈́͒͂͌͒̀
̯͈́͏͕͎͉͈͎͈͉͚̀̾͌̈́͐̀͒͑͒̈́͂̀͌͗͒›̀͏̼͓͋́͑͋̀ ͉̻͒͗͒͋̽͋̀͒͆͐

̻͈́͑͆͐̈́͑͒͌͜ ͈͎̈́̾͌̀͒›͎͇̼͉̻̼͍͎͎̈́͒͆͋͌̀̽̓͆̀͒͒͆͌̓̀›͚͎͒

̈́͏͎̻͈͎̬͔͈͂͑͒͑͆͌͒̀̀̀͏͓̈́̾͒̈́›͚͎›͎͈̀̓̽›͎͓͇͉̳͎͒̈́͑͌̽͆

͈͉͚͑͒̈́͂̀͌͗͒›̀͏̼͓͋́͑͋̀̈́͋›͎͈͈͈̓̾̈́͒͐̓̀ͅ͏͏͎̼͐
̤͈͇̀͒͆͑͒̀̈́͏͎›͎͓͉͓͎͎͈͕͈͚͎͎͓̻̾͆͑͆͒͆͐͑͑̈́̽͐͑͒̈́͌͒͋̈́͌͌͒͊ͅ›͈
 ̤͓͏̻͈͇̼̾͑͒̈́͒͆́͑͆̈́͑͒͌͑͒͆͑͗͑͒̽͑͆͜
 ̶̀͊̀͏͈͉͈͑͒̈́͒͐́̾̓̈́͐͒͗͌͊͜›̼͕͋͏͈͓͌̀͂͏͎͓͇̾͌̈́͊̈́͛̈́ͅ͏̀¨̈́͌

͈̈́̾͌̀̀›̀͏͎͈͉͈̀̾͒͆͒͌̀͊͛͑̈́͒̈́̈́͌͒̈́͊͐͒͐́̾̓̈́͐͒͗͌͊͜›

 ̳͎›͎͇̈́͒̽͑͒̈́ ͒͆ ̻́͑͆ ͈̈́͑͒͌͜ ͎͑͒ ̻͎͈͌͂͋̀ ͎͓͒ ›̻͉͎͓͂ ̈́͏͂̀͑̾̀͐ ͉͈̀

͉̈́͌͒͏̻͏̼̈́͒ ͒͆͌ ̰͈̼͑͒̈́ ͒͆ ̻́͑͆ ͈̈́͑͒͌͜ ̀̈́͏͎͓̾ ͑͒̀ ›̻͈͊͂̀ ›͏͎͐ ͒̀

͉̻̼͕͒͗͋͏͈͉͎͓͌̀̀͋›͈͈̻͉̽͑̈́͒̈́͊̈́̾͗͐͑͒͐͏̈́͐

 ̤͓͏͉͈̾͑͒̈́͒̀͊›͉͈͈͉̻̯͈͉͈̀́̓͑͒̈́͒̀̀͊́̾̓̈́͐͒͗͌͊͜››͏̼›͈̈́͌̀

͈͉̻͇͎̈́̾͌̀̈́͒̈́͐͑͒͌›̻͎͎͓͒͒›̈́͏͈͎́͊̽͋̀͒͐
̧͇̼͉͈͑͆͒͗͌͊›͍̈́̀͏̻͈͒͒̀̀›͚͎͒›̻͕͎͎͓͐͒›̻͉͎͓͂̈́͏͂̀͑̾̀͐

