D QH ZVND yZNL, 3U JRWRZDQLH PHEOL U V Όυιθεηωγμί ιθήδεψρίηβί ά λθθμάίμλμάββ λ κβλνηδθζ ηΪ κθαίμδί

οηπ 
%1δθκβρηίάυγ
%8λβηβγ
*1<(ΰϋεμυγβαίεϋηυγ
%.ρϋκηυγ
*<λίκυγ
΢ιίζίμηώ

Ώλεβ ιθήδεψρίηβί άυιθεηωίμλω ά λθθμάίμλμάββ λ ήβΪέκΪζζθγ
ιθήδεψρίηβω/1aλείήνίμβαζίηβμφκΪλιθεθΰίηβί

ιίκίζυρίδάλθθμάίμλμάββλήβΪέκΪζζθγ

ΛείήβμίαΪμίζρμθΫυιθλείιθήδεψρίηβωδΪΫίείγάβημυηΪ
κθαίμδίΫυεβδκίιδθαΪμωηνμυ

 ΑΪξβδλβκνγμίλίμίάθγδΪΫίεφςεΪηέθάυζοθζνμθζβαΪμωηβμί

δκίιϋΰηυγάβημ οηπD 

 ΑΪδκθγμίδκυςδνκθαίμδβ

΢ιίζίμηδ ΔΪΫίεβάπίημκΪεφηθγρΪλμβκθαίμδβκΪλιθεθΰβμί

μΪδβζθΫκΪαθζρμθΫυδκυςδΪείέδθαΪδκυάΪεΪλφ

 ΏλεβλίμίάθγδΪΫίεφΫνήίμαΪήίάΪμφαΪάυήάβΰηθγωσβδ

αΪξβδλβκνγμί ίέθ λ ιθζθσφψ ικβεΪέΪίζθγ δΪΫίεφηθγ λμωΰδβ ηΪ

ηβΰηίγλμθκθηίάΪκθρηθγιΪηίεβ  οηπE 

΢ιίζίμηδ ΏλεβάΪζήεωιθήδεψρίηβωδλίμβηίθΫοθήβζΫθείί

ήεβηηυγδΪΫίεφθΫκΪμβμίλφάλίκάβληνψλενΰΫνΌηΪεβρββ

δΪΫίεβήεβηθγήθζ
΢πρίμναηρδαίονφμςύξίμδκϋοηπ 
ΌυκθάηωγμίάΪκθρηνψιΪηίεφάιίκίήηίγρΪλμβηβςβήεω

άλμκΪβάΪηβωβνλμΪηθάβμί

ΗίήθινλδΪγμίαΪσίζείηβωλίμίάθέθδΪΫίεωηίμωηβμίίέθ
ρίκίαθλμκυίδκθζδβΙκβηβΰηίζκΪλιθεθΰίηββήνοθάθέθ

ςδΪξΪικθάίήβμίικθάθήρίκίααΪήηβίνέευήνοθάθέθςδΪξΪδ

κθαίμδίΙκθάθήήθεΰίηΫυμφλζθημβκθάΪημΪδβζθΫκΪαθζ

ρμθΫυθηηίικβδΪλΪελωδέθκωρβζνρΪλμδΪζάΪκθρηθγιΪηίεβ

βεβήνοθάθέθςδΪξΪ

ΝκΪΫθρίγιθάίκοηθλμβθΫεβπθάΪηηθγδΪξίεφηθγιεβμδθγ
αΪέίκζίμβαβκνγμίςάυιεβμθδλβεβδθηθάυζέίκζίμβδθζ

Ξνγικύφηρδξοηΰνοοηπ

ΗΪικωΰίηβίλζηΪμβιθάθγμΪΫεβρδί

ΙθήδεψρίηβίθΫωαΪμίεφηθάυιθεηωγμίάλθθμάίμλμάββλ
ήβΪέκΪζζθγιθήδεψρίηβω
%1δθκβρηίάυγ
%8λβηβγ
*1<(ΰϋεμυγβαίεϋηυγ
%.ρϋκηυγ
*<λίκυγ

