Viktigt att observera

Viktigt att observera 

Denna apparat för inbyggnad är avsedd
att sättas in i en öppning i en
arbetsbänk. Endast vid fackmässig
montering enligt denna monterings-
anvisning är säkerheten garanterad vid
användningen. 

För skador som uppstår på grund av icke
fackmässig montering ansvarar
installationsmontören.

Endast behörig fackman får ansluta
apparaten. Vid installationen måste man
följa gällande föreskrifter från det lokala
elförsörjningsföretaget samt gällande
byggnadsförordningar.

Kontrollera före inbyggnaden att
apparaten inte har transportskador.

Vid alla monteringsarbeten måste
apparaten vara spänningslös.

Förberedelse av
inbyggnadsmöbeln

När det gäller inbyggnadsmöbler måste
plastbeläggning eller fanér vara limmat
med värmetåligt lim. Försegla
öppningens råa kanter med vattentätt
material, t.ex. silikon. Det är inte tillåtet
att använda väggavslutningslister av plast
på arbetsbänkar, bakom den inbyggda
apparaten.

Inbyggnad 

Placera apparaten i öppningen så att
reglagen befinner sig framtill, och fixera
den med spännanordningarna. 

En mellanbotten som inte går att ta av
måste byggas in under apparaten enligt
inbyggnadsskissen. 

Elanslutning 

Apparaten levereras med nätsladd utan
stickpropp. Vid anslutningen till nätet
skall de gällande nationella anslutnings-
bestämmelserna beaktas.

Observera uppgifterna på typskylten.
Apparaten måste jordas.

Om stickproppen inte längre är åtkomlig
efter inbyggnaden, måste det finnas en
allpolig frånskiljare med ett kontaktgap
på minst 3 mm på installationssidan.

Nätanslutningssladden måste vara minst
av typ H05VV-F resp. H05VVH2-F. 
Area: 3G1,5 mm

2

Om anslutningssladden har blivit skadad,
måste den bytas ut mot en motsvarande
specialsladd,  som endast får anslutas av
vår kundservice. 

Reparationer får endast utföras när
apparaten är strömlös. Öppna aldrig
apparaten. Kontakta kundservicen, om
så behövs. 

Monteringssats

Om två eller flera apparater ska
installeras direkt bredvid varandra behövs
det ytterligare en eller flera monterings-
satser.

Vigtige henvisninger 

Dette apparat er beregnet til at blive
indsat i udskæringen af et arbejdsbord.
Kun en faglig korrekt montering i henhold
til denne monteringsanvisning garanterer
sikkerheden under brugen. 

Skader som følge af uhensigtsmæssig
montering er montøren ansvarlig for.

Kun en autoriseret fagmand må tilslutte
apparatet. Forskrifterne fra det lokale
elektricitetsselskab samt de gældende
forordninger fra byggemyndighederne
skal overholdes.

Kontrollér apparatet før monteringen for
transportskader.

Ved alle monteringsarbejder skal
apparatet være spændingsløs.

Forberede møblet

Ved indbygningsmøbler skal
kunststofbelægningen resp. fineren være
forarbejdet med varmebestandig lim.
Udskæringens ro kanter skal forsegles
med vandtæt materiale, f.eks. silicone.
Det er ikke tilladt at benytte
afslutningslister til væggen bag det
indbyggede apparat, som er af kunststof.

Montering 

Sæt apparatet ind i udskæringen,
således at betjeningselementerne ligger
forrest, og spænd det fast med
spændestykkerne. 

Under apparatet skal der monteres en
aftagelig mellembund iht.
monteringsskitsen. 

Elektrisk tilslutning 

Apparetet leveres med
nettilslutingsledning uden stik. Ved
tilslutningen til nettet skal de gældende
nationale tilslutningsbetingelser
overholdes.

Vær opmærksom på oplysningerne på
typeskiltet. Apparatet skal jordes.

Når stikket efter monteringen ikke
længere er tilgængeligt, skal apparatet
kunne skilles fra elnettet med alle poler
vha. en fastmonteret afbryder med
mindst 3mm kontaktafstand.

Nettilslutningsledningen skal mindst være
af typen H05VV-F resp.
H05VVH2-F. 
Tværsnit: 3G1,5 mm

2

Når tilslutningsledningen er blevet
beskadiget, skal den erstattes med en
speciel ledning. Dette må kun
gennemføres af vores kundeservice. 

Ved reparationer skal apparatet under
alle omstændigheder gøres strømløst.
Åbn aldrig apparatet, kontakt i givet fald
kundeservicen.  

Monteringssæt

Når der monteres to eller flere apparater
direkte ved siden af hinanden, skal der
bruges et eller flere monteringssæt.

Viktige henvisninger 

Dette apparatet for innbygging skal
settes inn i utskjæringen i en benkeplate.
Kun fagmessig montering i samsvar med
denne monteringsanvisningen garanterer
sikker bruk. 

Installatøren står ansvarlig for skader
som oppstår pga. ukyndig montering.

Apparatet må kun tilkobles av en
autorisert elektriker. Vedkommende må
følge bestemmelsene fra den lokale
elektrisitetsleverandøren og
byggeforskriftene.

Kontroller apparat før innbygging for
transportskader.

Ved alle monteringsarbeider må
apparatet være spenningsløst.

Forberede møbler

Ved kjøkkenmøbler må plastbelegget
hhv. finéret være bearbeidet med
varmebestandig lim. De ubehandlede
kantene til utskjæringen må forsegles
med vanntett materiale, f.eks. silikon. Det
er ikke tillatt å benytte vegglister av plast
på benkeplaten bak det installerte
apparatet.

Innbygging 

Sett apparatet slik inn i utskjæringen at
betjeningselementene ligger fremme og
fest med strammerne. 

Under apparatet må en ikke avtagbar
mellombunn bygges inn ifølge
innbyggingsskisse. 

Elektrisk tilkobling 

Apparatet blir levert med nettledning uten
plugg. Ved nettilkoblingen må det tas
hensyn til de gyldige nasjonale
betingelser for tilkobling.

Vær oppmerksom på angivelser på
typeskiltet. Apparatet må jordes.

Hvis pluggen ikke lenger er tilgjengelig
etter innbyggingen, må en allpolet
skilleinnretning med minst 3 mm
kontaktavstand finnes på
installasjonssiden.

Nettledningen må være minst av type
H05VV-F eller H05VVH2-F. 
Tverrsnitt: 3G1,5 mm

2

Hvis tilkoblingsledningen er blitt skadet,
må den erstattes med en spesiell. Dette
må kun gjennomføres av vår
kundeservice. 

Ved reparasjoner må apparatet i alle fall
gjøres strømløst. Åpne aldri apparatet,
informer kundeservice ved behov. 

Monteringssett

Ved innbygging av to eller flere apparater
direkte ved siden av hverandre er det
nødvendig med ett eller flere
monteringssett.

sv

da

no