D QH ZVND yZNLΛνμρίεμίγαϊγαηεμϊλώψηινλοηπςμνι D
ΛμθείςηβπΪήθεΰηΪβζίμφμθεσβηνηίζίηίί ζζ
ΛβλμίζΪάίημβεωπββκΪλλμθωηβίζίΰήνιθάίκοηθλμφψ

λμθείςηβπυβάίκοηίγρΪλμφψςδΪξΪήεωιθήθέκίάΪήθεΰηθ

λθλμΪάεωμφ ζζ
΢ιίζίμηδ ΒλιθεφανγμίικθζίΰνμθρηνψιθεδνβαήίκίάΪίλεβά

άυήάβΰηθζωσβδίάλάωαβλπβκδνεωπβίγάθαήνοΪικβ

άίημβεβκθάΪηββάΪκθρηθγιΪηίεβηΪέκίάΪψμλωζίμΪεεβρίλδβί

ικίήζίμυβεβάχμθζωσβδίοκΪηωμλωηίΫθεφςβίθλμκυί

ζίμΪεεβρίλδβίικίήζίμυμΪδβίδΪδςΪζινκυ  οηπ 
ΛηβΰηίγλμθκθηυάΪκθρηθγιΪηίεβνλμΪηθάείηάίημβεωμθκΙκβ

θμλνμλμάββικθζίΰνμθρηθγιθεδβάάυήάβΰηθζωσβδίηίεφαω

οκΪηβμφηίΫθεφςβίβεβθλμκυίικίήζίμυΫνζΪένβεβδνοθηηυί

ιθεθμίηπΪΧμθζθΰίμλμΪμφικβρβηθγληβΰίηβωχξξίδμβάηθλμβ

θοεΪΰήίηβωβεβιθάκίΰήίηβωάίημβεωμθκΪάλείήλμάβίβο

άλΪλυάΪηβω ΚΪλλμθωηβί ζίΰήν λθήίκΰβζυζ άυήάβΰηθέθ ωσβδΪ

βάοθήηυζθμάίκλμβίζάίημβεωμθκΪήθεΰηθλθλμΪάεωμφηίζίηίί

λζ
΢πρίμναιίμίγγςτναϊλχιίσνλοηπςμνιE
ΛμθείςηβπΪήθεΰηΪβζίμφμθεσβηνηίζίηίί  ζζ
΢ιίζίμηδ ΘΫκΪμβμίλφδκνδθάθήλμάνιθζθημΪΰνήνοθάθέθ

ςδΪξΪίλεβμκίΫνίμλωνάίεβρβμφκΪλλμθωηβίζίΰήνήνοθάυζ

ςδΪξθζβάΪκθρηθγιΪηίεφψ
ΌίημβεωπβωκΪλλμθωηβίζίΰήνήνοθάυζςδΪξθζβάΪκθρηθγ

ιΪηίεφψήθεΰηθλθλμΪάεωμφηίζίηίίζζ
΢ιίζίμηδ ΏλεβάΪκθρηΪωιΪηίεφνλμΪηΪάεβάΪίμλωηΪήήνοθάυζ

ςδΪξθζήκνέθγζΪκδβλείήνίμβλιθεφαθάΪμφικθζίΰνμθρηνψ

ιθεδνβαήίκίάΪ  οηπ 
Αδμρηκώυηώοηπ 
ΎεωικΪάβεφηθέθξνηδπβθηβκθάΪηβωικβΫθκΪλείήνίμθΫίλιίρβμφ

ίέθηΪήείΰΪσνψάίημβεωπβψ
ΙθλδθεφδνήεωλβλμίζυάίημβεωπββάηβΰηίγρΪλμβικβΫθκΪ

ηίθΫοθήβζΪιθήΪρΪήθλμΪμθρηθέθδθεβρίλμάΪηΪκνΰηθέθάθαήνοΪ

ζίΫίεφήθεΰηΪΫυμφβλιθεηίηΪλθθμάίμλμάνψσβζθΫκΪαθζΎεω

χμθέθιθμκίΫνίμλωάυιθεηβμφλείήνψσίί

ΖβηβζΪεφηθίκΪλλμθωηβίζίΰήναΪήηίγλμίηδθγζίΫίεββ
λμίηθγδνοηβζίΰήνιθάίκοηθλμφψλμθείςηβπυβάίκοηίγ