ΌαΪάβλβζθλμβθμνλεθάβγιθήδεψρίηβωηίθΫοθήβζθβαζίηβμφ
κΪλικίήίείηβίδείζζιθλμΪάεωίζυοάδθζιείδμίΎεωχμθέθ

ικβηίθΫοθήβζθλμβλείήνίμαΪδθκθμβμφδείζζυβνήΪεβμφ

βαθεωπβψ ρμθΫυ νλμΪηθάβμφ δείζζν λθίήβηωψσνψ ήάΪ δΪΫίεω

΢ιίζίμηδ ΙκθάίκδΪέθμθάηθλμβδκΪΫθμίίλεβηΪήβλιείί

ικβΫθκΪιθωάεωίμλω

—…‹‹“‹†‚„ 

βεβ

ικβΫθκιθήδεψρϋη

ηίικΪάβεφηθΘμδεψρβμίικβΫθκθμβλμθρηβδΪιβμΪηβωβ

ικθάίκφμίιθήδεψρίηβίδΪΫίεω

Γδλνμρίεξοηΰνοί

ΘμλθίήβηβμίικβΫθκθμχείδμκθλίμβ
: Νξίπμνπρϋξνοίεδμηώόκδιροηφδπιηλρνινλ
ΙκβθμλθίήβηίηββδείζζάΪκθρηθγιΪηίεβθμχείδμκθλίμβ

δείζζυζθένμικθάθήβμφθΫκΪμηθίηΪικωΰίηβίΙθήδεψρίηβί

ικβΫθκΪδχείδμκθλίμβήθεΰηθάυιθεηωμφλωμθεφδθ

νιθεηθζθρίηηυζλιίπβΪεβλμθζ
ΗΪήΪάβμίηΪάΪκθρηνψιΪηίεφληβανβάυηφμίίϋ
Αμηλίμηδ
ΘιΪληθλμφιθάκίΰήίηβωικβΫθκΪΗίιυμΪγμίλφάυηνμφικβΫθκ

ιθήηβζΪωίέθλάίκον

pl

ë

,QVWUXNFMDPRQWDŰX

:DŰQHZVND]yZNL

%H]SLHF]HĿVWZREH]SLHF]HĿVWZRSRGF]DVXŰ\WNRZDQLD

]DSHZQLRQHMHVWZ\ãĉF]QLHZSU]\SDGNXJG\XU]ĉG]HQLH]RVWDãR

]DLQVWDORZDQHSRSUDZQLHSRGZ]JOęGHPWHFKQLF]Q\PL]JRGQLH]

QLQLHMV]ĉLQVWUXNFMĉPRQWDŰX=DV]NRG\SRZVWDãHZZ\QLNX

QLHRGSRZLHGQLHJRPRQWDŰXRGSRZLHG]LDOQDEęG]LHRVRED

LQVWDOXMĉFD
3R XNRĿF]HQLX LQVWDODFML QDOHŰ\ XSHZQLþ VLę ŰH XŰ\WNRZQLN QLH PD

GRVWęSXGRHOHNWU\F]Q\FKHOHPHQWyZNRQVWUXNF\MQ\FK
8U]ĉG]HQLHPRŰHE\þXŰ\WNRZDQHQDZ\VRNRŔFLDFKGR

 PHWUyZ

: 8Ű\WNRZQLF\LPSODQWyZHOHNWURQLF]Q\FK
8U]ĉG]HQLHPRŰH]DZLHUDþPDJQHV\WUZDãHNWyUHPRJĉPLHþ

ZSã\ZQDG]LDãDQLHLPSODQWyZHOHNWURQLF]Q\FKQSUR]UXV]QLNyZ

VHUFDOXESRPSLQVXOLQRZ\FK'ODWHJRSRGF]DVPRQWDŰXQDOHŰ\

]DFKRZDþRGOHJãRŔþFRQDMPQLHM FPRGLPSODQWyZ

HOHNWURQLF]Q\FK
3RGãĉF]HQLHHOHNWU\F]QHSRZLHU]DþZ\ãĉF]QLHXSRZDŰQLRQHPX

WHFKQLNRZLVSHFMDOLŔFLH1DOHŰ\SU]HVWU]HJDþUR]SRU]ĉG]HĿ

PLHMVFRZHMILUP\GRVWDUF]DMĉFHMHQHUJLęHOHNWU\F]Qĉ
8U]ĉG]HQLHQDOHŰ\SRGãĉF]\þGRVWDãHMLQVWDODFMLD]JRGQLH]

