Preface

P r e f a c e 
5
Preface
      
A b o u t  S n a p S c a n 
      
E n v i r o n m e n t a l  R e q u i r e m e n t s 
      
P r e c a u t i o n s 
      
C l e a n i n g  y o u r  S c a n n e r 
      
S C S I  D e v i c e s 
      
H o w  t o  U s e  t h i s  G u i d e 
      
H o w  t o  P r i n t  t h i s  G u i d e