ρΪλμφψςδΪξΪήεωιθήθέκίάΪ  οηπ D 

ΘμάίκλμβίηΪαΪήηίγλμίηδίζίΫίεβλάίκον  οηπ E 

ΏλεβθμλνμλμάνίμζβηβζΪεφηθίκΪλλμθωηβί ζζζίΰήν
αΪήηίγλμίηδθγζίΫίεββλμίηθγμθηΪηβΰηίγλμθκθηίλείήνίμ

άυιθεηβμφθμάίκλμβί  οηπ F 

Ώλεβ ςβκβηΪ ζίΫίεβ άηνμκβ ηί ικίάυςΪίμ  ζζ ηίθΫοθήβζθ
λήίεΪμφιΪαυηΪΫθδθάυολμίηδΪο  οηπ G 

΢ιίζίμηώ

ΏλεβικβΫθκνλμΪηθάείηάθλμκθάηθγδνοθηηθγμνζΫίβεβά
ήκνέθζηίθιβλΪηηθζαήίλφζίλμίλείήνίμθΫίλιίρβμφ

λθθμάίμλμάνψσνψάίημβεωπβψάΪκθρηθγιΪηίεβ

ΗίαΪδκυάΪγμίηβΰηβγπθδθεφέίκζίμβρηθ

΢πρίμναηρδξοηΰνοοηπ 

΢ιίζίμηδ Ικβ νλμΪηθάδί άΪκθρηθγ ιΪηίεβ βλιθεφανγμί αΪσβμηυί

ιίκρΪμδβΗίδθμθκυίηίικθλζΪμκβάΪίζυίιθάίκοηθλμβζθένμ

βζίμφθλμκυίδκΪω
Ξοηςπρίμναιδξοηΰνοναΰδζξοδγαίοηρδκϋμν

πλνμρηοναίμμνβνιίΰδκώμδνΰτνγηλνξοναδπρηπδρδανθ

ιίΰδκϋιονζδριδ
 ΙίκίάίκηβμίάΪκθρηνψιΪηίεφβιθεθΰβμίηΪήηθνιΪδθάδβ

ιθεθμίηπί βεβ ήκνένψ ιθάίκοηθλμφ μΪδ ρμθΫυ βαΫίΰΪμφ πΪκΪιβη

 Ιθήηβζβμίδκυςδνκθαίμδβλιθζθσφψθμάϋκμδβ  οηπ  
 ΌυάίκηβμίδκίιϋΰηυγΫθεμβιθήηβζβμίςεΪηέθάυγοθζνμλ

ιθζθσφψθμάϋκμδβ  οηπ 

 Όυιθεηωγμί ιθήδεψρίηβί ά λθθμάίμλμάββ λ κβλνηδθζ ηΪ κθαίμδί

οηπ 
%1δθκβρηίάυγ
%8λβηβγ
*1<(ΰϋεμυγβαίεϋηυγ
%.ρϋκηυγ
*<λίκυγ
΢ιίζίμηώ

Ώλεβ ιθήδεψρίηβί άυιθεηωίμλω ά λθθμάίμλμάββ λ ήβΪέκΪζζθγ
ιθήδεψρίηβω/1aλείήνίμβαζίηβμφκΪλιθεθΰίηβί

