DLWWHHQ LUURWXV/DLWWHHQOLLWWlPLQHQNXYD

-lQQLWHNVW\\SSLNLOSL

/LLWlYDLQOLLWlQWlNDDYLRQPXNDDQ
%1UXVNHD
%8VLQLQHQ
*1<(NHOWDLQHQMDYLKUHl
%.PXVWD
*<KDUPDD

/LLWlQWlW\\SLVWlULLSSXHQVDDWHWDDQWHKWDDOWDWRLPLWHWWXMHQ

NLLQQLNNHLGHQVLMDLQWLDMRXWXDPXXWWDPDDQ.LLQQLNNHLWlRQWlWl

YDUWHQPDKGROOLVHVWLO\KHQQHWWlYlMDHULVWHSRLVWHWWDYDMRWWD

YRLGDDQDVHQWDDNDNVLMRKWRD\KGLVWlYlNLLQQLNH

+XRPDXWXV 7DUNDVWD ODLWWHHQ Nl\WW|YDOPLXV MRV ODLWWHHQ Ql\WW||Q

LOPHVW\\

—…‹‹“‹†‚„ 

WDL

 ODLWH HL ROH RLNHLQ OLLWHWW\ ,UURWD ODLWH

VlKN|YHUNRVWDMDWDUNDVWDYLUWDMRKGRQOLLWlQWl

/DLWWHHQLUURWXV

,UURWDODLWHVlKN|YHUNRVWD
: 6lKN|LVNXQYDDUD
.XQ NHLWWRWDVR LUURWHWDDQ VlKN|YHUNRVWD OLLWWLPLLQ YRL MllGl MlQQLWH

6lKN|OLLWlQQlQVDDWHKGlYDLQDPPDWWLDVHQWDMD
3DLQDNHLWWRWDVRDDOKDDOWDSlLQMDRWDNHLWWRWDVRSRLVSDLNDOWDDQ
+XRPLR
9DUR YDXULRLWWDPDVWD ODLWHWWD bOl \ULWl LUURWWDD ODLWHWWD \OKllOWl SlLQ

YLSXDPDOOD

ru

î

Ημπροςιυηώξνλνμρίες

Αίεμϊδςιίζίμηώ

Ρδτμηιίΰδζνξίπμνπρη΋ίαθιΪληΪωχδλιενΪμΪπβωικβΫθκΪ

έΪκΪημβκνίμλωμθεφδθάμθζλενρΪίίλεβίέθνλμΪηθάδΪβ

ιθήδεψρίηβίδχείδμκθλίμβάυιθεηίηυικΪάβεφηθλμίοηβρίλδθγ

μθρδβακίηβωβάλθθμάίμλμάββλήΪηηυζκνδθάθήλμάθζιθ

ζθημΪΰνΘμάίμλμάίηηθλμφαΪιθάκίΰήίηβωικβρβηθγδθμθκυο

ιθλενΰβεηίικΪάβεφηυγζθημΪΰικβΫθκΪηίλίμικθβαάθήβμίεφ

ζθημΪΰηυοκΪΫθμ
ΙθθδθηρΪηββζθημΪΰΪικθδθημκθεβκνγμίρμθΫυνιθεφαθάΪμίεω

θμλνμλμάθάΪεήθλμνιδχείδμκβρίλδβζδθζιθηίημΪζ
ΧδλιενΪμΪπβωήΪηηθέθικβΫθκΪήθινλδΪίμλωηΪάυλθμίήθ

 ζίμκθά
: Κηυίηλδύψηδόκδιρονμμϊδηλξκίμρίρϊ
ΌικβΫθκζθένμΫυμφάλμκθίηυιθλμθωηηυίζΪέηβμυ