̧͓͉͓͑͑̈́̽̓̈́͌̈́›͈͒͏̼›͈͉͎͇͈͈͉͚̈́͒̀͌̀͊͊͆̈́̾͋̈́͑͊͌͆›̻͎͌͗͑͒͌

›̻͉͎͂̈́͏͂̀͑̾̀͐

̱͇͎͑͏͕͔͎͕͉͓͔͉͓͇͔͕̾͒͋̓̈́̾͋͟͏

̢›͎͓̼͓͉͓͑͌̓͑͒̈́͒͆͑͑̈́̽̀›͚͒͆›̀͏͎͕͉̽͆͊̈́͒͏͈͉͎͛͏͎͉͈̈́͛͋̀͒͐̀

̀̈́͏͎͓̾
̮͈͎͓̈́́̓͑͒̈́͒͐́͜͏͕͎͉͈͓͕̀̾͌̈́͐̀͑͌̈́̾͑͒̈́̀͌͒̾͑͒͏͎͔͈͎̀͒͐̓͆͂̾̈́͐

͓͑͌̀͏͎͚͋͊͂͆͑͆͐

̵͞͏͇͔͉͎͇͆̓̿͒͋͑ ̨͋͌ 

̧͎͓͑͛͌̓̈́͑͆͒̀̈́͏͎͓̾›͏̼›͈͎̈́͌̀͒›͎͇͇̼͈̻̈́͒͆̈́̾͒͑͑͒̈́͆́͌̀͜

͔͏͈̀͂̽͐͌̀̈́̾͌̀›͏͎͈͑͒̽
̳͎ ̻͉͏͎ ͎͓͒ ͓̼͉͑͊͊͒͆ ͈͚͎͓̈́͑̓ ͒͆͐ ̻́͑͆͐ ͈̈́͑͒͌͜ ̀̈́͏͎͓̾ ͈͇̼͈̓̀͒̈́ ̼͌̀

͑›̈́̾͏͗͋̀··  ͕͈͊ ›͎͓̈́›͈͒͏̼›͈̈́

̳̻͉͆͌̀͋›͒͆͑͛͌̓̈́͑͆

̳̼͉͆͑͛͌̓̈́͑͆͋̈́͌̀͌̈́͛̀͋›͎͈͉͚͒͋̈́͒̀͊͊͑͗͊̽͌̀ / ͕̈́͊̀  P
͋̈́͂  P 

̥̻͌ ͇̼͊̈́͒̈́ ͌̀ ͉͉͓̻̀͒̀͑̈́͑̈́͒̈́ ͈͋̀ ͉͈͉͗͌̽ ͑͛͌̓̈́͑͆ ͎͒›͎͇̈́͒̽͑͒̈́ ͎͒

͍̻̈́͏͒͆͋̀ ͋̈́ ͎͒͌ ̀͏͈͇͚͋  ͉͈̀ ͒͆ ͎͑͒̈́͂̀͌›͎̾͆͑͆ ͋̈́ ͎͒͌ ̀͏͈͇͚͋

 ͕͎̼͓̈́͌̓̈́͋͌͗͐͑͋›̈́͏͈̻͎͈͓͈͉̻͊̀͋́͌͌͒̀͑͒̀͊›̀͏̻͎̓͑͆͐̽

͈͈͇̼͈͎͍͓̈́̾͌̀̓̀͑͋̀͑͒͒͋̽͋̀̈́›͆͏̼͒͆͑͆͐›̈́͊̀͒͌͜ ̻͎̀͌͋̈́͑̀͑͒

͈͚͎͓̻͈͑͗͊̽͌̀̈́͑̓͒͆͐́͑͆͐̈́͑͒͌̀̈́͜͏͎͓͉͈͎͓̾̀͒͑͗͊̽͌̀›̀͏͎͕̽͐

̀̈́͏͎͓̥͈͉͚̾͌̀
̢›͎͔͛͂̈́͒̈́͒͆͌̈́›͔͎͓͉͈̻̀̽͒͑͗͊̽͌̀͋̈́͒̀͌͆͒͒͋̽͋̀͒̀͒͆͐

͎̻͎͕͈͋͌̓̀͐̈́͌͒̾͑͆͐ ›͕͉̻›͎͈͎͓͑͏̻͒͏͈ ͉͈͎̀͒›̼͏̀͑͋̀̀›͚

͕͜͏͎͓͐›͎͓͋›͎͏̈́̾͌̀›̀͏̈́͋›͎͈̓̾̈́ͅ
̢͕͌͏͈͉̻̈́̀͑͒̈́̾͌̀͌̈́͒̈́͒͆͑͛͌̓̈́͑͆̀̈́͏͎͓͎̾͏͈͚͈͎͕͈͉͚͌͒̀͑͒͒̈́͌ͅ