ιίκίζυρίδάλθθμάίμλμάββλήβΪέκΪζζθγ

ΛείήβμίαΪμίζρμθΫυιθλείιθήδεψρίηβωδΪΫίείγάβημυηΪ
κθαίμδίΫυεβδκίιδθαΪμωηνμυ

 ΑΪξβδλβκνγμίλίμίάθγδΪΫίεφςεΪηέθάυζοθζνμθζβαΪμωηβμί

δκίιϋΰηυγάβημ οηπD 

 ΑΪδκθγμίδκυςδνκθαίμδβ

΢ιίζίμηδ ΔΪΫίεβάπίημκΪεφηθγρΪλμβκθαίμδβκΪλιθεθΰβμί

μΪδβζθΫκΪαθζρμθΫυδκυςδΪείέδθαΪδκυάΪεΪλφ

 ΏλεβλίμίάθγδΪΫίεφΫνήίμαΪήίάΪμφαΪάυήάβΰηθγωσβδ

αΪξβδλβκνγμί ίέθ λ ιθζθσφψ ικβεΪέΪίζθγ δΪΫίεφηθγ λμωΰδβ ηΪ

ηβΰηίγλμθκθηίάΪκθρηθγιΪηίεβ  οηπE 

΢ιίζίμηδ ΏλεβάΪζήεωιθήδεψρίηβωδλίμβηίθΫοθήβζΫθείί

ήεβηηυγδΪΫίεφθΫκΪμβμίλφάλίκάβληνψλενΰΫνΌηΪεβρββ

δΪΫίεβήεβηθγήθζ
΢πρίμναηρδαίονφμςύξίμδκϋοηπ
 ΝλμΪηθάβμίθιθκηυίιεΪηδβ  οηπ  

² ΏλεβθιθκηυίιεΪηδβνΰίνλμΪηθάείηυνήΪεβμίβοβ

νλμΪηθάβμίηθάυί

² Λμθείςηβπυλιθδκυμβίζιεβμδθγβλιθεφανγμίηβΰηβί

θμάίκλμβωιθήκίαφΫν

² ΔΪζίηηυίλμθείςηβπυηΪδείγμίιεΪηδβ ήεωχμθέθ

βλιθεφανγμίμίκζθλμθγδβγδείγιθήοθήωσβγήεω

ικβδείβάΪηβωζίμΪεεΪβδΪζηω 

 ΌλμΪάφμίικβΫθκάηβςνήεωάλμκΪβάΪηβω
 ΛείήβμίαΪμίζρμθΫυάΪκθρηΪωιΪηίεφηΪοθήβεΪλφηΪμθγΰί

άυλθμίρμθβλμθείςηβπΪΏλεβάΪκθρηΪωιΪηίεφηίηΪοθήβμλω

ηΪ μΪδθγ ΰί άυλθμί ικβ ηίθΫοθήβζθλμβ νλμΪηθάβμί άοθήωσβί ά

δθζιείδμιθλμΪάδβΪηδίκηυίΫθεμυβθλμθκθΰηθβοαΪμωηβμί

οηπ  
΢ιίζίμηδ Ηίβλιθεφανγμίχείδμκθθμάϋκμδν

ΗίήθινλδΪγμίαΪσίζείηβωλίμίάθέθδΪΫίεωηίμωηβμίίέθ
ρίκίαθλμκυίδκθζδβΙκβηβΰηίζκΪλιθεθΰίηββήνοθάθέθ

ςδΪξΪικθάίήβμίικθάθήρίκίααΪήηβίνέευήνοθάθέθςδΪξΪδ

κθαίμδίΙκθάθήήθεΰίηΫυμφλζθημβκθάΪημΪδβζθΫκΪαθζ

ρμθΫυθηηίικβδΪλΪελωδέθκωρβζνρΪλμδΪζάΪκθρηθγιΪηίεβ

βεβήνοθάθέθςδΪξΪ

ΝκΪΫθρίγιθάίκοηθλμβθΫεβπθάΪηηθγδΪξίεφηθγιεβμδθγ
αΪέίκζίμβαβκνγμίςάυιεβμθδλβεβδθηθάυζέίκζίμβδθζ

Ξνγικύφηρδξοηΰνοοηπ

ΗΪικωΰίηβίλζηΪμβιθάθγμΪΫεβρδί

ΙθήδεψρίηβίθΫωαΪμίεφηθάυιθεηωγμίάλθθμάίμλμάββλ
ήβΪέκΪζζθγιθήδεψρίηβω
%1δθκβρηίάυγ
%8λβηβγ
*1<(ΰϋεμυγβαίεϋηυγ
%.ρϋκηυγ
*<λίκυγ