άθαήίγλμάνψσβίηΪχείδμκθηηυίβζιεΪημΪμυηΪικβζίκηΪ

δΪκήβθλμβζνεωμθκ βεβ βηΰίδμθκ βηλνεβηΪ Ιθχμθζν ικβ ζθημΪΰί

λείήνίμλθΫεψήΪμφζβηβζΪεφηθίκΪλλμθωηβίήθχείδμκθηηυο

βζιεΪημΪμθάλζ
Ξνγικύφδμηδιόκδιρονπδρηήθεΰηθικθβαάθήβμφλωμθεφδθ

ΪμμίλμθάΪηηυζλιίπβΪεβλμθζΙκβχμθζηίθΫοθήβζθ

ικβήίκΰβάΪμφλωβηλμκνδπβγζίλμηθγχείδμκθληΪΫΰΪψσίγ

δθζιΪηββ
ΝλμΪηθάδΪικβΫθκΪήθεΰηΪΫυμφλμΪπβθηΪκηθγΛθέεΪληθ

ικίήιβλΪηβωζιθνλμΪηθάδίλείήνίμικίήνλζθμκίμφ

λθθμάίμλμάνψσβίκΪαζυδΪψσβίνλμκθγλμάΪ
ΑηγξνγικύφδμηώήΪηηυγικβΫθκλθθμάίμλμάνίμδεΪλλν

αΪσβμυ ,βζθΰίμβλιθεφαθάΪμφλωμθεφδθικβνλεθάββηΪεβρβω

αΪαίζείηβω
Ικθβαάθήβμίεφ ηί ηίλίμ θμάίμλμάίηηθλμβ αΪ ηίδθκκίδμηνψ κΪΫθμν

ικβΫθκΪβάθαζθΰηυίιθάκίΰήίηβωάυαάΪηηυίηίικΪάβεφηθ

ικθάίήίηηυζιθήδεψρίηβίζδχείδμκθλίμβ
Πδρδανθξονανγανζλνεμννμςεδξνγικύφδμι

οίπξοδγδκηρδκϋμνθινονΰιδαίονφμνθξίμδκηηκη

ξνπρίακώδρπώπξοηΰνονλβήθεΰίηΫυμφνλμΪηθάείη

νιθεηθζθρίηηυζλιίπβΪεβλμθζβεβδάΪεβξβπβκθάΪηηυζ

ιίκλθηΪεθζλίκάβληθγλενΰΫυΜκίΫνίζυίήεωιθήδεψρίηβω

ήΪηηυίικβάίήίηυηΪμβιθάθγμΪΫεβρδίβηΪλοίζίιθήδεψρίηβω
ΒλιθεφανγμίμθεφδθδΪΫίεφάοθήωσβγάδθζιείδμιθλμΪάδβ

ικβΫθκΪβεβιθλμΪάεωίζυγλίκάβληθγλενΰΫθγ
΢πρίμναιίξνγπρνκδχμηυδθβηήνδπβθηηΪωάΪκθρηΪωιΪηίεφ

ζθΰίμΫυμφνλμΪηθάείηΪμθεφδθηΪήςδΪξΪζβήεωιθήθέκίάΪ

ιθλνήυβεβήνοθάυζβςδΪξΪζβλλβλμίζθγάίημβεωπββ

ΝλμΪηθάδΪοθεθήβεφηβδθάιθλνήθζθίρηυοζΪςβηήνοθάυο

ςδΪξθάΫίαλβλμίζυάίημβεωπβββεβλμβκΪεφηυοζΪςβηιθή

άΪκθρηθγιΪηίεφψηίάθαζθΰηΪ
ΑϊρώειίκΪλλμθωηβίζίΰήνάυμωΰδθγβάΪκθρηθγιΪηίεφψ

ήθεΰηθλθθμάίμλμάθάΪμφζβηβζΪεφηθζνκΪλλμθωηβψνδΪαΪηηθζν

ήεωάυμωΰδβάκνδθάθήλμάίιθχδλιενΪμΪπββ
ΠρνκδχμηυίιεθλδΪωέθκβαθημΪεφηΪωνλμθγρβάΪωΛείήνγμί

βηλμκνδπβωζικθβαάθήβμίεωλμθείςηβπυ

ΏλεβμθεσβηΪλμθείςηβπυάδθμθκνψνλμΪηΪάεβάΪίμλωάΪκθρηΪω

ιΪηίεφηίλθθμάίμλμάνίμνδΪαΪηβωζνδκίιβμίλμθείςηβπνλ

ιθζθσφψΰΪκθβάεΪέθλμθγδθέθζΪμίκβΪεΪμΪδρμθΫυΫυεΪ

ήθλμβέηνμΪκίδθζίηήνίζΪωζβηβζΪεφηΪωμθεσβηΪΒηΪρί

ηίάθαζθΰηθθΫίλιίρβμφήθλμΪμθρηνψλμΪΫβεφηθλμφνλμΪηθάδβ

ΛμθείςηβπΪάδθμθκνψνλμΪηΪάεβάΪίμλωάΪκθρηΪωιΪηίεφ
ήθεΰηΪάυήίκΰβάΪμφηΪέκναδνικβζ δέ

Κθάηθλμφ νλμΪηθάδβ άΪκθρηθγ ιΪηίεβ λείήνίμ ικθάίκωμφ μθεφδθ
ιθλείάυιθεηίηβωνλμΪηθάδβ

