Instru es importantes

Instruções importantes 

Este aparelho de encastrar destina-se à
montagem encastrada num tampo de
cozinha. Apenas o encastramento
correcto, em conformidade com estas
instruções de montagem, garante uma
utilização segura do aparelho. 

Os danos resultantes de um
encastramento incorrecto são da
responsabilidade do técnico de
montagem.

O aparelho pode apenas ser ligado por
um técnico autorizado. Aplicam-se as
normas da empresa de distribuição de
energia eléctrica local, bem como os
regulamentos da construção civil. 

Antes do encastramento, inspeccionar o
aparelho quanto a danos de transporte. 

Todas as tarefas de montagem requerem
que o aparelho esteja desligado da
alimentação eléctrica.

Preparação dos móveis

O revestimento plástico ou o folheado
dos móveis de encastrar tem de ser
processado com cola resistente ao calor.
As arestas do recorte têm de ser
seladas com um material à prova de
água como, p. ex. silicone. Não é
permitido aplicar réguas de remate em
material plástico nos tampos de cozinha,
atrás do aparelho de encastrar.

Encastramento 

Colocar o aparelho no recorte, para que
os elementos de comando fiquem
posicionados à frente e proceder à sua
fixação com os elementos tensores. 

Observando o diagrama de montagem, é
necessário instalar um fundo falso não
removível por baixo do aparelho.  

Ligação eléctrica

O aparelho é fornecido com o cabo da
rede de alimentação eléctrica sem ficha.
A ligação à rede eléctrica exige a
observância das normas de ligação em
vigor para cada país.

Observe os dados da placa de
características. O aparelho tem de estar
ligado à terra.

Se, após a instalação, a ficha não ficar
acessível, é necessário instalar um
disjuntor de corte omnipolar com uma
distância mínima de 3 mm entre os
contactos. 

O cabo da rede de alimentação eléctrica
deve corresponder, no mínimo, ao tipo
H05VV-F ou H05VVH2-F. 
Secção transversal: 3G1,5 mm

2

Se o cabo de alimentação tiver sofrido
danos, é necessário proceder à
substituição do mesmo por um cabo
especial. Apenas o nosso Serviço de
Apoio ao Cliente tem autorização para
realizar essa tarefa.

Em caso de reparações é obrigatório
que o aparelho seja desligado da
alimentação eléctrica. Nunca abrir o
aparelho e, se necessário, contactar o
Serviço de Apoio ao Cliente.  

Conjunto de montagem

O encastramento de dois ou mais
aparelhos, posicionados directamente
uns ao lado dos outros, requer um ou
mais conjuntos de montagem.

Önemli açıklamalar 

Bu ankastre cihaz, çalışma tezgâhına
açılan yuvaya yerleştirilmeye mahsustur.
Ancak bu montaj kılavuzu uyarınca
usulüne uygun monte edildiğinde cihazın
kullanım esnasında güvenliği garanti
edilir. 

Usulüne aykırı montajdan kaynaklanan
hasarlardan montör sorumludur.

Cihazın bağlantısı ancak yetkili bir uzman
kişi tarafından yapılmalıdır. Bölgesel
elektrik tedarik şirketinin talimatları ve
yapı yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

Montaj öncesi cihazda nakliyat hasarları
olup olmadığını kontrol edin.

Tüm montaj çalışmalarında cihazın voltajı
kesilmiş olmalıdır

Mobilyaların hazırlanması

Ankastre mobilyalarda plastik veya ahşap
kaplamalar için ısıya dayanıklı tutkal
kullanılmış olmalıdır. Kesilerek açılan
yuvanın işlenmemiş kenarlarına örneğin
silikon gibi su sızdırmayan malzeme
uygulayarak sızdırmazlığı sağlayın.
Ankastre cihazın arkasında olmak üzere
çalışma tezgâhlarının üzerinde plastik
duvar pervazlarının kullanılması yasaktır.

Montaj 

Cihazı, kumanda elemanları öne gelecek
şekilde açılan yuvaya yerleştirin ve germe
elemanlarıyla sabitleyin. 

Montaj şemasında görüldüğü gibi, cihazın
altına çıkarılması mümkün olmayan ara
taban monte edilmelidir. 

Elektrik bağlantısı 

Cihaz, fiş hariç olmak üzere elektrik
bağlantı kablosuyla birlikte teslim edilir.
Elektrik bağlantısını kurarken elektrik
bağlantısına dair yürürlükte olan ulusal
koşullar dikkate alınmalıdır.

Tip etiketi üzerindeki bilgileri dikkate alın.
Cihazın topraklaması yapılmalıdır.

Montajdan sonra fişe ulaşmanın mümkün
olmadığı hallerde, tesisatta tüm fazları
kapsayan ve en az 3 mm kontak mesafeli
bir ayırma tertibatı öngörülmelidir.

Elektrik bağlantı kablosu en az H05VV-F
veya H05VVH2-F tipinde olmalıdır. 
Kablo kesiti: 3G1,5 mm

2

Bağlantı kablosu hasar gördüğünde özel
kabloyla değiştirilmesi gerekir. Bu
çalışma ancak müşteri hizmetleri
elemanlarımızca yapılmalıdır. 

Onarım çalışmalarında mutlaka cihazın
elektrik bağlantısını kesin. Cihazı
kesinlikle açmayın, gerekirse müşteri
hizmetlerine haber verin. 

Montaj seti

İki veya daha çok sayıda cihazın
doğrudan yan yana montajı için bir veya
birden fazla montaj seti gereklidir.

tr

pt