ΌαΪάβλβζθλμβθμνλεθάβγιθήδεψρίηβωηίθΫοθήβζθβαζίηβμφ
κΪλικίήίείηβίδείζζιθλμΪάεωίζυοάδθζιείδμίΎεωχμθέθ

ικβηίθΫοθήβζθλμβλείήνίμαΪδθκθμβμφδείζζυβνήΪεβμφ

βαθεωπβψ ρμθΫυ νλμΪηθάβμφ δείζζν λθίήβηωψσνψ ήάΪ δΪΫίεω

΢ιίζίμηδ ΙκθάίκδΪέθμθάηθλμβδκΪΫθμίίλεβηΪήβλιείί

ικβΫθκΪιθωάεωίμλω

—…‹‹“‹†‚„ 

βεβ

ικβΫθκιθήδεψρϋη

ηίικΪάβεφηθΘμδεψρβμίικβΫθκθμβλμθρηβδΪιβμΪηβωβ

ικθάίκφμίιθήδεψρίηβίδΪΫίεω

Γδλνμρίεξοηΰνοί

ΘμλθίήβηβμίικβΫθκθμχείδμκθλίμβ
: Νξίπμνπρϋξνοίεδμηώόκδιροηφδπιηλρνινλ
ΙκβθμλθίήβηίηββδείζζάΪκθρηθγιΪηίεβθμχείδμκθλίμβ

δείζζυζθένμικθάθήβμφθΫκΪμηθίηΪικωΰίηβίΙθήδεψρίηβί

ικβΫθκΪδχείδμκθλίμβήθεΰηθάυιθεηωμφλωμθεφδθ

νιθεηθζθρίηηυζλιίπβΪεβλμθζ
ΗΪήΪάβμίηΪάΪκθρηνψιΪηίεφληβανβάυηφμίίϋ
Αμηλίμηδ
ΘιΪληθλμφιθάκίΰήίηβωικβΫθκΪΗίιυμΪγμίλφάυηνμφικβΫθκ

ιθήηβζΪωίέθλάίκον

pl

ë

,QVWUXNFMDPRQWDŰX

:DŰQHZVND]yZNL

%H]SLHF]HĿVWZREH]SLHF]HĿVWZRSRGF]DVXŰ\WNRZDQLD

]DSHZQLRQHMHVWZ\ãĉF]QLHZSU]\SDGNXJG\XU]ĉG]HQLH]RVWDãR

]DLQVWDORZDQHSRSUDZQLHSRGZ]JOęGHPWHFKQLF]Q\PL]JRGQLH]

QLQLHMV]ĉLQVWUXNFMĉPRQWDŰX=DV]NRG\SRZVWDãHZZ\QLNX

QLHRGSRZLHGQLHJRPRQWDŰXRGSRZLHG]LDOQDEęG]LHRVRED

LQVWDOXMĉFD
3R XNRĿF]HQLX LQVWDODFML QDOHŰ\ XSHZQLþ VLę ŰH XŰ\WNRZQLN QLH PD

GRVWęSXGRHOHNWU\F]Q\FKHOHPHQWyZNRQVWUXNF\MQ\FK
8U]ĉG]HQLHPRŰHE\þXŰ\WNRZDQHQDZ\VRNRŔFLDFKGR

 PHWUyZ
: 8Ű\WNRZQLF\LPSODQWyZHOHNWURQLF]Q\FK
8U]ĉG]HQLHPRŰH]DZLHUDþPDJQHV\WUZDãHNWyUHPRJĉPLHþ

ZSã\ZQDG]LDãDQLHLPSODQWyZHOHNWURQLF]Q\FKQSUR]UXV]QLNyZ

VHUFDOXESRPSLQVXOLQRZ\FK'ODWHJRSRGF]DVPRQWDŰXQDOHŰ\

]DFKRZDþRGOHJãRŔþFRQDMPQLHM FPRGLPSODQWyZ

HOHNWURQLF]Q\FK