̼͋̀͐͑͏͈͈͇͈̼́͐̓̀͒̾̈́͒̀͌̀͑›̈́̾͏͎͉͈͉͚͉͈͗͋̀͋̈́͒͌͗̓̀͋̾̀

̼͎͉͈͉͚̲͕͌͗͑͆͋̈́͒͌͗̓ D
: ̭́͏͖͆͏͓͓͑͆͋̓͒͒͑̀
̪̻͎͕͈̀͒͒̈́͏͈͚͎͑͋›͎͈̀͑̓̽›͎̼͍͚͒̈́͑͛͌̓̈́͑͆͐̈́͊͂͒̈́͒͆͑͒̈́͂̀͌͒͆͒̀
̯ ͉͉͓̀͒̀͑̈́̀͑͒̽͐ ̓̈́͌ ͔̼͏͈̈́ ͓͇̈́͛͌͆ ̻̈́͌ ͓›̻͏͕͈̈́ ͈̓̀͏͏͎̽ ͑̈́ ͉̻›͎͈̀

͔͎̼͕͕͈͑͛͌̓̈́͑͆̀͛͒͆͌̈́͒̈́̈́͏͈͑͒̈́̾

̪͍͇͕͔͌͒͋͌̀͞͏͇͔͉͆ ̨͋͌ 

̢͓͒̽ ͆ ͓͉͓͑͑̈́̽ ͈̈́̾͌̀ ͒͛›͎͓ ´<µ ͎ ͕͏̽͑͒͆͐ ̓̈́͌ ͋›͎͏̈́̾ ͌̀ ̻͍͈̀͊͊̈́ ͎͒

͉͈͎͈͚͎͓̀͊̓̈́͑̓͜›̀͏̻͚͎͎̳͕͈͉͚̲̼͋͌͒̈́͌͏̨͈́͐̀›͏̼›͈̈́͌̀

͒͆͏͈͎̈́̾͒̀͒͛›͎͉͎͓͉͈̻͕͈͈͎͐̀͊͗̓̾̀͆̈́͊͑͒͆̓̀͒͋̽
̬͈̻͈͈̀̾͋̈́͒͐́͑̈́͐̈́͑͒͌͑̀͐͜ͅ›̀͏̼͕͈̼͉͈͎̈́͒̀͌̀̀͊̓͒͜͏͎͔͎͎̓͑̾̀͐

͕͋̈́̽͗͏̾͐́͛͑͋̀›͏̾̀͐ͅ
̯͈͓͉͓̼͑͑̈́͐›͎͓͈͇̼͎͓͉̓̀͒͌̀͏͎̼͉̓͒͆›͏̼›͈͓̼͎͈̈́͌̀͑͌̓͌͒̀

̀›͎͉͈͈͉̻͊̈́͑͒͋̈́›͏͉̻͉̼̾̈́͐͋̈́͂̈́̾͗͑͆̀͒͊͊͆͊̀̈́͂̀͒̈́͑͒͆͋͌̈́͐ͅ
̰͏̼›͈͈̈́͌̀͂̾͌̈́›͏͚͖͚͈͉͚́͊̈́͆̈́͌͐̓̀›͈͔̻̻͎͈͒͆̾̓̀͐͑͆͐͋̈́͌͂͋̀

