AY XP07ER AY XP09ER AY XP12ER

ENGLISH
AY-XP07ER
AY-XP09ER
AY-XP12ER
AY- XP07ER
AY- XP09ER
AY- XP12ER
AE- X 07ER
AE- X 09ER
AE- X 12ER
INDOOR UNIT
UNITE INTERIEURE
UNIDAD INTERIOR
UNITA' INTERNA
UNIDADE INTERIOR
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
DZENHTZZBQ ;KJR
SPLIT TYPE
ROOM AIR CONDITIONER
OPERATION MANUAL
ACONDICIONADOR DE AIRE
DE DOBLE SERVICIO
MANUAL DE INSTRUCCIONES
OUTDOOR UNIT
UNITE EXTERIEURE
UNIDAD EXTERIOR
UNITA' ESTERNA
UNIDADE EXTERIOR
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
ZFHEÖZBQ ;KJR
ENGLISH
FRANÇAIS
ESPAÑOL
ITALIANO
PORTUGUÊS
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Uses ozone layer friendly refrigerant R410A.
• Utilise un réfrigérant qui n’attaque pas la couche
d’ozone, le R410A.
• Utiliza refrigerante R410A que no daña la capa de
ozono.
• Utilizza il refrigerante  R 410A che non danneggia il
buco nell’ozono.
• Usa refrigerante R410A amigo da camada de ozono.
Χρησιµοποιεί ψυκτικ  R410A αβλαβές για το
στρώµα του  ζοντος.
Использует охладитель R-410A безвредный
для озонового слоя.
R
Air Conditioner
HECCRBQ
CLIMATISEUR INDIVIDUEL
EN DEUX PARTIES
NOTICE D'UTILISATION
CONDIZIONATORE D'ARIA
DA CAMERA TIPO SPLIT
MANUALE DI ISTRUZIONE
AR CONDICIONADO
DE DUAS UNIDADES
MANUAL DE INSTRUÇÕES
ΑΙΡΚΟΝΤΙΣΙΟΝ ∆ΩΜΑΤΙΟΥ
ΤΥΠΟΥ SPLIT
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
КОМНАТНЫЙ КОНДИЦИОНЕР
ДВУБЛОЧНОГО ТИПА
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
AY-XP07ER_Eng P6.5
03.12.11, 8:50 AM
1