ΒίοίμρηώηίικΪάβεφηΪωνλμΪηθάδΪιθήδεψρίηβίβεβζθημΪΰ

άείδνμαΪλθΫθγθμζίηνέΪκΪημββικθβαάθήβμίεω
΢ιίζίμηδ ΕψΫυίήίγλμάβωλάηνμκίηηβζβδθζιθηίημΪζβ

ικβΫθκΪ άδεψρΪω αΪζίην δΪΫίεω ιβμΪηβω ήθεΰηυ ικθβαάθήβμφλω

λιίπβΪεβλμΪζβλίκάβληθέθπίημκΪ

Ξνγβνρναιίλδΰδκηοηπ 

ΛδΰδκϋγκώαπροίηαίδλνθΰϊρνανθρδτμηιηήθεΰηΪ

άυήίκΰβάΪμφμίζιίκΪμνκνηίζίηίίƒ &
ΝραδοπρηδιθλείάυκίαΪηβωθμάίκλμβωνΫίκβμίθιβεδβ
ΞναδοτμνπρϋποδζίθΫκΪΫθμΪγμίέίκζίμβδθζρμθΫυθΫίλιίρβμφ

ίέθμίκζθλμθγδθλμφ
Λνμρίεμίγαϊγαηεμϊλώψηινλοηπςμνι D
ΛμθείςηβπΪήθεΰηΪβζίμφμθεσβηνηίζίηίί ζζ
ΛβλμίζΪάίημβεωπββκΪλλμθωηβίζίΰήνιθάίκοηθλμφψ

λμθείςηβπυβάίκοηίγρΪλμφψςδΪξΪήεωιθήθέκίάΪήθεΰηθ

λθλμΪάεωμφ ζζ
΢ιίζίμηδ ΒλιθεφανγμίικθζίΰνμθρηνψιθεδνβαήίκίάΪίλεβά

άυήάβΰηθζωσβδίάλάωαβλπβκδνεωπβίγάθαήνοΪικβ

άίημβεβκθάΪηββάΪκθρηθγιΪηίεβηΪέκίάΪψμλωζίμΪεεβρίλδβί

ικίήζίμυβεβάχμθζωσβδίοκΪηωμλωηίΫθεφςβίθλμκυί

ζίμΪεεβρίλδβίικίήζίμυμΪδβίδΪδςΪζινκυ  οηπ 
ΛηβΰηίγλμθκθηυάΪκθρηθγιΪηίεβνλμΪηθάείηάίημβεωμθκΙκβ

θμλνμλμάββικθζίΰνμθρηθγιθεδβάάυήάβΰηθζωσβδίηίεφαω

οκΪηβμφηίΫθεφςβίβεβθλμκυίικίήζίμυΫνζΪένβεβδνοθηηυί

ιθεθμίηπΪΧμθζθΰίμλμΪμφικβρβηθγληβΰίηβωχξξίδμβάηθλμβ

θοεΪΰήίηβωβεβιθάκίΰήίηβωάίημβεωμθκΪάλείήλμάβίβο

άλΪλυάΪηβω ΚΪλλμθωηβί ζίΰήν λθήίκΰβζυζ άυήάβΰηθέθ ωσβδΪ

βάοθήηυζθμάίκλμβίζάίημβεωμθκΪήθεΰηθλθλμΪάεωμφηίζίηίί

λζ
΢πρίμναιίμίγγςτναϊλχιίσνλοηπςμνιE
ΛμθείςηβπΪήθεΰηΪβζίμφμθεσβηνηίζίηίί  ζζ
΢ιίζίμηδ ΘΫκΪμβμίλφδκνδθάθήλμάνιθζθημΪΰνήνοθάθέθ