̈́›͔͎͓̻͕͈͎̀̽͐͒͊͑͒͌ ͕͈͊ ͉͚̈́͒͐̀›͚͓̼͈͔͈̻͓͚͑͌̓͑̈́͐͋̈́͐̈́͌̀͒

͈̈́̾͌̀›͏͎̻͈͎͎͕͑́͑͋͑͒͏̽͑͒͆ 

̥͍͍͕̓̀͞ͅ›͖͇͖͑̓͒́͑

̥̻͌ ͎͒ ̈́›͈͒͏̼›͈̈́ ͆ ͎͎͇͌͋̈́͑̾̀ ͒͆͐ ͕͜͏̀͐ ͓̀͒̽ ͆ ͓͉͓͑͑̈́̽ ͋›͎͏̈́̾ ͌̀

›͏͎͑̀͏͎̻̼͋͑͒̈́̾͑̈́͊͊̀̀͏͈̀ ̼́͊›͈͉̼͕̈́̈́͒͒̀̀͏͉̀͒͆͏͈͈͉͑͒͌͜ ̳̀

̀›̀͏͉͎̻͈͈͓͚͎͉͎̀̾͒͆͒̀͋͋͒̀͂̀̀͒͒͑›͚͈͉͎̈́̾͌̀͑͒͆͑̀͛͊̀

͍̈́̀͏̻͒͆͋͒͗͌ ͈͂̀ ̀͊͊̀͂̽ ͒͛›͎͓ ̀̈́͏͎͓̾ ›͎͓ ͑̀͐ ›̀͏̼͕͈̈́͒̀  ̻͎̀͌͊͂̀

͎͎̼͎͋̈́͒͋͌͒͊ ͈͈͇̼͈̽̈́̾͌̀̓̀͑͋͆̀›͚͎̳͕͈͉͚̲̼͒̈́͌͋̀͐͏͈́͐
̳͔͒͑͑̀͘ ̲͎̼͎͎͒͒͊͐͒›͎͇͓͎͉͚͈͉̼̈́͒̽͑͒̈́͒͆͌̀͒͊͊͆͒͆̈́͒͒̀›͎͓

͓›͎͈͉͈͎̼͎̓̈́͌͛̈́͒͌͒͛›͎̀̈́͏͎͓͉͎̻͈͉̼̾͌͒͑͒͆͌̈́͒͒̀

͕̀͏͉̀͒͆͏͈͈͉͑͒͌͜
̰͏̼›͈͉͎͎͓͇̈́͌̀̀͊̽͑̈́͒̈́͒̀›̀͏͉̻̀͒͗́̽͋̀͒̀
̥͏͕͕͔͕͔͉͕͚͋͌̓̾̓͏͎›͇͕͖͔͖͕͖͌͑͋͒͑͑͌̓͘͞͏͑͏͕͖͋͌͑͌̓͋͑͞

͑͋͌͑͏͎͑͋͌R͖͔͕͕͉͓͔͉͓͇͔͕͑͋͌̓̀͒̓̈́̾͋͟͞͏ ̨͋͌ 
 ̢͔͈̀͏̼͕̻͑͒̈́͑͏͉͉͓̈́͐̀͊͛͋͋̀͒̀̀͑͒̽͏͉͈͈͕͓͗͌̀̓̀͒̽͏̈́͐
 ̢̻͍͊͊͒̈́ ͎͓͒͐ ͕͓̈́͂͒̽͏̈́͐ ͕͏͈͎͆͑͋›͎͈͌͒̀͐͜ ͎͒ ͉͈͊̈́̓̾ ̀›͚ ͎͒ ͕͈͉͚͒̈́͌

