29E S1F

D i m e n s i o n :   3 5 9   x   2 5 0   m m
ENGLISH
FRANÇAIS
B
AHASA MELA
YU
P r i n t e l l i g e n c e   ( M )   S d n .  B h d
T E L E V I S Y E N   W A R N A
C O L O U R   T E L E V I S I O N
BUKU PANDUAN OPERASI 
OPERATION MANUAL
TÉLÉVISEUR COULEUR
M O D E   D ’ E M P L O I
TINS-B041WJZZ
03P11-MSP
Please read this operation manual
carefully before using the colour 
television.
Sila baca dengan teliti buku 
panduan operasi ini sebelum 
menggunakan TV warna.
Veuillez lire attentivement ce mode 
d’emploi avant d’utiliser ce 
téléviseur couleur.
TINS-B041WJZZ
03P11-MSP
29E-S1F
29E-S1F
29E-S1F(front)
17/9/03, 7:00 PM
1