SU]HSLVDPLGRW\F]ĉF\PLLQVWDODFML]DPRQWRZDþRGSRZLHGQLH

UR]ãĉF]QLNLRGVLHFLHOHNWU\F]QHM
5RG]DMSRGãĉF]HQLDXU]ĉG]HQLHSRVLDGDVWRSLHĿRFKURQ\ ,L

PRŰQDJRXŰ\ZDþZ\ãĉF]QLH]X]LHPLRQ\PSU]\ãĉF]HP
3URGXFHQWQLHSRQRVLRGSRZLHG]LDOQRŔFL]DQLHZãDŔFLZH

IXQNFMRQRZDQLHXU]ĉG]HQLDLHZHQWXDOQHV]NRG\VSRZRGRZDQH

SU]H]QLHZãDŔFLZĉLQVWDODFMęHOHNWU\F]Qĉ
3U]HZyG]DVLODMĉF\0RŰOLZHŰHMHVWRQMXŰSRGãĉF]RQ\GR

VNU]\QNLSU]\ãĉF]HQLRZHMSã\W\JU]HZF]HMOXE]DZDUW\MHVWZ

GRVWDZLHZUD]]XU]ĉG]HQLHP0RŰHJR]DLQVWDORZDþZ\ãĉF]QLH

XSUDZQLRQ\GRWHJRIDFKRZLHFOXEZ\NZDOLILNRZDQ\SUDFRZQLN

VHUZLVX :\PDJDQH GDQH SU]\ãĉF]HQLRZH Vĉ SRGDQH QD WDEOLF]FH

]QDPLRQRZHMLVFKHPDFLHSRãĉF]HĿ
8Ű\ZDþZ\ãĉF]QLHSU]HZRGXGRVWDUF]RQHJRZUD]]XU]ĉG]HQLHP

OXESU]HZRGXGRVWDUF]RQHJRSU]H]VHUZLVDQWD
0RQWDŰSRGEODWHPURERF]\P.XFKHQNęLQGXNF\MQĉPRŰQD

]DLQVWDORZDþW\ONRQDGV]XIODGDPLOXESLHNDUQLNDPL]