̼͋̀͐͑͏͈͉͈͉͚̼́͐͋̈́͗̓́͊›̥͈͉̈́ ͕͎͈͈̓̈́̾͌͌͒̀͐̓̀̾͒̈́͏͆

›͏͎͎͕͓͑̽͑͒̈́͌̀͋͆͌͜›̻͏͍͈͈̈́̓̀͏͏͎͎͓͕͓̽͒̈́͂͒̽͏͉̻̀̀͒͒͆͌

͔̀̀̾͏̈́͑͆̽͒͆͑͒̈́͏̼͎͓͎͉͓͗͑̽͒͑͒͌̀͑͒̽͏̀

̣͈͇̈́́̀͗̈́̾͒̈́ ͚͈͒ ͎͓͒͐ ̼͕̈́͒̈́ ͔͍͈͑̾̈́ ̈́›̀͏͉͐͜ ͑͒̈́͜ ͌̀ ͍͔̈́̀͑̀͊̾͑̈́͒̈́

͚̻͎͓͒͆͑͒̈́͂̀͌͒͆͒͒͐
̲͓͎͎͓͉͓̈́̀͒͛͐͒͐̀͑͒̽͏͕̈́͐̓̈́͌͏͈̻͈͈̈́̈́͒̀͌̀͂̾͌̈́ͅ͏͇͈͛͋͑͆

›͏͎͎̼͗͒̈́͛͌͒͐̀͏̀

 ̳͎›͎͇͎͓͈͕͓̈́͒̽͑͒̈́͒͐̓̀͒̽͏͉͈͉͉͓̈́͐̀͒̀̀͊͛͋͋̀͒̀͒͗͌̀͑͒̽͏͗͌

͈͑͒͐ ͎͈͕̀͌͒̾͑͒̈́͐ ̈́͑͒̾̈́͐ ̥›̾͑͆͐ ›͏̼›͈̈́ ͌̀ ͎͒›͎͇̈́͒̽͑̈́͒̈́ ̻͑͗͑͒ ͈͒͐

͕̻͑͏̈́͐

̥͏͕͕͔͕͔͉͕͚͋͌̓̾̓͏͎›͇͕͚͌͏͖͔͕͚͌̓̀͒͏͆͋›͍͓͍͓̀͗̓͝ͅ
̤͈͈͉̻̀͒͆͌̀͌͒̀͒͑͒̀͑͆͒͗͌͋›͉͈̈́̈́̾͌̀̀›̀͏͎͔͈̀̾͒͆͒͌̀̀̀͏̼͑̈́͒̈́

͒͆ ͓̻͈͂͊͌͆ ›̻͉͊̀ ͋̈́ ͒̀ ›͏͎͔̾͊ ͒͆͐ ͓͉͓͑͑̈́̽͐ ̧ ͓̻͈͂͊͌͆ ›̻͉͊̀ ͈̈́̾͌̀

͓̼͓͑͌̓̈́̓̈́͋͌͆͋̈́͒͆͌›͚͎͈͊›̻͈̼͉͈͆́͑͆̈́͑͒͌͋̈́͌̀͑͛͑͒͆͋̀͊͜›
̥͇͔͉͕͉͓͖͍͗̓́͒̾͋ͅ͏͉͓›͍͓͎͇͕̾͌̓̓›͍͒͑͗́ ̨͋͌ 
 ̢͔͈̀͏̼͑͒̈́ ͚͎͓͊͐ ͎͓͒͐ ͔͎͏̈́̾͐ ͒͗͌ ͈͋̀͂̈́͏͈͉͌͜ ͉͓͑̈́͌͜ ͒̀ ͉̀›̻͉͈̀

