28LS 94EC

R
COLOUR TELEVISION
OPERATION MANUAL
28LS-94EC
Please read this operation manual carefully
before using the colour television.
INSTRUKCJA OBS£UGI
TELEWIZORA KOLOROWEGO
Prosimy uwa¿nie przeczytaæ ten podrêcznik
obs³ugi przed rozpoczêciem korzystania
z telewizora.