ZHQW\ODWRUHP3RGSã\WĉJU]HZF]ĉQLHPRJĉE\þLQVWDORZDQH

ORGyZNL]P\ZDUNLGRQDF]\ĿSLHNDUQLNLEH]V\VWHPXZHQW\ODFML

DQLSUDONL
2NDSNXFKHQQ\2GVWęSPLęG]\RNDSHPNXFKHQQ\PDSã\Wĉ

JU]HZF]ĉPXVLE\þUyZQ\FRQDMPQLHMRGVWęSRZLSRGDQHPXZ

LQVWUXNFMLPRQWDŰXRNDSX
%ODWSãDVNLSR]LRP\VWDELOQ\3RVWęSRZDþ]JRGQLH]H

ZVND]yZNDPLSURGXFHQWDEODWX
-HŰHOLJUXERŔþEODWXURERF]HJRSU]H]QDF]RQHJRGR]DEXGRZ\

Sã\W\ JU]HZF]HM QLH RGSRZLDGD ]DOHFHQLRP Z]PRFQLþ EODW URERF]\

]DSRPRFĉRJQLRLZRGRRGSRUQHJRPDWHULDãXZWDNLVSRVyEDE\

RVLĉJQLęWD]RVWDãDZ\PDJDQDJUXERŔþPLQLPDOQD:SU]HFLZQ\P

UD]LHQLHPRŰQD]DJZDUDQWRZDþZ\VWDUF]DMĉFHMVWDELOQRŔFL

%ODWURERF]\SU]H]QDF]RQ\GR]DEXGRZ\Sã\W\JU]HZF]HM

SRZLQLHQZ\WU]\PDþREFLĉŰHQLHRN NJ

:\SR]LRPRZDQLHSã\W\JU]HZF]HMVSUDZG]LþGRSLHURSR

]DNRĿF]HQLXPRQWDŰX

*ZDUDQFMDQLHSUDZLGãRZRZ\NRQDQDLQVWDODFMDSRGãĉF]HQLHOXE

PRQWDŰSRZRGXMHXWUDWęZDŰQRŔFLJZDUDQFMLSURGXNWX
:VND]yZND :V]HONLHF]\QQRŔFLZHZQĉWU]XU]ĉG]HQLDZãĉF]QLH

]Z\PLDQĉNDEOD]DVLODQLDSRZLQQ\]RVWDþZ\NRQDQHSU]H]

RGSRZLHGQLRSU]HV]NRORQ\FKSUDFRZQLNyZWHFKQLF]Q\FK6HUZLVX

7HFKQLF]QHJR

3U]\JRWRZDQLHPHEOLU\V 

0HEOHZ]DEXGRZLHRGSRUQHQDWHPSHUDWXUęPLQLPXPƒ&
2WZyUXVXQĉþZLyU\SRZ\NRQDQLXZ\FLęFLD
3RZLHU]FKQLHZ\FLęFLDXV]F]HOQLþPDWHULDãHPRGSRUQ\PQD

Z\VRNĉWHPSHUDWXUę
0RQWDŰQDV]DIFHU\VXQHN D
%ODWSRZLQLHQPLHþJUXERŔþPLQLPXP PP
:HQW\ODFMD2GVWęSPLęG]\SRZLHU]FKQLĉEODWXURERF]HJRLJyUQĉ

F]ęŔFLĉV]XIODG\PXVLZ\QRVLþ PP
:VND]yZND -HŰHOL Z V]XIODG]LH ]QDMGXMĉ VLę SU]HGPLRW\ NWyUH QD

VNXWHNF\UNXODFMLSRZLHWU]DSRGF]DVZHQW\ODFMLSã\W\JU]HZF]HM

PRJĉXOHFSRGJU]DQLXOXEMHŔOLZV]XIODG]LHSU]HFKRZ\ZDQHVĉ

QLHZLHONLH RVWUH PHWDORZH SU]HGPLRW\ MDN QS URŰHQ QDOHŰ\ XŰ\þ

Sã\W\SU]HJUDG]DMĉFHM] GUHZQD  U\V 
3ã\WD JU]HZF]D Z\SRVDŰRQD MHVW RG VSRGX Z ZHQW\ODWRU %H] Sã\W\

SU]HJUDG]DMĉFHM QLH ZROQR Z V]XIODG]LH SU]HFKRZ\ZDþ QLHZLHONLFK

F]\RVWU\FKSU]HGPLRWyZSDSLHUXOXEUęF]QLNyZNXFKHQQ\FK

0RJãRE\WRPLHþQHJDW\ZQHRGG]LDã\ZDQLHQDZHQW\ODWRU

SU]HGPLRW\PRJã\E\]RVWDþZHVVDQH 3RPLęG]\]DZDUWRŔFLĉ

V]XIODG\ D ZHQW\ODWRUHP QDOHŰ\ ]DFKRZDþ PLQLPDOQ\ RGVWęS  FP
0RQWDŰQDSLHNDUQLNXU\VXQHNE
%ODWSRZLQLHQPLHþJUXERŔþPLQLPXP  PP
:VND]yZND 6SUDZG]Lþ PRŰOLZRŔFL PRQWDŰX Z LQVWUXNFML PRQWDŰX

SLHNDUQLND MHŔOL WU]HED ]ZLęNV]\þ RGVWęS PLęG]\ Sã\Wĉ JU]HZF]ĉ D

SLHNDUQLNLHP
:HQW\ODFMD2GVWęSPLęG]\SLHNDUQLNLHPDSã\WĉJU]HZF]ĉ

SRZLQLHQZ\QRVLþFRQDMPQLHMPP