͉͓͒͗͌̀͑͒̽͏͎͓͉͈͎͓͉͓͗͌͒͐̓̀͒͛͊͐͒͗͌̀͑͒̽͏͈͉͔̼͗͌̽͒͐̈́̀͊͐

͉͓̀͑͒̽͏͗͌

 ̫͈͉͓͛͑͒̈́͒͐́̾̓̈́͐͒͗͌̀͑͒̽͏͗͌
 ̶͏͈͎͆͑͋›͎͈͎͎͕͚̽͑͒̈́͒͋͊̀›͎͓͑͌̀͏͎͚͋͊͂͆͑͆͐›͎͓͈̈́̾͌̀

͈͇̼͈͎̼͓̓̀͑͋͐͋͑͗͒͆͐›͆͏͕͈͉͍͓̈́͑̾̀͐͒̈́͌̽͐̈́›͆͏̼͒͆͑͆͐›̈́͊̀͒͌͜

͉͈͉͚͗̓͐ ̬͎͇͈͎͓͎͕͎͓͇̈́͒͆́̽̈́̀͒͋͊͛̈́͊̈́̈́͏͑͒̈́͒͆͜

͋›͏͎͈͑͒͌̽͑͒̈́͏̼͉͈͗͑͆͊›͎͎͑͒͑͆͋̈́̾›͎͓͔͈̥͈͉̀̾͌̈́͒̀͑͒͆͌

̻͎͎͎̼͎̻͈̀͌͊͂̀͋̈́͒͋͌͒͊͒͆͐́͑͆͐̈́͑͒͌͜
̳͔͒͑͑̀͘
̶͏͈͎͆͑͋›͎͈̽͑͒̈́ ͎͒ ͎͕͚͋͊ ͚͎͋͌ ͈͑͒͐ ͓̻͈͂͊͌̈́͐ ͉̼̀͋͐ ›͎͓ ̼͕͎͓͌ ̼͌̀

›͏͎͔̼̾͊̽͌̀›͈͎͊̀̾͑

 ̥͓͇͊̈́̈́͏͑͒̈́͜ ͒͆͌ ›̾͑͗ ͑͒̈́͏̼͗͑͆ ͉͈͊› ͉͎͑͆͌͌͒̀͐͜ ›͏͎͉͈͉̻͑̈́͒ ͒͆

͓̻͈͂͊͌͆›̻͉͊̀͋̈́͒̀›͏͎͔̾͊

̥͏͕͕͔͕͔͉͕͖͇͚͕͇͎͋͌̓̾̓͑͐͒͋͌͑͞›͇͍͓͌͗̓͝ͅ ̨͋͌D 
 ̫͛͑͒̈́͒͆́̾̓̀͑͒̈́͏̼͗͑͆͐/͉͈̀͒͏͍͎͕͈͈͎̀́̽͒̈́͒͒͌͜/›͏͎͐͒̀

›͈̼͕͉͎̾͑͗͂̀͌̀̈́͒̈́̈́͛͊͆›͏͚͎͉͑́̀͑͆͑͒͛͏͈͎͋›͉̈́ ̥͈͉D 

 ̳͏͍̼͍͎͍̀́̽͒̈́͗͒̈́͗͒̈́͏͈͉͚͋›͉͔͚͓̈́͊͂̀͐͂͏͎̻͎̾͌͒͐͒ͅ›͏͎͐͒̀

̀͏͈͑͒̈́͏̻ ̥͈͉DD 

 ̣͈͎͉͈͎̓͑͒̈́͒̀͌͛͜͏͈͎͍͂̈́͗͒̈́͏͈͉͚͋›͉͔͚̈́͊͂̀͐ ̥͈͉DD 

̪͎͈̻͍͎͒͒̈́͑͒͌›͉̾͌̀̀ 

 ̱͓͇͋̾͑͒̈́͒͆͌̀›͚͎͓͕͈͎͓͑͒̀͑͆͒͒͗͌̾͏͇͈͈͛͋͑͆͐͂̀͒͆͌›̀͏͎͕̽

̼̀͏̀/ ̥͈͉D ͈̻͑͒͆̓͑͒̀͑͆=͚›͔̼͗͐̀͌̀͏͈͎̈́͒̀͑͒͌

›͉̾͌̀̀ 

 ̲͔͍̾͒̈́͒͆́̾̓̀͑͒̈́͏̼͗͑͆͐/ ̥͈͉D 
̥͏͕͕͔͕͔͉͕͖͇͔͚͕͇͎͋͌̓̾̓͑͒͋͌͑͞›͇͍͓͌͗̓͝ͅ ̨͋͌E 
 ̮͈͎͍̻̈́́̓͑͒̈́͒̈́͜͏͒͆͋̀0̀›͚͎͍̻͒̈́͏͎͎͒͆͋̀͒›͎͎͈͇̼͈̾̓̀͒̈́