ςδΪξΪίλεβμκίΫνίμλωνάίεβρβμφκΪλλμθωηβίζίΰήνήνοθάυζ

ςδΪξθζβάΪκθρηθγιΪηίεφψ
ΌίημβεωπβωκΪλλμθωηβίζίΰήνήνοθάυζςδΪξθζβάΪκθρηθγ

ιΪηίεφψήθεΰηθλθλμΪάεωμφηίζίηίίζζ
΢ιίζίμηδ ΏλεβάΪκθρηΪωιΪηίεφνλμΪηΪάεβάΪίμλωηΪήήνοθάυζ

ςδΪξθζήκνέθγζΪκδβλείήνίμβλιθεφαθάΪμφικθζίΰνμθρηνψ

ιθεδνβαήίκίάΪ  οηπ 
Αδμρηκώυηώοηπ 
ΎεωικΪάβεφηθέθξνηδπβθηβκθάΪηβωικβΫθκΪλείήνίμθΫίλιίρβμφ

ίέθηΪήείΰΪσνψάίημβεωπβψ
ΙθλδθεφδνήεωλβλμίζυάίημβεωπββάηβΰηίγρΪλμβικβΫθκΪ

ηίθΫοθήβζΪιθήΪρΪήθλμΪμθρηθέθδθεβρίλμάΪηΪκνΰηθέθάθαήνοΪ

ζίΫίεφήθεΰηΪΫυμφβλιθεηίηΪλθθμάίμλμάνψσβζθΫκΪαθζΎεω

χμθέθιθμκίΫνίμλωάυιθεηβμφλείήνψσίί

ΖβηβζΪεφηθίκΪλλμθωηβίζίΰήναΪήηίγλμίηδθγζίΫίεββ
λμίηθγδνοηβζίΰήνιθάίκοηθλμφψλμθείςηβπυβάίκοηίγ

ρΪλμφψςδΪξΪήεωιθήθέκίάΪ  οηπ D 

ΘμάίκλμβίηΪαΪήηίγλμίηδίζίΫίεβλάίκον  οηπ E 

ΏλεβθμλνμλμάνίμζβηβζΪεφηθίκΪλλμθωηβί ζζζίΰήν
αΪήηίγλμίηδθγζίΫίεββλμίηθγμθηΪηβΰηίγλμθκθηίλείήνίμ

άυιθεηβμφθμάίκλμβί  οηπ F 

΢ιίζίμηώ

ΏλεβικβΫθκνλμΪηθάείηάθλμκθάηθγδνοθηηθγμνζΫίβεβά
ήκνέθζηίθιβλΪηηθζαήίλφζίλμίλείήνίμθΫίλιίρβμφ

λθθμάίμλμάνψσνψάίημβεωπβψάΪκθρηθγιΪηίεβ

ΗίαΪδκυάΪγμίηβΰηβγπθδθεφέίκζίμβρηθ

΢πρίμναηρδξοηΰνοοηπ 

΢ιίζίμηδ Ικβ νλμΪηθάδί άΪκθρηθγ ιΪηίεβ βλιθεφανγμί αΪσβμηυί

ιίκρΪμδβΗίδθμθκυίηίικθλζΪμκβάΪίζυίιθάίκοηθλμβζθένμ

βζίμφθλμκυίδκΪω
Ξοηςπρίμναιδξοηΰνοναΰδζξοδγαίοηρδκϋμν

πλνμρηοναίμμνβνιίΰδκώμδνΰτνγηλνξοναδπρηπδρδανθ

ιίΰδκϋιονζδριδ
 ΙίκίάίκηβμίάΪκθρηνψιΪηίεφβιθεθΰβμίηΪήηθνιΪδθάδβ

ιθεθμίηπί βεβ ήκνένψ ιθάίκοηθλμφ μΪδ ρμθΫυ βαΫίΰΪμφ πΪκΪιβη

 Ιθήηβζβμίδκυςδνκθαίμδβλιθζθσφψθμάϋκμδβ  οηπ  
 ΌυάίκηβμίδκίιϋΰηυγΫθεμβιθήηβζβμίςεΪηέθάυγοθζνμλ

ιθζθσφψθμάϋκμδβ  οηπ