Benq Joybook S32 User Manual

Safety instructions for Poland Romania Slovenia Bulgaria, Latvia and Croatia

Appendix
68
Safety instructions for Poland, Romania, Slovenia, Bulgaria, 
Latvia, and Croatia
Polski
1. Należy upewnić się, że zastosowano się do wszystkich 
instrukcji i ostrzeżeń dotyczących systemu.
2. Nie należy umieszczać komputera w miejscach 
oddziaływania silnych pól magnetycznych.
3. Ostrzeżenie: Nieprawidłowa wymiana baterii może 
spowodować jej wybuch. Baterię można wymienić 
wyłącznie na baterię tego samego lub zamiennego typu 
zalecanego przez producenta urządzenia. Zużyte baterie 
należy usuwać zgodnie z instrukcjami producenta.
4. Podłącz zasilacz do prawidłowego źródła zasilania. 
Wymagania dotyczące zasilania znajdują się na obudowie 
produktu i/lub na opakowaniu.
5. Nie należy używać zasilacza jeśli przewód jest uszkodzony.
6. Nie należy próbować naprawiać urządzenia. Wewnątrz nie 
ma części, które można naprawiać. Urządzenie należy 
wymienić, jeśli zostanie uszkodzone lub narażone na 
oddziaływanie nadmiernej wilgoci.
7. Nigdy nie należy instalować kabli telefonicznych podczas 
burzy z wyładowaniami atmosferycznymi.
România
1. Asiguraţi-vă că respectaţi toate instrucţiunile şi 
avertismentele privitoare la sistem.
2. Nu plasaţi computerul într-o zonă cu puternice câmpuri 
magnetice.
3. Pericol de explozie dacă bateria este incorect înlocuită. 
Înlocuiţi numai cu acelaşi tip sau cu un tip echivalent 
recomandat de producătorul echipamentului. Aruncaţi 
bateriile folosite în conformitate cu instrucţiunile 
producătorului.
4. Conectaţi adaptorul la o sursă de tensiune corectă. Cerinţele 
privind tensiunea se găsesc pe carcasa produsului şi/sau pe 
ambalaj.
5. Nu folosiţi adaptorul dacă se defectează cordonul.
6. Nu încercaţi să depanaţi aparatul. În interior nu există 
componente depanabile. Înlocuiţi aparatul dacă acesta se 
deteriorează sau este expus la umezeală în exces.
7. Nu instalaţi niciodată cablu telefonic în timpul unei furtuni 
cu fulgere.
JB_S32_en.book  Page 68  Wednesday, May 9, 2007  4:53 PM