̼͌̀ ͑›̈́̾͏͗͋̀ ̤͈̀ ͓͚̀͒ ͉͎͌͒͏̻͏͈̈́͒̀ ͎͒ ͍̻̈́͏͒͆͋̀ ͋̈́ ͎͒ ͑›̈́̾͏͗͋̀

̥͈͉E 

 ̳͏͍̼͍͎͕͈͈͎̀́̽͒̈́͗͒͒͌̀͜›͚͎͍̻͒̈́͏͒͆͋̀0 ̥͈͉E 
 ̢͔͈̀͏̼͎̻͑͒̈́͒͆͋͌̓̀00͎͓͍͒̈́̀͏͎͒̽͋̀͒͐0 ̥͈͉EE 
 ̳͏͍̀́̽͒̈́ ̼͍͗ ͎͒ ̈́͑͗͒̈́͏͈͉͚ ͋›͉̈́ ͔͚͊͂̀͐ 0 ̀›͚ ͎͒ ͍̻̈́͏͒͆͋̀ 0

̥͈͉EE 

 ̣͈͉̻͎͉͈͎̓͑͒̈́̀͊͒̀͌͛͜͏͈͎͂̈́͑͗͒̈́͏͈͉͚͋›͉͔͚̈́͊͂̀͐ ̥͈͉EE 

̪͎͈̻͍͎͒͒̈́͑͒͌›͉̾͌̀̀ 

̶͑›͕͉͔͉͔͖͔͇͖͓͑͊̿͌̀

̲͓͌̀͏͎͎͚̼͋͊͂̽͑͒̈́͊̀͒̀͋͏͇͈͆͋̈́͒͆͌̀͌͒̾̈́͒͆͑̈́͏̻͒͆͐

̀›͎͓͑͌̀͏͎͚͋͊͂͆͑͆͐
̴͎͔͉͕͚͊͋͞͏̈́̓͏͟͏͇͖̓͒́͑
̤͈̀͒͆͏͇͈͛͋͑͆͒͗͌́̀͌͌̀̈́͜͏͎͓̾›͏̼›͈̈́͌̀̀›͎͓͑͌̀͏͎͎͋͊͂̽͑̈́͒̈́

͎͉̻͓̻͈͒͊͋͋̀͒͆͐́͑͆͐̈́͑͒͌̀̈́͜͏͎͓͉͈͔͈̾̀͌̀̀̀͏̼͑̈́͒̈́͒͆͌

͉͆͊̈́͒͏͎͈͉͉̻͌̽͏͒̀

̥›͔͖͑͏͎͍͉͔͉͕͖͍͎͎͕͓̓͒͑͑͌̓̓͑͝͞ͅ
̢͔͈̀͏̼͓̻͈͑͒̈́͒͆͂͊͌͆›̻͉͊̀͋̈́͒̀›͏͎͔͚̾͊›͗͐›̈́͏͈͂͏̻͔͈̈́͒̀

͚͑͒͆̈́͌͒͆͒̀ ̢͔̀̾͏͓̻͈̈́͑͆͒͆͐͂͊͌͆͐›̻͉͊̀͐͋̈́͒̀›͏͎͔̾͊
̥›͔͖͑͏͎͍͉͔͉͕͉͓͉͍͇͕̓͒͑͌͒͑͝ͅ͏͓͕͓͋͌̀͌̾͒̓ ̨͋͌ 
̧ ͉͆͊̈́͒͏͎͈͉͌̽ ͉̻͏͒̀ ͈̈́̾͌̀ ͑͒̈́͏̼̈́͗͋͌͆ ͋̈́ ›̈́̾͏͎͓͐ ͑͒̈́͏̼͗͑͆͐ ͈͑͒͐

›͓͊̈́͏̼͉͈̼͎͐̀͑͒͆͋͑͆͑͒͑͒̽͏͈̰͈̼͂͋̀͑͒̈́›͏͎͉͈͉̻͑̈́͒›̻͌͗

͎͓͑͒͐›̈́̾͏͎͓͐͑͒̈́͏̼͕͗͑͆͐͗͏͓̾͐͌̀›͎͎͈͈̻̥̻͑͒͛͌͋̀͆͋͌ͅ

͑›̻͈̼͑̈́͌̀͐›̈́̾͏͎͐›͏̼›͈͈͉͇͚͎͎̈́͌̀̀͌͒̀͒̀͑͒̀̈́̾͊͒͑͒̽͏͈͂͋̀

̲͓̈́̀͒̽͒͆͌›̈́͏̾›͒͗͑͆̈́͌̈́͏͍͂̽͑͒̈́͗͐̈́̽͐
 ̫͎͓͛͑͒̈́͒͐›̈́̾͏͎͓͈͐͑͒͆͋̀›͓͊̈́͏̻
 ̫͛͑͒̈́ ͎͓͒͐ ͎͓͋̈́͑̀̾͐ ›̈́̾͏͎͓͐ ̤͈· ͓͚̀͒ ›̀͒̽͑͒̈́ ͋̈́ ͒̀ ̻͉͓̓͒͊̀ ͈͑͒͐

͎̓͛›͓͊̈́͏̼͐

 ̫͎͓͛͑͒̈́͒͐›̈́̾͏͎͓̻͐͑͒͆͌͊͊͆›͓͊̈́͏̻͉͈͔͈̀̀̀͏̼͑͒̈́͒͆͌

͉͆͊̈́͒͏͎͈͉͉̻͌̽͏͒̀
̳͔͒͑͑̀͘
̶͈̈́͏͈͉͑͒̈́̾͒̈́͒͆͌͆͊̈́͒͏͎͈͉͉̻͌̽͏͒̀›͏̶͎͉͈͉̻͑̈́͒͏͈͎͆͑͋›͎͈̽͑͒̈́

͈͋̀ ͈͈͉̀͌͒͑͒̀͒̽ ›͏͎͑͒̀͑̾̀ ̽ ͉͏̀͒̽͑͒̈́ ͒͆͌ ͉͆͊̈́͒͏͎͈͉͌̽ ͉̻͏͒̀ ̀›͚

͈̻͉͒͐͏̬͉͎͓̈́͐͆͌̀͋›̽͑̈́͒̈́›͎̼͈͒͒͐̈́›͈͔̻͈͎͈͕͌̈́̈́͐̽͒̀͑͒̈́̾̀͋̈́

͈̓̀̓͏͎̼͓͋͐͒›̼͎͓͉͓͉͎͗͋͌͊͋̀͒͐͜

 ̢͔͈̀͏̼͑͒̈́ ͒̀ ͉͓͈͊͌̓͏͈͉̻ ͍̈́̀͏͒̽͋̀͒̀ ͉͈̀ ͒̀ ̈́͊̀͒̽͏͈̀ ͎͑͒͌ ̻͍͎͌̀

̻͒͆͐́͌̀͐̀̈́͏͎͓̾
̴͎͔͉͕͉͓͊͋͞›͎͙͉͓̓͒̾͌̓ ̨͋͌ 
̣̼͊›͎̈́͑͒͌›͉̾͌̀̀ ̥͈͉  ̰͏͎͑̀͏͚͈͋͑͒̈́͒͐́̾̓̈́͐›̀͏̻͉͖̀͋͆͐

%\SDVV  0 ͑̈́›̈́͏̾›͒͗͑͆›͎͓͕͏͈̻͈͎͇͈͚̈́̈́͒̀͋̈́͒͆́̽̈́̀̈́͌͐ͅ

͉͈͈͎̀͒͑̀́̓͛7RU[ ̥͈͉ 
$̯͈́̾̓̈́͐›̀͏̻͉͖̀͋͆͐ %\SDVV ›͏̼›͈͔͍͎͓͉̻̈́͌̀͑̾͌̀͊